Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MARIA PLOCEK"

Złożone (kombinowane) metody intensyfikacji konwekcyjnej wymiany ciepła przy przepływie jednofazowym płynów w rurach

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę wybranych, złożonych metod intensyfikacji wymiany ciepła, zachodzącej przy jednofazowym przepływie płynu w rurach, w których wzmocnienie wymiany ciepła uzyskano dzięki połączonemu zastosowaniu wkładek zaburzających przepływ wraz z rozwinięciem powierzchni wewnętrznej rury lub wkładki. Omówiono przypadki przepływu w rurze o śrubowym wgnieceniu powierzchni z wkładką ze skr[...]

Złożone (kombinowane) metody intensyfikacji konwekcyjnej wymiany ciepła przy przepływie jednofazowym płynów w rurach

Czytaj za darmo! »

WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ b - wymiar charakteryzujący ożebrowanie wewnętrzne, rys. 10, c p - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, J/kg K, D - średnica wewnętrzna, szerokość wkładki, m, EGM - entrophy generation minimalization, redukcja generacji entropii, e - wymiar charakteryzujący ożebrowanie wewnętrzne, wysokość grzbietu, rys. 1 i rys. 10, m, f - współczynnik tarcia Fanninga, [...]

Wyznaczanie charakterystyk wymiany ciepła i oporów przepływu jednofazowego w rurze poziomej przy zastosowaniu łączonych metod intensyfikacji wymiany ciepła Część I. Metody badań

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki realizacji projektu badawczego prowadzonego w celu uzyskania charakterystyk wymiany ciepła i oporów przepływu jednofazowego wody wewnątrz rury z mikro-ożebrowaniem wewnętrznym i wkładkami ze skręconej taśmy (ciągłymi lub dzielonymi). Omówiono budowę stanowiska pomiarowego, którego zasadniczym elementem jest wymiennik ciepła typu rura w rurze. Wykonano eksperymenty pozwalające wyznaczyć parametry wymiany ciepła i oporów przepływu dla złożonych (łączonych) metod wzmocnienia przenoszenia ciepła. Eksperyment polegał na pomiarze temperatury powierzchni wymiany ciepła, temperatury czynników na wejściu i wyjściu z wymiennika oraz na wyznaczeniu objętościowego natężenia przepływu tych czynników. Omówiono sposób opracowania wyników eksperymentalnych w celu określenia k[...]

Wyznaczanie charakterystyk wymiany ciepła i oporów przepływu jednofazowego w rurze poziomej przy zastosowaniu łączonych metod intensyfikacji wymiany ciepła Część II. Wyniki pomiarów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki realizacji projektu badawczego prowadzonego w celu uzyskania charakterystyk wymiany ciepła i oporów przepływu jednofazowego wody wewnątrz rury z mikro-ożebrowaniem wewnętrznym i wkładkami ze skręconej taśmy (ciągłymi lub dzielonymi). Omówiono budowę stanowiska pomiarowego, którego zasadniczym elementem jest wymiennik ciepła typu rura w rurze. Wykonano eksperymenty pozwalające wyznaczyć parametry wymiany ciepła i oporów przepływu dla złożonych (łączonych) metod wzmocnienia przenoszenia ciepła. Eksperyment polegał na pomiarze temperatury powierzchni wymiany ciepła, temperatury czynników na wejściu i wyjściu z wymiennika oraz na wyznaczeniu objętościowego natężenia przepływu tych czynników. Omówiono sposób opracowania wyników eksperymentalnych w celu określenia [...]

