Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ AUGUSTYŃSKI"

Ruch uliczny a korozja


  Dominująca rola korozji atmosferycznej w inżynierii komunikacyjnej jest bezdyskusyjna. Każda konstrukcja musi być tak zaprojektowana i wykonana, aby wytrzymać, w całym okresie eksploatacji, obciążenie środowiska zarówno naturalnego, jaki "zmodyfi kowanego" przez człowieka. W pracy podjęto próbę zbadania wpływu natężenia ruchu na wzrost korozyjności atmosfery miejskiej. Analizując model korozji atmosferycznej określono, w jaki sposób i w jakim zakresie ruch pojazdów może zwiększyć koncentrację czynników korozyjnych, a tym samym doprowadzić do zwiększenia agresywności środowiska. Rozważono wykorzystanie dostępnych modeli emisji spalin na potrzeby szacowania wpływu natężenia ruchu drogowego i topografi i terenu na korozyjność atmosfery. Rozważania teoretyczne potwierdzono eksperymentalnie przez rejestrację czynników środowiskowych występujących na drodze o dużym natężeniu ruchu w godzinach szczytu porannego. Słowa kluczowe: korozyjność atmosfery, model korozji atmosferycznej Traffi c effects on corrosion The dominant role of atmospheric corrosion in infrastructure engineering is unquestionable. All structures have to be designed in order to withstand the load from natural or human created environment during the entire period of their service. Study attempts to estimate the infl uence of road traffi c intensiveness for the corrosivity of urban atmosphere. It was discussed by refi ning atmospheric corrosion model in what way and how strongly road traffi c is able to increase corrosive factors’ concentrations and thereby to cause the rise of the atmosphere’s corrosivity. The use of known and available traffi c exhaust dispersion models was discussed. Theoretical considerations were experimentally confi rmed through the record of ambient conditions at high traffi c street during morning rush hours. Keywords: atmosphere corrosivity, atmospheric corrosion model ochrona przed korozja 8/2011 1. Wprowadzenie Chociaż korozja jest[...]

PGP - nowa metoda oceny grubości powłoki ochronnej na konstrukcji

Czytaj za darmo! »

Ocena grubości powłoki na konstrukcji jest trudnym zadaniem, a wykorzystywane do tego normy zarówno SSPC-PA2 jak i ISO 19840 pozwalają jedynie na częściowe rozwiązanie problemu. Wprowadzono nową wielkość nazwaną Pomiarową Grubością Powłoki (PGP), która może być traktowana jako dyskretna wartość zastępująca całą serię pomiarów wykonanych na konstrukcji o dowolnie skomplikowanym kształcie. Autor proponuje nowe kryterium odbiorowe mające, dzięki wykorzystaniu metodologii PGP, silniejsze statystyczne podstawy. Słowa kluczowe: powłoki, korozja, ocena grubości powłoki ADFT - the new method of DFT assessement The DFT assessment onto steel structure is a complicated task and neither SSPC-PA2 nor ISO 19840 solves it completely. A new value called Appraised Dry Film Thickness (ADFT) is thus introduced which can be considered as discrete determinant of DFT that represent the whole thickness data measurements collected from any complex structure with coating applied on it. Author proposes a new acceptance criteria of coating thickness with more sound statistical approach based on ADFT concept. Keywords: coatings, corrosion, DFT assessment.1. Wprowadzenie Odbiór zabezpieczeń antykorozyjnych często wiąże się z polowymi badaniami, niekiedy dorównującymi stopniem trudności i pracochłonnością pracy w laboratorium. Jednymi z najprostszych są właśnie pomiary grubości. A może proste nie są wcale? Przed odpowiedzią na powyższe pytanie warto zastanowić się czy pomiary grubości warto w ogóle robić? Czy grubość powłoki rzeczywiście wpływa na jakość zabezpieczenia antykorozyjnego? Odpowiedzi dostarczy norma ISO 12944 [1], której 8 części prowadzi przez całość zagadnień związanych z ochroną antykorozyjną konstrukcji stalowych za pomocą powłok malarskich. Obok zamieszczono tabelę 1 opracowaną na podstawie 5. części wspomnianej normy. Nawet pobieżna analiza zapisów umożliwia dojście do wniosku, że grubość powłoki rzeczywiście wpływa na trwałość z[...]

