Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK GONERA"

Zastosowanie statystycznego dwuwymiarowego rozkładu własności cząstek kleistych do reinterpretacji oceny skuteczności ich separacji w hydrocyklonach

Czytaj za darmo! »

Niniejsza publikacja ma na celu wyjaśnienie pewnych sprzeczności zawartych w Raporcie z realizacji projektu ScreenClean (1) odnośnie skuteczności separacji cząstek kleistych w hydrocyklonach. W Raporcie możliwość separacji w hydrocyklonach tych cząstek, oznaczanych jako tzw. makrostickies (MS) (2), ocenia się jako stosunkowo niewielką. Wynika to z faktu, że generalne wnioski oparte są na [...]

Oszacowanie rozkładu całej populacji zanieczyszczeń kleistych na podstawie ich rozkładu uciętego

Czytaj za darmo! »

Zanieczyszczenia kleiste występujące w masie makulaturowej, powszechnie określane angielskim terminem stickies, są złożonymi substancjami polimerowymi, które przy odpowiedniej temperaturze i docisku wykazują właściwości adhezyjne (przyczepne). Właśnie ta cecha jest przyczyną ich szkodliwego wpływu na przebieg procesów produkcyjnych i właściwości gotowych papierów wytwarzanych całkowicie c[...]

Termodynamiczne ujęcie procesu starzenia się papieru

Czytaj za darmo! »

W raporcie z obszernych prac na temat "Badanie wpływu czynników technologicznych na trwałość papieru zasadowego..." (1) wykazano, że w przypadku procesów starzeniowych papieru stałe - k0 i Ea - w równaniu Arrheniusa są złożonymi funkcjami wykładniczymi zarówno przyjętego zakresu temperatury sztucznego starzenia ([delta]T = T2 - T1), jak i górnej wartości tego przedziału (T2). Brak jednozn[...]

Termodynamiczne ujęcie procesu starzenia się papieru.Część II. Badania zależności odporności na przedarcie papieru od parametrów jego sztucznego termicznego starzenia.

Czytaj za darmo! »

W pierwszej części publikacji (1) za pomocą analizy statystycznej wykazano, że doświadczalne wyniki względnej zmiany wartości energii pochłanianej przy zerwaniu papieru (TEA) po jego termicznie przyśpieszonym starzeniu można przedstawić za pomocą zależności wyprowadzonej przez Sternsteina (2) dla opracowanej przez Nissana (2) kinetyki tzw. kolektywnej dysocjacji wiązań wodorowych (H), zac[...]

Termodynamiczne ujęcie procesu starzenia się papieru Część III. Dyskusja nowego sposobu oceny odporności papieru bezkwasowego na starzenie

Czytaj za darmo! »

W opublikowanym obszernym sprawozdaniu z wyników badań poświęconych termodynamicznemu ujęciu procesu starzenia się papieru (1) z konieczności wiele miejsca poświęciliśmy metodyce badań, a zwłaszcza statystycznej interpretacji wyników tych badań, co mogło czytelnikom przysłonić, a nawet utrudnić dostrzeżenie istoty nowego wyjaśnienia przyczyn procesu starzenia się papieru bezkwasowego. Badania przeprowadzono według statystycznego planu doświadczeń, poddając starzeniu papier bezkwasowy produkcji przemysłowej oraz w postaci arkusików laboratoryjnych. W tym drugim przypadku, badania miały dodatkowo na celu wyjaśnienie wpływu parametrów technologicznych (składu papieru oraz stopnia zmielenia masy) na odporność papieru bezkwasowego na starzenie. W tradycyjnym ujęciu, obniżanie się wytrzymałości papieru w trakcie jego starzenia, zwłaszcza jeśli posiada on kwaśny odczyn, przypisuje się degradacji celulozy w wyniku reakcji hydrolizy (2). Najprawdopodobniej przyjęcie tego czysto chemicznego mechanizmu starzenia się papieru jest związane z łatwością śledzenia kinetyki depolimeryzacji celulozy. Ten dominujący efekt sztucznego starzenia, ekstrapolowany do warunków normalnych, może przesłaniać czynniki rzeczywiście odpowiedzialne za spadek wytrzymałości w trakcie naturalnego starzenia się papieru. Takie czynniki w pełni ujawnią się w przypadku papieru bezkwasowego i zawierającego rezerwę zasadową, co radykalnie ogranicza przebieg reakcji degradacji celulozy. Jednak w różnych normach stawia się różne wymagania takim papierom, które obecnie uważa się za papiery trwałe, a oceny wyników badań pięciu rodzajów papierów dokonane według kryteriów trzech norm (NEN 2728, ISO 9706, DIN 6738) okazały się rozbieżne (3). W celu wykrycia czynników rzeczywiście odpowiedzialnych za spadek wytrzymałości w trakcie naturalnego starzenia się papieru poczyniono następujące założenia: Artykuł stanowi uzupełnienie dwóch poprzednich publikacji (por. 1), a omówio[...]

