Wyniki 1-10 spośród 60 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK BALA"

XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej

Czytaj za darmo! »

W dniach 22-24 listopada 2006 r. w Centrum Kongresowym "Orle Gniazdo" w Szczyrku obradowało XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne z cyklu Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej. Sympozjum tradycyjnie zorganizowało częstochowskie środowisko naukowo-techniczne: Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej - Katedra Chemii Politechniki Częstochowskiej, I[...]

XIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej Poraj, 21-23.XI.2007 r.

Czytaj za darmo! »

W dniach 21-23 listopada 2007 r. w Ośrodku Wczasowo-Szkoleniowym "Leśna Radość" (dawn. "Hutnicza Radość") w Poraju k/Częstochowy obradowało XIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne z cyklu Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej. Sympozjum tradycyjnie zorganizowało częstochowskie środowisko naukowotechniczne: Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowa[...]

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Korozyjne "APCS-2012" Jastrząb/Poraj, 28-30.XI.2012


  W dniach 28-30 listopada 2012 r. w Ośrodku Konferencyjno- Szkoleniowym "Poraj" (dawniej: "Leśna Radość") w Jastrzębiu/ Poraju odbyło się XVI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne (anglojęzyczny akronim APCS) z cyklu "Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej". Organizatorem Sympozjum był Ośrodek Częstochowski, a w szczególności Wydział IPMiFS - Katedra Chemii, Politechniki Częstochowskiej i lokalny Oddział SITPH. W Sympozjum wzięło udział 75 osób, głównie reprezentujących krajowe instytucje naukowo badawcze, a także goście z zagranicy (reprezentujący takie kraje jak Szwajcaria, Niemcy, Wlk. Brytania, Holandia czy USA). Odnotować należy również udział przedstawicieli krajowych fi rm przemysłowych, którzy stanowili ok. 20% ogółu uczestników. Podobnie jak w latach ubiegłych, APCS - 2012 odbywało się pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego i było sygnowane przez Europejską Federację Korozji (357 EFC Event). Jak przystało na imprezę EFC, część referatów wygłaszana była w języku angielskim podczas sesji anglojęzycznej drugiego dnia Sympozjum, a także referat plenarny pt. "Plasma surface alloying of stainless steel with nitrogen and carbon", który w pierwszym dniu wygłosił gość z Wlk. Brytanii - prof. Yong Sun (De M[...]

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne "Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej" DOI:


  Poraj, 18-20 listopada 2015 r.W dniach 18-20 listopada 2015 r. w Ośrodku Wczasowo- Szkoleniowym "Poraj" w Jastrzębiu gm. Poraj k/Częstochowy, obradowało osiemnaste już, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne (ang. akronim APCS) z cyklu Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej. Sympozjum tradycyjnie zorganizowało częstochowskie środowisko naukowo-techniczne: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (WIPiTM) - Katedra Chemii Politechniki Częstochowskiej - wspólnie z miejscowym oddziałem SITPH. Sympozjum odbyło się pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego (PSK) i podobnie jak w latach poprzednich pod egidą Europejskiej Federacji Korozji (400th EFC Event). Podczas ceremonii powitania Uczestników odbyła się miła uroczystość: władze akademickie Politechniki Częstochowskiej (prorektor ds Nauki - prof. Zygmunt Nitkiewicz i Dziekan WIPiTM - prof. Zbigniew Stradomski) wyróżniły 10 zasłużonych profesorów, wielokrotnie uczestniczących w Sympozjum APCS, medalami 65-lecia Wydziału IPiTM. W Sympozjum Korozyjnym Poraj-2015 uczestniczyło ogółem 60 osób, reprezentujących niemal wszystkie najpoważniejsze krajowe instytucje naukowe i wiele jednostek branżowych zajmujących się teorią korozji materiałów i szeroko rozumianą inżynierią korozyjną. Nie brakowało też przedstawicieli przemysłu i firm zajmujących się praktyczną stroną antykorozji. W ciągu 3 dni obrad wygłoszonych zostało ogółem 21 referatów ustnych zaś kolejne 24 prace przedstawiono jako prezentacje posterowe. Jak przystało[...]

