Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA FRAJTAK"

Katalizatory Pd-Te/nośnik do selektywnego utleniania glukozy do kwasu glukonowego w fazie ciekłej


  Zbadano wpływ dodatku telluru na aktywność katalizatorów palladowych naniesionych na różne nośniki (SiO2, Al2O3, TiO2, sita molekularne 13X, C) w procesie utleniania glukozy do kwasu glukonowego w fazie ciekłej. Katalizatory palladowe modyfikowane tellurem wykazały znacznie lepszą aktywność oraz stabilność niż monometaliczne katalizatory palladowe, a także charakteryzowały się wyższą selektywnością do kwasu glukonowego. Badania XRD i SIMS-ToF wykazały w przypadku wszystkich zastosowanych nośników, występowanie związków międzymetalicznych typu PdTe, których obecność może bezpośrednio wpływać na właściwości katalityczne nośnikowych układów bimetalicznych w badanym procesie. Występowanie silnych oddziaływań pomiędzy palladem i tellurem potwierdzono techniką TPR. Te was added (2% by mass) to the SiO2, Al2O3, TiO2, mol. sieve 13X and C-supported Pd (5% by mass) catalysts during their prodn. by impregnation of supports with aq. solns. of PdCl2 or/and H6TeO6. The Te-modified Pd catalysts were used for liq. phase oxidn. of glucose to CH2OH(CHOH)4COOH and showed higher activity and selectivity than the monometallic Pd catalysts. The presence of PdTe intermetallic was evidenced in the catalysts by temp.-programmed redn., X-ray diffraction and secondary ion mass spectrometry with time of flight anal. Przetwarzanie surowców pochodzenia naturalnego, w tym biomasy, w wartościowe substancje chemiczne jest obecnie zagadnieniem szeroko dyskutowanym w kręgach naukowych z powodu jego dużego znaczenia praktycznego. Niewątpliwie, do takich procesów należy utlenianie cukrów do kwasów cukrowych. Obecnie proces utleniania glukozy prowadzony jest biotechnologicznie z wykorzystaniem Aspargilus Niger i Gluconobacter suboxydans. Wadami takiego procesu są trudności z wydzieleniem produktu oraz unieszkodliwieniem powstających ścieków. W celu ograniczenia kosztów produkcji oraz zminimalizowania ilości odpadów, a także uproszczenia stosowanych techn[...]

Selektywność i stabilność katalizatorów Pd-Te/Al2O3 w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej


  Przedstawiono wyniki badań selektywności i stabilności katalizatorów bimetalicznych o składzie 5%Pd-(0,1-8)%Te/Al2O3 w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej w temp. 60°C. Nośnikowe katalizatory bimetaliczne zawierające 5% mas. Pd i do 5% mas. Te wykazują wyższą aktywność i selektywność do kwasu glukonowego w porównaniu z monometalicznym układem 5%Pd/Al2O3. Ponadto, katalizatory Pd-Te/Al2O3 charakteryzują się wysoką stabilnością w reakcji utleniania glukozy w fazie ciekłej. Badania XRD i ToF-SIMS wykazały obecność związków międzymetalicznych typu PdTe i PdTe2 w katalizatorach bimetalicznych, które prawdopodobnie wpływają na ich właściwości katalityczne. Five bimetallic 5%Pd-X%Te/Al2O3 (X = 0.1-8% by mass Te) catalysts were prepd. and used for liq.-phase oxidn. of glucose at 60°C. The catalysts contg. up to 5% of Te showed high stability and higher catalytic activity and selectivity to gluconic acid than the monometallic 5%Pd/Al2O3 catalyst. The presence of PdTe and PdTe2 intermetallic compds. in the catalysts studied was evidenced. Nośnikowe katalizatory bimetaliczne stanowią obecnie podstawę wielu ważnych procesów przemysłowych. Ich właściwości katalityczne znacznie różnią się od tych, jakie mają układy monometaliczne. Dodatek drugiego metalu może działać, w zależności od rodzaju reakcji, albo w kierunku zwiększenia szybkości reakcji, albo jej zmniejszenia. Zastosowanie tych układów w praktyce przemysłowej było ograniczone do końca lat sześćdziesiątych XX w. Znane były wówczas tylko nieliczne przykłady wykorzystania układów bimetalicznych, takich jak stopy Pt-Rh stosowane w formie siatek w procesie utleniania amoniaku lub układ Pd-Pb do selektywnego uwodorniania acetylenu1-3). Zainteresowanie układami bimetalicznymi znacznie wzrosło dzięki zastosowaniu w procesie reformingu benzyny układów Pt-Re, Pt-Ir Politechnika Łódzka Magdalena Frajtak, Izabela Witońska, Stanisław Karski* Selektywność i stabilność katalizatorów[...]

Aktywność i selektywność katalizatorów bimetalicznych Pd-M/nośnik w wybranych reakcjach chemicznych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu najnowszych doniesień literaturowych opisujących postępy w badaniach procesów uwodorniania i utleniania na katalizatorach Pd-M/nośnik. Szczególną uwagę zwrócono na efekt promujący takich metali, jak: Cu, Au, Ag, Fe, Bi, Tl, Re i Ru. We wszystkich przytoczonych procesach, katalizatory bimetaliczne charakteryzowały się lepszymi właściwościami katalitycznymi w porównaniu do[...]

Właściwości sorpcyjne i katalityczne układów Pd-Ag/nośnik w redukcji azotanów(V) w wodzie

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ dodatku srebra na aktywność katalizatorów palladowych naniesionych na Al2O3, SiO2, Cakt, grafit oraz sita molekularne w redukcji azotanów(V) i azotanów(III) do azotu. Katalizatory modyfikowane Ag naniesione na Al2O3 i SiO2 wykazują znacznie lepszą aktywność niż katalizatory palladowe w redukcji azotanów(V). Badania XRD wykazały powstawanie roztworów stałych. Obecność związkó[...]

 Strona 1