Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Anna Tomaszkiewicz-Potępa"

Wybrane właściwości nierozpuszczalnych w toluenie frakcji smoły koksowniczej

Czytaj za darmo! »

Z wybranych smół wysokotemperaturowych i prasmół wyodrębniono frakcję związków nierozpuszczalnych w toluenie, którą następnie rozdzielono na subfrakcje za pomocą tetrahydrofuranu, N,N-dimetyloaniliny i chinoliny. Określono wpływ subfrakcji na trwałość emulsji smołowo-wodnej. Stwierdzono, że emulsje te są silniej stabilizowane przez frakcję rozpuszczalną w chinolinie niż przez frakcję nierozp[...]

Masło shea (masło karite). Cz. I. Pochodzenie i pozyskiwanie


  Przedstawiono informacje dotyczące metod pozyskiwania, frakcjonowania i uszlachetniania masła shea. A review, with 34 refs. Shea (Vitellaria paradoxa) z rodziny Sapotaceae jest rośliną, której owoce zawierają nasiona bogate w tłuszcz zwany masłem shea, stosowany w produkcji żywności i kosmetyków. Drzewo shea to masłosz (rodzina Sapotaceae, Vitellaria paradoxa CF Gaertner, synonim Butyrospermum Parkii (G. Don Hepper)) występuje w pasie sawanny rozciągającym się w Subsaharyjskiej Afryce na północ od równika. Najbardziej cenionym produktem jego przerobu jest masło shea (w krajach frankofońskich: beurre de karité), pochodzące z nasion. Orzechy masłosza mają długą historię jako towary handlowe. Pierwsze informacje w Pd. Europie dotyczące jego cennych właściwości przekazał marokański podróżnik Ibn Battuta1) w XIV w. W świecie zachodnim orzechy te zostały po raz pierwszy opisane w naukowy sposób przez szkockiego badacza Mungo Parka, który w XVIII w. przedstawił ich zalety jako źródła oleju jadalnego, środków do pielęgnacji skóry i etnofarmaceutyków. Przetworzone masło shea jest wykorzystywane przede wszystkim jako dodatek do masła kakaowego w produkcji czekolady oraz w preparatach kosmetycznych i parafarmaceutycznych. W Afryce, wysokokaloryczny miąższ shea odgrywa rolę w diecie mieszkańców, a kora i żywica mają duże znaczenie w ludowej medycynie2). Główne triglicerydy (TAG) masła shea zawierają kwasy stearynowy- oleinowy-stearynowy (13-46%) i stearynowy-oleinowy-oleinowy (16-31%). Shea z Ugandy jest bardziej płynny i nie wymaga frakcjonowania w celu uzyskania gotowego surowca. Właściwości masła z Afryki Zachodniej są bardziej zróżnicowane. W ramach tych samych społeczności lokalnych otrzymuje się masło o miękkiej i twardej Politechnika Krakowska Anna Tomaszkiewicz-Potępa * Masło shea (masło karite). Cz. I. Pochodzenie i pozyskiwanie Shea butter (beurre de karité). Part 1. Origin and recovery Katedra Technologii Organicznej i Pro[...]

Substancje biologicznie aktywne z Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky Manden)

Czytaj za darmo! »

