Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"František Rieger"

Porównanie warunków wytwarzania suspensji przy użyciu standardowego mieszadła sześciołopatkowego oraz mieszadła TX335


  Porównano pracę dwóch mieszadeł o działaniu osiowym, sześciołopatkowego mieszadła turbinowego o łopatkach pochylonych oraz mieszadła TX335 podczas mieszania układu dwufazowego ciało stałe-ciecz. Okazało się, że pomimo wyższych częstości obrotowych, które należy stosować w przypadku mieszadła TX335 jest ono bardziej ekonomiczne od mieszadła turbinowego. Jest to efekt bardziej opływowych kształtów mieszadła TX335. Two various stirrers were compared at room temp. for mixing efficiency in liq.-solid system (glass spheres diam. 0.18-0.9 mm in water). The TX335 stirrer was more efficient than the 6-pitch blade turbine. Wytwarzanie zawiesiny ciała stałego w cieczy jest często spotykaną operacją w przemyśle chemicznym, np. podczas reakcji w układzie dwufazowym ciecz-ciało stałe oraz w inżynierii środowiska w technologiach oczyszczaniu ścieków. Szacuje się, że ok. 60% przypadków mieszania dotyczy właśnie układów dwufazowych ciecz-ciało stałe. Ze względu na ważność tego zagadnienia w literaturze przedmiotu opublikowano wiele prac dotyczących sposobów wytwarzania takich układów1-5). Przegląd tych prac można znaleźć m.in.w opracowaniu Riegera i Ditla5, 6). Z analizy prac wynika jednoznacznie, że mieszadła o działaniu osiowym, które wytwarzają przede wszystkim osiowy strumień cieczy opuszczający obszar mieszadła, najlepiej nadają się do wytwarzania zawiesiny ciała stałego w cieczy. Strumień cieczy kierowany przez mieszadło do dna mieszalnika (zaleca się stosować taki kierunek obrotów mieszadła, aby przepływ cieczy w środku mieszalnika był do dołu, a nie do góry mieszalnika) dociera do wyoblonego dna, gdzie ciśnienie dynamiczne zaburza obszar stagnacji i podrywa spoczywające na dnie cząstki transportując je do góry mieszalnika. Sześciołopatkowe mieszadło turbinowe o łopatkach pochylonych jest klasycznym typem mieszadła stosowanym do wytwarzania układów dwufazowych ciecz-ciało stałe, gdyż osiowy strumień cieczy wytwarzany przez to miesza[...]

Mixing of inhomogeneous suspensions Mieszanie zawiesin niejednorodnych DOI:10.12916/przemchem.2014.1463


  Glass, poly(vinyl chloride), polyethylene and/or polypropylene beads were suspended in water by mech. stirring under lab. conditions to select the most efficient construction of mixers and shape of mixing blades in the case when both light and heavy beads were suspended. The optimum geometry showed a 2-turbine agitator with inclined blades which allowed for simultaneous down and up motion of suspensions (energy consumption below 200 W/m3). Rzeczywiste zawiesiny przemysłowe składają się najczęściej z cząstek o różnych wielkościach i różnych gęstościach. Badano układy mieszające zapewniające uzyskanie zawiesin cząstek polidyspersyjnych, z których część jest cięższa, a część lżejsza od wody. Określono optymalną geometrię układu mieszającego składającego się z 2 mieszadeł turbinowych o łopatkach pochylonych, który zapewnia uzyskanie dobrego rozprowadzenia obu faz ciała stałego w całej objętości mieszalnika przy nakładach energetycznych mniejszych niż 200 W/m3. Mieszanie w ciekłym środowisku jest jedną z często wykonywanych operacji w przemyśle chemicznym i spożywczym oraz w przemysłach przetwórczych. Z technologicznego punktu widzenia celem mieszania jest najczęściej homogenizacja całego wsadu, a w przypadku układu ciecz-ciało stałe uzyskanie możliwie jednorodnej zawiesiny w całej objętości mieszalnika. Na osiągnięcie tych celów wpływa wiele parametrów geometrycznych oraz parametrów pracy układu mieszającego, w szczególności typ oraz kształt łopatek mieszadła. Podczas mieszania rzeczywistych, a nie modelowych zawiesin, układy ciecz-ciało stałe są z reguły układami polidyspersyjnymi (np. osady ściekowe lub zawiesiny w procesach biotechnologicznych) i fakt ten powinien być zawsze brany pod uwagę przy projektowaniu geometrii układu mieszającego, jak również przy ustalaniu częstości obrotowych samego mieszadła. W większości przypadków literatura przedmiotu poświęcona jest optymalizacji układu geometrycznego mieszadło-mieszalnik do[...]

