Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Obmińska-Mrukowicz"

Synthesis and cytotoxic activity of betulin and betulinic acid esters with terpenic acids. Synteza i aktywność cytotoksyczna estrów betuliny i kwasu betulinowego z kwasami terpenowymi


  Betulin was esterified with (+-)-citronellic and geranic acids to resp. 28-O-esters at 0°C, 3,28-O-diesters at room temp. and to 3-O-esters via 28-O-acetates with following hydrolysis of acetoxy group. Similarly, betulinic acid was esterified to resp. diastereoisomeric esters. The substrates and products were studied for cytotoxic activity. Neither terpenic acids used, nor betulin monoesters, nor betulin dicitronellate were cytotoxic. Betulin digeranylate showed some cytotoxic activity but lower than that of betulin. In contrary, betulinic acid citronellate showed cytotoxic activity in some cases even higher that of unsubstituted betulinic acid (toward murine lymphoblasts and T-cell human leukemia). All esters were obtained as oils (except for betulinic acids citronellate m. 143-145°) and identified by NMR and IR spectroscopies. Zsyntezowano estry 28-O- i 3-O-betuliny z kwasami terpenowymi (kwas (±)-cytronelowy i geranylowy). Pierwszą grupę estrów 3a,b uzyskano w wyniku bezpośredniej regioselektywnej estryfikacji aktywowanymi przez N,N'dicykloheksylokarbodiimid (DCC) kwasami w temp. 0°C. Estry z zestryfikowaną grupą 3-OH (7a,b) otrzymano w trzyetapowej syntezie, której głównym etapem była estryfikacja 28-O-acetylobetuliny kwasami aktywowanymi przez DCC. Reakcja estryfikacji z nadmiarem kwasów terpenowych dostarczyła produktów betuliny, w których obie grupy hydroksylowe zostały zestryfikowane (4a,b). Reakcje kwasu betulinowego z kwasami terpenowymi dostarczyły diastereoizomerycznej mieszaniny 3-Ocytronelanów kwasu betulinowego (8a) i geranylanu kwasu betulinowego (8b). [...]

Lactones. Part 45a). Synthesis of hydroxylactones with aromatic ring and evaluation of their antifeedant and antiproliferative activity Laktony. Cz. XLVa). Synteza hydroksylaktonów z pierścieniem aromatycznym oraz ocena ich aktywności antyfidantnej i antyproliferacyjnej DOI:10.12916/przemchem.2014.1637


  (E)-4-(Benzo[d][1’,3’]-dioxol-5’-yl)-but-3-en-2-one was reduced with NaBH4 in MeOH at 0°C to resp. alc. converted then to Et(E)-(benzo[d][1’,3’]-dioxol-5’-yl)-hex-4-enoate with MeC(OEt)3 in presence of EtCOOH at 138-140°C. The ester was then lactonized in CHCl3 with m-ClC6H4COOH in presence of CF3COOH at room temp. to a mixt. of trans- -4-(benzo[d][1’,3’]-dioxol-5’-yl)-5-(1-hydroxyethyl)-dihydrofuran- 2-one (yield 8%) and 4-r-(benzo[d][1’,3’]-dioxol-5’-yl)- 5-c-hydroxy-6-t-methyltetrahydropyran-2-one (yield 0.2%). Similarly, Et(E)-3-phenylhex-4-enoate, (E)-3-(p-methylphenyl) hex-4-enoate and (E)-3-(p-methoxyphenyl)hexen-4-enoate were converted to resp. dihydrofuranones (yields 9%, 8% and 10%, resp.), tetrahydropyranones (yields 0.3%, 0.4% and 0.3%, resp.). The dihydrofuranones were studied for antifeedant and antiproliferative activity and biolog. tests. The compds. with Ph and p-MeC6H4 substituents showed good deterrent activity towards storage insect pests. The compds. substituted with O-contg. benzene rings had noticeable antiproliferative activity towards human osteosarcoma cell line. Przedstawiono syntezę hydroksylaktonów zawierających w pozycji β podstawnik fenylowy, p-metylofenylowy, p-metoksyfenylowy oraz benzo[1,3]dioksolowy. Substratami w tej syntezie były γ,δ-nienasycone estry, z których trzy (3a-c) zostały otrzymane wcześniej z odpowiednich aldehydów aromatycznych, a ester z układem benzo[1,3]dioksolowym (3d) uzyskano w dwuetapowej syntezie z (E)-4- (benzo[d][1’,3’]-dioksol-5’-ylo)-but-3-en-2-onu (1). Hydroksylaktony 4a-d, 5a-d i 6a-d otrzymano w wyniku bezpośredniej reakcji kwasu m-chloronadbenzoesowego (m-CPBA) z estrami 3a-d w obecności kwasu trifluorooctowego. Zsyntezowane β-arylo-δ-hydroksy-γ-laktony 4a-d poddano testom na aktywność antyfidantną i antyproliferacyjną. Uzyskane wyniki wyka[...]

 Strona 1