Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"JULIUSZ WINIARSKI"

Warstwy molibdenianowe na powłokach stopowych Zn-Ni jako alternatywa warstw chromianowych

Czytaj za darmo! »

Na podłożu ze stali węglowej St3s z elektrolityczną powłoką cynkowoniklową otrzymano warstwy konwersyjne z roztworów zawierających molibdenian sodu. Parametrami zmiennymi w procesie osadzania warstw konwersyjnych były: rodzaj kwasu nieorganicznego użytego do zakwaszania kąpieli, pH roztworu, temperatura kąpieli i czas zanurzania. Dla oceny właściwości korozyjnych stosowano porównawczo próbki [...]

Bezchromowe powłoki konwersyjne na cynkowych podłożach stopowych - badania rozpoznawcze

Czytaj za darmo! »

Otrzymano warstwy konwersyjne z roztworów soli molibdenu Na2MoO4 z dodatkiem cytrynianu sodu jako czynnika kompleksującego. Jako podłoża użyto stali węglowej St3s z elektrolitycznie osadzoną powłoką cynkowo-niklową. Badano wpływ pH oraz temperatury kąpieli na przebieg procesu i właściwości osadzonych powłok. Jako punkt odniesienia dla właściwości powstałych warstw użyto próbek chromianowanych. Badania polaryzacyjne wykazały, że wzrost temperatury kąpieli powoduje zmniejszenie odporności korozyjnej powłok w środowisku 0,5 M NaCl (wzrost prądów korozyjnych, spadek oporu polaryzacyjnego). Najlepsze warstwy zawierające molibden uzyskano w temperaturze 25 i 40°C. Powłoki są jednorodne i pozbawione spękań. Słowa kluczowe: chromianowanie, powłoka konwersyjna, odporność na korozję, mol[...]

Odporność na korozję powłok konwersyjnych otrzymywanych z roztworów zawierających związki Ti(III)

Czytaj za darmo! »

Od wielu lat prowadzone są badania nad rozwojem nowych technologii otrzymywania powłok konwersyjnych pozbawionych Cr(VI). Wśród doniesień literaturowych można znaleźć prace poświęcone badaniom nad wytwarzaniem powłok konwersyjnych z roztworów zawierających związki molibdenu, wolframu, związki metali ziem rzadkich, związki tytanu lub cyrkonu, a także krzemiany. W przeprowadzonych badaniach określono właściwości elektrochemiczne (metody polaryzacyjne), topografię i skład (SEM, EDS) oraz odporność na korozję (komora solna) powłok konwersyjnych na podłożu cynkowym otrzymanych przez obróbkę w wodnym roztworze o składzie (g·dm-3): TiCl3 - 5; H2SiF6 - 10; H2O2 - 6; C2H2O4 - 1. Najwyższe wartości oporu polaryzacji (Rp) wykazały powłoki wytworzone w następujących warunkach: pH = 2,5[...]

Nowe membrany filtracyjne do usuwania cząstek stałych ze spalin silników wysokoprężnych


  Przetestowano w warunkach laboratoryjnych filtry metaliczne ze sprasowanych włókien ze stali żaroodpornej FeCrAl (20 μm). Wykonane prototypowe urządzenie filtracyjne (DPF) zamontowano w autobusach miejskich marki Ikarus we Wrocławiu. Średnia skuteczność oddzielania cząstek stałych przez filtrację osiągnęła 90%. Filter medium (diam. 15 mm, thickness 0.3 or 2 mm) was made of compacted FeCrAl alloy fibers (5 and 20 μm in diam.) and used for removal of soot from diesel exhaust gases under lab. conditions to det. the effect of filter load, no. of filter regeneration cycles and amt. of the trapped soot on the filter flow resistance. The prototype filter (0.3 mm thick) was tested in a city bus for 5 weeks (filtration surface 0.2 m2, 5 regeneration cycles). High efficiency of the soot removed (90%) was achieved. W cylindrach silników Diesla w wysokich temperaturach powstaje tzw. "sadza dieslowska". Tworzy się ona w przestrzeniach, gdzie paliwo jest spalane z lokalnym niedomiarem tlenu. Przenoszenie tej sadzy do dalszych przestrzeni układu odbywa się w czołowej strefie płomienia. Cząstki sadzy generowane są w kilku elementarnych etapach, obejmujących pirolizę, zarodkowanie, zwiększanie powierzchni, agregację i koagulację łańcuchową oraz utlenianie. W dalszej fazie schładzania spalin w układzie wydechowym na powierzchni sadzy kondensują siarczany, kwas siarkowy, woda oraz węglowodory o względnie niskiej prężności par, obecne w paliwie pierwotnym kierowanym do spalania. Te emitowane na zewnątrz aglomeraty noszą Dr inż. Włodzimierz TYLUS w roku w roku 1981 ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych tej uczelni. Specjalność - technologia nieorganiczna, kataliza. Badania fizykochemiczne powierzchni metodą XPS. Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławs[...]

