Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR OSUCH"

Wpływ prędkości procesu ciągłego odlewania i walcowania na strukturę i własności przewodowego stopu Al-Mg-Si


  Utwardzane wydzieleniowo stopy aluminium serii 6XXX (Al-Mg-Si), z uwagi na właściwości takie jak: niska masa właściwa, wysokie własności wytrzymałościowe, dobra odporność korozyjna, a także relatywnie niska rezystywność, znajdują zastosowanie jako materiał do wytwarzania przewodów elektroenergetycznych. Druty z przewodowych stopów Al-Mg-Si wytwarzane są z walcówki otrzymywanej w linii ciągłego odlewania i walcowania. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości odlewania i walcowania na własności i strukturę walcowanego pasma. A precipitation hardened 6XXX series aluminum alloys (Al-Mg-Si), due to a properties, such as low specific weight and high mechanical properties, good corrosion resistance, and a relatively low resistivity, can be used as material for the manufacture of power cables. The Al-Mg-Si conductor alloy wires are produced from wire rod, obtained in continuous casting and rolling line. This paper presents results of research of influence of casting and rolling velocity in the Continuus-Properzi line on properties and structures of the rolled strip. Słowa kluczowe: walcówka Al-Mg-Si, linia ciągłego odlewania i walcowania (COiW), utwardzanie wydzieleniowe Key words: Al-Mg-Si wire rod, continuous casting and rolling line (CCR), precipitation hardening.Wstęp. Elektroenergetyczne przewody napo- wietrzne typu AAAC (All Aluminium Alloy Conduc- tor) w całości wykonywane są z utwardzanych wydzie- leniowo stopów aluminium. Głównymi składnikami stopowymi są magnez[...]

EWOLUCJA STRUKTURY I WŁASNOŚCI PRZEWODOWYCH STOPÓW AlMgSi W LINII CIĄGŁEGO ODLEWANIA I WALCOWANIA METODĄ CONTINUUS-PROPERZI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono ewolucję struktury oraz własności wytrzymałościowych i elektrycznych pasma ze stopu AlMgSi gatunku 6101 pobranego z linii ciągłego odlewania i walcowania Continuus‐Properzi. W szczególności wyniki badań obejmują identyfikację struktury, własności elektrycznych i twardości wlewka oraz materiału po poszczególnych klatkach walcowniczych. Przeprowadzono badania nad procesem starzenia sztucznego tych materiałów w celu określenia miejsca i stopnia ich przesycenia. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że materiał ulega pełnemu przesyceniu podczas procesu krzepnięcia (na kole odlewniczym), a na granicach ziaren występują eutektyczne wydzielenia. Z analizy struktur materiałów po poszczególnych klatkach walcowniczych wynika, że nie zachodzi rekrystalizacja dynamiczna, a materiał charakteryzuje się długimi wyzdrowionymi ziarnami. Słowa kluczowe: walcówka AlMgSi, COiW EVOLUTION OF STRUCTURE AND PROPRIETIES OF AlMgSi ALLOY FOR WIRE ROD DURING CONTINUOUS CASTING AND ROLLING METHOD BY CONTINUUS-PROPERZI Now days, commonly used input material for production of the wires for self‐supporting overhead power lines is AlMgSi alloy rod obtained in continuous casting and rolling line. In alloy wires based on 6XXX series, in consideration of significant restrictions of material resistivity, total content of Mg and Si should not exceed 1.2 % (percentage by weight). Shaping the properties of alloy wires is realized by combination of classical strain hardening and precipitation hardening. Material obtain hardening potential under way of selection alloying element content (Mg, Si) and technological parameters including melt temperature, casting and rolling speed, and also bar, rolled strand and rod temperature. Depending on those parameters it is possible to obtain materials in diverse structural condition with different possibilities to shaping wires properties and differentiated drawing abilities. In practice, co[...]

