Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Gajewska"

Efektywność wykorzystania zasobów radiowych systemu umts a mechanizm przenoszenia pojemności i miękkiego przełączania połączeń

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój systemów komórkowych, związany obecnie z coraz większym upowszechnianiem się systemu UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), powoduje konieczność poszukiwania efektywnych metod zarządzania zasobami radiowymi. Jest to niezbędne, aby zapewnić elastyczność użytkowania tego systemu w zależności od zmieniającego się chwilowego obciążenia, przy spełnieniu wymagań jakościowych wynikających ze zbioru atrybutów QoS (Quality of Service) [1, 2]. Zgodnie z założeniami, budowa globalnej sieci komórkowej systemu UMTS ma docelowo zapewnić użytkownikom dostęp do licznego zbioru usług telekomunikacyjnych, charakteryzujących się różnymi szybkościami transmisji i wymagających odmiennej jakości. Obecnie do podstawowych usług należą transmisja sygnałów mowy oraz coraz [...]

Algorytm doboru interfejsu radiowego dla radia kognitywnego DOI:10.15199/59.2015.10.5


  Rozwój systemów radiokomunikacyjnych w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny. Obserwuje się wyraźny wzrost nie tylko liczby użytkowników systemu łączności radiowej na całej powierzchni globu, ale również zwiększenie różnorodności realizowanych przez nich usług. W związku z tym jest konieczne poszukiwanie metod, dzięki którym możliwe stanie się po pierwsze efektywne wykorzystanie dostępnego widma częstotliwości do tych różnorodnych zastosowań, a po drugie będzie możliwe odpowiednie zarządzanie transmitowanymi sygnałami, w taki sposób, aby ograniczać ich moc i pracować blisko granicy Shannona. Zgodnie ze światowymi zaleceniami należy obecnie poszukiwać technik elastycznego wykorzystania zasobów radiowych w taki sposób, aby możliwa była optymalna, pod względem energetycznym, kooperacja i koegzystencja systemów, sieci i łączy, przy zachowaniu bezpieczeństwa ludzi [1, 2, 4]. Jedną z propozycji takich rozwiązań stanowi koncepcja radia kognitywnego, której najbardziej aktualną definicję zaproponował prof. Palicot [4]. Zgodnie z nią powinniśmy: wykorzystywać optymalnie widmo elektromagnetyczne, wysyłając tylko potrzebne sygnały, we właściwych kierunkach, z optymalną mocą, tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko z wymaganą jakością QoS [4]. Analizując przytoczoną definicję, można stwierdzić, że radio kognitywne to z jednej strony duże wyzwanie dla naukowców, a z drugiej strony ogromne możliwości w optymalizowaniu sieci radiokomunikacyjnych, zwłaszcza na progu wdrażania systemów 5G (piątej generacji). Dlatego w niniejszym artykule zostanie podjęta próba określenia algorytmu doboru interfejsu radiowego dla radia kognitywnego. ZMODYFIKOWANY CYKL KOGNITYWNY W związku z tym, że definicja radia kognitywnego ewoluowała w ciągu ostatnich lat, musi to znaleźć odzwierciedlenie również w modyfikowaniu pierwotnej koncepcji cyklu kognitywnego przedstawionej przez J. Mitolę w [3] i Haykina w [2]. Dlatego na rys. 1 przedstawiono propozycję zm[...]

TECHNIKA KOMUNIKACJI RADIOWEJ V2X JAKO METODA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DOI:10.15199/59.2016.6.80


