Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEFA OLSZEWSKA"

Krajowy dyspergator osadów do uzdatniania chłodzącej wody obiegowej w przemyśle chemicznym DOI:

Czytaj za darmo! »

W skali ćwierćtechnicznej i przemysłowej zbadano opracowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego dyspergator osadów do uzdatniania chłodzącej wody obiegowej. Środek ten stosowany wraz z inhibitorem korozji i biocydem zapewnia wysoki (ok. 90%) stopień ochrony aparatury przed osadami i korozją nawet wtedy, gdy zanieczyszczenie i korozyjna agresywność wody są duże. W zakładach przemysłowych obowiązuje racjonalna gospodarka wodą, a zwłaszcza wodą chłodzącą. Polega to na ograniczaniu poboru stosowanej do uzupełniania układów chłodzeniowych świeżej wody z naturalnych zasobów (zwiększaniu recyklu wody obiegowej). Takie "zagęszczanie" układu chłodzenia zwiększa korozyjne działanie wody i skłonności do tworzenia w niej osadów. Zwiększanie zasolenia wody, obecność zawiesin oraz rozwój mikroorganizmów są przyczyną powstawania twardych osadów, ściśle przylegających do powierzchni aparatury - powierzchni, przez którą odbywa się wymiana ciepła. Sprzyja to korozji materiałów konstrukcyjnych (szczególnie korozji wżerowej) pod powierzchnią osadu oraz prowadzi do zmniejszenia współczynników wymiany ciepła1}. Tym niekorzystnym zjawiskom można zapobiegać przez zastosowanie chemicznych środków do uzdatniania wody. Polega to na dozowaniu odpowiednich preparatów odgrywających rolę inhibitora korozji i dyspergatora osadów oraz biocydów niszczących mikroorganizmy. Dotychczas uzdatnianie wody chłodzącej w polskich zakładach przemysłu chemicznego powierzano wyspecjalizowanym firmom zachodnim, takim jak Nalco Chemical, Betz, Misan Chimica. Badania Inż. Józefa OLSZEWSKA w roku 1969 ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. < Jest kierownikiem pracowni w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Specjalność - ochrona aparatury chemicznej przed korozją. Mgr inż. Zofia SIKORA w roku 1961 ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest kierownikiem pracowni w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysł[...]

Ocena efektywności działania demulgatorów w procesie odwadniania i odsalania ropy naftowej na platformie wiertniczej

Czytaj za darmo! »

Ropa naftowa w złożach występuje zazwyczaj z zasolonymi wodami pokładowymi. Wydobyta ropa wymaga odwodnienia i odsolenia, aby uniknąć trudności eksploatacyjnych związanych z jej przeróbką. Na polach wiertniczych wstępnie podczyszcza się ropę metodą polegającą na jej podgrzewaniu i dodaniu demulgatora. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oceny efektywności działania demulgatorów w proce[...]

Technologia uzdatniania wód ściekowych w Petrochemii Płock S.A.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologię uzdatniania wód ściekowych w Petrochemii Płock S.A. Technologia obejmuje: doczyszczanie ścieków po oczyszczalni biologicznej, zmniejszenie stopnia korozyjności i osadotwórczości wód ściekowych, filtrowanie i chlorowanie oraz skierowanie uzdatnionych wód do sieci wody przemysłowej. Dzięki zastosowaniu tej technologii jakość wód ściekowych odpowiada III klasie czy[...]

 Strona 1