Charakterystyki wymiany ciepła i spadku ciśnienia przy jednofazowym przepływie w mikro-ożebrowanych rurach z wkładką ze zwiniętego drutu

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania eksperymentalne charakterystyk wymiany ciepła i spadków ciśnienia dla poziomych rur z wkładkami ze zwiniętego drutu i bez nich. Średnice - wewnętrzna i zewnętrzna - badanej rury z mikro-ożebrowaniem wewnętrznym wynosiły odpowiednio, 11,34 mm i 12,00 mm. Wkładkę ze zwiniętego drutu wykonano zaginając stalowy drut o średnicy 1 mm. Jako płyny robocze wykorzystano wodę zimną w przestrzeni zewnętrznej i ciepłą, w rurze wewnętrznej. Pomiary wykonano przy objętościowych wydatkach wody zimnej 1,2 m3/h i ciepłej, zmieniających się w zakresie 0,06÷1,5 m3/h. Temperatura wody zimnej na wlocie do wymiennika wynosiła 20°C, a wody ciepłej zmieniała się w granicach 30÷50°C. Badania wykonano na stanowisku pomiarowym, którego zasadniczym elementem jest wymiennik ciepła typu r[...]

Porównanie kryteriów oceny parametrów roboczych wzmocnionej łączonej wymiany ciepła w rurach z mikro-ożebrowaniem wewnętrznym i wkładkami różnego typu

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań eksperymentalnych, których celem było uzyskanie charakterystyk zintensyfikowanej wymiany ciepła i oporów przepływu dla jednofazowego przepływu wody w rurze poziomej, wykonano obliczenia współczynników oceny osiągów termicznych dla różnych metod złożonego wzmocnienia wymiany ciepła. Do badań wykorzystano rury z mikro-ożebrowaniem wewnętrznym i wkładkami wykonanymi ze zwojów drutu o różnym skoku zwojów lub ze skręconej taśmy, ciągłej lub dzielonej. Przedstawiono schemat stanowiska pomiarowego, którego zasadniczym elementem jest wymiennik ciepła typu rura w rurze. Najlepsze wartości uzyskano dla rur mikro-ożebrowanych z wkładką taśmową ciągłą. Najgorsze wyniki daje rura z wkładką drutową. COMPARISION OF PERFORMANCE EVALUATION CRITERIA FOR ENHANCED COMBINED[...]

Analiza funkcjonowania wymiennika ciepła wykorzystującego rury intensyfikujące wymianę ciepła w warunkach osadzania się zanieczyszczeń

Czytaj za darmo! »

Analizie poddano wpływ procesu osadzania się zanieczyszczeń na rozwiniętych powierzchniach wewnętrznych rur, szczególnie rur z wkładkami ze skręconej taśmy na wymianę ciepła. Osadzanie się niepożądanych cząstek zanieczyszczeń na powierzchniach wymiennika ciepła może powodować zwiększenie oporów cieplnych, a przez to redukować natężenie wymiany ciepła. Rosną także opory przepływu przez wymiennik. Jak wynika z badań osady powstają na wszystkich elementach wymiennika, także na wkładkach wewnątrz rury. Grubość warstwy osadu jest inna na różnych częściach wymiennika, także rodzaj osadzania jest odmienny. Warunki działania wymiennika, takie jak temperatura, przerywana praca, czas, prędkość przepływu, wibracje mają wpływ na osadzanie zanieczyszczeń. Słowa kluczowe: osadzanie się zanieczyszczeń, wzmocniona wymiana ciepła, opory przepływu, łączone wzmocnienie wymiany ciepła. PERFORMANCE ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER WITH ENHANCED HEAT TRANSFER SURFACES UNDER FOULING CONDITIONS Fouling process has been analyzed with special attention to enhanced heat transfer surfaces, like inner tube surfaces especially with twisted tape inserts. Fouling deposits formed on heat transfer surfaces have a low thermal conductivity and their presence reduces the equipment efficiency. Pressure drop characteristics of a heat exchanger are also disturbed. Fouling deposits are present on all elements of an exchanger including twisted tape inserts. Thickness of a deposit layer differs for various places inside an exchanger, also different types of fouling may occur. Heat exchanger working conditions, like temperature, interrupted work, time, flow velocity, vibration have an influence on fouling. Key words: fouling, heat transfer, pressure drop, compound heat transfer enhancement, enhanced tubes. Wykaz stosowanych oznaczeń A - pole powierzchni, m2, BC - współczynnik bilansu cieplnego,%, C - ciepło właściwe cieczy, J/kg K, d, D - średnica rury lub jej średnica hydraulic[...]

 Strona 1