Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Halina Kaczmarek"

Photo- and biodegradation of cellulose triacetate - modified polystyrene. Foto- i biodegradacja polistyrenu modyfikowanego trioctanem celulozy


  Polystyrene (PS) and cellulose triacetate (CTA) as well as their mixts. were exposed to short-wavelength UV-irradn. (253,7 nm) and subjected to action of microorganisms present in an activated sludge. The changes in structure of polymers were monitored by FTIR and UV-Vis spectroscopy as well by gel permeation chromatog. The amt. of crosslinked gel was estd. by gravimetry. Photooxidative degradn. of PS and its blends with CTA was obsd. The addn. of CTA to PS matrix enhanced its susceptibility to biodegrdn. Próbki kompozytu polistyrenu (PS) z trioctanem celulozy (CTA) oraz czystych polimerów poddano działaniu krótkofalowego promieniowania UV (λ = 253,7 nm) oraz działaniu mikroorganizmów zawartych w osadzie czynnym. Zmiany, które zachodziły w strukturze polimerów i ich mieszaninach badano metodami spektroskopii FTIR i UVVis, a także chromatografii żelowej. Wyznaczono też zawartość usieciowanego żelu metodą wagową. Badania wykazały, że PS i jego mieszaniny z CTA ulegają procesowi fotodegradacji utleniającej, tworzenia grup chromoforowych i fotosieciowania z różną wydajnością. Dodatek TC do matrycy PS powoduje wzrost podatności próbek na biodegradację.Polistyren (PS) jest polimerem powszechnie stosowanym w wielu gałęziach przemysłu i gospodarki. Produkuje się z niego obudowy urządzeń elektrycznych, artykuły gospodarstwa domowego, elementy budowlane służące jako izolatory cieplne i akustyczne, jednorazowe naczynia, kamizelki ratunkowe i wiele innych artykułów1). Swoją popularność zawdzięcza dobrym właściwościom mechanicznym, termicznym, dielektrycznym, odporności chemicznej oraz łatwości przetwórstwa. Jest jednak polimerem niepodatnym na degradację w środowisku, co stwarza problem utylizacji jego odpadów, któremu w dzisiejszych czasach poświęca się szczególną uwagę. Dlatego też bada się procesy degradacji PS oraz możliwość przyspieszania jego rozkładu poprzez dodatek polimeru naturalnego (najczęściej skrobi lub celulozy). [...]

Modyfikacja właściwości powierzchniowych kompozytów polietylenowych przeznaczonych na materiały piezoelektryczne. Wpływ promieniowania UV, orientacji i wyładowań koronowych DOI:10.15199/62.2019.12.10

Czytaj za darmo! »

Polimery lub polimerowe kompozyty piezoelektryczne mogą stanowić alternatywę dla piezoelektryków ceramicznych, których kruchość, 98/12(2019) 1933 Dr hab. Jolanta KOWALONEK w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2019 r. na Wydziale Chemii UMK, specjalizując się w badaniach powierzchniowych modyfikowanych układów polimerowych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Chemii Biomedycznej i Polimerów na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Specjalność - chemia i fotochemia polimerów, biomateriały. Dr Marta CHYLIŃSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalnością chemia ogólna oraz w zakresie chemii z elementami marketingu i zarządzania. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała na Wydziale Chemii UMK w specjalności chemia polimerów. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych na Wydziale Sztuk Pięknych, UMK. Specjalność - modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów zarówno naturalnych, jak i syntetycznych oraz ich charakterystyka nowoczesnymi metodami instrumentalnymi, badania procesów starzeniowych materiałów polimerowych, w tym badanie ich stabilności cieplnej i fotochemicznej. Table 1. The size of particle fillers used according to the manufacturer's data. Tabela 1. Wielkość cząstek zastosowanych napełniaczy wg danych producenta Nr napełniacza Nazwa napełniacza Wielkość cząstek, μm 1 Sillikolloid P87 50% < 1,5; 97% < 6,0 2 Perlit PEX-02/20 90% < 0,1; 10% > 0,1 3 Nanomer® I.31PS 14-18 4 Kulki szklane, MinTron7TM 50% < 5-9; 90% < 20-35 5 Kreda Hydrocarb 95T-OG 50% < 0,7; 98% <5,0 trudność formowania i brak elastyczności jest przyczyną istotnych ograniczeń w zastosowaniach technologiczny[...]

 Strona 1