Wpływ modyfikacji mieszadła z łamanymi łopatkami na efektywność mieszania DOI:10.15199/62.2017.11.29


  Otrzymywanie zawiesin jest procesem często spotykanym w przemyśle1). Wytworzenie zawiesiny wymaga wykonania pracy mechanicznej w układzie ciecz-ciało stałe. Energia doprowadzana do takiego układu wytwarza przepływ burzliwy, w którym cząstki ciała stałego są podnoszone z dna zbiornika i rozprowadzane w całej objętości cieczy wypełniającej mieszalnik. Cząstki na dnie zbiornika najczęściej toczą się po nim i wirują, ale czasami są nagle unoszone przez wir (rys. 1). Rozkład i wartości średnich prędkości w mieszalniku oraz duże anizotropowe wiry wytwarzane przez dane mieszadło określają jaki stan jakościowy zawiesiny może być osiągnięty. Dlatego też stan końcowy zawiesiny (stopień zmieszania) zależy od konstrukcji mieszadła przy założonym nakładzie energetycznym1, 2). Na stan końcowy zawiesiny wytwarzanej przez dane mieszadło wpływają również inne czynniki, np. stosunek średnicy mieszadła do średnicy zbiornika D/T oraz prześwit mieszadła (odległość od dna zbiornika)3, 4). Najczęściej do wytwarzania zawiesin w mieszalniku stosowane są mieszadła o przepływie osiowym, np. śmigłowe lub turbinowe z pochylonymi łopatkami5). Jednak nadal prowadzone są badania mające na celu skonstruowanie do tego celu mieszadeł charakteryzujących się większą efektywnością6). W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele modyfikacji mieszadeł wytwarzających osio- KIERUNEK PRZEPŁYWU PRZEPŁYW BURZLIWY CZASTKA WIR PUNKT STAGNACJI ROZWIJAJACY SIE Z CZASEM PRZEPŁYW LAMINARNY Fig. 1. Sudden pickup of solids by vortex1) Rys. 1. Nagłe uniesienie cząstki z dna przez wir1) 96/11(2017) 2365 Dr hab. inż. Jacek STELMACH - notkę biograficzną i fotografię autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 2348. wy przepływ cieczy w mieszalniku7-13). Tego typu konstrukcją jest też mieszadło z łamanymi łopatkami M014, 15), które wykazuje dużą efektywność podczas mieszania zawiesin. Opracowane na Czeskim Uniwersytecie Technicznym modyfikacje mieszadła standardowego mają na[...]

Hydrodynamika cieczy w mieszalniku z ekscentrycznie umieszczonym mieszadłem w dyfuzorze DOI:10.15199/62.2019.3.23


  Przez wiele lat mieszadło Rushtona o średnicy ok. 1/3 średnicy zbiornika (fermentora) było uważane za optymalną konstrukcję do mieszania cieczy w fermentorach1). Tego typu mieszadło generuje intensywną burzliwość w pobliżu mieszadła i dlatego dobrze dysperguje gaz i rozdrabnia pęcherzyki. Jednak mieszanie w pozostałej objętości fermentora jest znacznie gorsze i może prowadzić do niejednorodności rozkładu pH lub stężenia tlenu2-4). Większość badań procesu mieszania w fermentorach skupia się na uzyskaniu dobrego rozprowadzenia tlenu i substancji odżywczych w całej objętości cieczy. Wymaga to dużej intensywności mieszania, która jednak może niekorzystnie oddziaływać na komórki mikroorganizmów, powodując nawet ich rozrywanie. Badania przeprowadzone w Katedrze Aparatury Procesowej PŁ5) wykazały, że mieszadło Rushtona o średnicy 125 mm pracujące w zbiorniku o średnicy 300 mm z szybkością obrotową 200 rpm nie powoduje dezintegracji komórek drożdży. Przy szybkości obrotów 260 rpm zaobserwowano zniekształcenia (zmiany kształtu) komórek oraz martwe komórki. Przy szybkości 380 rpm liczba komórek martwych zaczęła przewyższać liczbę żywych komórek. Dalsze zwiększenie szybkości obrotowej (do 440 rpm) spowodowało zwiększenie liczby martwych komórek. W przypadku mieszadła śmigłowego o tej samej średnicy zaobserwowano znacznie mniejsze efekty dezintegracji komórek drożdży. Obserwacje mikroskopowe potwierdzono przez badanie w zawiesinie zawartości uwolnionych 98/3(2019) 479 Dr hab. inż. Tomáš JIROUT, prof. CTU w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Czeskiej Politechniki w Pradze (CTU) na kierunku Inżynieria Procesowa. W 2005 r. na tym samym Wydziale obronił pracę doktorską, a w 2008 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w inżynierii procesowej. Od 2002 r. jest zatrudniony w tej uczelni obecnie jako profesor CTU. Od 2009 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu i od 2012 r. jest członkiem Grupy Roboczej "Mieszanie" Europejskie[...]

