Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Piekarska"

Opakowania do żywności wygodnej


  Żywność wygodna należy do bardzo dynamicznie rozwijającej się grupy produktów spożywczych, które mogą być wykorzystywane jako składniki lub pełne potrawy, umożliwiając indywidualnemu konsumentowi lub organizatorom zbiorowego żywienia łatwe i szybkie przygotowanie posiłków. Opakowanie jest zasadniczym elementem w łańcuchu dostawy produktu do konsumenta. Oprócz ochrony produktu przed czynnikami zewnętrznymi oraz pełnieniu funkcji marketingowych i promocyjnych, opakowanie powinno gwarantować bezpieczeństwo i świeżość produktów żywnościowych.Produkty o wysokim stopniu przemysłowego przetworzenia określane są obecnie jako "żywność wygodna" w użyciu, co stanowi odpowiednik angielskiego terminu "convenience food". Żywność wygodna definiowana jest jako tzw. żywność dyspozycyjna i gotowa do spożycia natychmiast lub po szybkim przygotowaniu - najczęściej jest to krótkotrwała obróbka cieplna. Charakteryzowana jest również jako składnik posiłku (zwykle obiadowego) lub gotowy posiłek w postaci utrwalonej, który po krótkotrwałym przygotowaniu do spożycia osiąga odpowiednią jakość, akceptowaną przez konsumenta [6]. Pojęcie żywności wygodnej obejmuje bardzo dużą grupę produktów zróżnicowanych pod względem składu, podstawowych właściwości i stopnia przetworzenia, różniących się również sposobem pakowania, techniką utrwalenia i przeznaczeniem użytkowym [12]. Podstawowe produkty żywności wygodnej są utrwalone głównie przez działanie wysokich lub niskich temperatur [12]. Według metody utrwalania wyroby należące do tej grupy żywności podzielono na produkty pasteryzowane i sterylizowane, suszone metodami tradycyjnymi, typu instant i liofilizowane oraz mrożone, chłodzone, pakowane próżniowo i w atmosferze modyfikowanej [6]. Do ogólnie rozumianej żywności wygodnej można zaliczyć produkty gotowe do obróbki wstępnej (ready to process), kulinarnej (ready to kitchen), termicznej (ready to cook), podgrzania (ready to heat), spożycia (ready to eat) lub s[...]

Transport żywności - kluczowe ogniwo łańcucha chłodniczego


  Mięso i przetwory mięsne przeznaczone do spożycia muszą odznaczać się odpowiednią jakością sensoryczną, wartością odżywczą, technologicznoprzetwórczą oraz być bezpieczne pod względem zdrowotnym. Bezpieczeństwo zdrowotne mięsa osiąga się przez stosowanie właściwego surowca, odpowiednio dobranych metod zamrażania, warunków przechowywania i dystrybucji oraz prowadzenie stałego nadzoru i kontroli, zgodnie z systemami zapewnienia jakości.Mięso należy do grupy artykułów żywnościowych charakteryzujących się nietrwałością tzn. jest podatne na naturalne, ciągłe i z reguły nieodwracalne przemiany fizyczne, chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne. Łatwość psucia się mięsa wynika przede wszystkim z dużej zawartości wody, która wraz z białkami i węglowodanami stanowi doskonałą pożywkę dla drobnoustrojów oraz z zawartości tłuszczu, który ulega procesom przyśpieszającym psucie (utlenianie, jełczenie) [11]. Wykorzystanie chłodnictwa jest ważnym narzędziem do przezwyciężenia i pokonania istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności [6]. Chłodzenie tusz zwierząt rzeźnych po uboju jest istotnym elementem wkładowym higieny w procesie pozyskiwania mięsa, skutecznie zapewnia jego technologiczne i sensoryczne właściwości, przedłuża trwałość oraz optymalne parametry jakościowe [21]. Właściwe przechowywanie w stanie zamrożonym jest najłagodniejszą metodą długoterminowego utrwalania mięsa i jego przetworów. Trwałość głęboko zamrożonego mięsa zależy od temperatury składowania i rodzaju mięsa [21]. Podstawowym warunkiem uzyskania satysfakcjonujących efektów chłodniczego przechowywania jest zachowanie wysokiego standardu higienicznego, podczas całego procesu oraz przestrzeganie zasady tzw. ciągłości łańcucha chłodniczego. Nierozerwalność łańcucha chłodniczego jest bowiem warunkiem właściwego zabezpieczenia jakości produktu żywnościowego [2,12]. Łańcuch chłodniczy pozostaje jednym z najważniejszych sposobów zabezpieczenia łatwo psujących się produk[...]