BADANIA TEMPERATURY REKRYSTALIZACJI DRUTÓW Z MIEDZI W GATUNKU ETP I OFC

Czytaj za darmo! »

Badania nowych właściwości miedzi o coraz to mniejszej ilości rodzajów oraz zawartości pierwiastków zanieczyszczeń wynikają z dynamicznie rosnących wymagań stawianych przez producentów najbardziej wyrafinowanych opracowań technicznych w obszarze elektrotechniki i elektroniki. Do takich gatunków należy miedź beztlenowa o zwiększonych w stosunku do miedzi ETP technologicznych zdolnościach do odkształceń plastycznych, co w głównej mierze wynika z braku obecności w strukturze materiału tlenków miedzi pochodzenia eutektycznego. Jednocześnie brak tlenków znakomicie poprawia przewodność elektryczną i zgrzewalność miedzi, a także szereg jej własności fizycznych i eksploatacyjnych. Do przemysłowego wytwarzania miedzi beztlenowej wykorzystuje się wyselekcjonowane katody o najwyższej czystości chemicznej, co znakomicie przekłada się na obniżenie stratności przesyłu sygnału elektrycznego, a poprzez to na wzrost jakości i konkurencyjności sprzętu audio‐video. W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych nad odpornością cieplną drutów uzyskiwanych z miedzi beztlenowej z linii Upcast oraz z tradycyjnej miedzi w gat. ETP z linii Contirod — instalacji przemysłowych pracujących w HM CEDYNIA w KGHM Polska Miedź S.A. Główny problem badawczy tkwi w analizie przyczyn zróżnicowania temperatury rekrystalizacji tych gatunków miedzi. W miedzi beztlenowej ujawnia się wyraźny wpływ struktury odlewniczej (mniejsza ilość granic ziaren), co sprawia, że pomimo większej czystości chemicznej spowodowanej brakiem tlenu obserwuje się wyższą temperaturę rekrystalizacji tego materiału. W programie badań uwzględniono wpływ wielokrotnego wyżarzania międzyoperacyjnego materiałów na ewolucję struktury i zmianę relacji w wartościach temperatury rekrystalizacji badanych gatunków miedzi. W ten sposób ujawniono wpływ wielkości ziarna i ilości granic w przypadku drutów ciągnionych z odlewu na podatność miedzi do wyżarzania. Przedstawiona w artykule problematyka posiad[...]

BADANIA STANU STRUKTURALNEGO I WŁASNOŚCI MIEDZI BEZTLENOWEJ OTRZYMYWANEJ W PROCESIE CIĄGŁEGO ODLEWANIA


  Spośród różnych sposobów wytwarzania materiałów wsadowych do procesu ciągnienia w odniesieniu do miedzi, najbardziej tradycyjną i wydajną metodą jest proces ciągłego odlewania i walcowania (Contirod®, Software®). Technologie te pozwalając na uzyskanie znakomitej, izotropowej, drobnoziarnistej struktury walcówki o wielkości ziarna od 10 do 20 μm, umożliwiają jednocześnie dużą ciągliwość i powtarzalność własności, a także wysoką jakość wyrobów gotowych. Wsadem do procesu wytwarzania walcówki są katody wysokiej czystości chemicznej, które ze względów technologicznych zawierają zawartość tlenu na poziomie ok. 50 ppm wag. W linii Contirod proces topienia katod w piecach gazowych prowadzi do pojawienia się w ciekłym metalu zanieczyszczeń w postaci produktów spalania gazów. W celu uzyskania walcówki wysokiej jakości należy je usunąć za pomocą tlenu, dlatego też walcówka taka zawiera ok. 200 ppm wag. tlenu [1, 2], przy czym jego ilość zależy od poziomu i rodzaju zanieczyszczeń katody. Lata siedemdziesiąte ubiegłego stulecia przypadają na opracowanie nowoczesnej technologii produkcji miedzi beztlenowej, umożliwiającej jej zastosowanie jako wsadu do bezpośredniego procesu ciągnienia na mikrodruty dedykowane dla wysoko zaawansowanych aplikacji elektrotechnicznych. W praktyce przemysłowej stosuje się najczęściej dwie metody odtleniania: odtlenianie próżniowe (metoda droga i mało wydajna) lub odtlenianie węglem. Pozwala to na redukcję tlenu do poziomu 3 ppm i mniej. W praktyce przemysłowej upowszechniły się dwie technologie wykorzystujące drugi ze sposobów odtleniania: Rautomead oraz Upcast. Własności uzyskanych odlewów istotnie zależą od parametrów procesu odlewania, tj. prędkości odlewania, wielkości przepływu i temperatury wody chłodzącej krystalizator. Istnieje możliwość regulacji tych parametrów, przy czym wpływ tej zmiany powinien być widoczny w strukturze odlewów (będzie wyrażał się różną wielkością i orientacją krystalitów). Z wcz[...]

