Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Nowak"

Badanie właściwości barierowych włókienniczych wyrobów powlekanych i układów zawierających wyroby powlekane poddanych działaniu warunków imitujących użytkowanie odzieży i konserwację. Cz. I


  Materiały barierowe spełniają przede wszystkim funkcje ochronne w stosunku do człowieka, ale mogą również chronić produkt wytwarzany przez człowieka. O "barierowości" wyrobu włókienniczego stanowi określona jego właściwość lub zespół właściwości nadających wyrobowi zakładane funkcje ochronne. Wyroby powlekane, będące głównie tkaninami z nałożoną na ich powierzchnię (najczęściej wewnętrzną), cienką powłoką polimerową i membrany polimerowe na nośnikach włókienniczych typu dzianina lub włóknina, wykorzystuje się w szerokim zakresie do produkcji odzieży sportowej, rekreacyjnej i ochronnej. Odzież, w której stosowane są tkaniny powlekane lub membrany polimerowe posiada właściwości ochronne, czyli zabezpiecza człowieka przed nie zawsze korzystnymi dla jego zdrowia, życia i pracy warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, śnieg, mgła i wiatr. Właściwości ochronne nadawane wyrobom powlekanym przez powłokę/membranę polimerową, określane są parametrem wodoszczelności. Wodoszczelność jest miarą oporu, jaki stawia wyrób przenikającej przez niego wodzie, podawana jako wysokość słupa hydrostatycznego działającego na wyrób. Materiały powlekane nowej generacji oprócz wyżej wymienionych właściwości wodoszczelności i wiatroszczelności, charakteryzują się również możliwością przepuszczalności pary wodnej, tzw. "oddychalnością". Okres czasu, w którym w warunkach normalnego dla określonego wyrobu użytkowania i niezbędnej konserwacji, wyrób pozostaje pełnowartościowy, tj. zachowuje swoje podstawowe cechy umożliwiające mu użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, określane jest trwałością użytkową. W przypadku wyrobów powlekanych/odzieży z wyrobów powlekanych podstawową cechą decydującą o ich przydatności do użytkowania jest właśnie wodoszczelność. W całym okresie użytkowania wyrobu powinna być ona na poziomie gwarantującym użytkownikowi zachowanie dobrej ochrony przed zamoczeniem. Jednakże w czasie użytkowania wyroby/odzież podlegają dynamicznym dz[...]

Badanie właściwości barierowych włókienniczych wyrobów powlekanych i układów zawierających wyroby powlekane poddanych działaniu warunków imitujących użytkowanie odzieży i konserwację. Cz. II


  Wyroby powlekane polimerami błonotwórczymi akrylowymi i akrylowo-silikonowymi w dyspersjach wodnych charakteryzują się niewysoką wodoszczelnością początkową (ok. 50 - 80 cm). Powłoki z tych polimerów ulegają szybkiemu uszkodzeniu w wyniku procesów zgniatania/zginania i konserwacji, co powoduje spadek wodoszczelności o około 50% wielkości pierwotnej już po 9 000 cykli zgniatania/zginania i 5-krotnym praniu. Dalsze procesy zgniatania/ zginania i konserwacji (27 000 cykli/15 x pranie) powodują spadek parametru wodoszczelności do ca 60% wielkości początkowej. Z uwagi na to, że wyroby powlekane polimerami błonotwórczymi akrylowymi i akrylowo-silikonowymi w dyspersjach wodnych, posiadają ogólnie niskie wartości wodoszczelności początkowej i w krótkim czasie użytkowania następuje istotny jej spadek, zatem wyroby te nie będą gwarantować odporności na działanie wody i można z dużym prawdopodobieństwem określić ich czas życia na okres 1 roku użytkowania. Kształtowanie się wodoszczelności dwóch wybranych wyrobów powlekanych polimerami akrylowymi w dyspersjach wodnych, poddanych działaniu warunków imitujących użytkowanie odzieży i konserwację przedstawiono w postaci graficznej na rys. 1. 2. Wyroby mające powłokę z polimerów uretanowych hydrofilowych w dyspersjach wodnych, o masie powierzchniowej naniesienia ok. 44 g/m2, charakteryzują się bardzo wysoką wodoszczelnością wstępną (powyżej 1000 cm). Powłoki z tych polimerów, ulegają uszkodzeniu na skutek zgniatania/zginania i konserwac[...]