  THE V2X RADIO COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AS A METHOD OF IMPROVING THE ROAD SAFETY Streszczenie: W referacie zaprezentowano metody komunikacji V2X pomiędzy pojazdami oraz między pojazdami i różnymi innymi elementami infrastruktury drogowej. Ponadto scharakteryzowano komunikację radiową V2V oraz omówiono strukturę kanałów dla tego rodzaju komunikacji. W dalszej części referatu przedstawiono nową propozycję zastosowania technologii LTE-V do realizacji komunikacji V2X i przeanalizowano przewidywaną niezawodność transmisji komunikatów dla tej technologii dla różnych typów środowisk. Abstract: The paper presents the methods of V2X communication between vehicles and between vehicles and various other elements of road infrastructure. Furthermore, the radio communication V2V is characterised and the structure of the channels for this communication is discussed. In the next part of the paper, a new proposal to apply the LTE-V technology for the implementation of V2X communications is presented and the expected reliability of the transmission of messages for this technology in different types of environments is analysed. Słowa kluczowe: Car-to-X, radiowe systemy bezpieczeństwa drogowego, V2X, V2V Keywords: Car-to-X, Radio Systems for Road Safety, V2X, V2V 1. WSTĘP W dzisiejszych czasach w inteligentnych systemach transportowych duży nacisk kładzie się na rozwój technologii radiowej transmisji danych, opartej na koncepcji umożliwiającej wykorzystanie punktów pośredniczących w transmisji, w postaci różnych elementów infrastruktury drogowej, czyli np. samochodów. Dzięki takiemu postępowaniu można rozbudowywać systemy przeznaczone do zaawansowanego zarządzania ruchem pojazdów, mające na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komfortu podróżowania. Możliwe staje się wdrażanie systemów sterowania pojazdami (wyposażonymi w szereg różnych czujników i systemów sterujących) w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko[...]

Komunikacja M2M w sieciach BAN DOI:10.15199/59.2017.2-3.4


  Scharakteryzowano komunikację M2M w sieciach BAN oraz przedstawiono wiele przykładów rozwiązań. Opisano strukturę sieci z komunikacją typu M2M do zastosowania w sieciach BAN, a następnie przeanalizowano wieloaspektowo możliwości praktycznego zastosowania tego rodzaju sieci w systemach medycznych w celu ochrony życia i zdrowia. Słowa kluczowe: BAN, M2M, systemy medyczne Obecnie bardzo duży nacisk kładzie się na poszukiwanie różnorodnych rozwiązań technologicznych umożliwiających zwiększanie bezpieczeństwa i komfortu życia osób zmagających się z różnymi chorobami oraz niepełnosprawnych, a także pracowników służb bezpieczeństwa publicznego (np. ratowników medycznych, strażaków, policjantów, ratowników górskich) oraz wykonujących pracę w trudnych warunkach, np. górników, marynarzy czy żołnierzy. Wydaje się, że kamieniem milowym na tej drodze będzie globalne wdrożenie, obecnie intensywnie badanych, sieci BAN (Body Area Network) Są one przeznaczone do realizacji bezprzewodowej transmisji sygnałów z wyspecjalizowanych sensorów umieszczonych na ciele człowieka lub wszczepionych podskórnie. Sensory te umożliwiają monitorowanie różnego rodzaju parametrów życiowych człowieka [1]. Do wdrożenia tej koncepcji jest konieczne zastosowanie tzw. komunikacji M2M (Machine to Machine), dzięki której będzie możliwa realizacja automatycznej wymiany informacji pomiędzy różnymi jednostkami [2]. Będzie więc na przykład realizowana transmisja danych pomiarowych, pozyskiwanych z urządzenia zamontowanego na ciele lub w ciele człowieka, do urządzenia (wyposażonego w dedykowane oprogramowanie) znajdującego się na biurku lekarza. Zanalizuje ono na bieżąco przekazywane dane, czyli oceni aktualny stan monitorowanego i w razie potrzeby zaalarmuje lekarza o konieczności podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia pacjenta. Według światowych źródeł naukowych, M2M to komunikacja przyszłości. Firma Ericsson szacuje, że w 2020 roku, na całym świecie, 50 mld [...]

