Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Lucyna Osuch -Chacińska"

Instrukcja gospodarowania wodą

Czytaj za darmo! »

Instrukcja gospodarowania wodą, jako opracowanie stanowiące podstawę do określenia sposobu gospodarowania wodą w wypadku korzystania z wody za pomocą urządzeń do jej piętrzenia, funkcjonowała już we wcześniejszej ustawie Prawo wodne. Nie była ona jednak obligatoryjna, a o potrzebie jej opracowania decydował organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Powodzie, jakie wystąpiły w os[...]

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa w gospodarce wodnej

Czytaj za darmo! »

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w gospodarce wodnej, a w szczególności gruntami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi, ma swoistą specyfikę. Zagadnienia te reguluje ustawa Prawo wodne, a do gospodarowania tymi gruntami nie stosuje się przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na tym tle często rodzą się wątpliwości co do kwalifikowania gruntów i trybu postępowan[...]

Niektóre aspekty szczególnego korzystania z wód oraz znaczenie stawów rybnych w systemie gospodarowania wodami

Czytaj za darmo! »

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydawane jest na wniosek ubiegającego się o nie zakładu na czas określony. W myśl przepisów art. 125 i 126 Prawa wodnego pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli naruszałoby ono warunki korzystania z wód regionu wodnego, ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacj[...]

Przykłady z orzecznictwa

Czytaj za darmo! »

Orzecznictwo w gospodarowaniu wodami nastręcza - z uwagi na specyfikę ustawy Prawo wodne - wielu problemów natury prawnej, wynikających z jakości niezbędnych do podejmowanych rozstrzygnięć dokumentów. Rodzi to poważne problemy wynikające z zależnego korzystania z wód na podstawie uzyskanych uprawnień. Niniejszy artykuł otwiera cykl publikacji poświęconych problemom pozwoleń wodnoprawnych. Przybliżenie tej problematyki, na podstawie praktycznych doświadczeń wynikających z postępowań odwoławczych, powinno ułatwić Czytelnikom naszego czasopisma, w szczególności tym wnioskującym o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jak i organom wydającym te pozwolenia, przygotowywanie i ocenę wymaganych dokumentów oraz wyeliminowanie występujących, często jeszcze niestety, mankamentów.Obo[...]

Przykłady z orzecznictwa

Czytaj za darmo! »

Orzecznictwo w gospodarowaniu wodami nastręcza - z uwagi na specyfikę ustawy Prawo wodne - wielu problemów natury prawnej, wynikających z jakości niezbędnych do podejmowanych rozstrzygnięć, dokumentów. Rodzi to poważne problemy związane z zależnym korzystaniem z wód na podstawie uzyskanych uprawnień. W drugim z tego cyklu artykule przedstawiamy kolejne problemy; tym razem na styku MEW - stawy rybne.Wiele konfliktów w gospodarce wodnej istnieje między właścicielami rybnych stawów hodowlanych, a także między właścicielami takich stawów a właścicielami małych elektrowni wodnych, wykorzystujących piętrzenie wody do produkcji energii elektrycznej. Rola MEW w gospodarce narodowej obecnie nie jest znacząca, gdyż udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektryczne[...]

Przykłady z orzecznictwa

Czytaj za darmo! »