Badania wpływu czynników technologicznych wyrobu białego papieru bezkwasowego na prognozę trwałości jego luminancji


  W części I, poświęconej współczynnikowi pochłaniania światła K, opracowano model prognozy stopnia konwersji K0/K w zależności od czasu i temperatury starzenia. W tym modelu matematycznym: K0/K= 1/(2*exp(AK/T+CK)*t +1)0,5, współczynniki AK i CK są funkcjami badanych parametrów technologicznych wytwarzania arkusików laboratoryjnych białego papieru bezkwasowego i dają się wyrazić za pomocą sumy iloczynów wartości tych parametrów oraz odpowiadających im współczynników wyznaczonych metodą regresji wielokrotnej. Potwierdzony fizyczny sens wyprowadzonego doświadczalnie modelu, jak i jego powiązanie ze znanym prawem Arrheniusa, uzasadniają zastosowanie tego modelu do ekstrapolacji dla warunków naturalnego starzenia papieru oraz do prognozowania przebiegu zmian indukowanych przez to starzenie w zależności od podstawowych parametrów technologicznych wytwarzania białego papieru bezkwasowego. Rysunek 1 pokazuje prognozę zmian K0/K zależnie od ln t (t w godz.) i od 1/T (T w kelwinach), dla środkowych wartości przedziału zmian parametrów technologicznych xi. Pośród tych parametrów, zarówno wielkość dodatku kleju Aquapel (xAq) oraz udział włókien Lyocell (xLy) wpływały najbardziej na zmiany K0/K podczas sztucznego starzenia badanych arkusików. Rysunek 2 pokazuje wykresy prognozy takich zmian podczas starzenia w temp. T=296K, w zależności od xAq oraz xLy. Wzrost xAq będzie prowadzić do wydłużenie czasu wymaganego do zapoczątkowania gwałtownego spadku K0/K, natomiast wzrost xLy spowoduje wyraźne skrócenie tego czasu. To dowodzi hamowania przez klej Aquapel powstawania grup chromoforowych podczas starzenia papieru, natomiast włókna Lyocell, w wersji zastosowanej w tych doświadczeniach, były źródłem takich grup, zwiększając współczynnik K podczas starzenia papieru. Według wyników tych doświadczeń, staranny dobór składników białego papieru bezkwasowego winien zapewnić długotrwałą stabilność jego współczynnika K. Słowa kluczowe: starzenie papieru, biały [...]

Badania wpływu czynników technologicznych wyrobu białego papieru bezkwasowego na prognozę trwałości jego luminancji Część II. Współczynnik rozpraszania światła, S


