Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"SYLWIA WĘGRZYNKIEWICZ"

Odchudzanie firmy

Czytaj za darmo! »

Lean Manufacturing lM oznacza "szczupłą, odchudzoną produkcję". zwyczajowo słowo "lean" jest używane np. wobec kogoś w celu określenia smukłości jego sylwetki, przystosowania diety do życia "bez tłuszczu".lM wdraża się, aby porzucić wszystkie czynności niepotrzebne i wykonywać jedynie czynności niezbędne tylko raz, ale za to doskonale, we właściwej kolejności i w taki sposób, aby zamówienie[...]

Odporność korozyjna folii VentureShield VS 7510 E na obecność płynów fizjologicznych DOI:10.15199/40.2016.4.7


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań w temacie zastosowania folii jako powłoki ochronnej stali, która stanowi materiał bazowy sprzętu medycznego oraz poszycia wewnętrznego ambulansów sanitarnych. Ocenę odporności korozyjnej prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. jak roztwór Ringera, roztwór sztucznej śliny oraz sztucznej krwi. Uzyskane dane odniesiono do wyników badań korozyjnych stali gat. DC01 nie zabezpieczonej folią. Przeprowadzone badania potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E stosowana jako powłoka ochronna stanowi dobre zabezpieczenie przed korozją, która zachodzi pod wpływem płynów fizjologicznych i może mieć zastosowanie jako zabezpieczenie stali we wnętrzach ambulansów sanitarnych i środowisku szpitalnym. Słowa kluczowe: folia ochronna, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna Corrosion resistance of film VentureShield™ VS 7510 E to the presence of bodily fluids The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E film. This publication is a continuation of research in the subject of the use of film as a protective coating for steel, which is the base material of medical equipment and ambulances interior. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used, i.e. Ringer’s solution, artificial saliva and blood substitute. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion not protected by film. The results confirm that VentureShield ™ VS 7510 E film applied as a protection coating provides good protection against corrosion, in the contact with[...]

Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na grubość i mikrostrukturę powłoki cynkowej utworzonej na powierzchni stali po wypalaniu gazowym DOI:10.15199/40.2019.3.8


  1. Wprowadzenie Cięcie gazowe należy do najbardziej popularnych i ekonomicznych procesów kształtowania detali. W pewnych przypadkach, np. w cynkowaniu ogniowym może spowodować trudności z uzyskaniem wymaganej grubości i przyczepności powłok cynkowych [2,5,7-9]. Determinuje to ich odporność korozyjną oraz wpływa na czas eksploatacji wyrobów. W praktyce problem jakości powłok cynkowych jest znaczący, szczególnie, jeżeli pomiar grubości powłoki cynkowej wykonywany jest na powierzchniach po cięciu. Powłoki cynkowe charakteryzują się złożoną budową. Składają się z faz międzymetalicznych układu równowagi Fe-Zn (Г - Fe3Zn10, δ- FeZn7, ζ - FeZn13) oraz warstwy zewnętrznej roztworu stałego Fe w Zn (faza η). Warstwa η zapewnia niezbędną odporność powłoki w jej początkowym etapie eksploatacji. Fazy Fe-Zn zmniejszają sumaryczną intensywność korozji w miarę jej postępu. Stanowi to jedną z istotniejszych zalet w zachowaniu się powłok w środowisku korozyjnym. Skład chemiczny stali szczególnie intensywnie wpływa na charakter warstw δ1 i ζ [1,3,10]. Zgodnie z PN-EN ISO 14713 cięcie termiczne za pomocą palnika, lasera lub plazmy zmienia strukturę stali nie tylko w obszarze cięcia, ale także w strefie wpływu ciepła [5]. Osiągnięcie wymaganej grubości powłoki na powierzchniach cięcia jest trudne, a przyczepność powłoki jest na nich często ograniczona. Aby uzyskać wymaganą grubość powłoki Zn na powierzchni po cięciu termicznym konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej obróbki. Tu norma PN-EN ISO 14713 zaleca gruntowne szlifowanie lub fazowanie krawędzi [5]. Na podstawie przeprowadzonych badań [7-9] stwierdzono, że najlepszym sposobem na zmniejszenie zróżnicowania grubości powłoki cynkowej dla elementów ciętych tlenem jest zastosowanie wyżarzania normalizującego, które usuwa strefę wpływu ciepła. Wyniki uzyskane po dodatkowej obróbce cieplnej dają podobne rezultaty w zakresie zróżnicowania grubości powłoki i jej[...]