Orzecznictwo w gospodarowaniu wodami nastręcza - z uwagi na specyfikę ustawy Prawo wodne - wielu problemów natury prawnej, wynikających z jakości niezbędnych do podejmowanych rozstrzygnięć, dokumentów. Rodzi to poważne problemy związane z zależnym korzystaniem z wód na podstawie uzyskanych uprawnień. W trzecim z tego cyklu artykule przedstawiamy kolejne problemy; tym razem o kwestiach wynikających z usytuowania elektrowni wodnej. W budownictwie hydrotechnicznym znane są rozwiązania usytuowania elektrowni wodnych nie bezpośrednio w przekroju piętrzenia, ale z doprowadzeniem wody kanałem derywacyjnym. Projekty takie stosowane są w określonych warunkach terenowych, najczęściej jeśli istnieje możliwość wykonania kanału derywacyjnego przecinającego zakole rzeki lub na brzegu doliny, równoległym do silnie meandrującej rzeki. W wyniku takiego rozwiązania można uzyskać znaczące zwiększenie spadu elektrowni, ale jednocześnie traci się część przepływu możliwego do spracowania przez elektrownię wodną. Do kanału derywacyjnego nie można skierować całego przepływu wody, gdyż w korycie rzeki musi pozostać co najmniej przepływ nienaruszalny. Szczególnie odczuwalne jest to w okresach niskich przepływów wody, kiedy ilość wody, która może być skierowana do kanału derywacyjnego, a następnie do elektrowni, nie wystarcza do pracy nawet jednego turbozespołu. Przyjęcie koncepcji elektrowni wo[...]

Przykłady z orzecznictwa

Czytaj za darmo! »

Gospodarka Wodna nr 10/2010 Orzecznictwo w gospodarowaniu woda- mi nastręcza - z uwagi na specyfikę usta- wy Prawo wodne - wielu problemów natury prawnej, wynikających z jakości niezbęd- nych do podejmowanych rozstrzygnięć, dokumentów. Rodzi to poważne problemy związane z zależnym korzystaniem z wód na podstawie uzyskanych uprawnień. W czwartym z tego cyklu artykule przed- stawiamy kolejne problemy; tym razem o niektórych kwestiach wynikających z bu- dowy nowych osiedli mieszkaniowych. B udowa nowych osiedli mieszka- niowych, a nawet pojedynczych budyn- ków, na obrzeżach miast wywołała nie- występujący dotychczas problem budo- wy, a następnie eksploatacji urządzeń wodnych w tych osiedlach. Zagadnienia te na różnych etapach inwestycji muszą rozwiązywać organy gospodarki wodnej, gdyż tylko w nielicznych sytuacjach są one przedmiotem zainteresowania orga- nów architektoniczno-budowlanych. In- westorzy przystępują do realizacji inwe- stycji na podstawie planu zagospodaro- wania przestrzennego lub decyzji o wa- runkach zabudowy, które najczęściej nie wnikają w szczegóły dotyczące rozwią- zania problemów gospodarki wodnej występującej na danym terenie. Nie mam jeszcze zbyt dużej liczby przykładów "z życia wziętych". Jednak już te, które do mnie dotarły, uznałam za warte publikacji. W niniejszym artykule ograniczę się do omówienia tych problemów, które występują na samym wstępie, na etapie prac przygotowawczych. Ich zakres jest uzależniony od lokalizacji osiedla, ale najczęściej dotyczy zagadnień, które kolejno postaram się omówić poniżej. Problem pierwszy Dość powszechnie stosowane jest wyrównywanie i nadsypywanie tere- nu przyszłego osiedla, co powoduje li- kwidację istniejących naturalnych dróg spływu wód opadowych, a tym samym zmianę stanu wody na gruncie. Jeżeli w wyniku takiego wyrównania lub nad- sypania terenu powsta[...]

