Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Adam Wójciak"

Związki magnezu jako stabilizatory i źródło alkaliów podczas bielenia masy CTMP nadtlenkiem wodoru


  Spektrofotometryczne oznaczenia stężenia rodników hydroksylowych za pomocą N,N-dimetylo- 4-nitrozoaniliny (DMNA) umożliwiły ocenę zdolności stabilizującej tlenku i wodorotlenku sodu w stosunku do nadtlenku wodoru. Zbadano wpływ pH, obecności katalizatora (Cu+2) i krzemianu sodu na zużycie DMNA. Zwiększenie dozowania związków magnezu i pH roztworu nadtlenku wodoru do 11,8 ogranicza stężenie rodników hydroksylowych. Potwierdzono synergistyczny efekt stabilizujący związany z obecnością krzemianu sodu i związków magnezu w nadtlenkowej cieczy bielącej masy CTMP. Tlenek i wodorotlenek magnezu jako dodatkowe źródła alkaliów i stabilizatory poprawiły wskaźniki środowiskowe ługów pobielarnianych i ograniczyły zużycie nadtlenku wodoru. Bieląc masy CTMP z dodatkiem Mg(OH)2, w porównaniu do warunków standardowych, uzyskano niewielki wzrost białości (o około 1%) przy zmniejszonej o 2% wydajności. Słowa kluczowe: bielenie nadtlenkowe, CTMP, tlenek magnezu, wodorotlenek magnezu Spectrophotometric method using N,N-dimethyl-4-nitrosoaniline (DMNA) as a hydroxyl radical trap has been applied to studies of the magnesium oxide and magnesium hydroxide influence on hydrogen peroxide stability. The effects of pH conditions, catalyst (Cu+2) and sodium silicate presence was evaluated. By increasing the charge of magnesium compounds and pH of the hydrogen peroxide solution up to 11.8 the hydroxyl radical concentration can be decreased. Synergistic effect of the hydrogen peroxide stabilization by sodium silicate and magnesium compounds was confirmed for CTMP bleaching. Magnesium oxide and magnesium hydroxide as the additional alkali source and stabilizers improved bleaching effluent characteristics and decreased hydrogen peroxide consumption. The Mg(OH)2-based process resulted in a slight (1%) ISO brightness increase and 2% lower yield as compared to conventional bleaching. Keywords: peroxide bleaching, CTMP, magnesium oxide, magnesium hydroxide.Ze względu na [...]

Odkwaszanie papier u alkoholową dyspersją nanocząsteczek wodorotlenku magnezu: ocena możliwości neutralizacji kwasów DOI:10.15199/54.2015.11.2


  Zbadano możliwość odkwaszania metodą kąpieli w zawiesinie nanocząsteczek wodorotlenku magnezu w 2-propanolu, papierów modelowych (bibuła Whatmana) sztucznie zakwaszonych roztworem H2SO4. Obserwacje próbek po odkwaszaniu, za pomocą mikroskopii skaningowej z detektorem EDX oraz analizy spektroskopowe metodą XPS, wskazują na obecność na powierzchni papieru związków siarki i magnezu, w tym połączeń charakterystycznych dla siarczanu magnezu. Obserwacje mikroskopowe wskazują równocześnie, że depozyty związków magnezu gromadzą się głównie na powierzchni papieru, a proces odkwaszania ma w znacznym stopniu charakter powierzchniowy. Słowa kluczowe: odkwaszanie papieru, nanocząsteczki wodorotlenku magnezu, mikroskopia skaningowa, spektroskopia XPS The deacidification capacity offered by washing with the suspension of magnesium hydroxide nanoparticles in 2-propanol, of model papers (Whatman paper) artificially acidified with a solution of H2SO4, was evaluated. Observations of the samples after deacidification using scanning electron microscopy with EDX detector, and spectroscopic analyses based on XPS method showed the presence of sulfur and magnesium compounds, including the chemical linkages characteristic for magnesium sulfate, on the paper surface. Microscopic observations also indicated that deposits of magnesium compounds accumulated mainly on the surface of the paper, and the process of deacidification was to a large extent superficial. Keywords: paper deacidification, magnesium hydroxide nanoparticles, scanning microscopy, XPS spectroscopy Wprowadzenie Problem kwasowej degradacji papierów historycznych i archiwalnych związany z technologią zaklejania w środowisku kwaśnym oraz absorpcją SO2 z powietrza należy do najważniejszych wyzwań konserwatorskich (1, 2). Aby powstrzymać niszczenie dziedzictwa kulturowego opracowano szereg metod odkwaszania papieru (3). Ze względu na sposób odkwaszania można je podzielić na techniki masowe i[...]

 Strona 1