Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF SZYMAŃSKI"

Przygotowanie powierzchni stopów Al i Mg dla procesu natryskiwania cieplnego powłok

Czytaj za darmo! »

Metody natryskiwania cieplnego pozwalają wytwarzać funkcjonalne powłoki praktycznie na każdym podłożu (odpornym na działanie stopionych lub nadtopionych cząstek materiału powłokowego) i o dowolnych gabarytach. Powłoki te charakteryzują się dużą odpornością na różne, często złożone warunki zużycia ujmujące takie procesy, jak: zużycie ścierne, adhezyjne, abrazyjne erozyjne oraz korozję w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Najczęściej są one nakładane na podłoża stalowe ze stali konstrukcyjnych, co umożliwia osiągnięcie bardzo dobrych własności użytkowych przy relatywnie niskich kosztach [1, 2]. Obecnie coraz częściej jako materiały konstrukcyjne stosuje się lekkie stopy metali nieżelaznych, takich jak aluminium i magnez, niestety mają one ograniczoną odporność na procesy zużycia ściernego oraz małą odporność korozyjną. Zastosowanie technologii natryskiwania cieplnego do wytwarzania powłok ochronnych na aluminium i magnezie oraz ich stopach, wydaje się korzystnym rozwiązaniem, pomimo że napotyka się obecnie jeszcze wiele problemów technicznych ograniczających ich szerokie zastosowanie. Wynikają one głównie z istotnie różnych własności fizykochemicznych materiałów na bazie aluminium i magnezu w porównaniu z typowymi materiałami powłokowymi ("twardych" stali, cermetali, materiałów ceramicznych), w szczególności współczynnika rozszerzalności cieplnej i aktywności chemicznej [3÷6]. Bardzo istotnym elementem zapewnienia dobrych własności użytkowych powłok natryskiwanych cieplnie, tak jak i innych o adhezyjnym charakterze powiązania z podłożem, jest właściwe przygotowanie powierzchni podłoża [7÷10]. Stosowane procesy technologiczne przygotowania podłoża muszą zapewnić: -- oczyszczenie podłoża do metalicznie czystej powierzchni odpowiadającej klasie czystości Sa3, -- nadanie odpowiedniej chropowatości podłoża zapewniającej możliwie dużą powierzchnię rzeczywistą, dla powłok natryskiwanych cieplnie powinno to być Ra ≥ 10 [...]

Kompozytowe, wielofazowe powłoki o wysokiej odporności na zużycie korozyjne i erozyjne w podwyższonej temperaturze

Czytaj za darmo! »

Problemy zużycia erozyjnego i korozyjnego są ważnym zagadnieniem ze względu na trwałość i dyspozycyjność instalacji energetycznych. Określono obszary intensywnego zużycia występującego w kotłach energetycznych oraz typowe przykłady uszkodzeń spowodowanych zużyciem erozyjnym i korozyjnym. Scharakteryzowano powszechnie stosowane metody zabezpieczenia elementów kotłów z ich krótką charakterystyką. Opisano technologie wytwarzania warstw, które pozwalają wytwarzać powłoki ochronne o wysokiej twardości i korzystnych własnościach użytkowych w szczególności odporności na zużycie ścierne i korozyjne w podwyższonych temperaturach na dużych powierzchniach. Do tej grupy technologii należą metody napawania i natryskiwania cieplnego. Scharakteryzowano wybrane metody natryskiwania cieplnego powłok oraz typowe stosowane w tych metodach materiały powłokowe. Przedstawiono krótką charakterystykę i przykłady struktury powłok przeznaczonych do pracy w warunkach zużycia erozyjno-korozyjnego lub korozyjnego w podwyższonej temperaturze wytworzonych metodą łukowego i naddźwiękowego natryskiwania cieplnego. Powłoki tego typu mogą być stosowane do zabezpieczenia wybranych elementów instalacji kotłowych. Przedstawiono wybrane informacje i doświadczenia autorów związane z wytwarzaniem kompozytowych powłok o wysokiej dyspersji faz odpornych na złożone warunki zużycia erozyjno-korozyjnego na elementach kotłów energetycznych (klasycznych pyłowych i fluidalnych) i innych urządzeń stosowanych w przemyśle energetycznym. Słowa kluczowe: zużycie erozyjne i korozyjne, powłoki ochronne, natryskiwanie cieplne Composite, multi-coatings with high resistance to corrosion and erosion wear at high temperature In the paper the problem of protecting elements in power industry has been discussed. Method of thermal spraying was proposed to address the problem. Major parts of the boilers which are in danger of erosion and corrosion have been pointed out, along with examples of[...]

