Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ GRUSZCZYŃSKI"

Ocena efektywności domieszek i dodatków redukujących odkształcenia skurczowe kompozytów cementowych

Czytaj za darmo! »

Skurcz zapraw cementowych i betonów zwykłych jest zjawiskiem dobrze znanym i udokumentowanym naukowo. Należy podkreślić, że zmiany objętości takich kompozytów (skurcz lub narastanie) pochodzą jedynie od odkształceńmatrycy, ponieważ wypełniacz (kruszywo) praktycznie nie podlega odkształceniom. Klasyczna teoria skurczu betonu zakłada, że reakcja cementu z wodą powoduje zmniejszenie objętości mieszaniny, czyli tzw. skurcz plastyczny (kontrakcję). Skurcz ten, w odróżnieniu od postępującego po nim skurczu spowodowanego wysychaniem, jest nieodwracalny. Całkowity skurcz betonu zależy od: ● wielkości wskaźnika w/c; ● zawartości i rodzaju cementu; ● zawartości i rodzaju kruszywa; ● stosowania domieszek chemicznych; ● warunków cieplno-wilgotnościowych do[...]

Przykład zastosowania betonu cementowo-polimerowego

Czytaj za darmo! »

W2006 r. rozpoczęły się prace, których celem była naprawa falochronu wyspowego w Porcie Gdynia. Przyjęty projekt naprawy przewidywał ustabilizowanie konstrukcji przez jej poszerzenie o 2,5 m oraz podwyższenie "nosków" falochronu do wysokości 4,40 m ponad lustro wody. Etapy prac Naprawa falochronu przebiegała etapami (fotografia), z których najważniejsze to: - usunięcie warstwy skorodowanego betonu; - budowa ścianki poszerzającej konstrukcję w osłonie ścianki Larsena w technologii betonu kontraktorowego klasy C30/37; - wykonanie "parapetu" wieńczącego ścianę po[...]

TECH-BUD 2015 poświęcony nowoczesnym materiałom i technikom we współczesnym budownictwie DOI:

Czytaj za darmo! »

II Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2015 odbyła się w Krakowie w październiku br. Jej organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Minister Infrastruktury i Rozwoju; Marszałek Województwa Małopolskiego; JM Rektor Politechniki Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W krakowskiej imprezie udział wzięło 125 uczestników, w tym m.in. pracownicy wydziałów budownictwa krajowych wyższych uczelni technicznych, inwestorzy, projektanci i rzeczoznawcy budowlani oraz przedstawiciele urzędów nadzoru budowlanego. Tematyka konferenc[...]

Wykorzystanie cienkich warstw cementowo-polimerowych do naprawy i wzmacniania posadzek betonowych DOI:10.15199/33.2018.09.08


  Wostatnich latach wykonano w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojembudownictwa wielkopowierzchniowego, wiele milionów m2 posadzek przemysłowych. Obecnie znaczna ich część wymaga naprawy i wzmocnień na skutek wyeksploatowania lub zmiany charakteru użytkowania pomieszczeń. Jednym z bardziej skutecznych i uzasadnionych ekonomicznie sposobów naprawy tego typu posadzek jest zastosowanie cienkich (grubości 25 ÷ 70 mm) warstwz jastrychówcementowo-polimerowych, które charakteryzują się dużąwytrzymałością na zginanie, małymi odkształceniami skurczowymi, bardzo dobrą przyczepnością do istniejących podłoży betonowych i niewielką ścieralnością. Ograniczeniem metody jest konieczność przeniesienia istniejącej siatki szczelin. W artykule przedstawiono wpływ dyspersji polimerowej na kształtowanie odkształceń skurczowych, wytrzymałości i przyczepności do podłoża betonowego zapraw modyfikowanych tego typu dodatkiem. Wpływ ten skonfrontowano z dostępnymi na rynku domieszkami na bazie wielkocząsteczkowego alkoholu (SRA) redukującymi skurcz. Zaletą wykorzystania tego typu materiałów do wzmocnień i naprawy posadzek jest ich umiarkowany koszt, wynikający z zastosowania standardowej mieszanki drobnokruszywowej produkowanej w węźle betoniarskim. Zaprezentowany sposób naprawy z wykorzystaniem nakładek z zapraw niskoskurczowych o dużej wytrzymałości pozwala na efektywne zwiększenie nośności płyt posadzki, szczególnie w obrębie naroży, które są podatne na uszkodzenie. Skurcz zapraw i betonów zwykłych jest zjawiskiem dobrze znanym i udokumentowanymnaukowo. Klasyczna teoria skurczu betonu [6] zakłada, że reakcja cementu z wodą powoduje ogólne zmniejszenie objętości mieszaniny, czyli tzw. skurcz plastyczny (inaczej kontrakcję). Skurcz plastyczny, w odróżnieniu od postępującego po nimskurczu spowodowanego wysychaniem, jest nieodwracalny. Ogólny skurcz betonu zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to: ● wielkość ws[...]