Wspomnienie o Pani Profesor Hannie Przewłockiej (1923 - 2017) DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 13 lutego 2017 roku zmarła Pani Prof. dr hab. Hanna Przewłocka, powszechnie szanowana uczona, uznana specjalistka w obszarze kinetyki procesów elektrodowych i inhibitorów korozji, w latach 1970 -1994 kierownik Katedry Chemii Politechniki Częstochowskiej. Pani Profesor Hanna Przewłocka urodziła się w Poznaniu, w roku 1923. Tam też, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ukończyła studia wyższe, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (1950 r.). W roku 1960 Pani Profesor uzyskała stopień doktora na Wydziale Ceramicznym AGH w Krakowie a stopień doktora habilitowanego - w roku 1966 na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej. W trzy lata po habilitacji Pani Profesor objęła stanowisko docenta, zaś tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskała w 1985 roku. Z Katedrą Chemii PCz na trwale wiążą się losy całej bogatej działalności akademickiej Pani Profesor: pracowała tu ponad 40 lat, stając się z biegiem lat niemal symbolem Katedry, nadając Katedrze profil naukowo-badawczy i kształcąc w tym czasie nie tylko kadrę swoich następców, ale i trzy pokolenia magistrów inżynierów. Pani Prof[...]

"Ochrona przed Korozją" na Liście Filadelfijskiej! DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Czytelnicy! Ziściły się aspiracje Redakcji i Komitetu Naukowego naszego Miesięcznika: artykuły opublikowane na łamach OpK od początku 2017 roku są już indeksowane w bazie Web of Science (WoS). Dzięki kilkuletnim staraniom, nasz Miesięcznik znalazł się wśród czasopism Master Journal List (dawn. Thomson Reuters MJ List). Aktualnie baza prowadzona jest przez Clarivate Analytics. Dla porządku podajmy, że lista składa się z czterech tzw. indeksów, wśród których jest ten, do którego jesteśmy przypisani: Emerging Sources Citation Index. To nowopowstały indeks, prowadzony od 2015 roku. Otrzymujemy liczne zapytania i prośby o przybliżenie czytelnik[...]

Efektywność procesów ładowania/rozładowania kompozytowych elektrod wodorkowych na bazie LaNi5 w 6 M KOH

Czytaj za darmo! »

Za pomocą impulsowej (-i/+i) metody galwanostatycznej scharakteryzowano zdolność pochłaniania wodoru katodowego przez lity i kompozytowy materiał na bazie LaNi5 w środowisku 6 M KOH. Elektrody kompozytowe przygotowano z proszku LaNi5 (granulacja 35 􀁐m), stosując parafi nę (10% mas.) jako spoiwo. Zbadano również wpływ dodatku 10% mas. proszków czystych metali: Ni lub Cu do proszku LaNi5 na efektywność pochłaniania wodoru. Zastosowana metoda galwanostatyczna umożliwiła ocenę szeregu parametrów opisujących proces ładowania/rozładowania wodoru dla badanych materiałów, w tym gęstości prądów wymiany układów H2O/H2 i O2/ OH-. Spośród badanych kompozytów proszkowych najkorzystniejsze właściwości jako materiał anodowy dla ogniw NiMH wykazał kompozyt z dodatkiem proszku Cu. Słowa kluczowe: absorpcja/desorpcja wodoru, kompozyt LaNi5, prąd wymiany Effi ciency of charge/discharge processes on composite LaNi5-based hydride electrodes in 6 M KOH solution Cathodic hydrogen absorption ability in 6 M KOH solution of solid- and composite powder LaNi5 - based materials have been investigated using galvanostatic, pulse (-i/+i) method. The composite electrodes have been prepared of LaNi5 powder (35 􀁐m grit) with a use of paraffi n (10 mass %) as a binder. Effect of 10 mass % of pure Ni or Cu powder additions into LaNi5 powder on hydrogen absorption effi ciency has also been tested. The galvanostatic method applied made it possible to determine a number of parameters describing hydrogen charge/discharge process for the tested materials, including exchange current densities of H2O/H2 and O2/OH- systems. The powdered compositie material containing Cu appeared to have got the most advantageous properties as the anodic material for NiMH type batteries. Keywords: hydrogen absorption/desorption, LaNi5-composite, exchange current ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N[...]

