Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Królikowski"

Badania wybranych mieszanin polimerowych przetwarzanych w laboratoryjnych i przemysłowych warunkach recyklingu


  Przedstawiono wyniki badań procesu przetwarzania polietylenu (PE) i polistyrenu (PS) metodą wytłaczania w warunkach laboratoryjnych, symulujących recykling rzeczywisty, i w warunkach recyklingu rzeczywistego. W obu przypadkach stosowano wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne (W2W) z układami uplastyczniającymi o budowie modułowej, o podobnej konfiguracji segmentów. Przebadano także wybrane niekompatybilizowane mieszaniny obu polimerów z punktu widzenia wpływu rodzaju przetwarzania na zmiany właściwości termicznych i reologicznych. Original and waste polyethylene (PE), polystyrene (PS) and their blends (85:15 and 15:85) were processed by optional mech. grinding, then granulation in lab. and com. extruders and finally by injection molding to prep. the test samples. The viscosity of PE wastes decreased during the grinding and increased during extrusion (also in the blends) in contrary to PS wastes. Recykling materiałowy w sposób zachowawczy zapewnia ponowne wykorzystanie odzyskiwanych tworzyw (po uprzednim ich rozdrobnieniu, myciu i suszeniu) do wytwarzania wyrobów użytkowych. Jednak w każdym z rozpatrywanych przypadków recyklingu występuje zagadnienie ekonomiki przedsięwzięcia. Koszty zawracania tworzyw Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Bogusław Królikowski* Badania wybranych mieszanin polimerowych przetwarzanych w laboratoryjnych i przemysłowych warunkach recyklingu Study on polymer blends reprocessed under laboratory and industrial recycling conditions Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Curie- -Skłodowskiej 55, 87-100 Toruń, tel.: (56) 659-84-22, fax: (56) 650-03-33, e-mail: b.krolikowski@impib.pl Dr inż. Bogusław KRÓLIKOWSKI w roku 1972 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pracuje w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruniu na stanowisku kierownika Działu Pracowników Naukowych. Stopień naukowy doktora nauk c[...]

Ocena podatności wytłoczyny na zmianę koloru w procesie wytłaczania

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano metodykę oceny elastyczności zmiany koloru podczas wytłaczania folii i profili na przykładzie wytłaczania taśmy. Na jej podstawie oszacowano wzajemne oddziaływanie na styku powierzchnia narzędzia-uplastyczniony polimer oraz zdolność do samooczyszczania się powierzchni narzędzia w zależności od wybranych materiałów (gatunków stali) także pokrytych wytypowanymi powłokami ochronnymi podczas tego procesu. A method for assessment of flexibility of changing colors during extrusion of films and profiles was developed. The method was tested by extrusion of low-d. polyethylene dyed with 4 dyes (white, green, red and yellow) through 5 steel dies to self-cleaning ability of the tool. The polished 1.2316 steel and the high PNi/P-covered steel substrates met the quality requirements. Konsumenci w obecnych czasach stawiają producentom coraz większe wymagania dotyczące estetyki, a także różnorodności produktów. Oba te czynniki dotyczą przede wszystkim wielobarwności wyrobów. Potrzeba częstej zmiany asortymentu wyrobów, a w tym ich koloru, np. podczas wytłaczania tworzyw polimerowych, stwarza wiele problemów. Jednym z nich jest możliwość szybkiej zmiany koloru wytłaczanej folii lub profilu bez zatrzymywania linii technologicznej, przy minimalnej ilości odpadu produkcyjnego. Problem ten usiłuje się rozwiązywać poprzez zastosowanie odpowiednich koncentratów barwnych (rozmiary ziaren pigmentu)1), poprzez zmniejszenie chropowatości powierzchni narzędzia (polerowanie), poprzez przepłukiwanie układu uplastyczniającego mieszankami lub granulatami czyszczącymi, a także poprzez zmianę konstrukcji wytłaczarek (np. rozdzielenie tworzywa uplastycznionego od nieuplastycznionego w układach uplastyczniających typu S-Truder lub CoAx-Extruder)2, 3). Można również czyścić układy uplastyczniające środkami ściernymi, jednak przy wąskich szczelinach głowic wytłaczarskich grozi to n[...]

