Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Beata MICHALISZYN"

Jakość środowiskowa produktów w świetle polityki Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Strategia oparta na zintegrowanej polityce produktowej ma na celu promowanie rozwoju rynku produktów przyjaznych dla środowiska.Przesłanką kształtowania środowiskowej jakości produktów jest konieczność wzmacniania pożądanych, ze względu na istotę trwałego i zrównoważonego rozwoju1, trendów produkcji i konsumpcji. Konsumenci zachęcani są przez liczne kampanie reklamowe do zakupu coraz nowocz[...]

Tempo rotacji produktów a zrównoważony rozwój

Czytaj za darmo! »

W wyborze produktu pomocne są etykiety energetyczne i ekologiczne umieszczane na produktach trwałego użytkowania.Globalny, stale rosnący popyt na produkty i usługi jest skutkiem różnorodnych motywacji. Konsumenci podejmują decyzje, wykorzystując dostępne informacje o produktach oferowanych na rynku. Decyzje te motywowane są głównie reklamą, normami kulturowymi, wpływami społecznymi, impulsam[...]

Innowacyjne instrumenty trwałej i zrównoważonej konsumpcji

Czytaj za darmo! »

Konsumenci pomimo tego, że deklarują chęć zmiany swoich zachowań nie mają ku temu odpowiednich możliwości. Wprowadzenie Konsumpcja wywołuje presję na poszczególne komponenty środowiska. Według przeprowadzonych badań główne obszary konsumpcji indywidualnej przyczyniające się w około 70-80% do powodowania presji na środowisko przez konsumpcję ogółem to (Tukker A., 2006): żywność i napoje,  produkty związane z wyposażeniem i utrzyma-  niem mieszkania (materiały i technologie stosowane w budownictwie, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania zarówno mieszkania, jak i wody). prywatny transport.  Wszystkie pozostałe obszary indywidualnej konsumpcji (wyłączając żywność i napoje, prywatny transport, mieszkalnictwo, czyli budy[...]

Środowiskowy aspekt konsumpcji dóbr i usług

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone badania wykazują, że presja konsumpcji dóbr i usług stale rośnie. Prognozy przewidują, że tendencja wzrostowa w kolejnych 25 latach nie zmieni się.Prowadzone od początków lat 60. polityki ekologiczne odnosiły szereg sukcesów w zakresie redukcji oddziaływań środowiskowych. Wczesne podejścia zorientowane były na zmiany zachodzące w produkcji dóbr i miały na celu uzyskanie poprawy stanu poszczególnych komponentów środowiska. W latach 90. zaczęto wprowadzać polityki zorientowane na produkt, ukierunkowane na "zielenienie" (ang.: greening) produktów i usług, czyli tworzenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Opracowano rozmaite podejścia i instrumenty, które wprowadzano z różną skutecznością. Aktualnie w bardzo szybkim tempie wprowadzane są innowacje technologicz[...]

Zmiany w polityce produktowej Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Przewiduje się opracowanie tzw. minimalnych wymogów (minimum requirements), jakie produkt musi spełnić aby został dopuszczony do rynku wewnętrznego.Integralną częścią Strategii Zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej jest Zintegrowana Polityka Produktowa (Integrated Product Policy - IPP). W centrum zainteresowania tej polityki jest jakość środowiskowa produktu. Zintegrowana Polityka Produktowa adresowana jest zarówno do projektantów produktów jak i konsumentów. Ma ona na celu promowanie rozwoju rynku produktów przyjaznych dla środowiska. Polega na poszerzeniu istniejącej polityki ekologicznej o instrumenty, które mają na celu wykorzystanie możliwości udoskonalenia produktów i usług, z punktu widzenia ich oddziaływania na środowisko w trakcie całego cyklu życia. W świetle doświadczeń z ostatnich lat oraz zrealizowanych badań i raportów na temat sposobów doskonalenia jakości środowiskowej produktów, Komisja Wspólnot Europejskich zaplanowała wprowadzenie zmian w dotychczas prowadzonej polityce produktowej. Istota i zasady polityki produktowej W 2001 roku przyjęto dokument Zielona Księga Zintegrowanej Polityki Produktowej (Green Paper on Integrated Product Policy) Kluczowym zagadnieniem poruszanym w tym dokumencie jest wskazanie efektywnych sposobów zwiększenia oferty produktów o wysokiej jakości środowiskowej i zachęcanie konsumentów do ich nabywania. Commission of the European Communities, Green Paper on Integrated Product Policy, Brussels, 07.02.2001, COM(2001) 68 final. W dokumencie podkreślono, że nie istnieje jeden preferowany instrument w tym zakresie. Wskazano, że istotne jest wykorzystanie splotu instrumentów, które zastosowane w sposób zintegrowany zapewnią maksymalny efekt. Zgodnie z Zieloną Księgą Zintegrowanej Polityki Produktowej, wyzwania związane z podwyższaniem jakości środowiskowej produktów powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności i przede wszystkim przez producentów i konsumentów, ponieważ n[...]

