Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW MAŁECKI"

Oddziaływanie zbiorników wodnych na środowisko w powiecie kaliskim

Czytaj za darmo! »

Choć na Ziemi mamy dużo wody, jej rozmieszczenie nie jest równomierne. Często ludzie toczą prawdziwe bitwy, aby pozyskać to bezcenne dobro. Problemy wody na świecie łączą się w dużej mierze z warunkami geograficznymi. Ludzie wydostają wodę z głębi ziemi, budują zbiorniki retencyjne, żeby zgromadzić odpowiednie zasoby (zapasy), budują kanały, odwracają biegi rzek, aby doprowadzić wodę do [...]

Wpływ budowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna na środowisko

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcje zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prosna. Przybliżono jego główne cele użytkowe oraz znaczenie w ochronie przed powodzią. Omówiono także główne oddziaływania zbiornika na środowisko.Wielkopolska w swych historyczno- geograficznych granicach rozciąga się od Noteci na północy po Wzgórza Ostrzeszowskie na południu i od Warty na wschodzie, po Obrę na zachodzie. [...]

Ochrona parku podworskiego w Przystajni

Czytaj za darmo! »

Park podworski w Przystajni leży w gminie Brzeziny, w województwie wielkopolskim. Najstarsza wzmianka źródłowa dotycząca wsi Przystajnia pochodzi z 1498 r. i wynika z niej, że właścicielami były Małgorzata i Jadwiga z rodziny Zajączków. W roku 1618 należała do Joachima Soleckiego, który przegrodził Prosnę i skierował jej wody w kierunku wybudowanego przez siebie młyna, co uniemożliwiło s[...]

Wpływ stawów w Gołuchowie na środowisko

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie coraz częściej podkreśla się w dyskusjach znaczenie zwiększenia retencji wodnej oraz oddziaływania jej na środowisko. Retencja wodna jest to zdolność gromadzenia i przetrzymywania wody na powierzchni terenu, w zbiornikach różnego typu i ciekach oraz w glebie i gruncie w warstwach wodonośnych, szacie roślinnej i lasach (ściółce). Najbardziej interesująca jest retencja wód po[...]

Uwarunkowania lokalizacyjne zbiornika Nędzerzew na rzece Swędrni w rejonie Kalisza

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wstępne rozważania nad wyborem lokalizacji zapory planowanego zbiornika Nędzerzew na rzece Swędrni. Koncepcja Urzędu Marszałkowskiego budowy zbiornika, z gospodarczego punktu widzenia, jest uzasadniona, ale niezbędne są wnikliwe studia w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. R egion Wielkopolski południowej należy do obszarów o najmniejszych zasobach wody w kraju i Europie. Według danych IMGW roczna suma średnich opadów z okresu 1985-2001 dla Kalisza wynosiła 490 mm i zmieniała się w granicach od 319 do 571 mm, a w ostatnich latach opady kształtowały się następująco: 2004 r. - 430 mm, 2005 r. - 446 mm, 2006 r. - 476 mm. Największe opady występują w czerwcu, lipcu i sierpniu (średnio 77,5 mm). Rzeka Swędrnia jest [...]

Ustrój termiczny powietrza w zlewni Swędrni

Czytaj za darmo! »

Wpływem wód zbiorników i zadrzewionych terenów przyległych do akwenów na ustrój termiczny powietrza zaczęto się interesować dopiero od niedawna. Dotychczas sporadyczne badania dotyczyły dużych jezior oraz obszarów roślinności. Temperatura powietrza atmosferycznego zależy przede wszystkim od ilości energii cieplnej dostarczonej Ziemi przez Słońce. Zmiany temperatury powietrza w dolnej warstwie atmosfery kształtują się w przebiegu dobowym według zmian promieniowania. Temperatura osiąga swój poziom najniższy przede wszystkim przed wschodem Słońca. Od wschodu Słońca temperatura podnosi się do południa. Dzienna amplituda temperatur, tj. różnica między dziennym maksimum a minimum zależy od stanu nieba (zachmurzenie wpływa na obniżenie dziennego maksimum, a podniesienie nocneg[...]

 Strona 1