Analysis of functional properties of the multilayer polypropylene films. Analiza właściwości użytkowych wielowarstwowej folii polipropylenowej


  Three com. polypropylene 1, 3 and 7 layer films were studied for mech. properties (tensile strength, puncture resistance) and H2O permeability. The mech. strength increased with increasing no. of layers. The permability did not depend on layer no. but decreased with the film thickness. Zbadano przydatność wielowarstwowej folii polipropylenowej PP typu cast do celów opakowaniowych. Badaną folię wytworzono w układzie jedno- trój- i siedmiowarstwowym. Przeprowadzono ocenę jakości tej folii pod względem jej właściwości mechanicznych i barierowych. Porównano folię polipropylenową z innymi jednowarstwowymi foliami opakowaniowymi. Przeanalizowano właściwości, zalety i zastosowania podstawowych rodzajów folii PP nieorientowanych, typu cast. Folie poliolefinowe, a wśród nich folie polipropylenowe, znajdują szerokie zastosowanie w opakowalnictwie. Mogą być wykorzystywane jako jedno- lub wielowarstwowe struktury w produkcji opako-wań do tekstyliów, artykułów medycznych, spożywczych (pieczywo, makarony, owoce), a także do laminowania artykułów biurowych. Opakowania foliowe jednowarstwowe z tworzyw najczęściej nie spełniają oczekiwań w zakresie właściwości mechanicznych oraz barierowych zapewniających przepuszczalność tlenu, pary wodnej lub gazów ochronnych w obu kierunkach, a także migracji określonych składników produktów na zewnątrz opakowania oraz składników farb drukarskich z zadrukowanych powierzchni zewnętrznych do wewnątrz1).[...]

Modification of polymeric materials with perlite. Part 3 Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem. Cz. III DOI:10.15199/62.2016.4.30


  Eighteen perlit-filled (up to 30% by mass) acrylonitrile/ butadiene/styrene and polyamide-6-matrix composites were prepd. and studied for mech. properties. The composites were modified by addn. of a styrene/butadiene/styrene copolymer. The addn. resulted in increase of tensile and flexural moduli of polymeric matrices. Przeprowadzono dalsze badania wpływu zawartości napełniacza mineralnego (perlit) oraz elastomeru SBS jako modyfikatora udarności na właściwości mechaniczne kompozytu ABS/perlit oraz PA6/perlit. Analizę prowadzono do zawartości 30% mas. perlitu w kompozycie. Kontynuując badania nowych mieszanin polimerów termoplastycznych napełnianych perlitem1, 2), uzyskano kompozyt o korzystnych właściwościach użytkowych przy znacznym obniżeniu kosztów materiału. Możliwości zastosowania perlitu jako napełniacza do powszechnie stosowanych termoplastycznych tworzyw konstrukcyjnych3), takich jak polietylen małej i dużej gęstości, polipropylen, polistyren i poli(tereftalan etylenu), a także właściwości perlitu zostały opisane już poprzednio1). Przeprowadzone badania dotyczące wykorzystania perlitu do modyfikowania polietylenu okazały się być obiecujące2). Perlit odpadowy jest pewnego rodzaju problemem dla jego producentów i można go skutecznie zagospodarowywać poprzez [...]

Polimeryzacja oligomeru poliwęglanowego. Badania wstępne


  Przedstawiono wyniki wstępnych prób ustalenia warunków polimeryzacji małocząsteczkowego poliwęglanu uzyskanego w warunkach laboratoryjnych. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu laboratoryjnego gniotownika walcowego (ślimakowego), bez użycia substancji wspomagających proces. Celem pracy było ustalenie najkorzystniejszych warunków procesu periodycznego, które mają stanowić produkt wyjścia do opracowania procesu ciągłego. Stwierdzono, że na strukturę produktu można wpływać, zmieniając czas i prędkość obrotową zastosowanego urządzenia. Wyniki badań staną się podstawą dalszych prac w tym zakresie. Oligocarbonate made of (p-OHC6H4)2 CMe2 and COCl2 was heat treated under shearing in lab. screw crusher at 150°C and 10-150 rpm for 3600 s. Viscosity of the polymer increased while the melt flow index decreased with increasing the crusher rotation speed. The increase in the viscosity-av. mol. mass of the polymer was rather low. Oligomery to związki chemiczne, które są utworzone z określonej liczby (zazwyczaj mniejszej niż 100) powtarzalnych fragmentów (merów). Przyjmuje się, że oligomer to związek, który nie ma w pełni wykształconych cech fizycznych charakterystycznych dla polimeru zbudowanego z tych samych merów. Najczęstszą metodą dalszej polimeryzacji oligomerów jest dodawanie do nich katalizatorów, rzadziej stosowane są dodatkowe etapy przetwórcze. Metodę ciągłą z zastosowaniem procesu wytłaczania przeprowadzono i opatentowano w USA. Jednak w tym przypadku dotyczyło to uzyskiwania oligomeru poliwęglanowego. Metoda ta polegała na wprowadzeniu wodnego roztworu dihydroksyfenolu i fosgenu do gniotownika. Dostarczone składniki ulegały reakcji bez użycia rozpuszczalnika organicznego. Otrzymywany oligomer charakteryzował się stabilną jakością1, 2). Poliwęglany (PC) to polimery z grupy poliestrów, będące formalnie estrami kwasu węglowego. Są to termoplasty (formowane metodą wtryskiwania lub wytłaczania) o bardzo dobrych właściwościa[...]

