Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Luberda"

Narzędzia zarządzania jakością i kapitał ludzki w rozwiązywaniu problemów marketingowych i logistycznych w dystrybucji opakowań w Polsce

Czytaj za darmo! »

Autor artykułu omawia podstawowe zagadnienia marketingu i logistyki, dotyczące opakowań. Problematyka ta ulega ciągłej ewolucji, co wynika ze zmian technologii produkcji opakowań oraz marketingu i doskonalenia systemów logistycznych. Rozwój gospodarczy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych powoduje rozwój branży opakowań i ich dystrybucji.Istotą omawianej problematyki, zawartej w opracow[...]

Eco packaging: eko trend w aspekcie wymagań biodegradacji kompostowalnej opakowań DOI:10.15199/42.2019.10.1


  Eco packaging: an eco trend in terms of requirements in compostably biodegradation packaging STRESZCZENIE: W branży szeroko pojętych "opakowań" istotną rolą specjalistów branżowych oraz naukowców jest edukacja przedsiębiorców i konsumentów. Symptomy "ekologicznego" wieku przejawiają się w wielu dziedzinach życia. Projektanci, wizjonerzy, inżynierowie, naukowcy, przedsiębiorcy opracowują materiały ze źródeł biologicznych tworząc np.: kompostowalne dżinsy, guziki z łupin orzecha, jadalne opakowania, meble z roślin, hodowle przedmiotów z mikroorganizmów, by po zużyciu mogły one wrócić do ekosystemu. Równocześnie powstają innowacyjne technologie recyklingu, co powinno być wobec konsumentów podkreślane jako ekologiczne motywując do segregacji odpadów (wykorzystywanie nowych technologii recyklingu do tworzenia nowych trwałych materiałów stosowanych do produkcji w wielu branżach). Odważne koncepcje powoli wpływają na zmiany modeli ekonomiczno-społecznych zachowań. W ostatnich miesiącach wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach prawa Unii Europejskiej, ale czy pozostałe kontynenty mają ten sam kierunek działania? Skala problemu jest tak ogromna, że każde sukcesywne przemiany prawne, społeczne mają znaczenie. Ekologiczny aspekt opakowań mówi o ich zminimalizowanym wpływie na środowisko. Dlatego ważna staje się weryfikacja jakości w aspekcie kompostowalności opakowań. ABSTRACT: In the industry of wide understood "packaging", a major role of industry specialists and scientists is the education of entrepreneurs and consumers. The symptoms of "ecological" age are manifested in many areas of life.  Designers, visionaries, engineers, scientists, entrepreneurs develop materials from biological sources by creating e. g. compostable jeans, buttons from nut shell, edible packaging, furniture from plants, cultures of objects from microorganisms, etc. so  that after use they can return to the ecosystem. The innovative recycling technologies are emerging at the same [...]

 Strona 1