NIEORTOGONALNA METODA DOSTĘPU WIELOKROTNEGO DLA SYSTEMÓW NASTĘPNYCH GENERACJI DOI:10.15199/59.2017.6.9


  W systemach komórkowych 2G i 3G stosuje się metody dostępu wielokrotnego z podziałem częstotliwości FDMA (ang. Frequency Division Multiple Access) i czasu TDMA (ang. Time Division Multiple Access) oraz z podziałem kodowym CDMA (ang. Code Division Multiple Access). Natomiast w systemach LTE i LTE -Advanced (4G) są wykorzystywane obecnie dwie metody dostępu: OFDMA (ang. Orthogonal Frequency Division Multiple Access) oraz SC-FDMA (ang. Single Carrier FDMA). Wszystkie te metody należą do grupy ortogonalnych metod objętych jedną, wspólną nazwą OMA (ang. Orthogonal Multiple Aceess) [5, 6, 8]. Są to metody ortogonalne, ponieważ łączy je wspólna cecha polegająca na tym, że sygnały wielu użytkowników są przesyłane niezależnie od siebie z zachowaniem wzajemnej ortogonalności. W przypadku systemów z bezpośrednim rozpraszaniem widma DS CDMA (ang. Direct Sequence CDMA) sygnały wielu użytkowników nie są w pełni niezależnie przesyłane, ponieważ pseudoprzypadkowe ciągi rozpraszające widmo nie są faktycznie ciągami ortogonalnymi, a jedynie prawie ortogonalnymi. Dlatego sklasyfikowanie tej metody jako OMA jest w pewnym stopniu dyskusyjne. W systemach następnych generacji, w tym w systemach 5G, przewiduje się zastosowanie zupełnie nowej nieortogonalnej metody dostępu wielokrotnego do zasobów fizycznych, zwanej NOMA (ang. Non-Orthogonal Multiple Access) [5, 6, 8, 9] i to właśnie tej metodzie jest poświęcony niniejszy artykuł. Ponieważ problem jest nowy, to nie ma zbyt wielu prac na ten temat. Klasyfikację ogólną technik dostępu NOMA można znaleźć w [6], gdzie wyróżniono, w ogólności metodę NOMA z multipleksacją w dziedzinie mocy oraz w dziedzinie kodowej. Budzi tu pewne wątpliwości czy taka klasyfikacja jest w pełni rozdzielna, ale jak dotąd nie istnieje lepsze źródło. Podobnie jak w systemach DS CDMA wykorzystuje się tu dla każdego użytkownika całe dostępne zasoby fizyczne, czasowe i/lub częstotliwościowe. 2. METODA NOMA W ŁĄCZU W DÓŁ Na[...]

ANALIZA PROPAGACYJNA DLA KOMUNIKACJI TYPU V2X DOI:10.15199/59.2018.6.12


  1. WSTĘP W obecnych czasach ogromnego tempa rozwoju nabierają systemy V2X (ang. Vehicle-to-Everything) czyli tzw. automobilowej komunikacji pojazdu z dowolnym elementem infrastruktury. Do roku 2024 [4] są planowane do wdrożenia różne typy tego rodzaju komunikacji radiowej, w tym szczególnie komunikacja typu V2V (ang. Vehicleto- Vehicle) oraz V2I (ang. Vehicle-to-Infrastructure). Przy czym komunikacja V2V oznacza radiową wymianę informacji bezpośrednio między pojazdami, a V2I to wykorzystanie możliwości wymiany informacji między przemieszczającymi się samochodami a otaczającą je infrastrukturą. Na progu procedury wdrażania systemów 5G już wiadomo, że w tych systemach niezwykle istotna będzie m. in. bezpośrednia transmisja danych między urządzeniami M2M (ang. Machine to Machine), której klasycznym przykładem jest właśnie komunikacja typu V2X. Generalnie dąży się do wdrażania systemów sterowania pojazdów (wyposażonych w szereg różnych czujników i systemów sterujących) w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko kolizji/wypadku i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Proces wdrażania tego typu rozwiązań na pewno wymaga wykonania wielu badań, a później pomiarów i testów, gdyż od prawidłowości ich działania może zależeć życie ludzkie. W [2] zdefiniowano przykłady aplikacji, które mają być uruchamiane wraz z rozwojem systemów V2X. Kategorie tych aplikacji wraz z zakładanymi maksymalnymi dopuszczalnymi opóźnieniami, przedstawiono w tab. 1. Tab. 1. Kategorie aplikacji: przykłady i wymagania [2] Kategoria aplikacji Dopuszczalne opóźnienie Aplikacje związane z bezpieczeństwem drogowym (wyłącznie zasięg lokalny) - max. 50 ms przy transmisji sygnałów w przypadku wysyłania komunikatu o przedwypadkowym wykryciu ryzyka - 100 ms w przypadku wysyłania komunikatu z ostrzeżeniem o potencjalnym ryzyku kolizji Aplikacje pozwalające zwiększyć efektywność ruchu - max. 500 ms - tzn. informacje o natężeniu ruchu lub zalecanej trasie mogą być wysyłan[...]

