Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KOWALCZYK"

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Czytaj za darmo! »

Zjawisko korupcji i strategia antykorupcyjna państwa Należy na wstępie przypomnieć, że już w okresie przygotowywania się Polski do wejścia do Unii Europejskiej, Komisja Europejska wielokrotnie dawała wyraz zaniepokojenia wysokim poziomem korupcji w Polsce, podobnie zresztą jak i w innych państwach kandydujących. Stwierdziła też wyraźnie, że walka z korupcją to zadanie, które musi być p[...]

Czy normy ISO serii 9000 spełniają potrzeby i oczekiwania organizacji?

Czytaj za darmo! »

Wiele polskich organizacji charakteryzuje się nadal przestarzałymi, nieefektywnymi systemami zarządzania, generującymi nadmierne koszty. Odpowiedź na postawione w tytule pytanie nie będzie ani prosta ani jednoznaczna, a już z pewnością będzie ona różna, w zależności od kraju, w którym jest stawiane takie pytanie. Najczęściej stosowane normy, takie jak ISO 9001 obejmujące zarządzanie jakością czy ISO 14001 dotyczące zarządzania środowiskowego, jako normy międzynarodowe przeznaczone dla różnych podmiotów, w różnych krajach, siłą rzeczy, muszą mięć charakter uniwersalny, na tyle ogólny, aby mogły być stosowane z powodzeniem we wszystkich krajach, niezależnie od ich specyfiki wyrażonej kulturą danego kraju, jego historią, uwarunkowaniami społecznymi, rozwojem gospodarczym i zam[...]

Zasady procesowego zarządzania organizacją

Czytaj za darmo! »

"Każdy ma swojego klienta; a jeżeli nie wie, kim jest jego klient, to nie rozumie swojej pracy" (W. E. Deming) Podejście procesowe stanowi podstawowy element nowoczesnego zarządzania organizacją. Pozwala ono na likwidowanie przestarzałych struktur zarządzania, w których pracownik był z reguły traktowany przedmiotowo. W procesowym zarządzaniu organizacją pracownik jest istotnym ogniwem zarządzania, co przekłada się na jego świadomy udział w określaniu i realizacji strategii, polityki i celów organizacji. W dotychczasowej praktyce realizacja podejścia procesowego pozostawiała wiele do życzenia, co w dużym stopniu wynikało z niezrozumienia istoty tego podejścia. Ustanowiona w grudniu 2000 r. (również w grudniu 2008 r.) międzynarodowa norma ISO 9001 "Systemy zarządzania jakości[...]

Doskonalenie zarządzania organizacją

Czytaj za darmo! »

Przyjęta przez organizację polityka jakości powinna znaleźć swój wyraz w konkretnych celach długo- i krótkoterminowych.Pomimo, że zapewnienie ciągłego doskonalenia zarządzania organizacją jest podstawowym celem wdrażania systemów opartych na wymaganiach norm ISO serii 9000, to jednak w praktyce cel ten nie jest osiągany w sposób satysfakcjonujący. W szczególności dotyczy to mało skutecznego monitorowania, kontroli i analizy przebiegu procesów oraz braku jednoznacznego przejścia z doskonalenia pojedynczych procesów na doskonalenie zarządzania w skali całej organizacji. Pętla doskonalenia zarządzania Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń wdrażania różnych systemów, a zwłaszcza systemu zarządzania jakością ISO 9001, często łatwiej jest opracować i wdrożyć system i uzyskać sto[...]