Charakter zmian powłok chromowo-niklowych w warunkach intensywnej korozji


  Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powierzchni stali DC01, modyfi kowanej wielowarstwowymi powłokami metalicznymi, w płynie fi zjologicznym (roztwór Ringera). Materiał wyjściowy poddano standardowemu procesowi przygotowania podłoża przed nałożeniem powłok. Metodą elektrolizy otrzymano wielowarstwowe powłoki ochronne typu nikiel-nikiel-chrom, nikiel-chrom oraz nikiel-miedź, na stali DC01 powszechnie stosowanej na konstrukcje wyposażeń medycznych. Badania obejmowały analizę składu chemicznego stali, pomiar twardości podłoża. Określono charakter warstwy wierzchniej modyfi kowanej i niemodyfi kowanej. Wykonano badania metalografi czne mikroskopowe oraz wyznaczono odporność korozyjną próbek. Modyfi kacja powierzchni metalicznej powłokami spowodowała wzrost wartości E’ (potencjał korozyjny) w stosunku do materiału wyjściowego. Największą wartość E’ wykazał materiał z powłoką nikiel-miedź. Wyznaczone gęstości prądów korozyjnych badanych próbek wskazują na korelację między wartością Rp (opór polaryzacyjny), a ikor (gęstość prądu korozyjnego). Stwierdzono również, że modyfi kacja powierzchni stali DC01 powłoką ochronną nikiel-nikiel-chrom odznacza się najlepszymi właściwościami antykorozyjnymi w warunkach wzmożonej korozji jaką stanowił w badaniach roztwór Ringera. Słowa kluczowe: powłoki wielowarstwowe, korozja, badania potencjodynamiczne, płyn fi zjologiczny The character of the chrome-nickel coatings changes in the conditions of intensive corrosion The thesis presents results of the research on the corrosion resistance of the DC01 steel surface modifi ed with multiplayer metal coating in saline (Ringer’s solution). Tested material was exposed to the standard process of the base preparation for coating application. With the method of electrolysis multiplayer protective coatings were obtained of the nickel-nickel-chrome, nickel-chrome, nickel-copper type on DC01 steel which is generally used for the construction of [...]

Wpływ przygotowania powierzchni stali 30MnB4 na strukturę i ciągłość powłoki Zn uzyskanej w procesie cynkowania ogniowego


  W pracy przedstawiono wpływ przygotowania powierzchni na strukturę warstwy cynkowej. Przedmiotem badań były elementy osprzętu sieciowego - sworznie śrubowe wykonane ze stali 30MnB4. Przygotowane z nich próbki poddano obróbce strumieniowo ściernej - elektrokorundem 95A i śrutem staliwnym GL40 oraz obróbce chemicznej. Proces cynkowania przeprowadzono metodą zanurzeniową w kąpieli Zn w temp. 460oC. Efekty oceniano na podstawie wyników analizy metalografi cznej, oceny chropowatości powierzchni i badań korozyjnych. Stwierdzono, że budowa warstwy - faza stopowa oraz cynkowa pozostają w ścisłej korelacji ze sposobem przygotowania powierzchni i z jej odpornością korozyjną. Słowa kluczowe: przygotowanie powierzchni, obróbka strumieniowo ścierna, obróbka chemiczna, cynkowanie ogniowe, odporność korozyjna The infl uence of steel 30MnB4 surface preparation on the structure and continuity of the zinc layer obtained hot-dip zinc galvanizing The infl uence of surface preparation on the structure of zinc layer has been presented in the paper. Research was focused on fi ttings for overhead power lines - screw bolts made of steel 30MnB4. Prepared materials were subjected to an abrasive blasting - aloxite (brown fused alumina) 95A and steel shot GL40 and chemical treatment - pickling. Galvanizing process was performed in a bath of zinc at 460oC. The effects were evaluated on the basis of metallographic analysis, evaluation of surface roughness and corrosion tests. It was founded that structure of galvanized layers - phase alloy and zinc are in direct correlation with a surface preparation and a corrosion resistance. Keywords: surface preparation, abrasive blasting, chemical treatment, hot-dip zinc galvanizing, corrosion resistance ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PNEN 61284 wszystkie części składowe [...]