O potrzebie opracowania krajowych regulacji do normy PN-EN 206-2014-04 DOI:10.15199/33.2015.08.18

Czytaj za darmo! »

Wkwietniu 2014 r. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność [2] (w języku angielskim) zastąpiła po przeszło 10 latach PN-EN 206-1:2003 [1]. Polską wersję tej normy opracował w szybkimtempie Polski KomitetNormalizacyjny, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce i w styczniu 2015 r. uzyskała ona status normy aktualnej. Funkcjonowanienarynkubudowlanymod 2003 r. PN-EN206-1, a od 2004 r. z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2004 [3] pozwoliło na oswojenie użytkownikówz jejwymaganiami.Wycofanie tej normy w kwietniu 2014 r. spowodowało wycofanie również krajowego uzupełnienia. Obecny stan jest więc taki, że nie można stosować PN-B 06265:2004 jako rozs[...]

Uszkodzenia nawierzchni betonowych spowodowane wadliwą jakością kruszywa DOI:10.15199/40.2016.3.5

Czytaj za darmo! »

Kruszywa stosowane do produkcji betonów nawierzchniowych, a zwłaszcza do wykonywania warstwy ścieralnej, podlegają kwalifikacji normowej według ustalonych kryteriów i metod badawczych. Jedną z najważniejszych cech podlegających ocenie w aspekcie trwałości nawierzchni jest mrozoodporność. Przedstawiono problem wystąpienia bardzo rozległych uszkodzeń nawierzchni betonowej, spowodowanych brakiem mrozoodporności pewnej części z ogólnej kompozycji kruszywa zastosowanego w warstwie ścieralnej, co już po dwóch okresach zimowo-wiosennych doprowadziło do całkowitej dyskwalifikacji wykonanej nawierzchni. W trakcie badań normowych dopuszczone do zastosowania kruszywo nie wykazywało podstaw do dyskwalifikacji. Przedstawiony problem dotyczy zatem weryfikacji poprawności zalecanych badań i kryteriów normowych w stosunku do kruszyw do nawierzchni betonowych. Słowa kluczowe: kruszywo, trwałość betonu, mrozoodporność, nawierzchnia betonowa Damages of concrete pavements due to faulty aggregate quality Aggregates applied for pavement concrete production and especially for constructing grinding layer are subjected to codes classification according to determined criteria and testing methods. One of the most important properties that should be estimated within the aspect of pavement durability is freeze resistance. The problem of significant damages appearance on concrete pavement caused by the lack of freeze resistance of a certain part of the overall composition of aggregate used for grinding layer that after two winter-spring seasons resulted in total disqualification of executed layer is presented. Aggregate admitted for the mix during code tests did not indicate any basis for disqualification. Presented problem hence refers to the verification of correctness of recommended tests and codes criteria for aggregates for concrete pavements. Keywords: aggregate, concrete durability, freeze resistance, concrete pavement.1. Wprowadzenie Omówiono przypadek uszkodz[...]

Konieczność doświadczalnej weryfikacji mrozoodporności betonu DOI:10.15199/33.2016.06.95

Czytaj za darmo! »

Projektowanie trwałej konstrukcji betonowejwgEurokodów[ 1, 2] polega przede wszystkim na sklasyfikowaniu oddziaływań środowiskowych przez dobór właściwej klasy ekspozycji. Są one zdefiniowane zarówno w normie do projektowania PN-EN 1992 [2], jak i w normie dotyczącej materiału konstrukcyjnego PN-EN 206 [3]. Agresja spowodowana zamrażaniem/ rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez nich objęta jest klasą ekspozycji XF o intensywności od 1 do 4. Zgodnie z normą PN-EN 206 [3], zapewnienie trwałości konstrukcji w poszczególnych klasach ekspozycji związane jest ze spełnieniem wymagań dotyczących składu betonu i odpowiednich właściwości jego składników. W przypadku agresji mrozowej wymagania te zestawiono w tabeli. Wynika z niej, że k[...]

Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 DOI:10.15199/40.2020.1.3


  1. Wprowadzenie W dniu 9 października 2018 roku, Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-B-06265:2018-10 "Beton. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12" [2]. Tym samym zostały zakończone sukcesem trwające od 2014 roku zabiegi Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce [SPBT], które wzięło na siebie ciężar organizacyjny i finansowy opracowania przedmiotowego dokumentu. Grupa Projektowa ds. Normalizacji jest jedną z grup roboczych SPBT. To ona podjęła się opracowania i wdrożenia krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 206+A1:2016-12 [1], tak aby obie normy stanowiły jeden zintegrowany pakiet. Stworzony przez praktyków projekt dokumentu ujmuje preferencje i potrzeby branży producentów ze względu na krajową specyfikę bazy surowcowej, standardy produkcji i dystrybucji betonu, potrzeby rynku, jak również stan rodzimych doświadczeń inżynierskich i uwarunkowań klimatycznych. Przystępując do pracy nad nowym krajowym uzupełnieniem postanowiono, że będzie ono oparte o sprawdzone w praktyce i udokumentowane wynikami badań treści. Do pracy nad opracowaniem dokumentu zaproszono uznanych specjalistów z organizacji branżowych, m.in. ze Stowarzyszenia Producentów Cementu, Polskiego Związku Producentów Kruszyw oraz szereg autorytetów z jednostek naukowo-badawczych. W pierwszym etapie prac, w drodze ankiety, sondowano środowisko branżowe odnośnie treści, które mając na względzie krajowe uwarunkowania produkcji betonu, powinny być zawarte w krajowym załączniku do aktualnej normy PN-EN 206+A1:2016-12 [1]. Oprócz tego, zdecydowano się również na analizę krajowych uzupełnień opracowanych w sąsiednich krajach, m.in.: - DIN 1045-2: “Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN EN 206" [3], Dr inż Maciej Gruszczyński jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, prac[...]

Finał XVI Kampanii SPBT "Dobry Beton" DOI:


  Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) już od 16 lat promuje dobre praktyki w produkcji betonu towarowego, pokazując wytwórnie dbające o jakość oferowanych produktów, środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy. Efektem dotychczasowych kampanii "Dobry Beton" jest większa dbałość o odbiorcę finalnego, aby oferowany mu beton towarowy charakteryzował się jak najlepszą jakością. Natomiast tegoroczna kampania otwiera nowy rozdział Znaku SPBT "Dobry Beton". Po raz pierwszy 20 wytwórni ubiegających się o to wyróżnienie poddano audytom z dziedziny BHP i ochrony środowiska. Umożliwi to poprawę wykorzystania zasobów naturalnych, a także zwiększy bezpieczeństwo pracy w wytwórniach betonu. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją kampanii SPBT "Dobry Beton" objęli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Przewodniczący Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. Ocenie poddało się dwadzieścia wytwórni betonu towarowego. Szesnaście z nich to nowicjusze, którzy starali się o wyróżnienie po raz pierwszy (tabela 1). Ci laureaci mogą posługiwać się znakiem "Dobry Beton" przez najbliższe dwa lata, natomiast cztery wytwórnie, które prolongowały znak "Dobry Beton", uzyskały certyfikat na kolejne cztery lata (tabela 2). TegorocznąGalę "DobryBeton", która odbyła się 21marca br. w Centrum Olimpijskim PKOl wWarszawie, prowadził Andrzej Losor - lider Grupy ds. Komunikacji SPBT. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych, a wśród nich: Artura Sobonia - Podsekr[...]

Beton cementowo-polimerowy zastosowany do naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę różnej ilości modyfi katora polimerowego na kształtowanie mrozoodporności betonu, który został wykorzystany do naprawy konstrukcji falochronu wyspowego w Porcie Gdynia. Omówiono wyniki badań wpływu dodatku dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego na odporność na powierzchniowe złuszczenie w 3% NaCl, wodoszczelność, wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz wielkość odkształceń skurczowych betonu. Oceny wpływu dodatku polimerowego na wielkość tych parametrów dokonano na podstawie wyników uzyskanych podczas prób w warunkach przemysłowych na próbkach betonu pobranych podczas zarobów próbnych i w czasie naprawy konstrukcji. Słowa kluczowe: beton cementowo-polimerowy, trwałość betonu, dyspersja polimerowa, złuszczenie, mrozoodporność Cement-polymer concrete used to repair the offshore breakwater at the Port of Gdynia An assessment of the effect of different amounts of polymer modifi er on the freeze resistance of concrete used for structural repairs of the offshore breakwater at the Port of Gdynia is presented. An analysis of the results of tests carried out to determine the infl uence of a styrene-acrylic copolymer dispersion additive on the scaling resistance of concrete in a 3% NaCl solution, its water-tightness, compressive and fl exural strengths and the extent of concrete shrinkage deformation is discussed. The evaluation of the infl uence of the polymer additive was carried out on the basis of results obtained in tests carried out in industrial conditions on concrete samples taken from trial mixes and in the course of repair of the breakwater. Keywords: cement-polymer concrete, concrete durability, polymer dispersion, scaling, freeze resistance 1. Wprowadzenie Od wielu lat znane są zalety betonów cementowo-polimerowych. Charakteryzują się one znacznie korzystniejszymi właściwościami w stosunku do betonów cementowych, wykonanych bez dodatku modyfi katora polimerowego. Poprawione właściwości dotyczą przede wszystki[...]

 Strona 1  Następna strona »