Kształtowanie pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w sieci UMTS o strukturze hierarchicznej

Czytaj za darmo! »

Planowanie sieci komórkowej trzeciej generacji, jak również problematyka zarządzania zasobami radiowymi systemu UMTS, są bardzo złożone. Zastosowanie techniki bezpośredniego rozpraszania widma sygnałów WCDMA/FDD w interfejsie radiowym powoduje, że jednym z ważniejszych czynników decydujących o pojemności interfejsu radiowego oraz zasięgu stacji bazowych i ruchomych są zakłócenia wspólnokana[...]

Filozofia sieci 5G - radioinformatyka i wirtualizacja Część 1. Radioinformatyczny system 5G DOI:10.15199/59.2018.11.2


  Ewolucyjny rozwój sieci radiokomunikacyjnych, przede wszystkim komórkowych, zmierza do tworzenia wielu rozwiązań technicznych, które zapewnią bardzo duże szybkości transmisji danych, docelowo nawet do 1 Gbit/s w przypadku wartości szczytowych i szybkość dostępną powszechnie dla każdego użytkownika nie mniejszą niż 100 Mbit/s. Jednocześnie transmisja ma charakteryzować się małymi opóźnieniami, dużą niezawodnością i doskonałą jakością. Odnosi się to zarówno do usług realizowanych przez pojedynczych użytkowników, jak również usług w masowej komunikacji maszynowej M2M (Machine-to-Machine) w ramach Internetu rzeczy IoT (Internet of Things) czy też transmisji V2X (Vehicle-to-Everything) między pojazdami a pojazdami lub infrastrukturą drogową itp. Szczególnie ta druga grupa usług całkowicie zrewolucjonizuje sposób poruszania się pojazdami na drogach i zmieni reguły ruchu drogowego, jak również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co ważne, w sieci nowej generacji bardzo ważnym aspektem oceny jest nie tylko jakość mierzona obiektywnie [1], czyli przez pomiar parametrów jakościowych QoS (Quality of Service), ale również postrzegana subiektywnie przez użytkowników, czyli QoE (Quality of Experience). Realizacja takich celów, przy obecnym stanie wiedzy, wymaga skrócenia odległości między nadajnikami a odbiornikami. Oznacza to zmniejszenie wielkości komórek i tym samym budowę heterogenicznych sieci komórkowych o bardzo dużej gęstości ich występowania na jednostkę powierzchni, czyli tzw. sieci UDN (Ultra Dense Networks). Nie jest to jednak jedyny kierunek rozwoju przyszłych sieci. Równie ważny aspekt stanowi tutaj rozwój technik sieciowych w zakresie oprogramowania i jego wirtualizacji. Przekłada się to na przenoszenie wielu funkcji sprzętowych współczesnych sieci w dziedzinę oprogramowania i to na skalę niespotykaną dotychczas w radiokomunikacji. Jest to ogromne wyzwanie technologiczne zmieniające całą filozofię działania s[...]