Przewidywanie struktury osadów tworzących się na przegrzewaczach kotłów energetycznych

Czytaj za darmo! »

Osady kotłowe powstające na rurach przegrzewaczy tworzone są w drodze przylepiania się ziaren popiołu do lepkiej powierzchni utworzonej z kondensujących soli potasu i sodu. Rozwój metod numerycznych pozwala przewidywać strukturę osadów w zależności od parametrów cieplnych i przepływowych w kotle energetycznym. W pracy przedstawiono wyniki symulacji tworzenia korozyjnego osadu związanego na pojedynczej rurze przegrzewacza dla różnych temperatur powierzchni rury, udziału chlorków i siarczanów sodu i potasu w spalinach. Zwrócono uwagę na potrzebę dokładnego poznania kinetyki przemiany substancji mineralnej paliwa oraz reakcji gazowych składników osadotwórczych w spalinach. Słowa kluczowe: osady kotłowe, substancja mineralna, kondensacja soli alkalicznych Prediction of structure of bonded deposits forming on superheater tubes in boilers Bonded deposits on tubes of superheaters in pc boilers are formed by adhesion of impacting ash particles onto sticky layer of condensing potassium or sodium salts. Constant progress of computational fl ow dynamics methods makes possible to assess the deposition and predict the structure of deposits in function of thermal and fl ow parameters of boiler operation. In this article results of modeling of deposition onto a single superheater tube has been presented for various temperature of the tube surface, chloride and sulfates content in the fl ue gas. It has been pointed out that precise kinetics data for transformation of mineral matter of fuel and homegenous reactions between deposit builiding components in the fl ue gas are missing. Keywords: boiler deposits, mineral matter, condensation of deposit builiding salts ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Paliwa stałe oraz ciekłe zawierają substancję mineralną, która w procesie spalania w kotłach energetycznych ulega szeregu przemianom fi zykochemi[...]

Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne natryskiwanych naddźwiękowo powłok z węglikami chromu i wolframu

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badań odporności na zużycie ścierne i korozyjne powłok natryskiwanych cieplnie metodą naddźwiękową HVOF. Powłoki wytworzono systemem Jet Kote II z materiałów zawierających węgliki chromu i wolframu w metalicznej osnowie. Określono strukturę materiałów proszkowych i powłok, ich mikrotwardość oraz odporność na zużycie w testach: abrazyjnym, erozyjnym i erozyjno-korozy[...]

Odporne na korozję i zużycie ścierne powłoki otrzymywane metodami natryskiwania cieplnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia podstawowe informacje o metodach natryskiwania cieplnego, które pozwalają na wytworzenie powłok o wysokiej odporności na zużycie ścierne i korozyjne. Wskazano na podstawowe grupy materiałów powłokowych stosowanych do wytwarzania warstw metodami natryskiwania płomieniowego, łukowego i naddźwiękowego. Wskazano przykłady powłok o wysokiej odporności korozyjnej i na zużycie ścierne stosowane w aplikacjach przemysłowych. Przedstawiono wybrane struktury powłok oraz scharakteryzowano urządzenia stosowane do ich wytworzenia. Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, HVOF, korozja, zużycie ścierne, powłoki ochronne Corrosion and wear resistance coatings obtained by thermally sprayed methods The article presents basic information on methods of thermal spraying, which can[...]