Podnoszenie świadomości korozyjnej na tle nieprawidłowości w procesie antykorozyjnym


  Roczne, światowe straty korozyjne w rozwiniętych krajach przekraczają 3% PKB, czyli u nas wynoszą więcej niż budżet przeznaczony na naukę. Są powodem katastrof, utrudnień w życiu codziennym i w procesach produkcyjnych, a także szpetoty otoczenia. Przykłady zawalenia się budowli na skutek korozji i innych strat są powszechnie znane, ale nikt nie chce się zająć poważnie tym problemem. Specjalność antykorozjonisty nie istnieje w Prawie Budowlanym, w żadnej dziedzinie korozyjnej poza ochroną katodową nie prowadzi się certyfi kacji personelu, na uczelniach brak jest wykładów z tej dziedziny. Omówiono problematykę korozyjną w Polsce, potrzebę zwiększenia świadomości korozyjnej przez Rząd, przemysł, naukowców i wszystkich obywateli oraz propozycje możliwych rozwiązań. Właściwa strategia korozyjna oznacza wzrost bezpieczeństwa, większą efektywność użytkowania, wyższy komfort życia, ochronę środowiska i w dłuższym okresie czasu również oszczędności. Słowa kluczowe: koszty korozji, katastrofy korozyjne, edukacja korozyjna Raising corrosion awareness in light of corrosion protection issues The losses caused by corrosion in the developed world exceed 3% of the world's GDP, which in the case of Poland, exceeds more than the state budget earmarked for scientifi c research. Corrosion leads to catastrophes, problems in everyday life, slows down production and disfi gures the surrounding environment. There are countless examples of buildings collapsing and other calamities caused by corrosion damage, however, interest in tackling this problem is scarce. The job of corrosion protection specialist does not exist in the Construction Law. No job certifi cation is required in any corrosion-related job other than in cathodic protection, nor do universities hold any lectures on this subject. Corrosion protection in Poland, the need to increase corrosion awareness by the government, in industry, among scientists and all citizens, as well as the possible solu[...]

Ekspertyzy dotyczące wybranych problemów antykorozyjnych. Część 1: Powłoki cynkowe zanurzeniowe i systemy duplex

Czytaj za darmo! »

Omówiono wybrane problemy antykorozyjne, które były tematem ekspertyz. Problemy dotyczą trzech grup tematycznych: powłok cynkowych zanurzeniowych (ogniowych) i systemów duplex, powłok z farb proszkowych i systemów powłokowych na stalowych konstrukcjach zbiorników i mostów. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe ogniowe, systemy powłokowe, powłoki proszkowe Corrosion surveys of selected failures. Part 1: hot dip galvanized zinc coatings and duplex systems Selected failures involving three corrosion protection systems i.e. hot dip galvanized zinc coatings and duplex systems, powder coatings and coating systems for steel tanks and bridges have been discussed. Keywords: hot dip zinc coatings, coatings systems, powder coatings ochrona przed korozja 10/2012 1. Wprowadzenie Tematy ekspertyz są odbiciem najczęściej występujących i sprawiających najwięcej problemów zagadnień w danej dziedzinie. W obydwu częściach artykułu przedstawiamy przegląd kilku ekspertyz, do wykonania których zdecydowano się wezwać specjalistów. Pierwsza grupa problemów obejmuje powłoki cynkowe zanurzeniowe (ogniowe). W ostatnich latach coraz więcej ekspertyz wykonywanych przez nasz zespół dotyczy wad powłok cynkowych ogniowych i systemów duplex. 2. Wycieki korozyjne spod słupków barier mostowych na autostradzie Przedmiotem ekspertyzy były ocynkowane słupki barier mostowych eksploatowane 3 lata na obiekcie, ustawione na podlewkach z zaprawy typu PCC. Problem dotyczył słupków ustawionych wzdłuż kilkudziesięciu kilometrów autostrad. Na większości słupków pomiędzy podlewką i słupkiem występowały z różnym nasileniem wycieki korozyjne (fot. 1). Po zdemontowaniu słupków stwierdzono korozję i głębokie ubytki korozyjne w powłoce cynkowej (fot. 2). W wielu miejscach powłoka cynkowa uległa całkowitemu roztworzeniu i występowała wżerowa korozja stali. W dostarczonej specyfi kacji opisującej wymagania w stosunku do montażu barier ochronnych, bariero-poręczy i balustrad[...]

