Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ SZPAK"

Natryskiwane cieplnie powłoki ochronne stosowane w ochronie przed procesami korozyjnymi


  Natryskiwanie cieplne powłok ochronnych, jako jedna z podstawowych technologii inżynierii powierzchni, umożliwia wytworzenie powłok o zróżnicowanych i dobrych właściwościach użytkowych. Omówiono podstawowe metody natryskiwania cieplnego, które pozwalają wytwarzać powłoki o założonym składzie chemicznym i fazowym oraz strukturze. Powłoki te wykazują funkcjonalne właściwości użytkowe, w szczególności wysoką odporność na zużycie korozyjne i ścierne. Zaprezentowano przykłady zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie w przemyśle energetycznym, maszynowym i procesach regeneracji. Przedstawiono zalety i wady stosowanych metod natryskiwania cieplnego. Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne powłok, korozja, zużycie ścierne Thermally sprayed coatings used in protection before corrosion processes Thermal spraying of protective coatings, as one of the base technologies of surface engineering, allows the preparation coatings with different properties and high utility. The basic thermal spray methods, that allow to generate a coating with the established chemical and phase composition and structure, are discussed. These coatings have got utility functionally properties, especially high resistance to corrosion and abrasive wear. The application of thermally sprayed chosen coatings in the energy industry, machinery and processes of regeneration is presented. In the article the advantages and disadvantages of thermal spraying methods are presented. Keywords: thermal spraying, corrosion, wear.1. Metody natryskiwania cieplnego powłok[...]

Mechanizm zużycia powłok ochronnych stosowanych w ochronie elementów instalacji kotłowych DOI:


  1. Wprowadzenie Jednym z najczęściej stosowanych sposobów zabezpieczania elementów instalacji kotłowych przed zużyciem erozyjno - korozyjnym jest zastosowanie powłok natryskiwanych cieplnie o wysokiej odporności na zużycie erozyjne i korozyjne w wysokich temperaturach. Temat wzrostu wymagań eksploatacyjnych oraz niezawodności jest szczególnie istotny obecnie w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych norm czystości spalin i coraz gorszej jakości stosowanych paliw oraz paliw alternatywnych. W zakresie eksploatacji obiektów energetycznych obserwujemy nasilenie procesów wysokotemperaturowej korozji chlorowej, siarkowej, w tym szczególnie niebezpiecznej korozji niskotlenowej. Problem stanowi także utlenianie w parze wodnej powierzchni zewnętrznych [1-3]. Powłoki ochronne natryskiwane cieplnie udowodniły swoją wysoką przydatność w ograniczaniu zużycia elementów instalacji kotłowych, jednak i one ulegają procesom zużycia. Poznanie przyczyn i mechanizmów degradacji powłok występujących w rzeczywistych warunkach eksploatacji pozwala w bardziej świadomy sposób dobierać ich rodzaj i prognozować trwałość elementów, a tym samym prowadzić świadome działania w zakresie utrzymania ruchu i eksploatacji tych urządzeń [4-9]. 2. Przykłady zastosowania powłok ochronnych w instalacjach kotłowych Warunki pracy występujące wewnątrz urządzeń energetycznych charakteryzują się intensywnymi procesami zużycia ściernego twardymi cząstkami popiołu, wysoką temperaturą pracy (ok. 850°C) oraz oddziaływaniem korozyjnym produktów spalania paliw. Dlatego stosowane powłoki muszą charakteryzować [...]

