Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Schnotale"

Rozwój zasad realizacji transportu chłodniczego oraz badań i certyfikacji samochodów chłodni do przewozu szybko psującej się żywności

Czytaj za darmo! »

Według szacunków opracowanych przez Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa, w roku 2000 wartość sprzedaży żywności chłodzonej i mrożonej wynosiła około 1200 milionów USD i była związana z wykorzystaniem w skali globalnej do transportu około 550 000 morskich kontenerów chłodniczych i około 1 200 000 samochodów chłodni. W skali Unii Europejskiej, w której zamieszkuje obecnie około 389 milionów mi[...]

Badania i modelowanie numeryczne charakterystyk termicznych samochodów chłodni na podstawie testów wychłodzenia prowadzonych przy różnych temperaturach zewnętrznych

Czytaj za darmo! »

Transport chłodniczy żywności stanowi istotny element łańcucha chłodniczego przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej, w której szacuje się, że obecnie jest około 487 000 zarejestrowanych samochodów chłodni. W skali globalnej, według danych z roku 2007, do transportu żywności jest wykorzystywane około 850 000 morskich kontenerów chłodniczych i około 1 150 000 samochodów chłodni [7]. Szacu[...]

Zastosowanie zagadnienia odwrotnego oraz algorytmu ewolucyjnego do identyfikacji właściwości cieplnych materiałów budowlanych o zwiększonej pojemności cieplnej DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę identyfikacji właściwości cieplnych jako dowolnych funkcji temperatury opracowaną na podstawie rozwiązania zagadnienia odwrotnego oraz wykorzystania algorytmu ewolucyjnego. W zaproponowanej metodzie zarówno współczynnik przewodzenia ciepła jak i ciepło właściwe są wyznaczane podczas jednego eksperymentu.POŁĄCZENIE akumulacji energii w elementach struktury budynku z wentylacją nocną umożliwia zredukowanie szczytowego zapotrzebowania na energię, zmniejszenie wielkości urządzeń klimatyzacyjnych, a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Metoda ta charakteryzuje się jednak małą efektywnością ze względu na małą pojemność cieplną przegród budowlanych. Jedną z metod zwiększenia pojemności cieplnej przegród budowlanych jest zastosowanie domieszki materiałów zmieniających stan skupienia (PCM - Phase Change Material). Przykładem jest zastosowanie płyt wykonanych z gipsu impregnowanego parafiną [1]. W Uniwersytecie Kanagawa przebadano możliwość zastosowania paneli stropu podwieszanego zmodyfikowanych PCM [2] w postaci n-Octadekanu(95%) i n-Heksadekanu(5%) o temperaturze przemiany fazowej 22 oC w kapsułkach o średnicy 2-3 mm [2]. Powietrze przygotowywane w centrali przepływało do pomieszczenia przez przestrzeń w stropie podwieszanym, którego panele wykonane z materiału o podwyższonej pojemności cieplnej akumulowały chłód podczas normalnej pracy systemu. Innym przykładem jest zastosowanie wentylowanych stropów, których pustaki zostały wykonane z betonu o zmodyfikowanych właściwościach cieplnych [9]. Możliwość wykorzystania PCM do budowy systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych badana była również na Wydziale Inżynierii Środowiska Uniwersytetu w Hokkaido [3]. Akumulacja energii realizowana była w zasobniku umieszczonym pod podłogą pomieszczenia. Badania w kierunku wykorzystania płyt ściennych wykonanych z gipsu z domieszką mikrokapsułek PCM o rozmiarach poniżej 4 mm, o temperaturze przemiany[...]

