Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ SMOŁA"

The infl uence of the reaction product formation inside the ceramic substrate on the interpretation of marker experiments


  In the present paper the infl uence of the formation of higher sulphide (oxide) in the interior of the substrate, being the lower sulphide (oxide) of a given metal, on the results of marker experiments has been discussed. It has been shown that the correct interpretation of marker experiments in the case of the formation of reaction product not only on the surface but also inside of the substrate can be achieved, if all chemical reactions as well as transport processes occurring in the substrate-product system are considered. Theoretical analysis presented in this work have been illustrated by the results indicating a predominant disorder in the CoS2 disulphide, growing on the CoS monosulphide. Keywords: marker experiment, ceramic substrate, localization of reaction product Wpływ powstawania fazy produktu reakcji w głębi substratu ceramicznego na interpretacje eksperymentu markerowego W pracy omówiono wpływ procesu formowania się siarczku (tlenku), w którym metal jest na wyższym stopniu utlenienia, wewnątrz substratu będącego siarczkiem (tlenkiem) tego samego metalu znajdującego się na niższym stopniu utlenienia, na wynik w badaniach typu dominującego zdefektowania metodą markerów. Wykazano, że aby dokonać prawidłowej interpretacji eksperymentu markerowego w przypadku powstawania produktu reakcji nie tylko na powierzchni substratu lecz również w jego wnętrzu, należy wziąć pod uwagę wszystkie reakcje chemiczne oraz procesy transportowe mające miejsce w układzie substratprodukt reakcji. Rozważania teoretyczne przedstawione w niniejszej pracy zilustrowane zostały wynikami badań eksperymentalnych mechanizmu procesu siarkowania CoS do CoS2 metodą markerów. Słowa kluczowe: eksperyment markerowy, ceramiczny substrat, lokalizacja produktu reakcji.1. Introduction Marker method, applied for the fi rst time by Pfeil [1, 2] in studies of the mechanism of scale formation on iron, is continuously being used not only in studying the high temperature co[...]

Metoda markerów w układach z ceramicznym substratem o dużym stężeniu defektów punktowych


  W pracy omówiono wpływ zdefektowania sieci krystalicznej siarczku lub tlenku, będącego substratem, na wynik w badaniach typu dominującego zdefektowania metodą markerów. Wykazano, że aby uzyskać racjonalne wyniki w przypadku substratów charakteryzujących się dużym stężeniem defektów punktowych, substraty te powinny być przed procesem "markowania" homogenizowane w stałej temperaturze i przy maksymalnym ciśnieniu utleniacza, przy którym pozostają stabilne. Ponadto, niestechiometria związków powinna być uwzględniona przy pisaniu odpowiednich reakcji chemicznych, w oparciu o które przewiduje się położenie markerów wewnątrz produktu reakcji. Rozważania teoretyczne przedstawione w niniejszej pracy zilustrowane zostały wynikami badań metodą markerów CoS2 i NiS2, narastającymi na silnie zdefektowanych siarczkach Co1-yS i Ni1-yS. Słowa kluczowe: eksperyment markerowy, ceramiczny substrat, niestechiometria Marker method in systems containing ceramic substrate with high concentration of point defects The infl uence of crystalline lattice disorder of oxide or sulphide, being the substrate in investigations of predominant disorder, on the results obtained using marker method has been studied. It has been shown that the correct results of marker experiments in the case of highly defected ceramic substrates can be obtained, if these substrates before the reaction are submitted to homogenization at constant temperature and under highest oxidant activity under which they remain stable. In addition, in the case of highly defected compounds, the nonstoichiometry must be considered in formulating appropriate chemical reactions, being the basis for anticipating the location of markers in the interior of reaction product. Theoretical considerations presented in this work have been illustrated by the results of predominant disorder, obtained using marker method in CoS2 and NiS2, growing on highly disordered Co1-yS and Ni1-yS. Keywords: marker experiment, ceramic[...]

High-temperature resistance of the austenitic stainless steels used for exhaust systems in cars with combustion engines DOI:10.15199/40.2015.11.16


  The studies were carried out on two types of austenitic stainless steels, type 1.4404 and 1.4301 respectively. These two types of steels are applied in production of exhaust systems installed in cars with combustion engines. Investigations of these steels consisted in determining their resistance to high-temperature oxidation under thermal shock conditions. It has been shown that steels under discussion have good resistance against oxidation at high temperatures. It was found that scales formed during oxidation contain iron as well as chromium oxides and have a layered structure. Keywords: high-temperature resistivity steels, oxidation, thermal shocks Żaroodporność stali austenitycznych do produkcji układów wydechowych pojazdów o napędzie spalinowym Przeprowadzone zostały badania właściwości żaroodpornych dwóch typów austenitycznych stali nierdzewnych, 1.4404 i 1.4301, przeznaczonych do produkcji elementów układów wydechowych montowanych w samochodach z napędem spalinowym. Badania polegały na wyznaczeniu odporności stali w warunkach wstrząsów cieplnych. Wykazano, że będące przedmiotem badań stale charakteryzują się wysoką żaroodpornością. Stwierdzono, że powstające zgorzeliny zawierające tlenki żelaza i chromu mają budowę warstwową. Słowa kluczowe: stale żaroodporne, utlenianie, wstrząsy cieplne 1. Introduction In many branches of modern industry austenitic stainless steels are widely used in variety of applications, wherever it is necessary to combine good mechanical properties with high resistance to corrosion in d[...]