Ekspertyzy dotyczące wybranych problemów antykorozyjnych. Część 2: Powłoki z farb proszkowych i systemy powłokowe na zbiornikach i mostach


  Omówiono wybrane problemy antykorozyjne, które były tematem ekspertyz. Problemy dotyczą trzech grup tematycznych: powłok cynkowych zanurzeniowych (ogniowych) i systemów duplex, powłok z farb proszkowych i systemów powłokowych na stalowych konstrukcjach zbiorników i mostów. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe ogniowe, systemy powłokowe, powłoki proszkowe Corrosion surveys on selected failures. Part 2: Powder coatings and coating systems on tanks and bridges Selected failures involving three corrosion protection systems i.e. hot dip galvanized zinc coatings and duplex systems, powder coatings and coating systems for steel tanks and bridges have been discussed. Keywords: hot dip zinc coatings, coatings systems, powder coatings.1. Wprowadzenie Tematy ekspertyz są odbiciem najczęściej występujących i sprawiających najwięcej problemów zagadnień w danej dziedzinie. W obu częściach artykułu przedstawiamy przegląd kilku ekspertyz, do wykonania których zdecydowano się wezwać specjalistów. Pierwsza część artykułu obejmująca powłoki cynkowe zanurzeniowe (ogniowe) i systemy duplex ukazała się w "Ochronie przed Korozją" nr 10/2012. W tej części omówiono ekspertyzy dotyczące powłok z farb proszkowych i systemów powłokowych na zbiornikach i mostach. 2. Delaminacja powłok proszkowych na balustradach balkonów na osiedlu na peryferiach miasta Ten przypadek dotyczy balustrad balkonowych na nowym osiedlu, które zgodnie z projektem miały zostać ocynkowane, a następnie zabezpieczone powłoką proszkową o grubości 100 μm, co wydawało się rozsądne z uwagi na estetykę powłok proszkowych i niewielką agresywność atmosfery panującej na peryferiach miasta, z dala od przemysłu i ruchu ulicznego. Jednak rozwiązanie to zawiodło. Inwestor jeszcze przed oddaniem mieszkań do eksploatacji zaobserwował samoczynne odpadanie powłok. Uruchomiono procedurę reklamacyjną i wykonawca został zmuszony do naprawy usterek. Prace naprawcze były wykonywane ręcznie z[...]

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonywane w sezonie zimowym Na przykładzie dwóch konstrukcji: stalowej (słupy ekranów dźwiękochłonnych


  Na przykładzie dwóch konstrukcji: stalowej (słupy ekranów dźwiękochłonnych z aluminiowymi wypełnieniami) i betonowej (wiadukt nad drogą i torami kolejowymi) przedstawiono zagrożenia jakie mogą towarzyszyć wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w okresie zimowym. Pokazano wady powłok wynikające z niewłaściwych warunków aplikacji i sezonowania. Słowa kluczowe: zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki malarskie Anticorrosion systems applied in the winter season Two examples presenting the potential risks for anticorrosion works carried out on exposed structures in winter are shown: coating renovation on steel beams of acoustic screens and application of new waterborne acrylic coatings on a concrete viaduct running over a highway and railway line. Coating failure caused by adverse weather conditions is described. Keywords: anticorrosive systems, paint coatings.1.Wstęp Dobre wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych zarówno na konstrukcjach stalowych, jak i betonowych zależy w dużej mierze od właściwych warunków atmosferycznych podczas prowadzenia prac. Szczególnie ważna jest temperatura podłoża i otoczenia, wilgotność względna powietrza oraz różnica między temperaturą podłoża i temperaturą punktu rosy, która musi wynosić co najmniej 3oC. Prawidłowe warunki muszą panować nie tylko podczas nakładania po[...]