Wykorzystanie metalocenowych kopolimerów etylenu i wyższych alfa-olefin do produkcji folii wielowarstwowej


  Opracowano technologię wytwarzania folii wielowarstwowej o znacznie mniejszej grubości, przy zachowaniu jej właściwości wytrzymałościowych i użytkowych, poprzez zmodyfikowanie receptur poszczególnych warstw i zastosowanie metalocenowych kopolimerów wyższych alfa-olefin. Mniejsza grubość folii umożliwia zmniejszenie masy materiału stosowanego do opakowań, a więc znaczne ograniczenie powstawania odpadów poużytkowych. Three-layer thermoshrinkable and lamination films were produced by blowing extrusion molding by using various com. polyethylenes including innovative ones) and studied for mech. strength. Saving 40% of material was achieved for thermoshrinkable films and 20% for lamination ones. Opakowaniowe folie z tworzyw polimerowych stosowane są w wielu dziedzinach gospodarki, w tym w przemyśle spożywczym, rolnictwie, budownictwie i elektrotechnice. Największe ilości wytwarzanych folii zużywa przemysł opakowaniowy do opakowań jednostkowych. Folie te są najczęściej wytwarzane z poliolefin metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Wytłaczane są głównie folie opakowaniowe termokurczliwe, rozciągliwe oraz do produkcji worków samonośnych. Rozwój technologii wytwarzania poliolefin sprawił, że produkowane typy polietylenów charakteryzują się gamą właściwości spełniających szeroki zakres wymagań. Są to przede wszystkim polietyleny wytwarzane z udziałem katalizatorów metalocenowych orazkopolimery podstawowego etylenu z wyższymi olefinami z wiązaniem podwójnym w pozycji alfa (buten-1, heksen-1, okten-1). Istnieją możliwości modyfikowania właściwości folii poprzez łączenie różnych warstw tworzyw metodą laminowania lub współwytłaczania, w wyniku czego uzyskuje się folie wielowarstwowe. Wymagane właściwości użytkowe można uzyskać wytłaczając mieszaniny pierwotnych tworzyw w postaci folii jednowarstwowej lub też kombinacji tych folii w układach wielowarstwowych. Folie wielowarstwowe w różnych konfiguracjach stanowią grupę nowych materiałów ch[...]

Modification of polymeric materials with perlite. Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem


  High-d. polyethylene was filled with expanded perlite (16.6% and 37.5% by vol.) and studied for rheol. and mech. properties. The addn. of perlite resulted in increasing the elasticity at tension and bending (by 17% and 14%, resp.) and in decreasing the impact resistance (by 67%) and mass flow rate index (by 28%). Dokonano oceny możliwości przygotowania nowych mieszanin polimerów termoplastycznych napełnianych przetworzonym wulkanicznym materiałem mineralnym - perlitem. Cząstki ekspandowanego perlitu posiadają nieregularny kulisty kształt o intensywnie użebrowanej powierzchni. Porowata powierzchnia perlitu zapewnia dobrą adhezję do różnego typu polimerów i żywic. Wymaga ona jednak osłony hydrofobowej celem zabezpieczenia przed ingerencją wilgoci, szczególnie podczas składowania a także absorbcji polimeru do wnętrza cząstek perlitu. Wstępnie wytworzono mieszaniny o różnym stopniu napełnienia oraz przeprowadzono badania określając ich właściwości użytkowe, które będą determinowały zakres zastosowania wytworzonego nowego materiału polimerowego. Jako osnowę polimerową do badań wstępnych wykorzystano polietylen dużej gęstości (PE-HD). Mieszaninę przygotowywano w postaci granulatów w wytłaczarce dwuślimakowej o budowie segmentowej ślimaków. Przeanalizowanie możliwości zastosowania perlitu jako napełniacza do powszechnie stosowanych termoplastycznych tworzyw konstrukcyjnych, takich jak polietylen małej i dużej gęstości, polipropylen, polistyren, poli(tereftalan etylenu) oraz poliamid jest ważne z praktycznego punktu widzenia. Można oczekiwać, że zachowanie się perlitu jako napełniacza będzie podobne do napełniaczy typu nano, takich jak np. montmorylonit (MMT), chociaż oba materiały mają zupełnie różną strukturę. MMT jest glinokrzemianem w formie lamelarnej a perlit ma skład chemiczny podobny do szkła i występuje w nieregularnej formie przestrzennej. [...]