Opakowania do chłodzonej żywności wygodnej

Czytaj za darmo! »

Konsumenci coraz częściej poszukują żywności o przedłużonej trwałości, bardzo dobrej jakości, atrakcyjnej pod względem sensorycznym, o wysokiej wartości odżywczej i zapewniającej bezpieczeństwo zdrowotne, ale jednocześnie wymagającej niewielkiego nakładu pracy i czasu na przygotowanie z niej gotowego posiłku. Producenci żywności wygodnej, spełniając oczekiwania konsumentów, wykorzystują wiele nowych rozwiązań technologicznych, aby wytworzyć nowoczesne i wysoko przetworzone artykuły odpowiadające kryteriom żywności wygodnej. Rynek żywności wygodnej dla konsumenta nie tylko stale wzrasta, mając ogromny potencjał rozwojowy, ale również pobudza innowacje w dziedzinie opakowań. Joanna Piekarska, Jacek Kondratowicz: Packaging for chilled convenience food. Consumers more and more often are looking for food with prolonged shelf life, of very good quality, attractive in the sensory respect, with high nutritive value and guaranteeing health safety but simultaneously requiring a little expenditure of labour and time for preparation of a ready meal. Manufacturers of convenience food meeting consumers’ expectations make good use of many new technological solutions to produce modern and high processed products matching the convenience food criteria. The market for food convenient for the consumer not only is constantly growing and has huge development potential but also stimulates innovations in packaging field. Rynek żywności wygodnej należy do najbardziej dynamicznych i innowacyjnych segmentów przetwórstwa spożywczego. Zmieniający się styl życia i nowe trendy społeczne przyczyniają się do rozwoju sektora dań gotowych. Wzrastający poziom wiedzy konsumentów o żywności i racjonalnym żywieniu przyczynia się do większego zapotrzebowania na nowe produkty wysoko przetworzone, o dobrej jakości, smaczne, wartościowe pod względem odżywczym i wytwarzane zgodnie z procedurami bezpieczeństwa żywności. Rozwój nowych form żywności ściśle łącz[...]

Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w opakowaniach do chłodzonych produktów spożywczych

Czytaj za darmo! »

"Chłodnictwo" tom XLV 2010 r. nr 10 Opakowania do żywności Mgr inż. JoAnnA PiekARskA Prof. dr hab. JACek konDRAToWiCZ katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa surowców Zwierzęcych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w olsztynie Substancje przeciwdrobnoustrojowe stosowane w opakowaniach do chłodzonych produktów spożywczych opakowania żywności stanowią nie tylko fizyczną barierę chroniącą produkt przed ne- gatywnymi czynnikami środowiska, ale także mogą spełniać wiele dodatkowych funk- cji. Mogą m.in. kreować właściwości organoleptyczne, np. smak, zapach lub ograniczać rozwój drobnoustrojów szkodliwych dla człowieka. stosowanie opakowań z substancja- mi przeciwdrobnoustrojowymi stanowi dobry sposób ochrony żywności przed rozwojem niepożądanych drobnoustrojów, a tym samym przedłuża trwałość produktu i zapewnia utrzymanie jego dobrej jakości podczas przechowywania. AnTiMiCRoBiAl sUBsTAnCes UseD in PACkAging FoR CHilleD FooD PRo- DUCTs Food packaging is not only a physical barrier that protects the product from the negati- ve environmental factors, they may also fulfill many additional functions. Packages can create organoleptic properties for example taste, odour or they can restrict the growth of bacteria harmful to human. including antimicrobial substances as an integral part of the packaging is a good way to limit the growth of undesirable microorganisms, and thus extends the life of the product and ensure good quality during storage. Wprowadzenie Jednym ze sposobów zabezpieczenia gotowych produktów żywnościowych przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych jest pakowanie i chłodze- nie. Tradycyjne opakowania nie gwaran- tują jednak uzyskania żywności trwałej i w pełni bezpiecznej dla konsumentów. Wiele produktów ulega bowiem zakaże- niom mikrobiologicznym w trakcie koń- cowych etapów produkcji lub nawet po jej zakończeniu. W takich przypadkach ochrona żywności za[...]