Rosnąca rola zielonych zamówień publicznych

Czytaj za darmo! »

Polityki w zakresie zielonych zamówień publicznych w sposób istotny wspierają procesy zrównoważonej konsumpcji.Zielone zamówienia publiczne (Green Public Procurement - GPP) są instrumentem, którego rola i znaczenie w procesach kształtowania zrównoważonej konsumpcji jest podkreślana we wszystkich strategiach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Sektor publiczny - czyli państwowe jednostki i zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki dysponujące środkami publicznymi - jest największym konsumentem na rynku. Zakupy dokonywane w ramach zamówień publicznych stanowią 16% produktu globalnego całej Unii Europejskiej. Dokonując zakupów produktów i usług, które charakteryzują się relatywnie małym oddziaływaniem na środowisko, sektor publiczny może istotnie wspierać zrównoważoną konsumpcję. Rola i zakres zielonych zamówień publicznych Stosowanie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych kreuje pozytywny wizerunek podmiotu realizującego zakupy oraz stanowi przykład dla innych podmiotów dysponujących publicznymi środkami pieniężnymi. Decydując się na przyjęcie polityki stosującej instrument zielonych zamówień publicznych oraz podając do wiadomości informacje o podjętych działaniach i ich rezultatach, administracja publiczna wskazuje, że inicjatywa w tej dziedzinie jest możliwa i prowadzi do wymiernych efektów. Promując zielone zamówienia, administracja publiczna oddziałuje na przemysł, który rozwija technologie środowiskowe. Zielone zamówienia publiczne kształtują zatem strukturę rynku. W niektórych sektorach usług, dostaw i robót budowlanych wpływ ten może być istotny. Przez dokonywanie świadomych zakupów można uzyskać oszczędność materiału i energii, ograniczyć emisję odpadów i zanieczyszczeń a także zachęcić innych konsumentów do stosowania proekologicznych wzorców zachowania. Oszczędności dotyczą zarówno administracji realizującej zakupy, jak i społeczeństwa o[...]

Rola i znaczenie technologii ekoinnowacyjnych w Unii Europejskiej


  Sektor technologii środowiskowych jest obecnie sektorem o silnej, ugruntowanej pozycji rynkowej w Europie.Środowiskowe i ekonomiczne wyzwania, w tym spowolnienie gospodarcze, powodują zmiany w podejściu do rozwoju gospodarczego. Charakterystyczne jest dążenie do przejścia na niskoemisyjną, efektywną pod względem wykorzystania zasobów i generującą mniejsze ilości zanieczyszczeń gospodarkę. Propagowana jest większa efektywność wykorzystania zasobów oraz gospodarka przyjazna dla środowiska. W ramach polityki ekologicznej wprowadzane są normy, standardy i zakazy wymuszające stosowanie nowych technologii. Ponadto tworzone są bodźce cenowe, które prowadzą do internalizacji negatywnych efektów zewnętrznych działalności gospodarczej szkodliwej dla środowiska. Drożeją surowce i energia. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na nowe technologie, w tym technologie energooszczędne, niskoemisyjne oraz materiałooszczędne. Definicje ekoinnowacji Koncepcja ekoinnowacji jest stosunkowo nowa. Obserwuje się rosnące zainteresowanie tymi technologiami zarówno wśród przedstawicieli przemysłu, jednostek administracji publicznej jak i naukowców. Definicji określających czym są ekoinnowacje jest wiele. Dyskusja nad ich istotą trwa. Należy odróżnić je od technologii środowiskowych. Technologie przyjazne środowisku, czyli tzw. technologie środowiskowe (environmental technologies), to technologie (działania), które w stosunku do innych konkurujących z nimi technologii (działań) są relatywnie mniej uciążliwe dla środowiska . Zgodnie z Agendą 21 technologie te chronią środowisko, generują mniej zanieczyszczeń, wykorzystują mniejsze ilości zasobów w bardziej racjo- Report from the Commission, Environmental technology for sustainable development, COM (2002) 122 final. nalny sposób, zapewniają powtórne wykorzystanie powstających produktów i odpadów, zapewniają unieszkodliwienie wytwarzanych odpadów w bardziej racjonalny sposób niż technologie, dla k[...]