Characteristic of cyclic oxidation of chosen austenitic steels in a steam atmosphere DOI:10.15199/40.2016.1.1


  The aim of the study was to evaluate the oxidation resistance of chromium-nickel austenitic steels in an atmosphere, which contains oxygen and steam at a temperature of 750oC. The oxidation test of steel samples X2CrNiMo17-12-2, X6CrNiMoTi17- 12-2, Super 304H and HR3C was carried out in a cyclic mode, made up of 100 cycles trials of 2 hours. The results show the mass changes of steels caused by a cyclic oxidation. The morphology and chemical composition of the oxide layer formed on the surface of tested samples were also described. It has been proved that under these conditions HR3C steel shows the best heat resistance and X2CrNiMo17-12-2 steel presents the worst tendency of oxides to defoliation. Keywords: austenitic steels, cyclic oxidation, steam Charakterystyka cyklicznego utleniania w parze wodnej wybranych stali austenitycznych Celem badań była ocena odporności na utlenianie austenitycznych stali chromowo-niklowych w atmosferze zawierającej tlen i parę wodną w temperaturze 750oC. Utlenianie próbek ze stali X2CrNiMo17-12-2, X6CrNiMoTi17-12-2, Super 304H i HR3C przeprowadzono w sposób cykliczny, składający się ze 100 cykli trwających 2 godziny. Przedstawiono wyniki zmiany masy materiałów wywołanych cyklicznym utlenianiem. Scharakteryzowano również morfologię i skład chemiczny warstw tlenkowych powstałych na powierzchni badanych stali. Wykazano, że najlepszą żaroodporność w tych warunkach posiada stal HR3C, a najgorszą stal X2CrNiMo17-12-2 wykazująca skłonność do defoliacji tlenków. Słowa kluczowe: stale austenityczne, utlenianie cykliczne, para wodna 1. Introduction Domestic energy sector is outdated and contains many power plants, which are characterized by low efficiency of power units, large increase of their failure and being below the standards of NOx, SO2 and CO2 emission [2]. Development of national energy is heading towards increasing the productivity, efficiency and significant reduction of emissions of harmful substances[...]

Nowe powłoki żaroodporne SiCO otrzymane na bazie polimerowych prekursorów ceramicznych DOI:10.15199/40.2017.5.9


  Przeprowadzono wstępne badania utleniania wysokotemperaturowego stali austenitycznej 1H18N9 pokrytej powłoką SiCO, otrzymaną w wyniku pirolizy polimerowego prekursora ceramicznego V3. Wyniki testów utleniania izotermicznego oraz cyklicznego, przeprowadzonych w temperaturze 900oC, wykazały znaczną odporność badanej powłoki na działanie wysokiej temperatury w obecności atmosfery utleniającej. Słowa kluczowe: polimerowe prekursory ceramiczne, piroliza, utlenianie wysokotemperaturowe, stal austenityczna, powłoka żaroodporna 1. Wstęp Polimerowe prekursory ceramiczne, w okresie ostatnich kilkunastu lat, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wielu badaczy [1-5, 7, 8, 11-13, 16-19]. Spowodowane jest to możliwością wykorzystania ich jako alternatywy dla tradycyjnych metod otrzymywania materiałów ceramicznych. W stosunku do klasycznych metod wytwarzania, wykorzystanie prekursorów ceramicznych pozwala na stosunkowo łatwe otrzymywanie produktów o skomplikowanych kształtach [3, 7, 11], do których między innymi można zaliczyć cienkie warstwy i filmy ceramiczne [1, 2, 4, 8, 12, 17, 18]. Niezaprzeczalną zaletą jest również obniżenie temperatury wytwarzania otrzymywanych tą drogą materiałów. Należy podkreślić jednak, że jak dotąd opublikowanych zostało niewiele prac poświęconych otrzymywaniu cienkich warstw z prekursorów polimerowych. Najczęściej wykorzystywane były polikarbosilany [4], polisilazany [2] i polisiloksany [1, 8, 12, 17, 18]. Polimery te po naniesieniu na podłoże i usieciowaniu, w wyniku wysokotemperaturowego procesu ulegają przekształceniu w materiał ceramiczny odpowiednio: SiC, SiCN i SiCO. Będące tematem pracy, materiały z układu SiCO dzięki dużej odporności chemicznej oraz stabilności temperaturowej [16] mogą znaleźć szerokie zastosowanie w ochronie przed korozją wywołaną różnymi czynnikami. Dla przykładu, High temperature oxidation studies were initially performed on austenitic steel 1H18N9 covered by a SiCO coating obtaine[...]