Przykłady z orzecznictwa


  Orzecznictwo w gospodarowaniu wodami nastręcza - z uwagi na specyfikę ustawy Prawo wodne - wielu problemów natury prawnej, wynikających z jakości, niezbędnych do podejmowanych rozstrzynięć, dokumentów. Rodzi to poważne problemy związane z zależnym korzystaniem wód na podstawie uzyskanych uprawnień. W kolejnym artykule z tego cyklu koncentrujemy się na niektórych kwestiach wynikających z budowy nowych osiedli mieszkaniowych. Ostatni artykuł poświęciłam problemom związanym z przygotowaniem terenu pod budowę domu lub osiedla mieszkaniowego na obszarach podmiejskich, które wcześniej były terenami rolnymi, a nawet nieużytkami, a następnie zostały zamienione na działki budowlane. W tym artykule będę kontynuować ten temat, koncentrując się jednak na problemach wynikających z faktu, że osiedle buduje deweloper, który po wybudowaniu i sprzedaniu budynków schodzi z terenu, pozostawiając wiele problemów mieszkańcom osiedla. Problemy wynikają m.in. z faktu, że bardzo często pod budowę osiedla wykupywane są tereny nieuzbrojone, nieużytki, wymagające zaprojektowania oraz wykonania licznych instalacji, w tym również takich, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Aby nie naruszać przepisu art. 29, czyli nie zmieniać kierunku odpływu wody opadowej z terenu takiego osiedla, ze szkodą dla gruntów sąsiednich, oraz nie odprowadzać wód na grunty sąsiednie, inwestor musi zaprojektować system odwodnienia terenu osiedla i odprowadzenia wód. Zakres niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych będzie uzależniony od zastosowanego systemu odwodnienia terenu. Kanalizacja deszczowa nie jest urządzeniem wodnym i na jej wykonanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Takiego pozwolenia wymaga jednak wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do cieku naturalnego lub wykonanie przebudowy rowu, jeśli odbiornikiem kanalizacji deszczowej jest rów. Ponadto wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzys[...]

Przykłady z orzecznictwa


  W artykule omówiono dwa przypadki zmiany kompetencji do wydawania pozwoleń wodnoprawnych przez starostę i marszałka województwa, spowodowanej w pierwszym przypadku wykładnią przepisu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: DzU z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, a w drugim w wyniku zmiany przepisu tej ustawy, wprowadzonej ustawą z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 25 marca 2010 r. (sygn. akt II SA/Gd 733/09) wywołał w pewnym stopniu rewolucję w podejściu do potrzeby uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na roboty i czynności wykonywane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także w odniesieniu do właściwości organów do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Stosownie do przepisu art. 140 ust. 1 pkt 5 marszałek województwa jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy. W myśl tego przepisu pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, jak również wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2, czyli decyzje zwalniające z zakazów wykonywania robót na tych obszarach. Od czasu obowiązywania obecnej ustawy Prawo wodne przyjmowano zatem, że uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wszelkich prac ("innych robót") jest obligatoryjne i stosownie do przepisu art. 140 ust. 1 pkt 5 organem właściwym do wydania takiego pozwolenia jest marszałek województwa. Prowadziło to do wydawania pozwolenia wodnoprawnego nawet na niewielkie roboty, niemające istotnego znaczenia w kształtow[...]

Komentarz do artykułu "Słup powietrza oblany żelazem czyli o przepustach, rowach i aspektach prawnych uwag i wniosków kilka"


  W numerze 8 "Gospodarki Wodnej" został opublikowany artykuł o przepustach i rowach; generalne tezy artykułu podzielam, jednak w szczegółach budzi on moje wątpliwości. Zgadzam się z sugestią, że celowe jest uproszczenie i ułatwienie działań inwestycyjnych oraz zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie niektórych urządzeń wodnych, i to nie tylko urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Od dawna powracają sugestie, aby w prawie wodnym wprowadzić sprawdzoną w prawie budowlanym instytucję "zgłoszenia" zamiaru wykonania robót, chociaż zawarte w prawie wodnym "odpowiednie stosowanie przepisów" daje organom możliwość odstąpienia od wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli konkretne działania nie ingerują w kształtowanie zasobów wodnych, a udzielone uprawnienia nie wymagają nakładania na uprawnionego określonych obowiązków. Największe moje wątpliwości budzi podsumowanie tego artykułu - w świetle tego wydaje się, że Wojciech Rejman autor artykułu, nie do końca rozumie niuanse zawarte w przepisach prawa wodnego. Autor proponuje uściślenie definicji rowu jako urządzenia wodnego i być może należałoby to uczynić, aby osoby niekorzystające z prawa wodnego "na co dzień" nie miały żadnych wątpliwości. Wydaje się jednak, że definicje zawarte w art. 9 ust. 1 pkt 13 i pkt 19 Prawa wodnego dają moż[...]

 Strona 1  Następna strona »