Korozja i ochrona elementów kotłów energetycznych spalających odpady


  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesem spalania odpadów w kotłach energetycznych. Omówiono obecne tendencje występujące w rozwoju materiałów powłokowych przeznaczonych na elementy kotłów w energetycznych, a w szczególności stosowanych na ściany wodne i przegrzewacze pary. Pokazano również wybrane wyniki badań warstw, które mogą być stosowane do pracy w obszarach intensywnego zużycia występującego w kotłach spalających odpady. Słowa kluczowe: zużycie, korozja wysokotemperaturowa, spalanie śmieci The corrosion and protection of elements of power energy boilers combusted the wastes Chosen questions in article were introduced connected with process combusted the wastes in power energy boilers. It the present stepping out in development of coating materials tendencies were have talked over was designed on elements of power energy boilers, and in applied on water walls and the super heater of steam. It the chosen results of investigations were showed was coatings also, which can be applied to work in areas of intensive wear stepping out in boilers. Keywords: wear, hot corrosion, combusted the wastes ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Kierunek rozwoju w przemyśle energetycznym, związany z konstruowaniem i budowaniem jednostek energetycznych o wyższej od dotychczasowej sprawności i równoczesnej redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska wymusza stosowanie technologii energetycznych o coraz wyższych parametrach pary. Konieczność konstruowania bloków energetycznych wykorzystujących alternatywne paliwa (spalające odpady i biomasę) wiąże się z opracowywaniem i rozwojem materiałów spełniających szereg wymagań stawianych ww. urządzeniom energetycznym. W porównaniu z obecnie stosowanymi od nowych materiałów wymaga się: - zwiększonej wytrzymałości na pełzanie i stabilne zachowanie własności wytrzymałościo[...]

Natryskiwane cieplnie powłoki ochronne stosowane w ochronie przed procesami korozyjnymi


  Natryskiwanie cieplne powłok ochronnych, jako jedna z podstawowych technologii inżynierii powierzchni, umożliwia wytworzenie powłok o zróżnicowanych i dobrych właściwościach użytkowych. Omówiono podstawowe metody natryskiwania cieplnego, które pozwalają wytwarzać powłoki o założonym składzie chemicznym i fazowym oraz strukturze. Powłoki te wykazują funkcjonalne właściwości użytkowe, w szczególności wysoką odporność na zużycie korozyjne i ścierne. Zaprezentowano przykłady zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie w przemyśle energetycznym, maszynowym i procesach regeneracji. Przedstawiono zalety i wady stosowanych metod natryskiwania cieplnego. Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne powłok, korozja, zużycie ścierne Thermally sprayed coatings used in protection before corrosion processes Thermal spraying of protective coatings, as one of the base technologies of surface engineering, allows the preparation coatings with different properties and high utility. The basic thermal spray methods, that allow to generate a coating with the established chemical and phase composition and structure, are discussed. These coatings have got utility functionally properties, especially high resistance to corrosion and abrasive wear. The application of thermally sprayed chosen coatings in the energy industry, machinery and processes of regeneration is presented. In the article the advantages and disadvantages of thermal spraying methods are presented. Keywords: thermal spraying, corrosion, wear.1. Metody natryskiwania cieplnego powłok[...]

Zastosowanie nowoczesnych metod natryskiwania cieplnego jako klucz do uzyskania wysokich własności użytkowych powłok DOI:10.15199/40.2016.11.3


  Przedstawiono podstawowe informacje o procesie natryskiwania cieplnego i jego odmianach, wskazano kierunki rozwoju nowoczesnych metod natryskiwania cieplnego oraz podano wybrane informacje o materiałach powłokowych stosowanych w procesach natryskiwania cieplnego. Wykazano również konieczność stosowania należytych procedur kontroli procesu które mogą być podstawą systemu zapewnienia jakości dla wytwarzanych powłok. Słowa kluczowe: powłoki ochronne, natryskiwanie cieplne, HVOF, zużycie, korozja, erozja.1. Wprowadzenie Procesy natryskiwania cieplnego są jedną z podstawowych technik używanych w inżynierii powierzchni [1]. Umożliwiają wytwarzanie powłok z materiałów wykazujących właściwości termoplastyczne na praktycznie dowolnym materiale podłoża. Od pierwszych konstrukcji pistoletów do natryskiwania cieplnego (1910 r. konstrukcje P.M. Schopp) zasada procesu polega na stopieniu lub uplastycznieniu materiału powłokowego, który z określoną prędkością uderza w podłoże, ochładza się i zakleszcza, tworząc powłokę. Rozwój procesów natryskiwania jest związany z ciągłym polepszeniem jakości powłok wynikającym z dokładniejszego stopienia cząstek (wzrost temperatury procesu dzięki zastosowaniu wydajniejszych źródeł ciepła) lub nadania im większej prędkości (procesy detonacyjne, naddźwiękowe i tzw. zimnym gazem) [8]. Drugim kierunkiem rozwoju jest tworzenie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie materia[...]

 Strona 1  Następna strona »