Odporność korozyjna powłok galwanicznych na sprzęcie medycznym


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powierzchni stali DC01, modyfi kowanej wielowarstwowymi powłokami metalicznymi, w ośrodku korozyjnym jaki stanowiły płyny ustrojowe - sztuczna ślina i sztuczna krew - SBF. Materiał wyjściowy poddano standardowemu procesowi przygotowania podłoża przed nałożeniem powłok. Metodą elektrolizy otrzymano wielowarstwowe powłoki ochronne typu nikiel-nikiel-chrom, nikiel-chrom, nikiel-miedź oraz miedź, na stali DC01 stosowanej w konstrukcjach sprzętu medycznego. Badania obejmowały analizę składu chemicznego stali, pomiar twardości podłoża. Określono charakter warstwy wierzchniej modyfi kowanej i niemodyfi kowanej. Wykonano badania metalografi czne mikroskopowe, mikroanalizę rentgenowską oraz wyznaczono odporność korozyjną poszczególnych powłok. Modyfi kacja powierzchni powłokami metalicznymi sprawiła, że wyznaczone gęstości prądów korozyjnych badanych próbek wskazują na korelację między wartością Rp (opór polaryzacyjny), a ikor (gęstość prądu korozyjnego). Stwierdzono, że modyfi kacja powierzchni stali DC01 powłoką ochronną nikiel-nikiel-chrom odznacza się najlepszymi właściwościami antykorozyjnymi w warunkach wzmożonej korozji jaką stanowił roztwór sztucznej śliny. Natomiast w roztworze sztucznej krwi najwolniej koroduje powłoka nikiel-miedź. Słowa kluczowe: powłoki wielowarstwowe, korozja, płyny ustrojowe The corrosion resistance of galvanic coatings on medical equipment In this paper, fi ndings of the corrosion resistance of DC01 steel surface are described. The steel surface was modifi ed with multilayer metallic coatings. Tests were conducted in corrosive medium - body fl uids - artifi cial saliva and artifi cial blood - SBF. Material was subject to the standard process of the surface preparation before coatings putting. Applying the electrolysis method the multilayer protective layers of the following type were put on DC01 steel used in constructions of medical equipment: nickelnickel- [...]

Charakter powłoki Zn w zależności od przygotowania warstwy wierzchniej elementów konstrukcyjnych


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu przygotowania warstwy wierzchniej stali na charakter powłoki Zn oraz jej odporność korozyjną. Próbki stali gat. 30MnB4 poddano obróbce strumieniowo ściernej (śrutowaniu, piaskowaniu) oraz obróbce chemicznej. Zastosowano również obróbkę wieloetapową polegającą na połączeniu tych metod. Oceniono wpływ termicznego przygotowania materiału na kształtowanie się powłoki Zn. W tym celu serię próbek wygrzewano piasku kwarcowym w piecu laboratoryjnym w temp. 250oC. Następnie próbki cynkowano ogniowo. Proces prowadzono w warunkach przemysłowych. Efekt obróbki oceniono za pomocą pomiarów chropowatości i topografi i powierzchni (przed i po cynkowaniu) oraz odporności korozyjnej, którą mierzono metodą potencjodynamiczną. Wykonano również analizę metalografi czną. Stwierdzono, że najlepsze efekty uzyskuje się dla powłoki Zn po uprzednim przygotowaniu powierzchni obróbką mechaniczną i chemiczną. Słowa kluczowe: przygotowanie powierzchni, obróbka strumieniowo ścierna, obróbka chemiczna, cynkowanie ogniowe, odporność korozyjna The nature of the zinc coating depending on preparation of the surface layer of construction elements Paper presents the infl uence of preparation of the surface layer of steel on the nature of the Zn coating and its corrosion resistance. The abrasive blasting (shot and sand blasting) and the chemical treatment (and a multistage treatment - combination of these methods) have been applied in research. Next, the effect of thermal treatment of the material on the formation of Zn coating has been evaluated. Samples covered with quartz sand have been heated to temperature 250oC. Then, hot - dip Zn galvanizing process was performed in industrial conditions. Results of treatment were evaluated basing upon the following parameters: roughness, surface topography and corrosion resistance measured by potentio-dynamic method. Analysis was supplemented by metallographic observations. It was found[...]

Ocena odporności korozyjnej powłok cynkowych na elementach konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego


  Mobilny charakter pracy ambulansu, jak również stosowanie silnych środków dezynfekcyjnych sprzyjają zjawisku korozji i adhezji drobnoustrojów na powierzchniach abiotycznych. Powłoki cynkowe wykazują właściwości hamujące narastanie bakterii. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej elementów konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego zabezpieczonych powłokami cynkowymi. Do badań wytypowano stal gat. D01 powszechnie wykorzystywaną w budowie sprzętu medycznego. Próbki stalowe po obróbce mechanicznej (szlifowaniu i polerowaniu) podzielono na trzy grupy i skierowano do procesu cynkowania. Zastosowano następujące metody cynkowania: galwaniczne (dwie aplikacje wg PN-EN ISO 4042), ogniowe (wg PN-EN ISO 10684) oraz płatkowe (wg PN-EN ISO 10683). Zakres badań obejmował ocenę chropowatości i topografi i powierzchni, analizę metalografi czną oraz badania odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Stwierdzono, że powłoka cynkowa z nową pasywacją grubowarstwową najdłużej chroni stalowe podłoże. Na powierzchni powłoki Zn płatkowego nie występuje zjawisko białej korozji. Słowa kluczowe: korozja biała, komora solna, cynkowanie ogniowe, cynkowanie galwaniczne, cynkowanie lamelowe ILONA SZŁAPA Fabryka Śrub BISPOL S.A., Wydział Cynkowni, Bielsko-Biała MACIEJ HAJDUGA DARIUSZ JĘDRZEJCZYK Zakład Inżynierii Materiałowej, ATH w Bielsku-Białej SYLWIA WĘGRZYNKIEWICZ BELOS-PLP S.A. Wydział Cynkowni, Bielsko-Biała DARIUSZ SOŁEK Wydział Powłok Ochronnych, FAMED S.A., Żywiec Ocena odporności korozyjnej powłok cynkowych na elementach konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego ochrona przed korozja 4/2013 SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Prosimy cytować jako: Ochr. Przed Koroz., 2013, 56, 4, (166-173) Please cite as: Ochr. Przed Koroz., 2013, 56, 4, (166-173) 1. Wp[...]