  Kontynuacją prezentacji wyników badań trwałości luminancji białego papieru bezkwasowego, zapoczątkowanej opracowaniem na temat jego współczynnika pochłaniania światła K (1), jest niniejsza publikacja poświęcona współczynnikowi rozpraszania światła S takiego papieru. Z punktu widzenia optyki, papier uformowany z różnych składników (ale o podobnym współczynniku refrakcji) można traktować jako matrycę ciała stałego zawierającą różnorodne pory (2). Wykazano teoretycznie i doświadczalnie, że tylko pory o wymiarach zbliżonych do połowy długości fali promieniowania elektromagnetycznego w widzialnym zakresie widma (400-700 nm) są optycznie aktywne w sensie zdolności rozpraszania światła. Przestrzenie o wymiarach równoważnych średnicy sferycznej <0,1μm nie biorą udziału w rozpraszaniu światła, a jego efektywność wzrasta ze wzrostem wymiarów tych przestrzeni, osiągając maksymalną wartość w zakresie średnicy sferycznej od 0,2 do 0,3 μm (dla fal o długości od 460 do 680 nm). Zatem skuteczność rozpraszania światła jest związana z wielkością powierzchni tylko tych porów, które są optycznie czynne. Badania wpływu czynników technologicznych wyrobu białego papieru bezkwasowego na prognozę trwałości jego luminancji Część II. Współczynnik rozpraszania światła, S Investigations into effects of technological factors of the manufacture of the white acid-free paper on the forecast of the permanence for its luminance Part II. The light scattering coefficient, S HENRYK GONERA, JÓZEF DĄBROWSKI W części II, poświęconej współczynnikowi rozpraszania światła S, opracowano model prognozy względnych zmian S papieru wyrażonych jako So/S, gdzie So jest wartością początkową a S wartością po starzeniu, w zależności od czasu t i temperatury T starzenia. Wzór [1] łączy w sobie człon równania Arrheniusa (exp(AS/T)) z nieliniowym (potęgowym - tBs) przebiegiem tych przemian w czasie starzenia t. Współczynniki AS, BS, CS we wzorze [1] są funkcjami[...]

Badania wpływu czynników technologicznych wyrobu białego papieru bezkwasowego na prognozę trwałości jego luminancji Część III. Luminancja, RY


  Opublikowane uprzednio modele prognozy stopnia konwersji współczynników K (cz. I) i S (cz. II) w zależności od czasu i temperatury starzenia laboratoryjnych arkusików białego papieru bezkwasowego wykorzystano (stosując równania z teorii Kubelki i Munka) do prognozowania wartości luminancji RY tych arkusików dla zakresu czasu, w którym współczynnik S zachowuje swoją początkową wartość S0. Ograniczenie to wynika z powodu wystąpienia po pewnym czasie starzenia gwałtownego wzrostu S (według modelu opisanego w cz. II), trudnego do wyjaśnienia na podstawie tylko wyników uzyskanych w naszych badaniach. Zmiany luminancji RY w trakcie starzenia się białego papieru bezkwasowego w tak zdefiniowanym przedziale czasu są zarówno funkcją stopnia konwersji jego współczynnika K w tym zakresie czasu i w określonej temperaturze, jak i początkowej wartości jego luminancji RYo. Wyniki analizy efektów czynników wpływających na stopień konwersji K0/K jak i na wartość K0/S0 dowodzą, że wzór na zależność zmian luminancji papieru w wyniku starzenia się ma charakter funkcji parametrycznej, w której zarówno K0/K jak i K0/S0 zależą od tych samych czynników technologicznych. Przy czym postać wzoru zależności RY od parametrów starzenia - temperatury (wyrażonej jako 1/T) i czasu (wyrażonego jako ln t) - jest dosyć zawiła (jak wszystkich równań w teorii Kubelki i Munka), a to tłumaczy trudności w znalezieniu jej funkcji aproksymującej bezpośrednio wyniki uzyskane w doświadczeniach. W podanym graficznym przykładzie prognozy (rys. 3) wykazano, że arkusiki papieru wykonane według średnich wartości badanych czynników technologicznych, których pełny zakres intencjonalnie obejmował wartości sprzyjające wytwarzaniu trwałych papierów bezkwasowych, obniżą o 10% wyjściową wartość luminancji RYo po ok. 400 latach przechowywania w standardowych warunkach (powietrze o temp. 23°C i RH=50%). Oddziaływanie za pomocą czynników technologicznych na wartość prognozowanego stopnia konwer[...]

 Strona 1  Następna strona »