Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"GAŁKIN A."

Ograniczanie zagrożeń pożarowych i porażeniowych w okrętowych sieciach typu IT


  Sieci elektryczne IT stosowane na statkach maj. pojemno.ci doziemne 0,5.5 ƒĘF. Pr.dy up.ywu gro.. po.arem lub .miertelnym pora.eniem. Kompensacja pr.dow doziemnych w sieciach IT zapewnia bezpiecze.stwo po.arowe i pora.eniowe. Opracowane i wdro.one na statkach urz.dzenia UKPP-2 oraz badania symulacyjne i laboratoryjne potwierdzaj. osi.gni.cie efektywnej kompensacji. Wyst.powanie pora.e. w sieciach okr.towych Problemem pora.e. elektrycznych w sieciach izolowanych nn [14] . g.ownie okr.towych . s. doziemne pr.dy pojemno.ciowe, zale.ne od warto.ci napi.cia doziemnego. Obecnie coraz cz..ciej spotyka si. sieci wydzielone separowane od systemu elektroenergetycznego, ktore s. lub mog. by. sieciami izolowanymi AC (podobnie jak sieci okr.towe) i korzystanie z wieloletnich do.wiadcze. okr.townictwa jest wskazane. Warto.ci pr.dow 1-fazowego uszkodzenia w sieciach okr.towych s. .miertelnie niebezpieczne, z powodu: . pojemno.ci doziemnych o warto.ciach 0,5.2,5 ƒĘF (na m/f POLONIA nawet 6 ƒĘF), . du.ej ilo.ci .elaza (kad.ub statku) woko. stanowiska pracy, . napi.. roboczych sieci o.wietleniowej 3~230 V 50 Hz i 60 Hz (najcz.stsze pora.enia). Zaaprobowana od kilkudziesi.ciu lat ogolna zasada ochrony od pora.e. w sieci okr.towej polega na odizolowaniu wszystkich przewodow od stalowego kad.uba okr.tu (sie. IT). W tej sytuacji dotkni.cie jednego przewodu pod napi.ciem nie jest niebezpieczne tak d.ugo, dopoki stan rezystancji izolacji ca.ej sieci trojfazowej jest wystarczaj.co dobry, tj. przyjmuje warto.ci powy.ej 1 Mƒ¶, a pojemno.ci doziemne s. niewielkie (do 40 nF). Techniczny sposob ochrony polega wi.c na ci.g.ej kontroli rezystancji izolacji sieci pracuj.cej pod napi.ciem, czyli na zapewnieniu przerwy w obwodzie pr.du ra.enia cz.owieka w przypadku dotkni.cia jednego przewodu fazowego, gdy cz.owiek ten stoi na go.ym kad.ubie, w butach o niskiej rezystancji (przepocone obuwie po miesi.cu u.ytkowania ma rezystan[...]

O skutkach lokalizacji odkształcenia podczas przeróbki plastycznej stopu Zr–Nb


  W artykule przedstawiono model makrolokalizacji odkształceń plastycznych w metalu dla różnych odcinków na krzywych płynięcia w warunkach odkształcenia na zimno, ciepło i gorąco. Część doświadczalną pracy przeprowadzono dla stopu Zr-Nb na plastometrze skrętnym "Steram" umożliwiającym przeprowadzenie próby skręcania na gorąco. A model of macrolocalization of plastic deformation in a metal at various stages of flow curves under cold, warm and hot deformation conditions is described. The experimental part of the work was carried out on the Zr-Nb alloy system using a cold, warm and hot torsion on the plastometer “Seteram". 􀀶łowa kluczowe: stop Zr-Nb, lokalizacja odkształcenia plastycznego, naprężenie uplastyczniające, umocnienie odkształceniowe, badania plastometryczne Key words: Zn-Nb alloy, localization of plastic deformation, flow stress, strain hardening, plastometric research 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 383 defekt, w którym przestrzenny rozkład przyrostów wydłużenia, ścinania oraz obrotu są wzajemnie po- łączone między sobą. Ewolucję tych defektów okre- śla właśnie obraz makrolokalizacji odkształcenia na wszystkich etapach płynięcia plastycznego metalu. Do podstawowych charakterystyk lokalizacji płynięcia plastycznego zalicza się prędkość ruchu obszarów zlokalizowanego odkształcenia Vaw [3]: (1) gdzie: θ - współczynnik umocnienia odkształceniowe- go, wyrażony przez moduł sprężystości poprzecznej e s θ d d G = 1 , σ - na[...]