Elektrochemiczne wodorowanie kompozytów proszkowych LaCo4,8Al0,2 i LaCo4,8Al0,1Li0,1 w roztworze 6M KOH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę elektrochemiczną kompozytów proszkowych stopów LaCo4,8Al0,2 i LaCo4,8Al0,1Li0,1 spajanych parafi ną, pod kątem ich zdolności do absorpcji wodoru wydzielanego elektrolitycznie. Elektrochemiczne badania ładowania/ rozładowania wskazują, że stop LaCo4,8Al0,1Li0,1 pochłania wyraźnie większe ilości wodoru w stosunku do stopu LaCo4,8Al0,2. Słowa kluczowe: stopy pochłaniające wodór, chronopotencjometria, pojemność rozładowania Electrochemical hydriding of LaCo4,8Al0,2 and LaCo4,8Al0,1Li0,1 powder composites in 6M KOH solution Electrochemical characteristics of LaCo4,8Al0,2 and LaCo4,8Al0,1Li0,1 powders consolidated with paraffi n in view of their ability to absorption of electrolytic hydrogen are presented. The electrochemical charging/ discharging experiments have shown that the LaCo4,8Al0,1Li0,1 alloy absorb distinctly larger quantities of hydrogen compared with the LaCo4,8Al0,2 alloy. Keywords: hydrogen storage alloys, chronototentiometry, discharge capacity 1. Wstęp Prace nad rozwojem ogniw wodorkowych (Ni-MH) stały się przedmiotem wielu programów badawczych ze względu na wymogi ochrony środowiska i wycofywanie z rynku małogabarytowych ogniw niklowo-kadmowych (Ni-Cd), w których toksyczny kadm zastępuje się stopem tworzącym wodorki. W porównaniu z ogniwami Ni-Cd, ogniwa Ni-MH charakteryzują się większą gęstością energii oraz brakiem "pamięci" przy niepełnym rozładowaniu lub naładowaniu [1, 2]. Praca ogniwa Ni-MH polega na absorpcji i desorpcji wodoru odpowiednio podczas jego ładowania i rozładowania W ogniwach wodorkowych podobnie jak w ogniwach niklowo-kadmowych elektrodą dodatnią jest NiOOH. Elektrodą ujemną natomiast nasycony wodorem wieloskładnikowy stop [3]. W celu scharakteryzowania materiału elektrody ujemnej ogniwa Ni-MH należy wziąć pod uwagę między innymi zdolność stopu do pochłaniania wodoru, ponieważ ilość zaabsorbowanego wodoru decyduje o pojemności ogniwa. Obecnie jako stopy ujemnych[...]

Ocena szybkości dyfuzji wodoru w kompozytowej elektrodzie proszkowej na bazie LaNi5

Czytaj za darmo! »

W oparciu o potencjostatyczną metodę rozładowania i metodę woltamperometryczną oceniono szybkość dyfuzji atomowego wodoru w obrębie kompozytowej elektrody wodorkowej typu LaNi5-Ni-parafi na sporządzonej z proszku LaNi5 (frakcja 20-50 μm). Wskazano, że głównymi źródłami błędów wyznaczania współczynników dyfuzji wodoru za pomocą badanych metod jest niepewność co do średniego promienia cząstek proszku i efektywnej powierzchni elektrody, do której dyfundują atomy wodoru. Przedstawiono prosty sposób oceny stężenia wodoru w materiale kompozytowym, zaabsorbowanego podczas katodowego nasycania elektrody. Słowa kluczowe: elektroda wodorkowa, absorpcja wodoru, szybkość dyfuzji, chronoamperometria, woltamperometria Evaluation of hydrogen diffusion rate in LaNi5 based, powder composite electrode Diffusion rate of atomic hydrogen within the LaNi5-Ni-paraffi n type composite electrode has been evaluated on the basis of potentiostatic discharge and voltamperommetric methods. The composite hydride electrode has been prepared using LaNi5 powder (20-50 μm grained fraction). Unreliable average radius of powder particles and the effective area of electrode, accessible for hydrogen atoms, have been pointed out as the main sources of experimental errors for determination of hydrogen diffusion coeffi cient. A simple method for evaluation of hydrogen concentration in the cathodically charged composite material has also been presented. Keywords: hydride electrode, hydrogen absorption, diffusion rate, chronoamperommetry, voltamperommetry 1. Wstęp Stopy metali ziem rzadkich (A) i metali przejściowych (B), typu AB5, AB3, AB2 czy AB, są intensywnie badane od wielu lat głównie ze względu na możliwość ich zastosowania do magazynowania wodoru i jako ujemnych elektrod w ogniwach wodorkowych [1, 2]. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o ich aplikacji są: długi czas użytkowania, duża pojemność, dobra kinetyka procesów absorpcji/desorpcji, ekologiczny c[...]

 Strona 1  Następna strona »