Recykling materiałów opakowaniowych po produktach spożywczych

Czytaj za darmo! »

Rozwój produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego ma szczególnie dynamiczny charakter. Coraz większego znaczenia nabierają problemy związane z obciążeniem środowiska natural- nego zużytymi opakowaniami. Przemysł spożywczy, jako bran- ża wykorzystująca największą ilość opakowań jednostkowych, szczególną troską powinien objąć zagospodarowanie odpadów opakowaniowych. Prawidłowa gospodarka odpadami opakowa- niowymi powinna opierać się na realizacji obowiązku recyklingu. Joanna Piekarska, Jacek Kondratowicz: Recycling of food pro- ducts packaging. The development of packaging production for food industry has a very dynamic character. Problems connected with environ- mental impact of packaging waste acquire ever more significan- ce. From many kinds of trades, food industry uses the largest amount of individual packages. That’s why especially there packaging waste management is so important. Responsible management of packaging waste should be based on fulfilling recycling. Stale rosnąca konsumpcja oraz coraz bardziej wyszu- kane formy opakowań stosowane przez producentów wymagają zaangażowania w problemy nadmiernej ilości nie zagospodarowanych odpadów. Jednym z działań li- kwidowania zbędnych odpadów, które uważa się za najko- rzystniejsze dla środowiska jest poddanie ich ponownemu przetwórstwu, tzw. recyklingowi. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymagało po- wołania na mocy ustawy z 11 maja 2001 krajowego sys- temu recyklingu. Celem tego systemu jest między innymi zapewnienie określonych w wyżej wymienionej u[...]

Wykorzystanie technologii chłodniczej w transporcie żywności


  Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i wysokiej jakości produktów spożywczych stanowi główny cel producentów żywności. Sterowanie temperaturą podczas zarządzania łańcuchem chłodniczym jest skutecznym narzędziem umożliwiającym stabilność i zachowanie właściwych cech organoleptycznych oraz wysokiej jakości mikrobiologicznej żywności w czasie jej przechowywania. W dynamicznie rozwijającym się światowym rynku chłodzonej i mrożonej żywności transport chłodniczy ma zasadnicze znaczenie. COOLING TECHNOLOGY IN FOOD TRANSPORT The main aim of food producers is the assurance of food safety and the high quality of food products. Temperature control during refrigeration chain management is an effective instrument that enables stability and is responsible for maintaining proper organoleptic characteristics and a high quality of microbiological content of food during storage. Refrigerated transport is of fundamental importance for the dynamically developing world market of chilled and frozen food. Transport chłodniczy Wprowadzenie Żywność stanowi grupę surowców roślinnych i zwierzęcych oraz produktów ich przerobu lub uszlachetniania, będąc podstawowym czynnikiem warunkującym bytowanie człowieka. Około połowy zasobów żywności stanowią produkty nietrwałe, wymagające utrwalenia w poszczególnych etapach łańcucha produkcji, jak również odpowiedniej dystrybucji [6]. Chłodzenie jest podstawową metodą utrwalania żywności, umożliwia bowiem zachowanie jej naturalnych właściwości - składu i wartości odżywczych. Ponadto jako jedna z niewielu metod utrwalania żywności nie ogranicza wykorzystania surowców do celów kulinarnych i produkcyjnych. Podstawowym warunkiem uzyskania satysfakcjonujących efektów chłodniczego przechowywania jest zachowanie wysokiego standardu higienicznego podczas całego procesu oraz przestrzeganie zasady tzw. ciągłości łańcucha chłodniczego. Nierozerwalność łańcucha chłodniczego jest bowiem warunkiem właściwego zabezpiecz[...]

