Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna EJDYS"

Zarządzanie wiedzą - czynnikiem doskonalenia systemów zarządzania

Czytaj za darmo! »

Konieczność ciągłego doskonalenia systemów zarządzania wyróżnionymi obszarami (jakością, ochroną środowiska i bhp) wynika z występujących luk w wiedzy menedżerów i organizacji w zakresie zarządzania tymi obszarami.Termin ciągłego doskonalenia w literaturze z zakresu zarządzania został upowszechniony za sprawą koncepcji Kaizen oraz koncepcji ciągłego doskonalenia W. E. Deminga. Praktyczna imp[...]

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na klimat akustyczny

Czytaj za darmo! »

Realizacja celów UE w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energii będzie możliwa w Polsce jedynie w przypadku dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej. Lokalizacja inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych, często jest źródłem konfliktów społecznych głównie z powodu powodowanego przez elektrownie hałasu. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych czynników wpływających na propagację hałasu w środowisku. Autorzy zaprezentowali wyniki badań dla dwóch wariantów polegających na: (i) budowie jednej turbiny typu E-53 o maksymalnej planowanej mocy 800 kW; (ii) budowie elektrowni wiatrowej z dwóch turbin. Abstract. Realization of EU goals with respect to the usage of renewable energy in Poland, will only be attainable in case of dynamic development of wind power plants. Localization of such wind power plants is frequently the reason of various social conflicts arising from noise diffusion. The aim of this article is to present selected factors, which in turn have an influence on propagation of noise in the environment. In the following article/thesis authors shall present findings on noise diffusion for two dissimilar variants (i) constructing a wind power plant consisting of one E-53 turbine, (ii) constructing a wind power plant consisting of two E-53 turbines. (Impact of wind power plants on acoustic climat) Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, oddziaływanie na środowisko, hałas, rozprzestrzenianie się hałasu Keywords: wind power plants, environmental impact, noise, noise diffusion Wstęp W świetle stanowiska zajętego przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w perspektywie 2020 r. we Wspólnocie ze źródeł odnawialnych pochodzić będzie 20% energii [4]. Realizacja celów UE w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł będzie możliwa w Polsce jedynie w przypadku dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej. Według danych Urzędu Regulacji Energii (URE) moc zainstalowana wiatrowych instalacji w 201[...]

 Strona 1