Komunikacja M2M i kooperacyjny inteligentny system transportowy DOI:10.15199/59.2018.11.4


  Obecnie znajdujemy się na przedprożu wdrażania systemów radiokomunikacyjnych 5G. W związku z tym otwierają się nowe możliwości, wyzwania, ale również zagrożenia. Perspektywa rozwoju sieci z komunikacją typu M2M (Machine to Machine), dzięki którym jest możliwa automatyczna wymiana informacji pomiędzy różnymi urządzeniami, często bez udziału człowieka, w połączeniu z nowymi funkcjami, które zapewni sieć 5G, może przyczynić się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, ale jednocześnie budzić niepokój [1, 2, 3]. Najbliższa przyszłość to czas, w którym transmisja danych będzie się odbywała w zasadniczej części nie tylko bez naszego udziału, ale niejednokrotnie również poza naszą świadomością. Urządzenia, które znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu, będą pełniły funkcję bloków nadawczo- -odbiorczych, a my staniemy się częścią składową rozmaitych systemów. Jednocześnie otwierają się nowe możliwości, które będą chroniły nasze życie i zdrowie. Jednym z takich rozwiązań jest system kooperacyjnego inteligentnego systemu transportowego C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) [4], który będzie wdrażany na obszarze Europy. W marcu 2018 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję [5] w tej sprawie. System ten to nic innego jak praktyczna realizacja komunikacji typu V2X (Vehicle to Everything), dzięki której będzie możliwa wymiana danych w czasie rzeczywistym pomiędzy pojazdami oraz pojazdami i różnymi elementami infrastruktury drogowej [6, 7, 8, 9]. Ma to doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków. Opublikowanie tej rezolucji [5] to efekt wieloletnich prac komisji [4]. Przygotowywały one zalecenia dla takiego systemu, m.in. dla Parlamentu Europejskiego, na podstawie wyników różnorodnych prac badawczo-rozwojowych, co stanowi olbrzymi krok naprzód. Proponowane rozwiązania C-ITS przewidują wykorzystanie w przyszłości systemów 5G, które jeszcze efekty[...]

Filozofia sieci 5G - radioinformatyka i wirtualizacja Część 2. Wirtualny system 5G DOI:10.15199/59.2019.1.2


  Rozwój sieci 5G jest w zasadzie równoznaczny z rozwojem radioinformatyki. Wynika to ze wzajemnego przenikania się rozwiązań informatycznych w radiokomunikacji oraz z wpływu radiokomunikacji na stosowane rozwiązania informatyczne. Wzrost znaczenia oprogramowania i rozwiązań ściśle informatycznych w telekomunikacji, a w przypadku systemu 5G również w radiokomunikacji, jest bowiem oczywisty i niepodważalny. Informatyzacja pozostaje w istotnym związku z budową całej sieci radiokomunikacyjnej, sposobem jej działania, sposobem realizacji funkcji sieciowych, ale również z konstrukcją softwarową urządzeń i elementów sieciowych, jak również z metodami przetwarzania informacji oraz jej przechowywania w chmurze obliczeniowej. Rozwój technik sieciowych w zakresie oprogramowania i jego wirtualizacji, przekładający się na przenoszenie wielu funkcji sprzętowych współczesnych sieci w dziedzinę oprogramowania - i to na skalę niespotykaną dotychczas w radiokomunikacji - będzie decydującym elementem, stanowiącym o sukcesie (lub nie) rozwiązań 5G. Jest to ogromne wyzwanie technologiczne, zmieniające całą filozofię działania sieci radiokomunikacyjnych. WIR TUALI ZACJA Asoftw aryzacja W s iec i 5G Na stronie internetowej amerykańskiej organizacji SDxCentral można przeczytać następujące zdanie: In the World of 5G, Virtualization Is Everything. Jest to prawda i to przełomowa. Klucz do optymalizacji sieci telekomunikacyjnej 5G, i to pod wieloma względami, stanowi bowiem rzeczywiście wirtualizacja. Motywacja jest tutaj w gruncie rzeczy bardzo prosta. Po co bowiem budować równolegle różne rozwiązania sprzętowe sieci telekomunikacyjnych, jeśli sieć może być jedna (więc tania), a zwielokrotnienie jej zastosowań oraz również operatorów sieci czy dostawców usług z powodzeniem można osiągnąć przez wirtualizację, czyli dywersyfikację sieci w dziedzinie oprogramowania albo inaczej równoległą realizację softwarowych podsieci. Takie rozwiązanie jest przecież [...]

 Strona 1  Następna strona »