Porównania międzylaboratoryjne wyznaczania skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu. Część I - skrzynkowa metoda badania pillingu


  The interlaboratory determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 1- Pilling box method. Polish Centre for Accreditations as an accreditation body requires from the accredited laboratories to participate in programmes of proficiency examination / interlaboratory comparisions. The results of a laboratory partipation in such a programme are for PCA the remarkable element of accredited laboratories assessment and of proving their technical competences. Considering the above guidelines, the Metrology Laboratory active in the Institute of Security Technologies "MORATEX" in Lodz, accredited by PCA, organised and coordinated two interlaboratory comparisions regarding the accredited testing methods on the determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling. The article presents the results of comparisons, which proved repeatability and reproducibility of standard testing method according to PN-EN ISO 12945-1:2002 Textiles-Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 1: Pilling box method. 1. Wprowadzenie Polskie Centrum Akredytacji jako jednostka akredytująca, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17011:2006, wymaga od akredytowanych laboratoriów uczestnictwa w programach badań biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych [2]. Wyniki uczestnictwa laboratorium w tych programach są dla PCA istotnym elementem oceny akredytowanych laboratoriów i wykazania ich kompetencji technicznych. Polityka PCA dotycząca wykorzystywania badań biegłości w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów, zgodna z powyższą normą, przedstawiona została w dokumencie DA-05 zatytułowanym "Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości" [1]. Spełnienie wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie jest podstawowym kryterium wskazującym na udzielenie bądź utrzymanie akredytacji laboratorium. Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, akredytowane przez PCA Laboratorium Badań Metrologicznych [...]

Porównania międzylaboratoryjne wyznaczania skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu. Część II - badanie pillingu zmodyfikowaną metodą Martindale'a


  The interlaboratory determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling. Part II - Modified Martindale method Polish Centre for Accreditations as an accreditation body requires from the accredited laboratories to participate in programmes of proficiency examination / interlaboratory comparisions. The results of a laboratory partipation in such a programme are for PCA the remarkable element of accredited laboratories assessment and of proving their technical competences. Considering the above guidelines, the Metrology Laboratory active in the Institute of Security Technologies MORATEX in Lodz, accredited by PCA, organised and coordinated two interlaboratory comparisions regarding the accredited testing methods on the determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling. The article presents the results of comparisons, which proved repeatability and reproducibility of standard testing method according to PN-EN ISO 12945-2:2002 Textiles-Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 2: Modified Martindale method. 1. Wprowadzenie Powszechnie występujące zjawisko pillingu i mechacenia oraz jedną z metod służącą do oceny, omówiono w części I artykułu pt. "Porównania międzylaboratoryjne wyznaczania skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu. Część I - skrzynkowa metoda badania pillingu", na łamach "Przeglądu Włókienniczego - Włókno Odzież Skóra" (nr 8/2013). Drugi sposób badania umożliwiający uszeregowanie wyrobów w zakresie mechacenia i pillingu, podobnego do występującego w trakcie użytkowania, przedstawiony został w normie PN-EN ISO 12945-2:2002 Tekstylia. Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu. Część 2: Zmodyfikowana metoda Martindale’a. W tej metodzie badania wykorzystuje się przyrząd Nu-Martindale’a z przystawką do badania pillingu, składający się z płyty podstawowej z zamontowanymi stołami pilli[...]

Renowacja odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej

Czytaj za darmo! »

Wcykl życia przewodów kanalizacyjnych, tak jak każdych innych konstrukcji inżynierskich, wpisane są procesy zużywania się i starzenia. Wymuszają one renowację sieci, aby właściwie spełniała swoją funkcję i nie powodowała zagrożeń w postaci katastrof. Stosowanych jest wiele metod renowacji odwodnienia ulic. W artykule omówimy metody bezwykopowe. Zalety stosowania tych technologii doskonale wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju w budownictwie [A. Kolonko, C. Madryas, L. Wysocki Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych. Wrocław, Politechnika Wrocławska, 2002 r.] i są następujące: - brak uciążliwości dla mieszkańców; - nienaruszenie jakości urbanistycznej otoczenia; - brak zniszczeń nawierzchni; - ochrona środowiska; - bardzo korzystne właściwości hydrauliczne kanału po r[...]