Ocena możliwości bezpośredniej utylizacji fosfogipsu otrzymanego podczas wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą półwodzianową DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości przerobu fosfogipsu apatytowego (pochodzącego bezpośrednio z instalacji kwasu fosforowego produkowanego metodą półwodzianową) na koncentrat ziem rzadkich i anhydryt z jednoczesnym odzyskiwaniem P 2Os . Wydłużając czas ługowania, tak aby zapewnić rekrystalizację półwodzianu do dwuwodzianu, uzyskuje się poprawę efektywności ługowania pierwiastków ziem rzadkich. Omówiono niedogodności i zalety proponowanej metody zagospodarowania fosfogipsu apatytowego. W pracy1 } autorzy sprawdzili w skali pilotowej (1:10) metodę kompleksowego przetwarzania apatytowego fosfogipsu dwuwodzianowego na koncentrat ziem rzadkich oraz anhydrytowy materiał wiążący i jednoczesnego odzyskiwania P2Os . Stwierdzono, że proponowana metoda umożliwia odzyskanie pierwiastków ziem rzadkich z 50-proc. wydajnością, a wydajność odzysku P 2Os jest zbliżona do 100%. W procesie uzyskuje się także anhydryt o cechach umożliwiających wykorzystanie go do produkcji cementu anhydrytowego. Warunkiem osiągnięcia założonego stopnia odzysku pierwiastków ziem rzadkich jest użycie jako surowca apatytowego fosfogipsu dwuwodzianowego2), a więc materiału pochodzącego z hałdy Zakładów Chemicznych "Wizów" lub bezpośrednio z instalacji kwasu fosforowego Zakładów Chemicznych "Police". (W ZCh "Police" odpadów fosfogipsowych nie składuje się w sposób selektywny, co nieuchronnie prowadzi do bezpowrotnej utraty pierwiastka ziem rzadkich ze względu na ich rozproszenie w odpadach i na zanieczyszczenie uranem). Analiza ekonomiczna3) wykazała, że proponowana metoda zagospodarowania apatytowego fosfogipsu dwuwodzianowego jest opłacalna już w skali odpowiadającej przerobowi 10 tys. Mg omawianego materiału w ciągu roku. Uruchomienie instalacji o takiej zdolności przerobowej będzie możliwe w ZCh "Wizów" po adaptacji instalacji [...]

Weryfikacja nowej metody utylizacji fosfogipsu w skali pilotowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano i zilustrowano projekt technologii przeróbki apatytowego fosfogipsu dwuwodzianowego na koncentrat ziem rzadkich i anhydryt z jednoczesnym odzyskiwaniem P2Os. Zaproponowana technologia została sprawdzona w skali pilotowej. W wyniku tego procesu uzyskuje się anhydryt o cechach zbliżonych do anhydrytu naturalnego, przy czym koszty energetyczne otrzymywania anhydrytu tą metodą są najniższe. Zarówno duża masa powstającego odpadu fosfogipsowego, jak i koszty jego składowania oraz względy ekologiczne stawiają zagospodarowanie fosfogipsu wśród zagadnień o istotnym znaczeniu gospodarczym. Jednym z najbardziej racjonalnych sposobów utylizacji wspomnianych odpadów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych. Obecnie stosowane, a także proponowane w literaturze metody utylizacji fosfogipsu z różnych względów są niezadowalające. Ostatnio wprowadza się kombinowane technologie produkcji kwasu fosforowego umożliwiające otrzymanie fosfogipsu o czystości gwarantującej bezpośrednią jego przeróbkę na materiały wiążące o wymaganych cechach użytkowych. Fosfogipsy pochodzące z krajowych wytwórni kwasu fosforowego zawierają związki sodu, fluoru, znaczne ilości P 2Os i inne zanieczyszczenia. Zawartość poszczególnych składników zależy od rodzaju użytego surowca fosforonośnego, metody wytwarzania kwasu fosforowego i skuteczności przemywania odpadów na filtrze. Fosfogips apatytowy w przeciwieństwie do fosfogipsów pochodzenia fosforytowego cechuje m.in. mała zawartość pierwiastków promieniotwórczych oraz obecność pierwiastków ziem rzadkich. Krajowe roczne zapotrzebowanie na pierwiastki ziem rzadkich wynosi 300 Mg i wykazuje tendencję zwyżkową1’. Pewne możliwości otrzymania w kraju niewielkich ilości tego surowca-monacytu tkwią w uruchomieniu technologii odzyskiwania minerałów ciężkich z odpadów uzyskanych podczas płukania żwirów2’. Import koncentratów ziem rzadkich jest niewielki, gdyż na rynku światowym sprzedaje się p[...]

 Strona 1