Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Anna KRAWCZYK"

Uwarunkowania normatywne jakości

Czytaj za darmo! »

Działania dostosowawcze Polski do wymagań Unii Europejskiej. Stan prawny na grudzień 2007 roku.Istnienie wspólnotowego rynku wewnętrznego, umożliwiającego swobodny przepływ towarów, zintensyfikowało dostosowawcze działania projakościowe. Wobec obowiązku każdego z państw do ochrony swoich obywateli, zagadnienia dotyczące szeroko pojętej jakości zyskały na znaczeniu i obecnie stanowią jeden z [...]

Analiza wybranych wariantów termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia

Czytaj za darmo! »

Porównano kilka wariantów temomodernizacji w typowym ośrodku zdrowia położonym w IV strefie klimatycznej. Pokazano zmienność obliczeniowego zapotrzebowana na moc cieplną, sezonowego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym oraz wskaźnika EV w przypadku zastosowania kolejnych wariantów termomodernizacyjnych. JEDNYM z warunków rozwoju współczesnego świata jest[...]

Wykorzystanie energii słonecznej w Grecji, na przykładzie wyspy Kos

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach wzrasta efektywność wykorzystania energii i zmniejsza się zużycia ciepła, co jest związane z czynnikami ekonomicznymi i ekologicznymi oraz postępem technologicznym. W celu redukcji zanieczyszczeń ze spalania paliw w domowych, lokalnych i centralnych źródłach ciepła, prowadzących do wzrostu, tzw. efektu cieplarnianego, zwiększa się udział niekonwencjonalnych źródeł ciepła w całkowitym bilansie. Rodzaj wykorzystywanej energii zależy od lokalnych możliwości pozyskania. W artykule omówiono wykorzystanie energii słonecznej w Grecji, na przykładzie jednej z wysp Dodekanezu - Kos. Przedstawiono warunki lokalne nasłonecznienia i opisano najczęściej występujące układy podgrzewu ciepłej wody użytkowej.Z ROKU NA ROK coraz większą rolę w ogólnym bilansie produkcji ciepła do celów ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody odgrywają niekonwencjonalne źródła ciepła. Rodzaj wykorzystywanej energii zależy od lokalnych możliwości pozyskania. W maju 2010 r. odbyło się wiele spotkań w ramach Trzecich Europejskich Dni Słonecznych. Energetyka słoneczna jest jedną z najlepiej rozwijających się dziedzin wśród OZE - zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Celem obchodów było zwrócenie uwagi na poprawę efektywności wykorzystania energii oraz rozwój rynku OZE. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie energii słonecznej. O ile w Polsce tradycje stosowania kolektorów nie są długie, to w krajach Europy południowej od wielu lat stanowią podstawowe źródło ciepła do podgrzewania ciepłej wody. Poniżej omówiono rynek kolektorów słonecznych w Grecji. 1. Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła w krajach UE W krajach UE pierwsze miejsce pod względem powierzchni zamontowanych kolektorów słonecznych na koniec 2008 roku zajmowały Niemcy (11 094 000 m2), natomiast drugie Grecja. W czołówce znalazła się także Austria, Francja, Włochy i Hiszpania. Moc zainstalowanych instalacji z kolektorami słonecznymi na koniec roku 2008 wyniosła 2 707 7[...]

Wykorzystanie kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej w południowej Turcji


  Z roku na rok zwiększa się świadomość społeczna odnośnie do konieczności wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł ciepła do ogrzewania budynków, podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub chłodzenia. Wynika to głównie z czynników ekologicznych, gdyż powoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska. Należy jednak pamiętać, że wybór rodzaju wykorzystywanych źródeł zależy od lokalnych możliwości ich pozyskania i powinien być poprzedzony analizą ekonomiczną. W artykule omówiono wykorzystanie energii słonecznej w budynkach położonych na południu Turcji.ENERGIA słoneczna jest w jednym z najbardziej dostępnych odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z [1] wielkość emisji przekazywanej przez Słońce wynosi około 3,8 ·1023 kW, z czego około 1,8·1014 kW dociera do Ziemi. Szacuje się, że 60% tej wartości można wykorzystać, a pozostałe 40% ulega odbiciu i wraca w przestrzeń kosmiczną. W [1] podano, że całkowite roczne promieniowanie słoneczne padające na powierzchnię ziemi jest około 7 500 razy większe, niż całkowite roczne zużycia energii pierwotnej na świecie i większe niż łączne wszystkie szacowane zasoby paliw niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Możliwości wykorzystania tego rodzaju energii zależą przede wszystkim od lokalnych warunków klimatycznych oraz rozwoju technologicznego. Jednym z krajów, gdzie istnieją niezwykle sprzyjające warunki pogodowe jest Turcja. Główne źródła energii wykorzystywane do p[...]

Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym w sali wykładowej - studium przypadku DOI:10.15199/9.2018.3.6

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Problematyka utrzymania podstawowych parametrów mikroklimatu na odpowiednim poziomie jest niezwykle istotna. Coraz częściej uwagę zawraca się nie tylko na temperaturę wewnętrzną i wilgotność względną powietrza, których zbyt niska wartość jest odczuwana przez użytkowników i raportowana, jako niezapewnienie komfortu cieplnego, ale również stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Zbyt wysoki poziom CO2 może powodować zarówno dolegliwości zdrowotne, jak też przyczynić się do obniżonej efektywności uczenia się [17]. Utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) w pomieszczeniach edukacyjnych było tematem wielu dotychczasowych publikacji. Wyniki badań przeprowadzonych w 62 greckich klasach [15] pokazały, że stężenie CO2 w trakcie zajęć wynosiło od 750 ppm do 2600 ppm, po wietrzeniu w czasie przerw wynosiło od 400 ppm do 2500 ppm, natomiast na końcu zajęć zarejestrowano stężenia dwutlenku węgla od 750 ppm do 3000 ppm. Maksymalne stężenie CO2 zmierzone podczas badań przeprowadzonych w wybranych pomieszczeniach szkoły CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/3 (2018) 115 w Portugalii wynosiło nawet 7645 ppm [8], czyli ponad 7-krotnie przewyższało zalecany najczęściej poziom 1000 ppm [1]. Zgodnie z normą PN-EN 13779 [11], maksymalne stężenie dwutlenku węgla zależne jest od klasy jakości powietrza. W przypadku Białegostoku w wypadku klasy IDA2 maksymalna wartość stężenia CO2 jest zbliżona do 1000 ppm. Warto wspomnieć, że norma PN-EN 13779 [9] została w ostatnim czasie zastąpiona przez PN-EN 16798 [12], jednak projekt dodatków do normy 1-2 [13],[14], mających określić klasy jakości powietrza wewnętrznego jest jeszcze na etapie konsultacji. Z badań wykonanych w campusie uniwersyteckim w Chinach wynika, że stężenie CO2 w klasach wyniosło od 812 ppm do 5346 ppm, w sali konferencyjnej od 762 ppm do 3946 ppm, a w czytelni od 629 ppm do 994 ppm [18]. Krotność wymiany powietrza podczas przeprowadzonego eksperymentu[...]

Analiza porównawcza trzech sposobów ogrzewania budynku hotelowego z częścią konferencyjno-bankietową


  W artykule zaproponowano trzy warianty ogrzewania budynku hotelowego z częścią konferencyjno-bankietową. Dla każdego z nich przeprowadzono analizę techniczną, uwzględniającą wady i zalety rozwiązania w przypadku zastosowania w omawianym budynku. Następnie oszacowano nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji, co stanowiło podstawę porównania i oceny systemów.W DZISIEJSZYCH czasach, szczególnie w krajach o klimacie zbliżonym do polskiego, ogrzewanie budynków jest bezwzględnie konieczne i stało się już standardem, a budynki wyposażane są w wygodne i nowoczesne systemy ogrzewania. Inwestorzy stają przed problemem wyboru źródła ciepła. W zależności od potrzeb oraz wielkości zasilanego obszaru zdecydować się można na kotłownię wbudowaną, dobudowaną lub wolno stojącą, opalaną paliwem stałym, ciekłym lub gazowym albo węzeł cieplny, z połączeniem bezpośrednim lub pośrednim. Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania należy podjąć indywidualnie dla każdego obiektu, z uwzględnieniem rodzaju budynku, sposobu jego użytkowania, lokalizacji oraz rachunku ekonomicznego. Z kolei, w przypadku instalacji wewnątrz budynku, można wybierać między ogrzewaniem wodnym, parowym, powietrznym, elektrycznym lub mieszanym, łączącym dwa dowolne warianty. Należy zwrócić uwagę na właściwy sposób wywołania krążenia czynnika w instalacji, jego temperaturę oraz dobór urządzeń, materiał i rozprowadzenie przewodów. Znaleźć można publikacje poświęcone rodzajom ogrzewania obiektów różnego rodzaju, np. budynków jednorodzinnych [10, 11] lub też mieszkalnych wielorodzinnych [12,13]. Do budynków o stosunkowo wysokim zużyciu energii w systemach HVCA należą hotele. Głównych przyczyn tego faktu można upatrywać w pragnieniu kierownictwa obiektów do zapewnienia komfortu i spełnienia oczekiwań gości [3]. Gössling [1] szacował zużycie energii w hotelach na świecie w 2001 roku na około 97,5 TWh (351,1 PJ). W Europie w 2003 roku przypuszczalnie było to łąc[...]

