Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA CHAMMAS"

Udział społeczny w planowaniu gospodarowania wodami

Czytaj za darmo! »

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym, a szczególności w kwestiach gospodarki wodnej, nie ma w Polsce długiej tradycji. Społeczeństwo polskie rzadko uczestniczy w publicznych debatach dotyczących zagadnień związanych z gospodarką wodną. Takiego stanu rzeczy można i należy dopatrywać się w ograniczeniach charakterystycznych dla funkcjo[...]

Udział społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami

Czytaj za darmo! »

gospodarowanie wodami, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, ma istotny wpływ zarówno na stan zasobów wodnych i środowiska wodnego, jak i na warunki rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki opierających swoją działalność na korzystaniu z wód. Konieczne do realizacji działania wynikające z wejścia Polski do Unii europejskiej i wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, ustanawiającej ram[...]

Udział społeczeństwa w procesie przygotowania planów gospodarowania wodami - rezultaty pierwszej tury konsultacji społecznych

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie planowania w gospodarce wodnej stanowi wymóg ramowej dyrektywy wodnej. Ustawa Prawo wodne, realizując ten wymóg, przewiduje trzy etapy konsultacji społecznych w trakcie sporządzania planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy. w czerwcu br. został zakończony pierwszy etap konsultacji dotyczących "harmonogramu i programu prac związanych ze sp[...]

Udział społeczny w planowaniu gospodarowania wodami

Czytaj za darmo! »

Gospodarowanie wodami wpływa w istotny sposób zarówno na stan wód, jak i na warunki rozwoju większości sektorów gospodarki, których działalność oparta jest na korzystaniu z wód. Tym samym zarządzanie wodami odgrywa znaczną rolę w kształtowaniu sytuacji społeczno-ekonomicznej całego społeczeństwa. Stąd tak istotne jest zapewnienie udziału społeczeństwa w planowaniu w gospodarce wodnej. Mo[...]

Woda w centrum uwagi - konsultacje społeczne w planowaniu w gospodarce wodnej

Czytaj za darmo! »

woda - jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność człowieka - jest najcenniejszym, ale od wielu lat coraz bardziej deficytowym, dobrem naturalnym. w wyniku dotychczasowego sposobu gospodarowania wodami powodujemy zmniejszanie się odnawialnych zasobów wodnych. na skutek działalności człowieka tracimy też ogromne ilości czystej wody, zanieczyszczamy rzeki, jeziora, z których często czerpiemy wodę do picia. degradacja dotknęła już całe środowisko wodne; stanowi zagrożenie dla życia związanego z wodą. Przekształcenie środowiska, jakie nastąpiło na skutek niewłaściwego jego użytkowania, powoduje również zagrożenie dla ludzi, niejednokrotnie ogranicza możliwości rozwoju regionu. Szansę na poprawę tej sytuacji niesie realizacja zamierzeń[...]

Proces konsultacji planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy na terenie działania RZGW w Krakowie

Czytaj za darmo! »

Planowanie w gospodarce wodnej to, jak każdy proces planistyczny, projektowanie przyszłości. Projektowanie o tyle szczególne, że ze względu na interdyscyplinarny charakter gospodarki wodnej, ma istotny wpływ zarówno na stan zasobów wodnych i środowiska wodnego, jak i na warunki rozwoju wszystkich sektorów gospodarki opartych na korzystaniu z wody. Plany gospodarowania wodami, do których opracowania Polska zobowiązała się jako państwo członkowskie UE, będą miały wpływ na sytuację społeczną i ekonomiczną całego społeczeństwa. Osiągnięcie dobrego stanu1) wód i środowiska wodnego w perspektywie roku 2015, który jest celem planów gospodarowania wodami i podsumowanych w nich programów działań2), oznacza niewątpliwą korzyść dla wszystkich mieszkańców - czysta woda stanowi przecież natu[...]

Przykład zaangażowania środowisk zawodowych i społecznych w proces przygotowania planów gospodarowania wodami

Czytaj za darmo! »

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przystąpił do kolejnego etapu sporządzania planów gospodarowania wodami, jakim jest identyfikacja najistotniejszych problemów związanych z wodą i środowiskiem wodnym na swoim obszarze działania. Postanowił zaprosić do wspólnej identyfikacji tych problemów członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły oraz Stałej Komisji ds. Ud[...]

Konsultacje projektów planów gospodarowania wodami w obszarze działania RZGW w Krakowi

Czytaj za darmo! »

22 czerwca dobiegła końca III tura konsultacji społecznych, a tym samym zakończyły się konsultacje I cyklu planowania w gospodarce wodnej zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Ostatni ich etap był najważniejszy, dotyczył bowiem opracowanych wstępnie projektów Planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce (por. AURA 5/ 09). W ciągu pół roku wszyscy, którym stan zasobów wodnych nie jest obojętny, mogli wypowiedzieć się w sprawie działań przewidzianych do realizacji w projekcie Planów. Na obszarze działania RZGW w Krakowie, w ramach III tury konsultacji poddaliśmy opinii publicznej opracowane projekty Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły, Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Dniestru oraz Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorze[...]

 Strona 1