Zjawisko wzrostu zapotrzebowania na moc mieszania podczas opróżniania zbiornika DOI:10.15199/62.2019.6.21


  Wytwarzanie zawiesin w sposób okresowy w zbiornikach z mieszaniem mechanicznym jest często stosowane w praktyce przemysłowej1). Aby podczas opróżniania zbiornika nie dopuścić do opadnięcia ziaren ciała stałego, pozostawia się pracujące wewnątrz mieszadło. W trakcie badań procesu wytwarzania zawiesiny w zbiorniku o pojemności 300 m3 zaobserwowano wzrost zapotrzebowania na moc mieszania podczas opróżniania zbiornika na krótko przed wynurzeniem się mieszadła z mieszanej cieczy2). Zjawisko to nie zostało dotychczas opisane w klasycznych monografiach dotyczących procesów mieszania3-5). Jedynie w pracy Paula i współpr.6) wspomina się o znaczącym wzroście sił działających na mieszadło podczas przechodzenia powierzchni cieczy przez mieszadło. Jednak nie zostało to do tej pory dokładnie wyjaśnione. W szczegółowych opracowaniach7) można jedynie znaleźć informacje o możliwym wzroście mocy mieszania po uruchomieniu mieszadła podczas mieszania zawiesin, gdy unoszone z dna cząstki ciała stałego osiągają poziom mieszadła. Efekt ten najprawdopodobniej jest spowodowany zmianami gęstości zawiesiny w pobliżu mieszadła. Zaobserwowany wzrost mocy jest znaczny i może prowadzić do przeciążenia silnika, a nawet do jego uszkodzenia. Dlatego celowe jest dokładniejsze zbadanie i wyjaśnienie przyczyn zwiększenia zapotrzebowania na moc oraz określenie jego skali. Część doświadczalna Aparatura Badania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej przeprowadzono w płaskodennych zbiornikach o średnicach D 292 mm i 400 mm, zaopatrzonych w 4 standardowe przegrody (B = 0,1·D). Zbiorniki napełnione były wodą (t = 20°C) do wysokości Hp odpowiednio 190 mm i 235 mm (Hp/D ≈ 0,6). Taki stopień wypełnienia zbiorników był wystarczający, gdyż efekt zwiększenia mocy mieszania był obserwowany dopiero wówczas, gdy zwierciadło cieczy było blisko górnej płaszczyzny łopatek mieszadła. Do badań użyto przedstawionego na rys. 1 mieszadł[...]

Wzrost mocy mieszania podczas opróżniania zbiorników z mieszadłami turbinowo-łopatkowymi DOI:10.15199/62.2020.2.11

Czytaj za darmo! »

W warunkach przemysłowych procesy produkcyjne można prowadzić w sposób ciągły lub okresowy. Jednak nawet w przypadku procesów ciągłych niektóre wstępne operacje technologiczne prowadzone są w sposób okresowy. Jeśli proces wymaga zastosowania mieszalników do wytwarzania zawiesin lub emulsji, to opróżnianie zbiornika przeprowadza się najczęściej przy pracującym mieszadle, aby zapewnić ciągłą jednorodność mieszaniny. W literaturze przedmiotu znaleziono informację, że podczas wytwarzania zawiesiny w zbiorniku o pojemności 300 m3 zaobserwowano istotny wzrost zapotrzebowania na moc mieszania przy opróżnianiu zbiornika na krótko przed wynurzeniem się mieszadła z mieszanej cieczy1). W poprzedniej pracy2) przedstawiono wyniki dotyczące tego problemu dla nowego typu mieszadła RLL z łamanymi łopatkami, które generuje osiowy przepływ cieczy w mieszalniku. Stwierdzono, że podczas pracy tego mieszadła występuje wzrost mocy mieszania nawet o 100% podczas wynurzania się pracującego mieszadła lub jego zanurzania się. Względne zwiększenie mocy mieszania zależało od wartości liczby Froude’a i zmniejszało się wraz ze wzrostem wartości tej liczby. Na podstawie pomiarów rozkładów prędkości stwierdzono, że dla małych wysokości cieczy nad mieszadłem następuje zmiana sposobu cyrkulacji cieczy w obszarze mieszadła. Osiowy strumień cieczy zostaje zmieniony na strumień promieniowy, co zawsze powoduje wzrost mocy mieszania3, 4). Biorąc pod uwagę sugestię zawartą w poprzedniej pracy2) o zależności wzrostu mocy mieszania od wielkości osiowego strumienia cieczy, w prezentowanej pracy postanowiono zbadać to zjawisko dla kilku mieszadeł turbinowo-łopatkowych o łopatkach pochylonych pod różnym kątem. Różne kąty pochylenia łopatki generują różne strumienie osiowe cieczy w mieszalniku. 240 99/2(2020) Dr inż. Jiří MORAVEC w roku 2004 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Czeskiej Politechniki w Pradze (CTU) na kierunku inżynieria procesowa. W 2011 r. [...]

 Strona 1