Metoda oceny przydatności połaci dachowych do posadowienia instalacji solarnych z wykorzystaniem geodanych 3D DOI:10.15199/9.2016.10.2


  W artykule przedstawiono problematykę budowy katastru solarnego 3D dachów budynków o zróżnicowanej geometrii z wykorzystaniem nowoczesnych danych teledetekcyjnych. Przedstawione zostały możliwości odwzorowania dachów i brył budynków jednorodzinnych na podstawie danych ze skaningu laserowego. Szczególną uwagę zwrócono na weryfikację poprawności klasyfikacji chmury punktów ALS. Dokonano delimitacji i ustalenia ważności kryteriów oceny przydatności połaci dachowych do montażu instalacji solarnych. Uzyskane wyniki wykazały, że przydatność połaci dachowych jest w dużej mierze warunkowana usytuowaniem bryły budynku względem stron świata, występowaniem roślinności wysokiej wokół budynków, jak również uwarunkowaniami geometrycznymi dachu.1. Wstęp Potrzeba wykorzystania alternatywnych źródeł energii w celu powstrzymania negatywnych przemian środowiskowych znajduje odzwierciedlenie w europejskiej i polskiej wykładni prawa [1], [2], [3]. W większości państw europejskich znacząco wzrosła świadomość konieczności redukcji zużycia energii do celów ogrzewania, chłodzenia, czy też oświetlenia obiektów budowlanych [4]. Szansą na efektywne wdrożenie tych postulatów jest zwiększenie wykorzystania promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w sektorze budownictwa mieszkalnego. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera poszukiwanie skutecznych metod i narzędzi służących wieloaspektowej ocenie przydatności połaci dachowych budynków jednorodzinnych do montażu instalacji solarnych. Rozpatrywanie tego typu zagadnień z powodzeniem może być realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w ramach dynamicznie rozwijającej się dziedziny, określanej współcześnie mianem Teorii i Technologii Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information Science and Technology, GIS&T) [5]. Technologia ta zapewnia wiele narzędzi do analizy przestrzennej i umożliwia wykorz[...]

Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku DOI:10.15199/9.2017.1.4


  W artykule omówiono zagadnienia związane z planowaniem instalacji z kolektorami słonecznymi na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych. Wykorzystano wyniki wcześniejszych badań związanych z wyznaczeniem połaci dachowych cechujących się największą przydatnością do posadowienia instalacji solarnych na terenie jednego z osiedli Białegostoku. Przeanalizowano możliwość rozmieszczenia na dachach rurowych, próżniowych kolektorów słonecznych zapewniających w okresie letnim przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla 1-4 mieszkańców. W większości przypadków (80,92%) możliwe było zaspokojenie potrzeb rodziny 4-osobowej na c.w.u., w przypadku 2,89% połaci możliwe było umieszczenie 2 kolektorów, które zapewniłyby przygotowanie wody dla 2-3 osób, a w przypadku 12,72% budynków - 1 mieszkańca. Wykorzystanie technik GIS może być przydatne w fazie oceny możliwości zastosowania kolektorów słonecznych w przypadku istniejących budynków.1. Wprowadzenie Stale rosnące ceny paliw oraz względy ekologiczne zmuszają obecnie inwestorów do rozważania możliwości zakupu urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. Wśród nich dużym powodzeniem cieszą się instalacje wykorzystujące promieniowanie słoneczne, w tym kolektory lub ogniwa fotowoltaiczne. Znaczny potencjał wykorzystania instalacji solarnych występuje w sektorze budownictwa jednorodzinnego. W tym przypadku najbardziej rozpowszechnioną praktyką jest montaż paneli słonecznych na dachach budynków jednorodzinnych i wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do przygotowania c.w.u. (kolektory słoneczne), jak również produkcji energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne)[6, 8]. Konieczność znacznych nakładów inwestycyjnych, nawet pomimo funkcjonowania pewnych instrumentów wsparcia finansowego tego typu inwestycji [4], wymusza podejmowanie prób szczegółowej oceny możliwości wykorzystania instalacji solarnych na dachach budynków. W tym zakresie interesującą i[...]

 Strona 1  Następna strona »