Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"JADWIGA LIS"

Phase transformations during cooling X4NiCrMo20-2-2 steel after intercritical annealing

Czytaj za darmo! »

The kinetics of phase transformations during cooling of austenite formed at intercritical annealing 7000C/1hour were established for X4NiCrMo20-2-2 steel as function of temperature and time. A complete CCT diagram for X4NiCrMo20-2-2 steel cooled at 13 - 0.045 0C/s cooling rate from temperature 700oC after intercritical annealing was determined. It was supplemented with microstructures observa[...]

Struktura i własności mechaniczne niskowęglowej stali C-Mn-V po obróbce cieplno-plastycznej

Czytaj za darmo! »

Za pomocą przedstawionych wzorów oszacowano ewolucję struktury austenitycznej w czasie walcowania blach o grubości 12 mm z kontrolowaną rekrystalizacją ze stali niskowęglowej z mikrododatkiem wanadu i podwyższoną zawartością azotu (16 MnV6). Dokonano oceny rekrystalizacji między przepustami oraz wielkości ziarna po walcowaniu z przyspieszonym chłodzeniem. Otrzymano drobnoziarnistą strukturę fer[...]

Struktura i własności mechaniczne blach grubych z niskowęglowej stali C-Mn-V-Nb po regulowanym walcowaniu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono badania struktury i własności mechanicznych blach grubych 12 mm, 25 mm, 45 mm ze stali niskowęglowej z mikrododatkami Nb i V, po procesie regulowanego walcowania. Określono wielkość ziarna austenitu uzyskiwaną w temperaturach nagrzewania. Ustalono skład fazowy mikrowydzieleń występujących w badanej stali aż do temperatury nagrzewania 1200 oC. Po procesach walcowania określ[...]

Modelowanie struktury stali w funkcji szybkości i temperatury odkształcania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ obróbki cieplno-plastycznej w zakresie temperatury odkształcania 700÷1200 °C przy szybkościach odkształcania 0,01 s-1 oraz 6,5 s-1 dla stali niskowęglowej z dodatkiem boru na rodzaj i udziały objętościowe produktów przemiany austenitu po OCP. The effect of thermomechanical working in temperature range 700-1200 °C at strain rate 0,01 s-1 and 6,5 s-1 on type and volume fraction of austenite phase transformation products was investigated in low carbon steel with boron addition. Słowa kluczowe: stal niskowęglowa z dodatkiem boru, modelowanie struktury, szybkość odkształcania Key words: low carbon steel with boron addition, structure modelling S. 488 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 1. Wprowadzenie. Na struktury stali konstrukcyjnej po procesie OCP wpływ ma wiele czynników: wielkość ziarna austenitu oraz jego jednorodność pod względem składu chemicznego, parametry procesu odkształcania, których wynikiem jest umocnienie w początkowych stadiach odkształcania, a następnie zachodzące procesy zdrowienia i rekrystalizacji. Przemiany fazowe austenitu podczas chłodzenia po odkształceniu oraz procesy wydzieleniowe z roztworu stałego [1÷4]. W stalach niskowęglowych zawierających bor występuje spowolnienie rekrystalizacji austenitu podczas odkształcania, segregacji boru do granic ziaren austenitu, opóźnienie przemiany γ→α [2, 4÷7]. Otrzymywanie w procesie wytwarzania zaplanowanej struktury z[...]

Ilościowa ocena mikrostruktury prętów żebrowanych ze stali niskowęglowej po procesie QTB

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wykorzystanie metody komputerowej analizy obrazu do oceny ilościowej struktur prętów zbrojeniowych produkowanych metodą QTB (quenching and tempering bars) wykorzystującą chłodzenie natryskiem wodnym z temperatury końca walcowania. Po procesie QTB na przekroju pręta otrzymuje się zróżnicowane składniki struktury takie jak: martenzyt samoodpuszczony, ferryt+bainit, ferryt+perlit, które wpływają na uzyskiwane własności mechaniczne prętów. Przedstawiono metodę oceny udziałów objętościowych składników struktury dla prętów żebrowanych φ 16, 20, 28 mm. Technology of processing of ribbed bars with water accelerated cooling from finish rolling temperature - QTB was presented in the article. After QTB in the cross section of the bar different microstructural constituences were formed: self tempered martensite, ferrite and bainite, ferrite and pearlite which determine mechanical properties. For low carbon steel after QTB from bars φ16, 20, 28 mm method of estimation of volume fraction of the microstructure constituencies was presented in the paper. Słowa kluczowe: stal niskowęglowa, c[...]