Analiza wpływu parametrów kucia promieniowego prętów na siłę nacisku całkowitego


  Do wytwarzania prętów okrągłych ze stopów cyrkonu stosowane są kuźniarki promieniowe. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem naprężenia uplastyczniającego σp i parametrów technologicznych kucia promieniowego: kąta stożka kształtującego α, długości części zgniatającej kowadła i współczynnika tarcia μ na zmianę wartości całkowitej siły nacisku. Określono zakres tempera- tury przeróbki plastycznej kutego stopu oraz technologiczne parametry procesu kucia i parametry kowadeł, zapewniające obniżenie całkowitej sił nacisku w procesie kucia promieniowego w kuźniarce SKK-14. The radial forging machines are used for round zirconium bars production. In the work the results of research concerning the infl u- adial influence of the flow stress σp and technological parameters of radial forging: an angle of working cone inclination α, a length of working part of anvil lzgn and a friction coefficient on values of total load were presented. Moreover, the range of investigated alloy temperature, technological parameters of the forging process and anvils geometry which guarantee the reduction of the total load during process in SKK-14 radial horizontal forging machine were obtained. Słowa kluczowe: kucie promieniowe, całkowita si[...]

Właściwości reologiczne stopu Zr-Nb w warunkach kucia promieniowego na gorąco


  W pracy przedstawiono wyniki badań plastometrycznych zrealizowanych przy obciążaniu ciągłym i pojedynczym próbek ze stopu cyrko- nu typu Zr-Nb, za pomocą symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Badania wykonano przy zmiennych temperaturach (T = 350÷500 °С) i zmiennej prędkości odkształcenia w granicach 0,5÷15,0 s-1. Porównano także wyniki badań eksperymentalnych i teoretycz- nych dla krzywych płynięcia plastycznego σp - ε , otrzymanych przy wykorzystaniu modelu reologicznego, opartego na równaniach dotyczą- cych czynnika dziedzicznego, przeprowadzonych zgodnie z teorią pełzania materiałów. The paper presents the results of the plastometric tests executed in continuous and fractional loading of samples made from the Zr-Nb alloy, using the thermal-mechanical physical simulator Gleeble 3800. The researches were carry out with changing values of the temperature in range (T = 350÷500 °С) and changing values of the strain rate inrange 0,5÷15,0 s-1. The results of experimental and theoretical investigations were also compared for plastic flow curves, received by using the rheological model, leaning on the equations relate to the hereditary factor, conducted according to the theory of the creeping materials. Słowa kluczowe: stop Zr-Nb, model reologiczny, odkształcenie pojedyncze, odkształcanie na gorąco, badania plastometryczne, kucie pro- mieniowe Key words: Zr-Nb alloy, rheological model, fractional deformation, warm deformation, plastometric tests, radial forging 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 354 uplastyczniającego σp i największej plastyczności Λp stopów Zr-Nb, dla warunków odkształcania na ciepło. Ponadto dotąd nie prowadzono badań nad wpływem pojedynczego (cząstkowego) odkształcenia na reolo- giczne zachowanie się tych stopów w warunkach od- kształcania na ciepło, z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania procesu umocnienia odkształceniowego i dynamicznego usuwania skutków zgniotu. Dlate[...]

Analiza stanu naprężenia i odkształcenia podczas kucia promieniowego na ciepło prętów ze stopu Zr-Nb


  1. Wstęp. Kucie promieniowe jest jedną z ważnych operacji technologicznych stosowaną przy produkcji prętów ze stopów cyrkonu. Realizuje się ją w specja- listycznych maszynach do kucia promieniowego (ko- warki RKM). Odkształcenie wsadu odbywa się w nich nie na skutek pojedynczego udarnościowego gniotu, a w wyniku dużej ilości lokalnych odkształceń zada- wanych jednocześnie czterema kowadłami, zainstalo- wanymi względem siebie pod kątem 90º i przemiesz- czającymi się w kierunku promieniowym. Po każdym uderzeniu kowadeł, odkształcany materiał jest obra- cany o określony kąt skręcenia i przesuwany na od- powiednią długość do kotliny odkształcenia. Wysoka częstotliwość uderzeń kowadeł sprzyja podwyższeniu plastyczności technologicznej obrabianego materiału. Takie prowadzenie procesu pozwala uzyskać lepszą ja- kość i jednorodne właściwości gotowych prętów. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że najbardziej optymalnym przedziałem temperatury podczas przeróbki plastycznej prętów ze stopów cyr- konu w kowarce promieniowej RKM jest taki, który zapewnia spełnienie warunków odkształcenia na cie- pło, w zakresie podwyższonych prędkości odkształce- nia. Przy realizacji kucia w takim zakresie temperatury i prędkości odkształcenia można uzyskać podwyższoną plastyczność technologiczną oraz jednorodną budowę strukturalną odkształcanych stopów cyrkonu, w porów- naniu z własnościami prętów odkształcanych na zim- no oraz zmniejszyć nasycanie metalu gazami, co jest charakterystyczne dla prętów odkształcanych na gorą- co. Przy doborze schematu odkształcenia należy także optymalizować zależności pomiędzy wielkością posu- wu wsadu, częstotliwością jego odkształcania i kątem obrotu półproduktu, a parametrami geometrii kowadeł. Dla wyznaczenia wpływu wymienionych parame- trów na jakość prętów, przeprowadzono modelowanie fizyczne i numeryczne procesu promieniowego kucia wsadu ze stopu Zr-Nb. Wyniki modelowania posłuży- ły do określ[...]