Właściwości ochronne powłok otrzymywanych z roztworów na bazie silanów oraz związków tytanu(IV)


  Dotychczasowe wyniki badań powłok konwersyjnych zawierających tytan stały się podstawą do zbadania właściwości powłok otrzymywanych z roztworów na bazie związków tytanu oraz organicznych związków krzemu. W trakcie przeprowadzonych badań osadzono na podłożu cynkowym powłoki z wodnych roztworów zawierających chlorek tytanu(IV) oraz tetraetyloortokrzemian (TEOS). Zbadano wpływ czasu osadzania powłok na ich morfologię (SEM), skład chemiczny (EDS) oraz odporność na korozję (pomiary polaryzacyjne, testy w komorze solnej). Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, odporność na korozję The protective properties of coatings obtained from solutions based on silanes and titanium(IV) compounds Recent studies on titanium containing conversion coatings were the basis to investigate the properties of the coatings obtained from baths consisted of titanium and silicon organic compounds. During experiment the coatings from solution containing titanium tetrachloride and tetraethoxysilane (TEOS) were deposited on zinc coated steel. The dependence between their morphology (SEM), chemical composition (EDS), corrosion resistance (polarization measurements, salt spray test) and deposition time was investigated. Keywords: zinc coating, conversion coating, chromating, corrosion resistance ochrona przed korozja 7/2011 1. Wprowadzenie Szkodliwość związków chromu używanych w procesach obróbki chemicznej powierzchni elementów ocynkowanych, stopów glinu oraz magnezu jest powszechnie znana. Od wielu lat prowadzone są badania nad rozwojem nowych technologii wytwarzania powłok konwersyjnych pozbawionych związków chromu. Wśród doniesień literaturowych można znaleźć liczne prace poświęcone badaniom nad wytwarzaniem powłok z roztworów zawierających molibdeniany(VI) [1, 2], związki metali ziem rzadkich [3-6], krzemiany [2], a także związki tytanu i manganu [7, 8]. Oprócz wyżej wymienionych, dość szeroką grupę związków używanych do[...]

Właściwości ochronne bezchromowych powłok konwersyjnych osadzanych z kąpieli na bazie związków Ti(IV), Mn(II) oraz kwasu fosforowego(V) modyfi kowanej dodatkiem organicznym


  W pracy przedstawiono wyniki badań bezchromowych powłok konwersyjnych zawierających tytan, osadzonych na podłożu cynkowym z kąpieli zawierającej: K2TiF6, H2O2, Mn(NO3)2, H3PO4 oraz dodatkowo polimer o właściwościach błonotwórczych - poli(akrylan sodu). Zbadano wpływ warunków osadzania powłok na ich morfologię (SEM) oraz odporność na korozję (pomiary polaryzacyjne stałoprądowe, testy w komorze solnej). Określono skład chemiczny powłok zawierających dodatek organiczny oraz zaproponowano związki chemiczne, w których występują poszczególne pierwiastki tworzące powłokę (rentgenowska spektroskopia fotoelektronów - XPS, spektroskopia elektronów Augera - AES). Wyniki badań morfologii wykazały, że ze wzrostem czasu osadzania powłok wzrasta ich homogeniczność oraz zanikają pory. Analiza XPS wykazała, że pierwiastkami tworzącymi powłokę są: Mn, Zn, Ti, P, O oraz C, a dodatek organiczny ulega wbudowaniu w powłokę. Otrzymane powłoki o grubości nie przekraczającej 100 nm wyraźnie podnoszą odporność na korozję podłoża cynkowego, przy czym najniższą wartość gęstości prądu korozyjnego zarejestrowano dla powłoki osadzanej w czasie 60 s. Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, odporność na korozję, XPS The protective properties of chromium-free conversion coatings deposited from the bath contained Ti(IV), Mn(II) compounds and ortophosphoric acid modifi ed with an organic additive The article presents the results of research on chromium-free Ti-containing conversion coatings. The coatings were deposited on zinc substrate from the solution consisted of: K2TiF6, H2O2, Mn(NO3)2, H3PO4 and a fi lm-forming polymer - sodium polyacrylate. The effect of deposition conditions on their morphology (SEM) and corrosion resistance (DC polarization measurements, salt spray test) were investigated. The chemical composition of the coating and the chemical state of each element was determined by X-Ray photoelectron spectroscopy (XPS) an[...]