Technologiczne i mikrobiologiczne aspekty wpływu lizozymu na trwałość mięsa drobiowego


  Określono wpływ lizozymu na trwałość świeżego mięsa drobiowego pakowanego próżniowo i przechowywanego w warunkach chłodniczych. W badaniach wykorzystano 70 próbek mięśni piersiowych kurcząt brojlerów, które poddano działaniu roztworu lizozymu w dwóch wariantach. W wariancie pierwszym zastosowano 2,5-proc. roztwór lizozymu, a w wariancie drugim 5-proc. roztwór lizozymu. Roztwory lizozymu nanoszono na mięso drobiowe metodą rozpyłową. Wszystkie próbki mięsa drobiowego pakowano próżniowo i przechowywano w temp. +3±1°C. Czas przechowywania próbek wynosił 21 dni. Próbki kontrolne przechowywano w takich samych warunkach. W próbkach mięsa drobiowego oznaczono ogólną liczbę bakterii tlenowych mezofilnych, liczbę bakterii z grupy coli, liczbę bakterii Clostridium perfringens, obecności pałeczek Salmonella, liczbę gronkowców koagulazo-dodatnich oraz liczby pleśni i drożdży. Uzyskane wyniki badań potwierdzają skuteczność roztworów lizozymu w ochronie stabilności mikrobiologicznej surowego mięsa drobiowego po produkcji oraz podczas jego przechowywania. Próbki mięsa drobiowego z dodatkiem roztworów lizozymu charakteryzowały się mniejszym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym oraz znaczącym ograniczeniem dynamiki wzrostu mikroflory w pierwszych dwóch tygodniach przechowywania w porównaniu z próbkami kontrolnymi. Lysozyme was added (as 2.5% or 5% aq. solns.) to fresh vacuum-packed poultry meat stored under refrigeration (3°C) to limit the reprodn. of microorganisms for 21 days. The addn. of lysozyme resulted in a growth depression of Escherichia coli and coli bacteria, moulds and yeasts but not the mesophile aerobic bacteria. W ostatnich latach przemysł spożywczy poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności. Wzmożona niechęć konsumentów do tradycyjnych środków konserwujących oraz wzrastająca oporność organizmów na konwencjonalne antybiotyki skłaniają badaczy do poszukiwania nowy[...]

Effect of phosphatidylbetulins on Staphylococcus aureus. Wpływ fosfatydylobetulin na bakterie Staphylococcus aureus


  Four betulin esters of 1,2-diacyloyl-sn-glycero-3-phosphatidyl acids were synthesized, characterized by NMR spectroscopy and studied for antimicrobial activity against Staphylococcus aureus ATCC 25923. Neither betulin nor betulinic acid nor the synthesized esters showed any microbial effect after 24 h long incubation in Mueller-Hinton substrate at 37°C. Przeprowadzono badania mikrobiologiczne stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego biopreparatów po ich produkcji, określono ewentualne minimalne stężenia hamujące biopreparatów i wyznaczono krzywe przeżycia szczepów testowych z dodatkiem tych biopreparatów. Po 24 h inkubacji przy użyciu biopreparatu betuliny oraz kwasu betulinowego został zahamowany wzrost drobnoustrojów Staphylococcus aureus ATCC 25923. Związki poddane badaniom na aktywność przeciwbakteryjną zostały wyizolowane lub zsyntezowane w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Badania przeprowadzono w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celowe wydają się więc badania nowych połączeń betuliny oraz kwasu betulinowego. W świecie roślin związki izoprenoidowe są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych. Pełnią one funkcje budulcowe, regulacyjne i zapachowe. Dzieli się je na mono-, seskwi-, di-, sestra-, tri-, tetrai politerpeny. Pentacykliczne związki triterpenowe, wywodzące się od trzydziestowęglowego skwalenu, tworzą liczną grupę (ok. 4 tys.). Przedstawicielami tej podgrupy są betulina (1) i kwas betulinowy (2). Betulinę dogodnie izoluje się z białej części kory brzozy (Betula pendula Roth.). Kwas betulinowy, chociaż występuje w wielu roślinach, najkorzystniej jest otrzymywać metodami chemicznymi z jego prekursora - betuliny. Zainteresowanie tymi triterpenami wiąże się z udowodnionymi właściwościami biologicznymi, m.in. z działaniem przeciwnowotworowym1), przeciwwirusowym2), przeciwmalarycznym3) i przeciwbakteryjnym. Ekstrakt etanolo[...]

 Strona 1