Ocena technologii ciągłego odlewania i walcowania przewodowych stopów AlMgSi w linii Continuus-Properzi pod kątem jakości wsadu do procesu ciągnienia


  W artykule przedstawiono wyniki obserwacji struktur utwardzalnego wydzieleniowo stopu AlMgSi pochodzącego z linii ciągłego odlewania i walcowania Continuus-Properzi w różnych stanach obróbki cieplnej. Analiza wyników badań zamieszczonych w artykule wykazuje różnice struktury stopu w stanie T1 oraz T4, które determinują jakość wsadu do procesu ciągnienia. The article presents the results of observation of the structures of precipitation hardenable AlMgSi alloy from the continuous casting and rolling in the different states of heat treatment. Analysis of the pictures in the article shows differences in the structure of the alloy in T1 and T4 temper, which determine the quality of the charge to the drawing process. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie, walcowanie, stop AlMgSi Key words: continuous casting, rolling, AlMgSi alloy Wstęp. Utwardzalne wydzieleniowo stopy Al- MgSi stosowane są do wytwarzania przewodów do napowietrznych linii elektroenergetycznych już od kilkudziesięciu lat. Przewody, wykonane najczęściej ze stopów gatunku 6101 lub 6201, zawdzięczają swoją popularność niespotykanemu zestawowi całego zespołu własności wytrzymałościowych, elektrycznych, reologicznych i zmęczeniowych. Wsadem do procesu ciągnienia drutów przeznaczonych na przewody jest walcówka wytwarzana w linii ciągłego odlewania i walcowania. W linii COiW stop o ustalonym składzie chemicznym krystalizowany jest do S. 58 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 1 Rys. 1. Schematy różnych technologii produkcji drutów ze stopów AlMgSi [3[...]

Wybrane zagadnienia z obszaru przetwórstwa miedzi ETP i OF na druty i mikrodruty DOI:10.15199/24.2017.1.22


  Miedź ETP i OF to dwa najbardziej popularne gatunki stosowane w aplikacjach elektrycznych jako druty i mikrodruty. Materiały te cechują się bardzo dobrymi własnościami elektrycznymi, podatnością do wyżarzania i ciągliwością, ale różnicuje je skład chemiczny (obecność tlenu w miedzi ETP i jego brak w miedzi OF) oraz struktura (drobnoziarnista dla miedzi ETP i odlewnicza dla miedzi OF). Z tego powodu w celu wyeliminowania możliwych do wystąpienia w przypadku ich przetwórstwa na zimno wad ciągarniczych, a tym samym oddalenia niebezpieczeństwa zerwań drutów i mikrodrutów wytwarzanych w warunkach przemysłowych, proces ciągnienia musi być realizowany z dbałością o wszelkie czynniki wynikające zarówno z natury każdego z materiałów (skład chemiczny, struktura, jakość powierzchni), jak i specyfiki samego procesu przeróbki plastycznej na zimno (urządzenia, narzędzia, środki smarno-chłodzące). To zagadnienie poparte wynikami własnych badań doświadczalnych jest przedmiotem artykułu. Słowa kluczowe: miedź ETP, miedź OF, proces ciągłego odlewania i walcowania, proces ciągłego odlewania, proces ciągnienia.1. Wprowadzenie. Duże znaczenie miedzi w światowej gospodarce wynika z wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnejoraz odporności na korozję, dzięki czemu jest onapowszechnie stosowana w wielu aplikacjach elektrycznych. Zgodnie z aktualnymi danymi [1] produkty elektryczne z miedzi stanowią ponad 40% jej globalnej produkcji. Wyroby te bazują na drutach o różnorodnych średnicach, spośród których bardzo cienkie druty o średnicach poniżej 400 μm stanowią około 35% całkowitej produkcji tego materiału. Mikrodruty te stosowane są w m.in. w nadprzewodnictwie, kablach audio-video, kablach ognioodpornych, wiązkach samochodowych, przewodach emaliowanych, kablach do systemów fotowoltaicznych, czy jako elementy pracujące w wysokiej próżni i w kriogenice. W wymienionych aplikacjach miedź musi charakteryzować się przede wszystkim wysoką przewodnoś[...]

