Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK"

Program Natura 2000 i jego funkcjonowanie w Polsce


  W efekcie rozwoju działalności gospodarczej występują coraz częściej liczne zagrożenia środowiska naturalnego. Można także stwierdzić, iż przyroda w całej Europie ulega coraz większej degradacji. W zastraszającym wręcz tempie znikają całe populacje gatunków, znika też wiele cennych siedlisk naturalnych, głównie w wyniku coraz intensywniejszego wykorzystywania gruntów do celów gospodarczych. Nieustanny rozwój stref miejskich oraz dynamiczna rozbudowa sieci drogowych i innych obiektów infrastruktury przyczynia się w znacznym stopniu do niszczenia naturalnych siedlisk. Obecnie w Europie zagrożona całkowitym wyniszczeniem jest prawie połowa gatunków kręgowców (w tym blisko 1/3 gatunków gadów, ryb oraz ptaków). Uogólniając, obserwowane w skali całego globu ziemskiego zmiany klimatyczne stanowią najpoważniejsze wyzwanie, przed którym stoi ludzkość1). Ta trudna sytuacja ekologiczna spowodowała konieczność stworzenia jednolitych uregulowań formalno-prawnych stałego monitoringu i ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. W ten sposób powołano sieci obszarów chronionych funkcjonujące w całej Unii Europejskiej w oparciu o takie same kryteria w celu ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów w każdym kraju członkowskim na identycznych zasadach - pod nazwą Programu Natura 2000. Innymi słowy, jest to tzw. Europejska Sieć Ekologiczna. W Unii Europejskiej polityka ochrony środowiska traktowana jest priorytetowo i stanowi immanentną część ogólnej polityki zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego2). Członkostwo w UE nakłada na Polskę obowiązek działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i tak rozumianego rozwoju Natura 2000 rozumiana często jako Europejska Sieć Ekologiczna, stanowi kompleksowy system obszarów chronionych, mając na celu zapewnienie trwałego funkcjonowania ekosystemów. Ma to sprzyjać zachowaniu naturalnej bioróżnorodności i przetrwaniu dziedzictwa przyrodniczego Europy5. Program jest i[...]

Program Natura 2000 i jego funkcjonowanie w Polsce (2)


  Podstawy prawne i funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Polsce Polska rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 już pod koniec lat 90. XX wieku. Działania te były efektem zobowiązań podjętych przez nasz kraj w Traktacie ateńskim z 16 kwietnia 2003 roku, który określa podstawy prawne przystąpienia do Unii Europejskiej. Regulacje prawne dotyczące konstrukcji i funkcjonowania omawianego programu zostały zaczerpnięte z dorobku prawa unijnego i znajdują swoją podstawę w następujących dokumentach: Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochro- 􀁺n ie przyrody (DzU nr 92, poz. 880), która reguluje tworzenie sieci Natura 2000, w tym także zasady gospodarowania w tych obszarach, zasady realizowania ochrony przyrody oraz ich monitoringu, a także procedury wyznaczania kar za nieprzestrzeganie obowiązujących na omawianych obszarach przepisów prawa. 􀁺 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (DzU nr 229, poz. 2313). Na mocy tego rozporządzenia powołano znaczną część sieci obszarów Natura 2000. 􀁺 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 marca 2005 roku w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (DzU nr 61, poz. 549). W tym rozporządzeniu określono tryb opracowywania planów ochrony obszarów Natura 2000, a także zakres ich treści. Określono także metody ochrony w odniesieniu do określonych siedlisk przyrodniczych oraz występujących tam gatunków roślin i zwierząt. Plan ochrony musi zostać sporządzony w ciągu 5 lat od utworzenia obszaru i uzgodniony z odpowiednimi radami gmin. 􀁺 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 maja 2005 roku w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (DzU nr 94, poz. 795). 􀁺 Ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu infor[...]

 Strona 1