Modelowanie numeryczne 2D przepływu powietrza przez przepustnicę jednopłaszczyznową umieszczoną w kanale wentylacyjnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Analizie i opisowi poddano poszczególne elementy składające się na opis całościowy począwszy od modelu matematycznego opisywanego zjawiska łącznie z wyborem hipotezy zamykającej przez budowę warstwy przyściennej, narzucenie warunków brzegowych, budowę i dekompozycję geometrii wraz z opisem jej dyskretyzacji. Model został poddany walidacji na stanowisku pomiarowym, a wyniki eksperymentu zestawiono z obliczeniami numerycznymi na odpowiednich wykresach.PŁASKIE przepustnice jednopłaszczyznowe mogą pełnić w instalacjach inżynierskich stosowanych w szeroko rozumianej inżynierii środowiska dwie zasadnicze funkcje: regulacyjną lub odcinającą przepływ czynnika w kanałach lub rurociągach. Główne cechy stanowiące o popularności przepustnic w różnych gałęziach przemysłu, to niski koszt instalacji i eksploatacji oraz mały spadek ciśnienia dla przepustnicy całkowicie otwartej. Budowa modelu odzwierciedlającego pracę tych urządzeń umożliwia dokładną analizę zjawisk przepływowych, co jest punktem wyjścia do optymalizacji ich budowy i działania. Opis modelowanego zjawiska i metody badań Modelowane zjawisko polegało na przepływie powietrza w kanale prostokątnym z płaską przepustnica jednopłaszczyznową, dla zmiennego położenia przepustnicy oraz prędkości powietrza na wlocie do kanału. W obliczeniach pominięto grubość płaskiej przepustnicy, a drugi jej wymiar równy był wysokości kanału, tj. L = D = 200 mm (rys. 1). Przeprowadzono 45 symulacji numerycznych przepływu powietrza w 45-metrowym kanale z przepustnicą jednopłaszczyznową, w których zmieniano położenie przepustnicy oraz prędkość powietrza na wlocie do kanału. Badane kąty położenia przepustnicy to: 10, 20, 30, 40, 50, 60o - przy założeniu: przepustnica całkowicie otwarta α = 0o, całkowicie zamknięta α = 90o. Dla każdego położenia przepustnicy wykonano obliczenia przyjmując prędkość powietrza na wlocie do kanału z zakresu od 2 do 10 m/s, ze wzrostem prędkości w kolejnej symula[...]

Sposób poprawy rozkładu temperatury w dolnej części oszklenia przez wstawienie dodatkowej przegrody szklanej w przestrzeni międzyszybowej DOI:10.15199/9.2016.8.2


  Zewnętrzna powierzchnia okna od strony pomieszczenia nie jest powierzchnią izotermiczną. W dolnej części oszklenia następuje znaczny spadek temperatury, co z kolei może powodować zwiększenie strat ciepła a także ewentualną kondensację wilgoci na powierzchni oszklenia. W artykule zaproponowano sposób poprawy rozkładu temperatury na powierzchni oszklenia dwuszybowego przez dodanie małej, cienkiej przegrody szklanej w przestrzeni międzyszybowej. Wykonano dwuwymiarowe modele numeryczne analizowanego oszklenia oraz pomiary rozkładu temperatury za pomocą kamery termowizyjnej w komorze kalorymetrycznej.1. Wprowadzenie W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój technologii produkcji różnego rodzaju oszklenia (trzyszybowe, nawet czteroszybowe, fasady wentylowane itd.). Oszklenie dwuszybowe stanowi jednak ciągle znaczny udział w produkcji okien na rynku europejskim. Zaobserwowano także duży postęp w produkcji ram okiennych oraz ramek dystansowych. Ich izolacyjność cieplna jest obecnie znacznie wyższa niż przed laty, ciągle jednak tworzą one mostek cieplny powodujący obniżenie temperatury w dolnej części oszklenia. Obszar ten przy ramie okiennej powoduje zwiększenie strat ciepła przez oszklenie, a niekiedy może powodować kondensację pary wodnej przy ramie, która może z kolei skutkować rozwojem pleśni lub degradacją ram okiennych, zwłaszcza w chłodnym klimacie [5, 8]. Takie zjawisko jest zauważalne zwłaszcza w przypadku oszklenia podwójnego bez powłok niskoemisyjnych, w którym szczelina międzyszybowa jest wypełniona powietrzem. Taki rodzaj oszklenia ma znaczny udział w produkcji okien na rynku europejskim w krajach z łagodniejszym niż w Polsce klimatem. W artykule zaprezentowano łatwy oraz niskonakładowy sposób podwyższenia temperatury w dolnej części oszklenia dwuszybowego za pomocą małej, cienkiej przegrody szklanej umieszczonej pomiędzy szybami wewnętrzną a zewnętrzną w przestrzeni gazowej oszklenia. Wysokość takiej szybki wynosi[...]

 Strona 1  Następna strona »