Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Wysocki"

Cyfrowy model terenu na potrzeby tworzenia katastru trójwymiarowego (3D)

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój gospodarczy powoduje, że coraz więcej zagadnień planistycznych i projektowych ma charakter przestrzenny, wymagający informacji 3D. Jak wskazują prowadzone badania, racjonalnym rozwiązaniem tego problemu może być uzupełnienie danych katastru w wymiarze 2D o trzeci wymiar. Obecnie szereg dostępnych programów komputerowych pozwala użytkownikowi na dość łatwe generowanie cyfrowego mo[...]

Problematyka implementacji dyrektywy INSPIRE w temacie cyfrowych modeli powierzchni terenu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono opracowaną przez autora metodę oceny dokładności cyfrowego modelu powierzchni terenu, którą porównano z wynikami innych badań w tym zakresie. Otrzymano dobrą zbieżność analizowanych wyników. Należy jednak dodać, że proponowana metoda zapisana przy pomocy odpowiedniej formuły jest bardziej uniwersalna, ponieważ określa charakter terenu poprzez obiektywny parametr, jakim jest k[...]

Podstawowa rola geodezji w tworzeniu katastru trójwymiarowego (3D) jako nowoczesnego systemu informacji przestrzennej na potrzeby rozwoju terenów niezurbanizowanych (wiejskich)*

Czytaj za darmo! »

Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami, przede wszystkim wodnymi oraz glebowymi, determinującymi rozwój terenów niezurbanizowanych i mającymi np. duże znaczenie w problemie likwidacji głodu na wielu obszarach. Podstawowym czynnikiem rozwoju takich terenów jest rozwój infrastruktury technicznej. Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna. Podstawowymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o Ziemi i jej środowisku są metody geodezyjne: geodezja klasyczna, fotogrametria- teledetekcja oraz systemy informacji przestrzennej SIT/GIS. Coraz szersze stosowanie komputerów w procesie planowania, projektowania, urządzania oraz gospodarowania terenami i zasobami zwiększa zapotrzebowanie na informację przestrzenną w formie numerycznej [9, 10, 17, 22, 23]. Przy realizacji prac np. w zakresie budowy zbiorników retencyjnych, sieci przesyłowych (wodnych, energetycznych itp.), regulacji rzek i osłony przeciwpowodziowej, budowy dróg (lokalnych i tranzytowych), czy przekształcaniu terenów wiejskich, wykorzystywane są interaktywne metody planowania i projektowania bazujące na współpracy człowieka z komputerem w procesie opracowywania projektu i wymagające informacji przestrzennej w formacie 3D. Obiekty infrastruktury technicznej (np. sieci uzbrojenia terenu) lokalizowane są najczęściej pod i nad powierzchnią terenu. Nie stanowią one części składowych nieruchomości określonych w katastrze (ewidencji gruntów) w ramach struktury istniejących działek, ale "przecinają" w przestrzeni ich granice, ograniczając w ten sposób prawo własności danej nieruchomości [13, 14, 18, 20, 22]. Odnosi się to zarówno do samej budowli, jak i jej stref ochronnych (np. przy sieciach przesyłowych), gdzie występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu. Klasyczny system katastralny zawierający informacje o granicach władania i użytkowania w wymiarze 2D (XY)[...]

Fabryka Papieru Myszków - producentem papierów ekologicznych


  Rok 2010 był ostatnim rokiem wdrażania drugiego etapu planu modernizacji Fabryki Papieru MYSZKÓW. Pierwszy etap rozpoczęty i zakończony w 2006 r. pozwolił na jakościowy skok w zakresie produkcji papieru na maszynie papierniczej MP6. Głównymi celami pierwszego etapu było uzyskanie: jednorodnej w - stęgi papieru, - ograniczenia rozrzutu gramatury do poziomu ±1 g/m2 dla papieru gazetowego 45 g/m2, - podwyższenia wilgotności wstęgi do poziomu 7-8%, - ograniczenia rozrzutu profilu wilgotności wstęgi do ± 1%. Cele te zostały osiągnięte dzięki zabudowie w październiku 2006 r.: - nowego wlewu hydraulicznego Intelli Jet V wraz z systemem stężeniowej regulacji gramatury, dostarczon[...]

Wpływ dokładności numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich


  W pracach projektowych dotyczących inżynierskich obiektów powierzchniowych jednym z podstawowych zagadnień jest obliczanie objętości mas ziemnych. Szyki rozwój numerycznych modeli terenu pozwoli na usprawnienie takich prac. Możliwości korzystania przez użytkowników (projektantów) z istniejących i nowo tworzonych zbiorów NMT pozyskiwanych różnymi metodami, będą zależały przede wszystkim od dokładności tych modeli. W pracy podjęto zagadnienie wpływu dokładności NMT na obliczanie objętości mas ziemnych metodą siatki kwadratów. Przeprowadzone analizy mogą być pomocne użytkownikom przy wyborze optymalnego dla określonych potrzeb zbioru NMT np. ze zbiorów danych geodezyjnych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PZGK). Influence the accuracy of the digital terrain model to calculate the volume of ground masses in the design of engineering structures Abstract. The engineering design work on the objects of large areas one of the key issues is to calculate the volume of ground masses. The rapid development of digital terrain models can improve the site of such works. The possibility of using by the users (designers) the existing and newly created DTM obtained by different methods, will depend primarily on the accuracy of these models. The study subjects were taken effect accuracy of the DTM on the calculation of ground masses using a grid of squares. The conducted analysis can be helpful to users in selecting the optimum data of DTM for the specific purposes, from set of data collected in the state geodetic resources. W pracach projektowych dotyczących inżynierskich obiektów powierzchniowych takich jak np. zbiorniki retencyjne, wielko- powierzchniowe obiekty budowlane, tereny sportowe czy też rekultywacja terenów zdegradowanych [2], jednym z podstawowych zagadnień jest obliczanie objętości mas ziemnych przewidywanych w celu określenia kubatury wykopów lub nasypów. Jedną z głównych stosowanych do tych celów metod je[...]

 Strona 1