Dostosowanie Laboratorium Badań Metrologicznych ITB MORATEX do praktycznej oceny wybranych właściwości odzieży roboczej i ochronnej


  Adaptation of Metrology Laboratory of the "MORATEX" Institute for practical assessment of some properties of workwear and protective clothing The paper presents two methods for testing textile products. They have been implemented into the range of tests at the Metrology Laboratory of MORATEX, accredited by Polish Centre for Accreditations: - PN-EN ISO 14419:2010 "Textiles. Oil repellency. Hydrocarbon resistance test", - PN-EN 1149-3:2007 "Protective clothing. Electrostatic properties. Part 3: Test methods for measurement of charge decay". The repeatability and reproducibility of standard test methods have been examined on a basis of executed interlaboratory comparisons, which allowed for assessing the ability of the laboratory to perform tests competently and obtain reliable results. Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badań Metrologicznych ITB MORATEX sukcesywnie rozszerza zakres prowadzonych badań w celu dostosowania do praktycznej oceny wybranych właściwości wyrobów włókienniczych, zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Szczegółowa analiza tych właściwości oraz ocena możliwości technicznych laboratorium, po doposażeniu w odpowiednie stanowiska pomiarowe, umożliwiła w 2011 roku rozszerzenie dotychczasowego zakresu badań, poprzez wdrożenie dwóch nowych metod badawczych wyrobów włókienniczych przeznaczonych na odzież roboczą i ochronną o specjalnych właściwościach [8]. - Jedna z nich dotyczy oceny odporności wyrobów włókienniczych na absorpcję serii wybranych ciekłych węglowodorów o różnych napięciach powierzchniowych i pozwala na wyznaczenie przybliżonego wskaźnika odporności na plamienie oleistymi substancjami ciekłymi, czyli ich oleofobowości, zgodnie z normą PN-EN ISO 14419:2010 "Tekstylia. Oleofobowość. Węglowodorowy test odpornościowy." - Druga metoda, wymagająca oryginalnego stanowiska pomiarowego, umożliwia określenie antyelektrostatycznych właściwości materiałów, poprzez badania charakte[...]

Praktyczna ocena trwałości mocowania systemu amortyzującego hełmu DOI:10.15199/60.2017.03.1


  Główną funkcją hełmu jest ochrona głowy przed urazami podczas wykonywania różnego rodzaju zadań oraz zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i atmosferycznymi. Obecnie znanych jest wiele hełmów ochronnych przeznaczonych do ochrony osobistej wojska, policji czy innych służb mundurowych. Hełmy balistyczne stanowią ochronę głowy użytkownika przed bezpośrednimi uderzeniami, odłamkami, pociskami broni strzeleckiej, czy skutkami uderzeń niebezpiecznymi przedmiotami. W skład hełmów balistycznych najczęściej wchodzą: a) czerep hełmu wraz z opaską krawędziową (system rozmiarowo- amortyzujący, uprząż mocująca), b) wyposażenie wewnętrzne, c) pokrowiec. Hełmy balistyczne w zależności od ich przeznaczenia wykonane są z różnych materiałów. W nowoczesnych hełmach wykorzystywane są zaawansowane technologie kompozytowe, zapewniające komfort przy długotrwałym użytkowaniu. Czerepy hełmów balistycznych najczęściej wykonane są z włóknistego kompozytu polimerowego. Matryce kompozytu stanowią konstrukcje włókiennicze (arkuszowe lub tkaninowe), otrzymywane na bazie włókien ciągłych. Powszechnie wiadomo, że użytkownik hełmu w trakcie pełnienia czynności służbowych jest zmuszony do wykonywania różnych manewrów, tj. bieganie, skoki itp. W związku z tym niezwykle istotną cechą hełmu jest jego odpowiednie dopasowanie do głowy użytkownika, uniemożliwiające przemieszczanie hełmu, opadanie na oczy na skutek poluzowania elementów łączących czerep z systemem mocującym hełmu. Poprawne dopasowanie systemu amortyzującego zapewni właściwe osadzenie hełmu na głowie, co pozwoli na skuteczniejszą ochronę przed urazem. Zazwyczaj konstrukcja hełmów balistycznych opiera się o specyfikacje wojskowe czy wytyczne zawarte w odpowiednich normach. Zgodnie z postanowieniami normy PN-V-87001:2011 elementy wyposażenia wewnętrznego, łączące wkład mocujący z czerepem nie powinny ulegać samoczynnemu przemieszczaniu, poluzowaniu lub rozłączaniu. Węzły regulacyjne powinny mi[...]

 Strona 1  Następna strona »