Certyfikacja opakowań stosowanych do chłodzonej i mrożonej żywności

Czytaj za darmo! »

Umieszczenie na opakowaniu certyfikatu jakości na wyroby, w tym także na opakowanie, wydanego przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, zapewnia konsumenta o wysokiej jakości produktu i bezpieczeństwie przechowywania. Certyfikat powoduje u odbiorcy pozytywną reakcję, jest gwarancją dobrze wydanych pieniędzy, ułatwia także rozpoznanie firmy jako gwarantującej określone standardy. Certyfikat odgrywa także ważną rolę w kształtowaniu wizerunku firmy, poprawy konkurencyjności oraz osiągnięciu stabilnej i dogodnej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym. Certyfikacja nabiera coraz większego znaczenia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, o czym świadczy coraz większe zainteresowanie firm zdobywaniem certyfikatów na własne wyroby opakowaniowe. Pozwala to uzyskać do[...]

Certyfikacja opakowań stosowanych do chłodzonej i mrożonej żywności Proces certyfikacyjny (Część 2)

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przebieg procesu certyfikacji przeprowadzanej przez akredytowaną jednostkę oraz zakres podstawowych badań i wymagań, którym podlegają opakowania z tworzyw sztucznych. Badania obejmują wszystkie właściwości tworzyw, które mają istotny wpływ na ich przydatność w opakowalnictwie żywności, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentom. The article presents the process of certification realized by the accredited organization as well as the range of basic researches and demands that the plastic packages undergo to. The researches contain all properties of the plastics which have the remarkable influence for its usefulness in food packaging. While in the same time the full health safety of consumers is guaranteed. Wprowadzenie Artykuł[...]

Zmiany w mleku i fermentowanych napojach mlecznych podczas przechowywania chłodniczego w różnych opakowaniach

Czytaj za darmo! »

Mleko spożywcze zajmuje wyjątkową pozycję w asortymencie wyrobów przemysłu mleczarskiego. W artykule zaprezentowano wpływ niektórych opakowań na zmiany zachodzące w mleku oraz fermentowanych napojach mlecznych podczas przechowywania w różnych opakowaniach. Opakowania odgrywają obecnie znaczącą rolę w różnych gałęziach przemysłu. Dobór odpowiedniego opakowania dla konkretnego produktu zależy od wielu różnych czynników. Bardzo istotna jest znajomość procesów i czynników stymulujących przemiany fizyczne, chemiczne, biochemiczne i biologiczne zachodzące w produkcie podczas przechowywania, powodujących ograniczenie jego przydatności do spożycia. CHANGES IN MILK AND FERMENTED MILK DRINKS DURING STORAGE IN DIFFERENT PACKAGING Milk takes up a unique position in the range of dairy industr[...]

Ekologiczne funkcje opakowań stosowanych do chłodzonej żywności

Czytaj za darmo! »

W wielu dziedzinach gospodarki w ostatnim okresie został położony duży nacisk na ekologiczne aspekty produkcji. Działania takie są głównie spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi przez Unię Europejską odnośnie zanieczyszczenia środowiska. Nowy trend nie ominął również produkcji opakowań do chłodzonej żywności. Bardzo popularne staje się dziś poszukiwanie nowych materiałów służących do produkcji ekologicznych opakowań. Producenci nastawiają się na nowe rozwiązania, które pozwoliłyby stworzyć opakowania bezpieczne dla środowiska i spełniające oczekiwania klienta.Rosnącemu zapotrzebowaniu na opakowania towarzyszą zwiększające się wymagania dotyczące ich wyglądu i jakości, a coraz częściej pod uwagę brany jest również aspekt ekologiczny. Następstwem dynamicznego rozwoju opakowalnic[...]

 Strona 1