Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata BURCHARD-DZIUBIŃSKA"

Wpływ polityki klimatycznej na konkurencyjność Unii Europejskiej


  Dwie ostatnie dekady lat upłynęły pod znakiem wzmożonego zainteresowania różnych gremiów naukowych, społecznych, gospodarczych i politycznych kwestiami zmian klimatycznych. Wciąż brak konsensu co do przyczyn oraz charakteru i tempa tych zmian, choć z pomiarów wynika, że obecnie mamy do czynienia ze wzrostem średniej temperatury atmosfery ziemskiej, co oznacza globalne ocieplenie. Wspólnota Europejska od początku międzynarodowej debaty na ten temat jest aktywnym jej uczestnikiem i pretenduje, by być liderem w walce z globalnym ociepleniem. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły w składzie Wspólnoty, oraz wynikające z tego jeszcze silniejsze zróżnicowanie między państwami tworzącymi UE, warto zastanowić się, czy możliwe jest opracowanie i wdrożenie wspólnej polityki klimatycznej, która byłaby nie tylko werbalnym wyrazem troski o stan środowiska naturalnego, ale także stymulatorem rozwoju gospodarczego wszystkich państw członkowskich. Zarówno dotychczasowe, jak i planowane działania UE na rzecz ochrony klimatu należy ocenić jako bardzo ambitne, ale osiągalne, choć państwa członkowskie mają możliwości bardzo różne. Poszczególne państwa w różnym stopniu odpowiadają za narastanie efektu cieplarnianego - mierząc emisją dwutlenku węgla - i również w różnym stopniu są narażone na odczuwanie skutków tego procesu. Różne będą także ekonomiczne i społeczne koszty walki z globalnym ociepleniem. W Europie wyróżniono 5 rejonów, w których zmiany klimatu powodują różne następstwa. Przykładowo, w obszarze środkowo-wschodnim, do którego należy Polska, obserwuje się coraz częściej ekstremalnie wysokie temperatury i bardziej zróżnicowane ilości opadów, zwłaszcza w lecie, oraz częstsze powodzie. W efekcie rośnie zmienność wysokości plonów w rolnictwie, ryzyko pożarów lasów. Szczególnie narażony na negatywne konsekwencje zmian klimatu jest region śródziemnomorski, gdzie na skutek niższych średniorocznych deklaruje swoje głębokie za[...]

 Strona 1