Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Zaleski"

Program EUROSCAFFOLDER działaniem na rzecz bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach

Czytaj za darmo! »

U padki z wysokości należą do najczęstszych przy- czyn groźnych wypadków nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Z badań Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że na ogół wypadki powstają nie podczas montażu lub demontażu rusztowań, lecz wykonywania róż- nego rodzaju prac budowlano-montażowych i wykończenio- wych z zastosowaniem rusztowań. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lu- tego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod- czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) montażyści rusztowań podlegają obowiązkowemu szkoleniu specjalistycznemu, natomiast obowiązek[...]

Zarządzanie gospodarką wodną - czekanie na Aleksandra Wielkiego, który przetnie istniejący węzeł gordyjski

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony tekst powstał jako naturalna i spontaniczna reakcja jego autorów na sytuację gospodarki wodnej w Polsce i jej stopniowy upadek na przestrzeni ostatnich 40 lat. Co ciekawe, transformacja społecznopolityczna z 1989 r. nie zmieniła niekorzystnych trendów dotyczących gospodarki wodnej, choć w wielu innych obszarach działań państwa przyniosła rewolucyjne i korzystne zmiany. Przykładem dobitnym jest gospodarka narodowa i ochrona środowiska. Autorzy reprezentują środowiska naukowe obu głównych polskich dorzeczy: Wisły i Odry, ale tekst ten nie przedstawia uzgodnionego stanowiska środowisk związanych z gospodarką wodną w Polsce. Jest prezentacją wspólnych poglądów autorów diagnozujących obecny stan, a także propozycją dość zasadniczych zmian tego stanu jako punktu wyjś[...]

79. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD)


  Lucerna (Szwajcaria), 30 maja - 3 czerwca 2011 r. W ramach 79. Rocznego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD) odbyły się posiedzenia komitetów tematycznych ICOLD, posiedzenie plenarne Komitetu Wykonawczego ICOLD i Międzynarodowe Sympozjum na temat "Zapory i zbiorniki - nowe wyzwania". 79. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego ICOLD W posiedzeniu plenarnym Komitetu Wykonawczego uczestniczą przedstawiciele komitetów narodowych. Polską stronę reprezentowali przedstawiciele Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (POLCOLD) oraz Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB: Janusz Zaleski - przewodniczący POLCOLD-u, Jan Winter - wiceprzewodniczący POLCOLD- u, Andrzej Wita - wiceprzewodniczący POLCOLD-u, Anna Kosik - sekretarz POLCOLD-u oraz Edmund Sieinski - dyrektor OTKZ IMGW-PIB. Podczas tegorocznego spotkania zapadły decyzje ważne dla działalności ICOLD w najbliższych latach. Podsumowano również działania od ostatniego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego w Hanoi w 2010 r. Najważniejsze z nich to: □ Przyjęcie nowych czł[...]

Kioto'2012 - 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz XXIV Kongres Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (Icold )


  Kioto, 2-8 czerwca 2012 r. W Kioto, dawnej stolicy Japonii, odbyły się 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz XXIV Kongres Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD). Imprezie towarzyszyły: posiedzenia komitetów tematycznych ICOLD, posiedzenie plenarne Komitetu Wykonawczego ICOLD, XXIV Kongres ICOLD i Międzynarodowe Sympozjum na temat "Zapory dla zmieniającego się świata - potrzeba transferu wiedzy pomiędzy pokoleniami i w świecie". 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Icold (2-5 czerwca) W posiedzeniu plenarnym Komitetu Wykonawczego uczestniczą przedstawiciele komitetów narodowych. Z polskiej strony wzięli udział przedstawiciele Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (POLCOLD) oraz Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB: Janusz Zaleski - przewodniczący POLCOLD-u, Jan Winter i Andrzej Wita - wiceprzewodniczący POLCOLD-u, Anna Kosik - sekretarz oraz Edmund Sieinski - dyrektor OTKZ IMGW-PIB. Podczas spotkania w Japonii zapadły decyzje dotyczące działalności ICOLD w najbliższych latach; podsumowano również działania od ostatniego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego w Lucernie z 2011 r. Najważniejsze z nich to: □ W związku z zakończeniem 3-letniej kadencji prezydenta ICOLD dr. Jia Jinsheng z Chin odbyły się wybory na nową kadencję. Zgłoszono dwóch kandydatów Przemysława A. Zielinskiego z Kanady (podkreślał swój polski rodowód) oraz Adama Nombre z Burkina Faso. W tajnym głosowaniu zwyciężył jednym głosem (32:31) przedstawiciel Afryki. □ Wybory wiceprezydenta ICOLD ze strefy eu[...]

Porównanie danych opadowych z sieci deszczomierzy i radaru meteorologicznego dla Wrocławia DOI:10.15199/17.2017.7.5


  1. Wprowadzenie Analiza zjawiska opadów atmosferycznych w kontekście utylitarnego wykorzystania danych na potrzeby hydrologii miejskiej, jak: projektowanie systemów odwodnień, modelowanie pracy sieci kanalizacyjnej, systemy RTC, predykcja warunków pogodowych w zlewni [1] wymaga, z uwagi na zmienność pól opadowych, zastosowania odniesienia przestrzennego baz opadowych. W niniejszym artykule wykorzystano dane opadowe z wrocławskiej sieci deszczomierzy oraz z radaru meteorologicznego położonego w oddaleniu od miasta. Należy podkreślić całkowicie odmienny sposób zbierania danych przez każdy z tych przyrządów, zarówno z uwagi na zastosowane rozwiązania technologiczne jak i odmienne ujęcie skali przestrzennej zjawisk opadowych. Na potrzeby niniejszej pracy wykorzystano rozwiązania GIS w celu umożliwienia porównania tychże zestawów danych. Lokalizacjom deszczomierzy przypisano odpowiadające im komórki zobrazowania radarowego. Identyfi kacja była możliwa dzięki relacji przestrzennej punkt-raster. Poniżej opisano dokładniej źródła danych, które zostały wykorzystane w niniejszej publikacji, tj. pokrótce scharakteryzowano system radarów POLRAD oraz wrocławską sieć deszczomierzy, należącą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. 2. System POLRAD Współcześnie monitoring opadów z wykorzystaniem radarów na terenie Polski jest prowadzony w sposób operacyjny z wykorzystaniem systemu POLRAD. System POLRAD obejmuje swym zasięgiem cały kraj, a jego operatorem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). System zbudowany jest aktualnie z sieci 8 radarów rozmieszczonych na terenie całego kraju (rys. 1). Sieć pomiarową tworzą radary dopplerowskie, pracujące w zakresie C (ok. 5,5 GHz), produkcji Selex SI Gematronik. Są to radary typów Meteor 500C i 1500C, które są stopniowo wymienione na 304 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2017 nowocześniejsze radary podwójnie spolaryzowane (ang. dual polar[...]

 Strona 1