Metaliczne włókniny filtracyjne do usuwania cząstek stałych ze spalin Diesla


  Wykonano testy odporności termiczno-mechanicznej żaroodpornych metalicznych włóknin przeznaczonych do filtracji cząstek stałych ze spalin z silników Diesla. Wyselekcjonowaną włókninę zastosowano do konstrukcji prototypowego urządzenia filtracyjnego (DPF) zamontowanego w autobusach miejskich marki Jelcz we Wrocławiu. Skuteczność filtracji cząstek stałych mieści się w przedziale 70-90%. Pneumatyczna regeneracja DPF wykonywana jest średnio raz w tygodniu. Three FeCrAl nonwovens were used as construction material for diesel particulate filters studied for thermal and mech. resistance as well as for operational efficiency in a municipal bus in city traffic. Soot self-ignition in the filters at 700°C and 900°C did not result in substantial changes in the flue gas flow resistance up to 10 regenerations. Według Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA (Environmental Protection Agency) za "sadzę Diesla" uważa się wszystkie związki, jakie zostaną wychwycone przez filtr z rozcieńczonych gazów spalinowych w temperaturze niższej od 500°C. W wykazie EPA umieszczono 10 tys. związków chemicznych. Wśród nich szczególną uwagę zwracają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Większość z nich sklasyfikowano jako związki silnie mutagenne lub kancerogenne. Do organizmu ludzkiego przedostają się one przez układ oddechowy1). Według obecnie obowiązującej normy emisja cząstek stałych nie może przekroczyć 0,02 g/kWh. Według normy Euro 6, przewidywanej na 2013 r., zostanie ona obniżona do 0,01 g/kWh2). Politechnika Wrocławska Włodzimierz Tylus*, Juliusz Winiarski Metaliczne włókniny filtracyjne do usuwania cząstek stałych ze spalin Diesla Metallic nonwovens for removal of solid particulates from diesel combustion exhaust gas Mgr inż. Juliusz WINIARSKI w roku 2008 ukończył studia na [...]

Badania morfologii i składu konwersyjnych powłok bezchromowych otrzymanych z kąpieli na bazie H2ZrF6 modyfi kowanej dodatkiem 3-aminopropylotrietoksysilanu


  Otrzymano powłoki konwersyjne oparte na cyrkonie. Powłoki osadzono na podłożu cynkowym z kąpieli zawierającej m. in. H2ZrF6 oraz 3-aminopropylotrietoksysilan. Wyniki badań mikroskopowych wykazały, że są one homogeniczne, mają strukturę porowatą, a wzrost czasu osadzania w zakresie od 20 s do 180 s nie powoduje zmian w morfologii. Metodą XPS określono skład pierwiastkowy (obok Zr występują: O, C, Zn, F, Si, N) oraz związki chemiczne, z których zbudowane są otrzymane powłoki. Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, SEM, XPS Investigations on the morphology and chemical composition of chromium-free conversion coatings deposited from the bath contained H2ZrF6 modifi ed with the 3-aminopropyltriethoxysilane additive The Zr-containing conversion coatings were obtained. The coatings were deposited on zinc coated steel from the solution contained i.e. H2ZrF6 and 3-aminopropyltriethoxysilane. The results of microscopic analysis showed that the coatings are homogeneous and rather porous, and the morphology is not affected by the deposition time which was changed in the range of 20 s - 180 s. By means of X-ray photoelectron spectroscopy the chemical composition was determined (Zr, O, C, Zn, F, Si, N) and the fi lm-forming compounds were proposed. Keywords: zinc coating, conversion coating, chromating, SEM, XPS.1. Wstęp Szkodliwość związków chromu sześciowartościowego, które są stosowane w zabezpieczaniu przed korozją powierzchni cynku, stopów glinu oraz magnezu jest dobrze znana. Aktualnie obowiązujące normy i uwarunkowania prawne wymuszają na producentach stosowanie głównie procesów chromianowania "trójwartościowego". Mimo tego w dalszym ciągu dostępne są tradycyjne procesy chromianowania "sześciowartościowego", ze względu na niskie koszty eksploatacyjne, łatwość kontroli procesu oraz doskonałą odporność korozyjną uzyskiwanych powłok. Niewątpliwie konieczne staje się prowadzenie badań nad nowymi procesami pas[...]