Modification of polymeric materials with perlite. Part 2** Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem. Cz. II** DOI:10.12916/przemchem.2014.1459


  Perlite was added (up to 40% by mass) to high-d. polyethylene. The composite was studied for phys., reol. and mech. properties. The addn. resulted in an increase in tensile and flexural moduli of the polymeric matrix. Zbadano wpływ zawartości napełniacza mineralnego (perlit) na właściwości fizyczne, reologiczne oraz mechaniczne kompozytu HD-PE/perlit. Analizę prowadzono do zawartości 40% mas. perlitu w kompozycie. Kontynuując badania nowych mieszanin polimerów termoplastycznych napełnianych perlitem1), uzyskano kompozyt o bardzo korzystnych właściwościach użytkowych. Możliwości zastosowania perlitu jako napełniacza powszechnie stosowanych termoplastycznych tworzyw konstrukcyjnych, takich jak polietylen małej i dużej gęstości, polipropylen, polistyren, poli- (tereftalan etylenu) oraz poliamid, a także właściwości perlitu zostały opisane w publikacji1). W literaturze naukowej znaleziono bardzo niewiele doniesień dotyczących mieszanin perlitu z polimerami termoplastycznymi2). Przeprowadzone wstępne badania wykazały, że mieszaniny wytwarzane z tworzyw termoplastycznych i napełnione perlitem mogą stanowić materiał konstrukcyjny o nowej jakości, który będzie mógł znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach techniki.Wytworzono kolej[...]

Modyfikacja właściwości powierzchniowych kompozytów polietylenowych przeznaczonych na materiały piezoelektryczne. Wpływ promieniowania UV, orientacji i wyładowań koronowych DOI:10.15199/62.2019.12.10

Czytaj za darmo! »

Polimery lub polimerowe kompozyty piezoelektryczne mogą stanowić alternatywę dla piezoelektryków ceramicznych, których kruchość, 98/12(2019) 1933 Dr hab. Jolanta KOWALONEK w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2019 r. na Wydziale Chemii UMK, specjalizując się w badaniach powierzchniowych modyfikowanych układów polimerowych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu w Katedrze Chemii Biomedycznej i Polimerów na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Specjalność - chemia i fotochemia polimerów, biomateriały. Dr Marta CHYLIŃSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalnością chemia ogólna oraz w zakresie chemii z elementami marketingu i zarządzania. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała na Wydziale Chemii UMK w specjalności chemia polimerów. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Konserwacji-Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych na Wydziale Sztuk Pięknych, UMK. Specjalność - modyfikacja fizyczna i chemiczna polimerów zarówno naturalnych, jak i syntetycznych oraz ich charakterystyka nowoczesnymi metodami instrumentalnymi, badania procesów starzeniowych materiałów polimerowych, w tym badanie ich stabilności cieplnej i fotochemicznej. Table 1. The size of particle fillers used according to the manufacturer's data. Tabela 1. Wielkość cząstek zastosowanych napełniaczy wg danych producenta Nr napełniacza Nazwa napełniacza Wielkość cząstek, μm 1 Sillikolloid P87 50% < 1,5; 97% < 6,0 2 Perlit PEX-02/20 90% < 0,1; 10% > 0,1 3 Nanomer® I.31PS 14-18 4 Kulki szklane, MinTron7TM 50% < 5-9; 90% < 20-35 5 Kreda Hydrocarb 95T-OG 50% < 0,7; 98% <5,0 trudność formowania i brak elastyczności jest przyczyną istotnych ograniczeń w zastosowaniach technologiczny[...]

 Strona 1