Polityka Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania zasobami wody w kontekście adaptacji miast do zmian klimatu DOI:


  W artykule przedstawiono politykę Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania zasobami wody w kontekście adaptacji miast do skutków zachodzących zmian klimatu. Zmiany te wpływają na zasoby wody, a najbardziej dotkliwą konsekwencją są powodzie i podtopienia oraz epizody suszy i niedobory wody. Zjawiska te powodują liczne skutki o charakterze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Odpowiedzią Unii Europejskiej na zagrożenia związane ze skutkami zmian klimatu jest prowadzona polityka, w tym odnosząca się do zarządzania zasobami wodnymi; w jej ramach wskazywane są priorytety adaptacji do tych zmian. Polityka UE zobowiązuje kraje członkowskie, w tym również Polskę, do sporządzania planów uwzględniających sposoby ograniczające negatywne skutki powodzi i susz. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi sprzyja ograniczeniu podatności miast na obecne i przyszłe zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Skutki zmian klimatu są coraz bardziej odczuwalne zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Mają one charakter środowiskowy, ekonomiczny i społeczny. Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe już teraz stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia i źródeł utrzymania Europejczyków. Przystosowanie się do niekorzystnych zjawisk i ich minimalizowanie stało się głównym priorytetem współczesnych społeczeństw. Wśród najważniejszych zjawisk będących skutkiem zmian klimatu należy wymienić: powodzie oraz niedobory wody i susze. Zjawiska te stanowią problem wielu państw europejskich, a zmiany klimatu spowodują w przyszłości jego nasilenie. ■ Potencjalne skutki powodzi oraz niedoboru wody i susz w miastach europejskich Zagrożenia związane z występowaniem w miastach powodzi oraz niedoborów wody i susz, a także konsekwencje tych zjawisk, są przedmiotem badań i analiz przedstawionych w raportach Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency - EEA). Badania1), w tym wiele projekcji[...]

Pomiar efektywności środowiskowej produktów i organizacji w Unii Europejskiej DOI:10.15199/46.2015.9.3


  Najczęściej stosowane są systemy, w których środowiskowe i społeczne deklaracje zostają zweryfikowane przez rząd lub niezależną instytucję.Wprowadzenie Priorytetem obecnie realizowanych strategii Unii Europejskiej jest stworzenie gospodarki opartej na wiedzy oraz efektywnie wykorzystującej zasoby dzięki zastosowaniu technologii środowiskowych1 i ekoinnowacyjnych2. Przykładem jest Dokument "Europa 2020 - strategia inteligentnego, zrównoważonego i globalnego wzrostu" (European Commission, Communication from the Commission Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth)3. W dokumencie tym wskazano, że odpowiedzią na środowiskowe i ekonomiczne wyzwania powinno być przejście na niskoemisyj-ną, efektywną pod względem wykorzystania zasobów i generującą mniejsze ilości zanieczyszczeń gospodarkę. Jednym ze sposobów realizacji tego priorytetu jest doskonalenie jakości środowiskowej produktów. Integracja gospodarcza państw Wspólnoty gwarantuje swobodny przepływ towarów i usług na rynkach krajów członkowskich, niemniej jednak ich cyrkulacja napotyka na bariery związane z różnorodnymi systemami wyróżniającymi lub potwierdzającymi ich "ekologiczność". Jednocześnie konsumenci w coraz większym stopniu doceniają walory środowiskowe nabywanych produktów oraz poszukują informacji na ten temat. Nadmiar i chaos informacyjny utrudniają podejmowanie decyzji oraz wpływają negatywnie na gotowość konsumentów do realizowania zielonych zakupów. W efekcie udział "zielonych" produktów na rynku dóbr Unii Europejskiej jest ciągle marginalny. Jednocześnie rośnie rola "zielonych" organizacji, które przez obniżenie kosztów, zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo dostaw i mniejsze narażenie na zagrożenia środowiskowe osiągają przewagę konkurencyjną. Oceniono, że bez wprowadzenia dalszych działań wspierających, konkurencyjność w tym sektorze może być zagrożona. W związku z powyższym Komisja Europejska, uwzględniając dotychczasowy dor[...]

 Strona 1  Następna strona »