BADANIA NAD NOWĄ GENERACJĄ FUNKCJONALNYCH STOPÓW ALUMINIUM DLA ENERGETYKI

Czytaj za darmo! »

Tematyka artykułu dotyczy najnowszych zagadnień elektroenergetyki napowietrznej, związanej z opracowaniem nowych materiałów przewodzących posiadających niekonwencjonalne walory technologiczne i użytkowe. Stan obecny opiera się z jednej strony na tradycyjnych przewodach stalowo‐aluminiowych, cechujących się szeregiem mankamentów, w drugiej zaś na nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych wykorzystujących samonośne, wysokoprzewodzące oraz odporne cieplnie i reologicznie stopy aluminium. Między tymi rozwiązaniami istnieje pewna luka, w której przewody oparte na czystym aluminium są już niewystarczające, natomiast przewody z utwardzalnych wydzieleniowo stopów aluminium, chociaż pozwalają na uzyskanie znakomitych własności, to z uwagi na skomplikowane technologie wytwarzania są nieopłacalne ekonomicznie. Z powyższych powodów potrzebne są lekkie i odpowiednio wytrzymałe materiały dedykowane na osnowie aluminium, umożliwiające uproszczenie technologii ich przetwarzania na przewody. Preferowane są w tym obszarze nieutwardzalne wydzieleniowo stopy aluminium, wykorzystujące takie dodatki stopowe, jak: Fe, Si, Cu, Mg, Ti, B oraz pierwiastki ziem rzadkich. Odpowiednia kompozycja wymienionych pierwiastków oraz technologia uzyskiwania stopu i wyrobu (odlewanie, walcowanie i ciągnienie) stwarza potencjalne możliwości uzyskania drutów i przewodów o pożądanym przez elektroenergetykę zespole własności użytkowych. W ramach artykułu przeprowadzono wnikliwą analizę wpływu różnych pierwiastków na kształtowaniem się zespołu własności elektryczno‐mechanicznych stopów aluminium. Słowa kluczowe: przewody stopowe, przewody napowietrzne, elektroenergetyka A STUDY OF A NEW GENERATION OF MULTI-FUNCTIONAL ALUMINIUM ALLOYS FOR THE POWER INDUSTRY The paper discusses the most current issues of overhead power transmission relative to development of new conductive materials with unconventional technological and operational qualities. The present condition is ba[...]

Badania wpływu parametrów starzenia sztucznego walcówki z przewodowego stopu AlMgSi na kształtowanie się umacniania drutów w procesie ciągnienia


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów obróbki cieplnej drutów ze stopu AlMgSi gat. 6201 na ich finalne własności. Wyniki badań i ich analiza zostały podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływu temperatury i czasu starzenia sztucznego na własności wytrzymałościowe walcówki wykonanej ze stopu AlMgSi (gat. 6201). Z kolei druga część, ukierunkowana jest na badania dotyczące kształtowania się umocnienia w procesie ciągnienia drutów AlMgSi wykonanych z tego samego gatunku stopu, po różnej obróbce cieplnej, której parametry zostały wyselekcjonowane po analizie wyników części pierwszej dotyczącej walcówki. The paper presents results of a study of the impact of artificial ageing parameters of 6201 grade AlMgSi alloy wires on their final properties. The study results are presented and discussed in two parts. The first part addresses the impact of artificial aging temperature and duration on the strength properties of AlMgSi alloy wire rod. The second part is focused on hardening development in the process of drawing of a AlMgSi wire made of the same alloy grade, subjected to different thermal treatments, the parameters of which have been selected based on analysis of the results[...]