Własności mechaniczne niskowęglowej manganowej stali po obróbce cieplnej z zakresu (α+γ)


  W artykule przedstawiono wpływ niekonwencjonalnej obróbki cieplnej polegającej na wyżarzaniu poniżej Ac1 w temperaturze 625 °C i hartowaniu wodą z zakresu (a+g) na mikrostrukturę i własności mechaniczne niskowęglowej stali manganowej. The effect of nonconventional heat treatment which relayed an annealing below Ac1 temperature at 625 °C and water quenching from (α+γ) region on microstructure and mechanical properties of low carbon, manganese steel was presented. Słowa kluczowe: stal niskowęglowa manganowa, własności mechaniczne, obróbka cieplna z zakresu (a+g) Key words: low carbon manganese steel, mechanical properties, heat treatment from (α+γ) region Tablica 1. Skład chemiczny badanej stali Table 1. Chemical composition of the investigated steel Zawartość pierwiastków, % mas. C MnSi P S Cr NiVAl Ti N 0,057 3,420,40,020,0240,710,510,050,0150,0270,008 Tablica 2. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej badanej stali Table 2. Results of X-ray phase analysis of the investigated steel Stosowana obróbka cieplna Kąt dyfrakcji 2 theta Odległość płaszczyzn d, nm Występujące fazy w osnowie ferrytu poligonalnego Udział objętościowy austenitu Vv [%] Wygrzewanie 625 °C/1h+ 700 °C/1800s hartowanie 52,1243 0,20731 Austenit (111) 1,25 52,271 0,20307 Martenzyt (110) Wygrzewanie [...]

Struktura i zmiana stężenia pierwiastków stopowych w strefie złącza bimetalowych blach po walcowaniu i wyżarzaniu normalizującym

Czytaj za darmo! »

Bimetalowe materiały, takie jak druty, pręty, taśmy, blachy, znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Zastosowanie wyrobów bimetalowych wynika z nadania wyrobom przemysłowym określonych własności fizycznych i mechanicznych będących właściwościami powłoki (np. odporność korozyjna, przewodnictwo elektryczne) oraz podłoża (np. wysoka wytrzymałość). Otrzymywanie wyrobów bimetalowych może odbywać się w wyniku wykorzystania fali uderzeniowej wybuchu - platerowanie wybuchowe lub detonacyjne [1, 2], platerowanie przez napawanie [3] lub walcowanie na gorąco. Utwardzanie stabilnego połączenia pomiędzy materiałem podstawowym (stal konstrukcyjna) a warstwą plateru ze stali podczas odkształcania na gorąco jest uwarunkowane wartością temperatury i gniotu oraz szybkością odkształcania. Wysoka temperatura oraz parametry odkształcania dzięki wytworzeniu wakancji i dyslokacji, a także procesom relaksacyjnym i rekrystalizującym wpływają na procesy dyfuzyjne. Strumień dyfuzji pierwiastka przez powierzchnię rozdziału łączonych elementów zależy nie tylko od gradientu potencjału chemicznego tego pierwiastka, lecz również od gradientu potencjałów chemicznych innych pierwiastków. Wpływ ma również wielkość ziarna. Dlatego problem opisu procesów dyfuzji przez powierzchnię rozdziału stal podstawowa- -plater jest zagadnieniem skomplikowanym. W prezentowanym artyku[...]

Quantitative description of ferrite grains in C10B6 steel after thermomechanical treatment from (α+γ) range

Czytaj za darmo! »

Grain refinement of microstructure during deformation at different temperatures in intercritical range was investigated with dilatometer DIL 805 for low carbon steel C10B6 with boron microaddition (Table 1). Ferrite grain refinement occurred strain induced phase transformation (γ→α) and dynamic recrystalization of ferrite. Microstructures of C10B6 steel before and after deform[...]

Regeneracja staliwnych rolek jezdnych metodą napawania

Czytaj za darmo! »

Badano napoinę wykonaną techniką MAG z zastosowaniem drutów proszkowych DPiS-4 na rolkach jezdnych ze staliwa G35Mn6 (tab. 1). Napoiny wykonano różnymi metodami: - bez wstępnego podgrzewania rolki przed napawaniem oraz z podgrzewaniem wstępnym rolek, - z warstwową buforową z drutu litego SpG3S1 i bez warstwy buforowej. Wykonano analizę metalograficzną mikrostruktury nowej rolki (rys. 1) i n[...]

 Strona 1  Następna strona »