The evaluation of zinc coatings corrosion resistance on the ambulance construction elements


  The mobile character of the ambulance functioning, as well as applying strong disinfectants support the phenomenon of the corrosion and the adhesion of micro-organisms on the abiotic surfaces. Zinc-plated coatings demonstrate properties suppressing bacterium growing. The presented paper describes research fi ndings of the corrosion resistance of construction elements of the sanitary ambulance protected by zinc-plated coatings. Research was focused on the steel grade D01, which is widely used as the construction material of the medical equipment. After mechanical treatment (grinding and polishing) samples were divided into three groups that were subjected to the zinc coating. The following methods of zinc coating were applied: galvanic (two applications according to EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683). The scope of research included roughness and surface topography measurements as well as metallographic observation and corrosion tests. Conclusions were formulated basing upon the tests made in the salt chamber - NaCl (acc. PN-EN ISO 9227). It is clear that the zinc coating with new passivation thick layer protects the steel base material in the best way. There was no white corrosion on the lamellar zinc surface. Keywords: white corrosion, salt chamber, hot-dip zinc galvanizing, zinc plating, lamellar zinc.1. Introduction Steel parts used in medical institutions are protected against the corrosion by metallic and paint coatings. The most frequently the following coatings are applied: Ni, Cr, Cu, as well as hot dip or galvanic zinc. Hot dip zinc coating is less applied due to the high value of roughness and aesthetics. Protection of the medical equipment against the corrosion is a substantial problem. The attack of chemical agents and the bacterial fl ora reduce the corrosion resistance of coatings. The appearance of the local corrosion results in growing of the bacte[...]

Porównanie odporności korozyjnej różnych powłok cynkowych wyznaczanej w komorach klimatycznych i metodą potencjodynamiczną


  W badaniach porównawczych przedstawionych w pracy zastosowano cztery metody oceny odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227), testu w komorze klimatycznej (VDA 621-415), testu Kesternicha (DIN 50018/2,0 SO2) oraz badania metodą potencjodynamiczną w 5% NaCl. Testy przeprowadzono na próbkach wykonanych ze stali DC01, na które powłoka cynkowa została naniesiona przy zastosowaniu następujących metod: galwanicznej (PN-EN ISO 4042), ogniowej (PN-EN ISO 10684) oraz płatkowej (PN-EN ISO 10683). Zakres badań obejmował ocenę odporności korozyjnej, gdzie kryterium limitującym czas protekcji było pojawienie się korozji białej oraz czerwonej. Stwierdzono, że powłoka cynkowa z nową pasywacją grubowarstwową najdłużej chroni stalowe podłoże w środowisku NaCl, a powłoka Zn płatkowego jest najbardziej odporna na działanie zmiennych warunków termicznych i wilgoci. Powyższe wnioski zostały również potwierdzone za pomocą metody potencjodynamicznej. Słowa kluczowe: komora solna, komora klimatyczna, test Kesternicha, badania potencjodynamiczne Comparison of corrosion resistance of different zinc coatings designated in climate chambers and by potentiodynamic method This paper presents corrosion resistance of construction elements covered with different metallic (zinc) protective coatings. The following methods of zinc coating were applied: galvanic (PN-EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683). All samples with the Zn coating were analyzed metallographically. The structure and continuity of the Zn coating were evaluated. Next, the corrosion resistance of Zn coatings was investigated. Samples were placed in the salt chamber with neutral NaCl (PN-EN ISO 9227), climatic chamber (VDA 621-415) and KESTERNICH (DIN 50018/2,0 SO2) chamber. It is clear that the zinc coating with new passivation thick layer protects the steel bas[...]

 Strona 1  Następna strona »