Właściwości żaroodporne stali zaworowych poddanych procesowi azotowania


  Zbadano przebieg utleniania w warunkach wstrząsów cieplnych trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMn- NiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8) poddanych procesowi powierzchniowego azotowania. Wykazano, że proces azotowania stali o największej zawartości chromu (X33CrNiMn23-8) nie wpływa praktycznie na przebieg korozji. W przypadku pozostałych stali o niższej zawartości chromu, proces azotowania nieznacznie obniża przyczepność zgorzelin do podłoża. Słowa kluczowe: stale zaworowe, wstrząsy cieplne, azotowanie Heat-resisting properties of nitrided valve steels The oxidation behavior under thermal shock conditions of three valve steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMn- NiN20-8) subjected to nitriding process has been studied. It has been found that nitrided steel, containing highest chromium concentration (X33CrNiMn23-8), has virtually no infl uence on its corrosion behavior. In the case of remaining steels, with lower chromium concentration, the nitriding process decreases slightly scale adherence to substrate. Keywords: valve steels, thermal shocks, nitriding.1. Wstęp W ostatnich latach obserwuje się stałą tendencje do podwyższania temperatury pracy silników samochodowych w celu zwiększenia ich wydajności oraz stosowanie na coraz szerszą skalę alternatywnych materiałów pędnych w przemyśle motoryzacyjnym (LPG, gaz ziemny, biopaliwa, itp.) [1-3]. Należy podkreślić, że zarówno wyższe temperatury pracy, jak i stosowanie paliw alternatywnych znacznie przyspieszają degradację poszczególnych elementów silników [4-9]. Zagrożenie to występuje w szczególności w odniesieniu do zaworów wylotowych, pracujących w najwyższych temperaturach (obecnie coraz częściej przekraczających 1173 K) i atmosferze silnie agresywnych gazów spalinowych. W związku z tym w szeregu ośrodkach badawczych na świecie prowadzone są in[...]

Oxide Scale Mechanical Failure During Thermal Cycling of FeCrAl-Based Alloys at High Temperatures

Czytaj za darmo! »

Failure of the oxide scale via cracking and/or spallation leads to the accelerated degradation of high temperature alumina-forming materials. This process is studied for FeCrAl-based alloys oxidized in air under thermal cycling conditions at temperatures ranging from 1373 to 1623 K. The effect of the presence of alloyed and/or implanted reactive elements and sulphur is reported.[...]

Badanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu Ni-Al utlenianych w temperaturze 1150°C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)


  336 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 związanej z obecnością w tlenku glinu jonów Cr3+, pochodzących z zanieczyszczeń w materiale podłoża. 2. Materiały i metodyka badawcza Badaniom poddano: związek międzymetaliczny β-NiAl o składzie zbliżonym do stechiometrycznego (50 : 50 % at.), modyfi - kowany dodatkiem Hf (Ni-50Al-1Hf) oraz Pt (Ni-50Al-15Pt) oraz stop dwufazowy typu γ/γ’ o składzie Ni-22Al-30Pt oraz z dodatkiem Hf (Ni-22Al-30Pt-1Hf). Wszystkie składy chemiczne podane są w % at. Hafn i platyna wprowadzane były jako dodatki stopowe, a ich zadaniem jest poprawa żaroodporności związku β-NiAl [5-7]. Materiały, z wyjątkiem β-NiAl z Hf, zostały wyprodukowane w Iowa State University, podczas pracy w nim jednego z autorów (B.M. Gleesona). Próbki w formie dysków o średnicy ok. 10 mm odcięte z wlewków (przygotowanie materiałów do badań opisane jest w [8]), były szlifowane i polerowane na korundowych papierach ściernych o gradacji do 2000 i pastach diamentowych o uziarnieniu do 1 μm. Bezpośrednio przed utlenianiem próbki były myte ultradźwiękowo w acetonie. Utlenianie izotermiczne prowadzone było w temperaturze 1150°C, w powietrzu, przez 1 godzinę. Skład fazowy zgorzelin badany był z użyciem metody spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS) w Uniwersytecie La Rochelle (Francja), morfologia tlenków charakteryzowana była za po- Rys. 2. Materiał Ni-50Al-1Hf; (a) morfologi[...]

 Strona 1