Ocena skuteczności zabezpieczeń cienkościennych elementów metalowych na podstawie badań eksploatacyjnych DOI:10.15199/33.2015.05.04


  W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania dokumentacji referencyjnej do miarodajnej oceny skuteczności proponowanych technologii antykorozyjnych do zabezpieczenia cienkościennych elementów konstrukcyjnych usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Zdaniem autorów badania eksploatacyjne są bardziej wiarygodne niż laboratoryjne, prowadzone na bazie starzenia w atmosferach sztucznych. W związku z tymwartomonitorować i oceniać stan już zastosowanych zabezpieczeń antykorozyjnych. Słowa kluczowe: aluminium, ekrany akustyczne, badania eksploatacyjne, profile cienkościenne.W2012 r. Instytut Badawczy Dróg iMostów opracował, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie, Katalog Technologii Zabezpieczania Antykorozyjnego KonstrukcjiWykonanych z Profili Cienkościennych lub Blach o Grubościach do 3 mm (Katalog), w odpowiedzi na problemy dotyczące przedwczesnej degradacji powłok na ekranach akustycznych wykonanych z blach aluminiowych bądź stalowych ocynkowanych, które ZDM był zobowiązany ustawiać na mocy odrębnych przepisów. Stosowanie materiałów jedynie na bazie zapewnień dostawcy jest ryzykowne i dlatego inwestorwoli posiłkować się opinią podmiotów trzecich, np. raportem z badań wykonanych przez niezależne laboratorium. Z drugiej strony rozwiązanie to nie jest pozbawione wad, gdyż oddziaływanie czynników korozyjnych w warunkach badań przyspieszonych, tj. w sztucznej atmosferze, nie jest nasilone w sposób proporcjonalny. Doprowadziło to do sytuacji, że materiał jest odporny na warunki sztuczne, a na naturalne nie, albo odwrotnie. Zdecydowanie najbardzi[...]

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych w energetyce zawodowej - ciąg dalszy rozważań DOI:


  Praca jest kontynuacją rozważań opisanych w [1] nt. malowania prefabrykowanych elementów konstrukcji stalowej i referatu wygłoszonego na konferencji PSK w 2014 r. W przywołanym opracowaniu opisano rażące błędy logiczne popełniane przez projektanta. Na podstawie własnych obserwacji, autorzy stoją na stanowisku, że sytuacja nie uległa znaczącej poprawie - przykładem może być zilustrowany na fot. 1 sposób składowania prefabrykowanych elementów na budowie - i w dalszym ciągu obserwuje się w energetyce zawodowej, że zapisy specyfikacji pozostają w opozycji do przyjętej drogi realizacji inwestycji, a nawet do rzeczywistych warunków eksploatacji konstrukcji. Na fot. 1 pokazano w jaki sposób składowane bywają na placu budowy elementy prefabrykowanej konstrukcji. Jest to oczywisty pr[...]

Mechanizm zużycia powłok ochronnych stosowanych w ochronie elementów instalacji kotłowych DOI:


  1. Wprowadzenie Jednym z najczęściej stosowanych sposobów zabezpieczania elementów instalacji kotłowych przed zużyciem erozyjno - korozyjnym jest zastosowanie powłok natryskiwanych cieplnie o wysokiej odporności na zużycie erozyjne i korozyjne w wysokich temperaturach. Temat wzrostu wymagań eksploatacyjnych oraz niezawodności jest szczególnie istotny obecnie w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych norm czystości spalin i coraz gorszej jakości stosowanych paliw oraz paliw alternatywnych. W zakresie eksploatacji obiektów energetycznych obserwujemy nasilenie procesów wysokotemperaturowej korozji chlorowej, siarkowej, w tym szczególnie niebezpiecznej korozji niskotlenowej. Problem stanowi także utlenianie w parze wodnej powierzchni zewnętrznych [1-3]. Powłoki ochronne natryskiwane cieplnie udowodniły swoją wysoką przydatność w ograniczaniu zużycia elementów instalacji kotłowych, jednak i one ulegają procesom zużycia. Poznanie przyczyn i mechanizmów degradacji powłok występujących w rzeczywistych warunkach eksploatacji pozwala w bardziej świadomy sposób dobierać ich rodzaj i prognozować trwałość elementów, a tym samym prowadzić świadome działania w zakresie utrzymania ruchu i eksploatacji tych urządzeń [4-9]. 2. Przykłady zastosowania powłok ochronnych w instalacjach kotłowych Warunki pracy występujące wewnątrz urządzeń energetycznych charakteryzują się intensywnymi procesami zużycia ściernego twardymi cząstkami popiołu, wysoką temperaturą pracy (ok. 850°C) oraz oddziaływaniem korozyjnym produktów spalania paliw. Dlatego stosowane powłoki muszą charakteryzować [...]

 Strona 1