Efekt cieplny podczas kucia promieniowego prętów ze stopu cyrkonu Zr-Nb w warunkach odkształcania na ciepło


  W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych i badań eksperymentalnych efektu cieplnego odkształcenia plastycznego podczas procesu kucia promieniowego prętów ze stopu cyrkonu Zr-Nb w zakresie temperatur 20÷500 ºC i przy prędkości odkształcenia 0,5 i 15 s-1. This paper presents results of mathematical modelling and physical research of thermal effect during radial forging of zirconium alloy rods at temperature under interval 20÷500 °С during strain rate 0,5 and 15 s-1 Słowa kluczowe: efekt cieplny, kucie promieniowe prętów, stop Zr-Nb, odkształcenie na ciepło Key words: thermal effect, radial forging of rods, zirconium alloy Zr-Nb, warm deformation.1. Wstęp. Obecnie w specjalistycznych kowarkach do kucia promieniowego (RKM) można wytwarzać stosunkowo szeroki asortyment osiowosymetrycznych wyrobów długich (pręty pełne i drążone, rury, prę- ty kształtowe drążone i in.). Cechą charakterystyczną tych maszyn kuźniczych jest sposób ustawienia narzę- dzi roboczych - kowadeł, które nie obracają się w nich, a przemieszczają promieniowo od powierzchni wsadu w kierunku jego środka i powracają do swego pierwot- nego położenia, podczas obrotu odkształcanego mate- riału i przesuwania go o zadany odcinek wzdłuż po- wierzchni roboczej kowadła. Pozwala to otrzymywać wysoką dokładność gotowych wyrobów. Procesy kucia za pomocą maszyn RKM są także przyjazne dla środo- wiska - charakteryzują się niskim poziomem hałasu, większą trwałością narzędzi i napędu. Duża niemonotoniczność odkształcenia, w połą- czeniu z jego lokalizacją, przy przeróbce plastycznej w kowarkach promieniowych RKM, pozwala podwyż- szyć plastyczność technologiczną odkształcanych ma- teriałów, co jest szczególnie ważne przy wytwarzaniu wyrobów z trudno odkształcalnych metali i stopów. Proces wytwarzania prętów ze stopów cyrkonu składa się z kilku głównych operacji technologicznych (wy- ciskanie, kucie, walcowanie wzdłużne i poprzeczne). Z doświadczeń uzyskanych po[...]

Analiza możliwości powstawania pęknięć podczas procesu ciągnienia drutu kwadratowego


  W pracy przeprowadzono numeryczną analizę procesu ciągnienia drutu kwadratowego oraz drutu kwadratowego skręconego opartego o program komputerowy Forge2007®, w której określono rozkład znormalizowanego kryterium Cockrofta-Lathama podczas zmiany przekroju kształtu i skręcenia drutów. Wykazano, że dla analizowanych wariantów ciągnienia nie wystąpią pęknięcia w gotowych wyrobach. In the work the numerical analysis of drawing square wire and square twisted wire on the base of Forge2007® program in which distribution of the normalized Cockroft-Latham criterion during changing of cross section and twisted wire has been shown. It was found that for the analyzed variants of drawing fracture don’t occurred in finished products. Słowa kluczowe: drut kwadratowy skręcony, MES, pękanie Key words: square twisted wire, FEM, fracture 1. Wprowadzenie. W porównaniu do tradycyjnych gwoździ okrągłych zastosowanie gwoździ kwadratowych skręconych zapewnia polepszenie odporności na poluzowanie połączonych elementów na skutek działania zmiennych obciążeń zewnętrznych [1]. Proces ciągnienia drutu kwadratowego skręconego jest realizowany przy zastosowaniu ciągadła, w którym podczas procesu ciągnienia zachodzi jednocześnie zmiana przekroju wsadu o przekr[...]

 Strona 1  Następna strona »