PROBLEMATYKA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH STOPÓW MIEDZI


  Miedź od zawsze odgrywała znaczącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw, a jej właściwości przeciwdrobnoustrojowe znane już były w VIII tysiącleciu p.n.e. Przykładowo w czasach starożytnej Grecji Hipokrates rekomendował miedź w terapii zakażeń, natomiast podczas I wojny światowej zaobserwowano, że w ranach, w których przez dłuższy czas pozostawały fragmenty łuski naboju miedzianego rzadziej dochodziło do infekcji. I o ile znajomość bakteriobójczych właściwości nigdy nie zanikła w tym metalu, o tyle wiedza ta odeszła nieco w zapomnienie. Dopiero alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wzrostu liczby nabytych przez pacjentów w szpitalach zakażeń i związanych z nimi powikłań oraz zgonów doprowadziły do renesansu tematu i wzmożonego zainteresowania nim przez naukowców, mikrobiologów i lekarzy na całym świecie. Od tego czasu zaczęto prowadzić systematyczne badania naukowe tego zagadnienia, a obecnie są one przedmiotem intensywnych analiz laboratoryjnych i klinicznych w wysokorozwiniętych krajach. Ich wynikiem stało się wprowadzenie wyrobów z powierzchniami dotykowymi wykonanymi z miedzi przeciwdrobnoustrojowej do jednostek opieki zdrowotnej i innych miejsc użyteczności publicznej takich jak m.in. metra, dworce lub szkoły. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu właściwości przeciwdrobnoustrojowych miedzi. Dokonano charakterystyki stopów zarejestrowanych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency - EPA) oraz ich bezpośrednich odpowiedników europejskich i ISO. Ukazano rodzaje wyrobów finalnych z miedzianymi powierzchniami dotykowymi oraz problemy techniczne przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu. Ponadto w pracy zawarto wyniki prac utworzonego w 2011 roku w Polsce Konsorcjum na rzecz upowszechniania produktów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+. Słowa kluczowe: miedź, stopy miedzi, właściwości przeciwdrobnoustrojowe, badania mikrobiologiczne THE ISSUE OF MATERIALS AND TECH[...]

ANALIZA WAD POWSTAŁYCH W PROCESIE CIĄGNIENIA DRUTÓW MIEDZIANYCH DOI:10.15199/67.2015.1.4


  W artykule omówiono charakterystykę wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianych w warunkach przemysłowych. Określano przyczyny powstawania wad drutów oraz dokonano ich klasyfikacji na wady kształtu i wymiaru, powierzchniowe i wewnętrzne. Konkluzją wynikającą z pracy jest stwierdzenie, iż znaczną część wad drutów powstających w procesie ciągnienia można wyeliminować zachowując należytą staranność jego prowadzenia, dbałość o jakość ciągadeł oraz środków smarujących i emulsji. Słowa kluczowe: wady wyrobów ciągnionych, wady kształtu i wymiaru drutów, wady powierzchniowe drutów, wady wewnętrzne drutów, proces ciągnienia ANALYSIS OF THE COPPER WIRE DEFECTS RESULTING FROM DRAWING PROCESS In the present paper, the characterization of copper wire defects resulting from drawing process are reported. Therefore, the paper describes the causes of wires defects and classifies them as a shape and dimensions defects, surface defects and internal defects. The main conclusion resulting from the research is the fact that the most of the defects can be eliminated by conducting the drawing process with proper precision, as well as by attention to quality of dies and lubricants. Keywords: wires defects, shape and dimension defects of wires, surface defects of wires, internal defects of wires, wires drawing process Postawienie problemu Współcześnie zapotrzebowanie na kable i przewody stale wzrasta, a wymagania dotyczące ich jakości są coraz bardziej wygórowane. Konieczne jest zatem zapewnienie ich bezawaryjnej pr[...]

 Strona 1  Następna strona »