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky) jest sprowadzoną z Kaukazu, trudną do wytępienia rośliną inwazyjną, występującą w wielu krajach Europy Środkowej, po nieudanych próbach wykorzystania go jako rośliny paszowej. Wtórne metabolity obecne w jego nasionach mogą być wykorzystywane w technologiach małotonażowych, jako substancje biologicznie aktywne lub jako półprodukty do syntezy odpowiednich pochodnych. W pracy zaproponowano metodykę pozyskiwania i rozdziału ekstraktów z ww. surowca, możliwą do zastosowania w większej skali. Dried or frozen seeds, stems and leaves of Sosnovski hogweed were extd. with EtOAc. After removal of the solvent by vacuum evapn., the exts. were disperged in H2O and reextd. with n-hexane, tetrahydrofurane, CH2Cl2, PhMe and CCl4 to sep. the exts. into resp. fractions. Psolarene, angelicine, Me(CH2)7OAc and 15-pentadecanolide were identified in the fractions by gas chromatog., IR and 1H-NMR spectroscopy. Substancje biologicznie aktywne, wykorzystywane m.in. w kosmetyce, farmacji lub ochronie roślin, są otrzymywane metodami syntezy chemicznej lub wyodrębniane z surowców naturalnych. Obie te metody, często łączone, były przedmiotem wielu badań. Wśród aktywnych substancji ważne miejsce zajmują estry alkoholi tłuszczowych, naturalne antyutleniacze oraz furanokumaryny, zarówno o budowie linearnej (psolaren i pochodne) jak i angularnej (angelicyn i pochodne). Podstawowe struktury wymienionych związków zamieszczono na rys. 1. W praktyce medycznej związki te są stosowane m.in. w przypadku takich chorób skóry, jak łuszczyca i bielactwo1), talasemia2), a także jako czynniki antykonwulsyjne3) oraz jako substancje wspomagające kurację anty-HIV4). Mogą być również stosowane w preparatach łagodzących skutki zmiany czasu (jet lag suppressant)5,6). Fotoaktywność furanokumaryn w stosunku do DNA i RNA różnych organizmów7) umożliwia wykorzystywanie ich w analityce biochemicznej8-10), a także jako potencjalny składni[...]

Właściwości antyoksydacyjne ekstraktu z nasion barszczu Sosnowskiego


  Dokonano charakterystyki właściwości antyoksydacyjnych ekstraktu z nasion barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky), występującego na terenie Polski jako uciążliwa roślina inwazyjna. Ekstrakt otrzymany metodą ciągłej ekstrakcji octanem etylu rozdzielono metodą chromatografii kolumnowej na żelu krzemionkowym na frakcje i subfrakcje, a ich skład określono, stosując analizę GC-MS. Dla frakcji głównych oznaczono właściwości antyutleniające i sumaryczną zawartość fenoli. W nasionach Heracleum Sosnowsky stwierdzono dużą zawartość aktywnych antyutleniaczy o różnorodnej strukturze chemicznej. Obecność tych związków w nasionach może być jedną z przyczyn odporności nasion na działanie czynników zewnętrznych, a tym samym może ułatwiać rozprzestrzenianie się rośliny. Sosnowski hogweed seeds were extd. with AcOEt. The exts. were sepd. by column chromatog. on SiO2 gel into fractions and subfractions analyzed by mass spectroscopy and tested for antioxidizing proprieties and the content of phenols (colorimetry). The high content of active antioxidants was supposed as a reason for resistance of the plant against external factors, and easy spreading. Rodzaj Heracleum, do którego zalicza się barszcz Sosnowskiego, należy do rodziny Apiaceae (Umbelliferae)1). Obejmuje ona 60-70 gatunków roślin dwu- i wieloletnich, rosnących w klimacie umiarkowanym półkuli północnej. Największe skupiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Anna Tomaszkiewicz-Potępa , Otmar Vogt* Właściwości antyoksydacyjne ekstraktu z nasion barszczu Sosnowskiego Antioxidizing properties of an extract from Sosnowski hogweed seeds Dr inż. Otmar VOGT w roku 1990 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Doktorat z nauk chemicznych uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest adiunktem w Katedrze Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych Politechniki Krakowskiej. Specjalność - kataliza, tech[...]

Masło shea (masło karite). Cz. II. Skład chemiczny, metody przerobu i kierunki zastosowania