Odporność na korozję powłok bezchromowych otrzymanych z kąpieli na bazie H2ZrF6 modyfi kowanej dodatkiem 3-aminopropylotrietoksysilanu


  W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych powłok konwersyjnych zawierających cyrkon osadzonych na podłożu cynkowym z kąpieli opartej na H2ZrF6 jako źródle cyrkonu oraz 3-aminopropylotrietoksysilanie. Zbadano wpływ warunków osadzania powłok (temperatura kąpieli, czas osadzania) na ich odporność korozyjną. Za pomocą pomiarów polaryzacyjnych stałoprądowych w 0,5 M NaCl i testów w komorze solnej wykazano, że otrzymane powłoki wyraźnie podnoszą odporność na korozję stali ocynkowanej galwanicznie, a wydłużenie czasu osadzania powłok poprawia ich właściwości ochronne. Najniższe wartości gęstości prądu korozji zmierzono dla próbek z powłokami osadzonymi przez 20÷60 s z kąpieli o temperaturze 25°C. Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, odporność na korozję Corrosion resistance of chromium-free conversion coatings deposited from the bath contained H2ZrF6 modifi ed with the 3-aminopropylotriethoxysilane additive This paper presents the results of research on Zr-containing conversion coatings. The coatings were deposited on zinc substrate from the solution contained H2ZrF6 as a source of Zr and 3-aminopropyltriethoxysilane. The effect of deposition conditions (bathe temperature and immersion time) on their corrosion resistance (DC polarization measurements in 0.5 M NaCl, salt spray test) was investigated. Coatings deposited from the proposed bath increase the corrosion resistance of zinc electrogalvanized steel and the resistance is affected by the increase in deposition time. The lowest corrosion current density values were recorded for the coatings deposited at T = 25°C in t = 20÷60 s. Keywords: zinc coating, conversion coating, chromating, corrosion resistance.1. Wstęp Bezchromowe powłoki konwersyjne można otrzymać z kąpieli, których głównymi składnikami są np. molibdeniany, sole metali ziem rzadkich, związki tytanu lub krzemiany. Od wielu lat szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się powłoki konwersyjn[...]

Electrochemical characterization of trivalent chromium conversion coatings on electrogalvanized steel


  Electrochemical behavior of the trivalent chromium conversion coatings deposited from commercially available bath on electrogalvanized steel was evaluated in NaCl solution using the EIS technique. It was found that, the behavior of tested sample with conversion coating deposited for 30 s changes during 24 h of exposure to corrosive medium. Nevertheless, its protective properties does not signifi cantly decrease. Two, as possible, simple equivalent electric circuits have been proposed to simulate the experimental data. Keywords: metal coatings, conversion coatings, corrosion resistance, EIS Właściwości ochronne powłok konwersyjnych na bazie chromu trójwartościowego osadzonych na stali ocynkowanej Metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) zbadano właściwości ochronne powłok konwersyjnych na stali ocynkowanej w roztworze NaCl. Powłoki konwersyjne osadzono z przemysłowej kąpieli na bazie chromu trójwartościowego. Wykazano, że powłoka osadzona przez 30 s zmienia swoje właściwości elektrochemiczne w trakcie 24 h ekspozycji w roztworze korozyjnym. Niemniej jednak po dobie ekspozycji badana powłoka nadal zapewnia dobrą ochronę podłoża cynkowego przed korozją. Zaproponowano dwa elektryczne obwody zastępcze do interpretacji uzyskanych widm impedancyjnych. Słowa kluczowe: powłoki metalowe, powłoki konwersyjne, odporność na korozję, EIS REFERENCES 1. V.B. Kopey, doctor’s thesis, Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas, 2004. 2. I.Ł. Fayerman, Sucker rods for deep-well pumps, Aznefteizdat, Baku 1955. 3. I.M. Muravyov, I.T. Mishchenko, Pumping well operation abroad, Nedra Press, Moscou 1967. 4. S.A. Babayan, National Academy of Science of Armenia and Armenian State Engeenering University, Series of Technical Science 2 (2007) 30. 5. I.A. Birger, G.B. Iosilevich, Mashinostroenie 1990. 6. GOST 13877-96 Sucker Road and sucker coupling - Specifi cations. 7. G. Rishmuller, H. Mayer, Extration von Öil Gestängepumpen, V[...]

 Strona 1  Następna strona »