Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LaDisLav soCHa"

Recycling of steel and foundry fly ash in electric arc furnaces and cupola furnaces

Czytaj za darmo! »

Production of steel and cast iron in metallurgical units generates fly ashes. These fly ashes represent dangerous waste, which is not recycled in metallurgical plants and which is only dumped to disposal sites. This procedure is financially highly disadvantageous for producers. One of possibilities of partial processing consists in retrogressive recycling in charge of primary metallurgical units. The paper presents some operational results of compressed fly ashes from steelmaking plants and foundries. Operation tests were realised for verification of behaviour and efficiency of processing. They were focused on behaviour of fly ashes in the course of production of steel and cast iron and on their influence on technological process. The obtained results were verified by comparison with results of heats, into which no fly ashes were added. W procesie produkcji stali i żeliwa w agregatach metalurgicznych powstają pyły unoszone wraz z gazami poreakcyjnymi. Te pyły stanowią niebezpieczny odpad, który nie jest w zakładach metalurgicznych recyklingowany lecz często jest tylko deponowany. Taka procedura jest dla producenta finansowo bardzo niewygodna. Jedną z możliwości częściowego przetwarzania jest powrotny recykling do wsadu podstawowych agregatów metalurgicznych. Przedstawiono niektóre wyniki recyklingu prasowanych pyłów stalowniczych i odlewniczych. W celu sprawdzenia możliwości wykorzystania tych pyłów przeprowadzono badania, które miały na celu wyjaśnienie zachowania się pyłu przy produkcj[...]

Modification of Slag in the Ladle by the Help of Briquetted Fluxing Agents


  The paper presents results of influence of thinner additions into the steelmaking slag on steel desulphurization in the ladle. Compa- rison of effectivity of two developed briquetted thinners based on Al2O3 with the thinner in common used at the steelworks Třinecké železárny, a.s. was made. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków upłynniacza żużla na odsiarczanie stali w kadzi stalowniczej. Przeprowadzono porównanie skuteczności dwóch rodzajów badanego, brykietowanego upłynniacza żużla na bazie Al2O3 z upłynniaczem powszechnie stosowanym w stalowni Třinecké železárny, a.s. Key words: fluxing agent, fluorspar, corundum, steel, secondary metallurgy Słowa kluczowe: upłynniacz żużla, fluoryt, korund, stal, rafinacja pozapiecowa Table 1. Chemical composition of the steel grade S355J Tablica 1. Skład chemiczny stali S355J Element C MnSi P S Cu CrNiAl Min. content (wt. %) 0.171.250.15---------------0.020 Max. content (wt. %) 0.201.450.550.0300.0300.200.100.200.045 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 773 EN 10025-2). Chemical composition of this steel is given in Table 1. After processing of the heat in oxygen converter a slagless tapping into a ladle was performed. The ladle contained prepared slag mixture, comprised of the tested fluxing agent and lime in proportion 1 : 4. During tapping steel was deoxidi[...]

 Strona 1