  Przedstawiono informacje dotyczące właściwości chemicznych I związanych z nimi zastosowań masła shea. A review, with 42 refs. W składzie kwasów tłuszczowych triglicerydów masła shea dominują kwasy oleinowy, stearynowy i linolowy. Jego główną zaletą jest wysoka zawartość frakcji nie ulegającej zmydlaniu, w tym związków fenolowych i tokoferoli, oraz innych połączeń o wysokiej aktywności biologicznej (estrów kwasów octowego oraz cynamonowego i alkoholi triterpenowych, estrów kwasów tłuszczowych i alkoholi triterpenowych, fitosteroli). Ilość składników biologicznie aktywnych jest w dużym stopniu zależna od geograficznego pochodzenia surowca i warunków jego pozyskiwania1). Masło przetwarzane jest na wiele sposobów, z wykorzystaniem fizycznych i chemicznych procesów, a produkty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Surowe masło shea składa się głównie z triacyloglicerydów (TAG) i innych zmydlających się składników. W składzie kwasów tłuszczowych TAG dominują kwasy oleinowy, stearynowy i linolowy. Masło zawiera również duże ilości estrów kwasu cynamonowego i alkoholi triterpenowych. Frakcjonowanie fizyczne surowego masła daje frakcję o wysokiej (stearyna shea) i niskiej (olej shea) temperaturze topnienia. Akihisa i współpr.2) przebadali 36 próbek masła shea z 7 krajów afrykańskich. Stwierdzili dużą rozpiętość właściwości w zależności od kraju pochodzenia próbki. Generalnie masło shea z krajów Afryki Zachodniej zawierało więcej alkoholi triterpenowych i kwasu stearynowego niż masło pochodzące ze Wschodniej Afryki. Podstawowe właściwości dla próbek z Ghany i Ugandy wynosiły odpowiednio: zawartość TAG 36,8 i 43,8%, frakcje nie zmydlające się 9,7 i 4,3%, alkohole triterpenowe w surowcu 5,8 i 1,2%, a we frakcjach niezmydlających się 59,8 i 28,5%. Politechnika Krakowska Anna Tomaszkiewicz-Potępa *, Karolina Śliwa Masło shea (masło karite). Cz. II. Skład chemiczny, metody przerobu i kieru[...]

Shea butter (beurre de karite). Part 3. Use of shea butter in food, cosmetics and pharmaceutical industry Masło shea (masło karite). Cz. III**. Zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym DOI:10.15199/62.2015.7.5


  A review with 51 refs. Przedstawiono informacje dotyczące zastosowania masła shea w wybranych gałęziach przemysłu. Masło shea (masło karite), pozyskiwane z orzechów1), jest źródłem wielu cennych nienasyconych triacyloglicerydów (TAG), estrów kwasu cynamonowego, alkoholi triterpenowych, fitosteroli i tokoferoli. Od pojawienia się na rynkach europejskich stało się ono poszukiwanym na całym świecie surowcem o różnorodnych zastosowaniach. Początkowo masło było stosowane w podobny sposób, jaki od dawna wypracowały kraje Sahelu. W tradycyjnych zastosowaniach masło shea jest nie tylko źródłem tłuszczów, ale także ważnym lekiem w medycynie ludowej. Jest używane do łagodzenia bólów reumatycznych i chorób stawów, w przypadkach zwichnięć, obrzęków i zasinień. Jest też szeroko stosowane w leczeniu problemów skórnych oraz do masażu kobiet w ciąży i małych dzieci. Masło gorszej jakości przerabia się na mydło lub stosuje jako materiał nadający wodoodporność2). Podobnie jak inne surowce naturalne bogate w triacyloglicerydy, również masło shea stało się przedmiotem licznych badań dotyczących możliwości frakcjonowania i modyfikacji chemicznej, przy jednoczesnym zachowaniu biologicznie aktywnych składników3). Przemysł spożywczy Obecnie 85-90% wyodrębnianego masła shea znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym4), głównie jako dodatek do wyrobów czekoladowych i innych słodyczy oraz do produkcji margaryny. Masło sheamoże stanowić również składnik suplementów diety. Jak donosi Chen i współpr.5) ekstrakt olejowy z orzechów shea, w postaci suplementu diety pod nazwą SheaFlex75, był stosowany w leczeniu chorób artretycznych. Efektywność jego działania została potwierdzona na grupie 33 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Po 16-tygodniowej kuracji zaobserwowano zmniejszenie stanów zapalnych, wzrost poziomu kolagenu, złagodzenie bólu oraz poprawę funkcji mięśni. W ciągu ostatniego dwudziestolecia obserwuje się stały wzrost światowego [...]

 Strona 1