Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Szota"

Numeryczne modelowanie procesu walcowania walcówki żebrowanej kwadratowej 12 mm

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych procesu walcowania walcówki żebrowanej kwadratowej do zbrojenia betonu. W badaniach szczególną uwagę poświęcono analizie wpływu kształtu pasma przedgotowego na tworzenie się żeber na gotowej walcówce w wykroju gotowym. The paper presents the results of theoretical and experimental investigations of the process of rolling square ribbed wire rod designed for concrete reinforcement. In the investigation, particular consideration was given to the analysis of the effect of pre-finished band shape on the formation of ribs on the finished wire rod in the finished pass. słowa kluczowe: walcówka kwadratowa żebrowana, numeryczne modelowanie, meS Key words: square ribbed wire rod, numerical modeling, FEM 1. wprowadzenie. W wal[...]

Rozkład naprężeń wzdłużnych w procesie ciągnienia drutów kwadratowych skręconych

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę numeryczną procesu ciągnienia drutu kwadratowego skręconego w oparciu o program komputerowy Forge2007®, w której to określono rozkłady wzdłużnych naprężeń ciągnienia. analiza naprężeń ciągnienia drutów kwadratowych skręconych uzyskanych z modelowania i badań doświadczalnych wykazała duże wytężenie materiału, znacznie większe niż w przypadku ciągnienia drutów okrągłych. In the work the numerical analysis of drawing square twisted wire on the base of Forge2007® program in which distribution of longitudinal stresses has been shown. The analysis of drawing stresses square twisted wires used from modeling and experimental investigation shown high effort material which was much bigger then in cause drawing of round wires. słowa kluczowe: drut kwadrat[...]

Teoretyczna i doświadczalna analiza procesu ciągnienia drutu kwadratowego skręconego

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę numeryczną procesu ciągnienia drutu kwadratowego skręconego w oparciu o program komputerowy Forge2007® procesu ciągnienia drutu kwadratowego skręconego. W wyniku analizy określono rozkład intensywności odkształceń podczas zmiany kształtu przekroju poprzecznego i skręcenia drutów. Wykazano, że druty kwadratowe skręcone charakteryzują się dużą nierównomiernością intensywności odkształceń. Badania doświadczalne potwierdziły uzyskany z modelowania kształt ciągnionych drutów. Numerical analysis of drawing square twisted wires is presented. Program Forge2007® was used in the analysis. Distribution of effective strains during changes if the cross section and twisting of the wire has been shown. It was found that square twisted wires are characterized [...]

Nowa generacja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym podziałem pasma

Czytaj za darmo! »

W pracy badano wpływ masy rolek rozdzielających na moc walcowania podczas procesu walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma. Do badań przyjęto trzy typy rolek rozdzielających różniących się masą. Przedstawiono nową konstrukcję rolek rozdzielających charakteryzujących się mniejszą masą w porównaniu do rolek stosowanych dotychczas. Analizę przeprowadzono dla procesu walcowania prętów żebrowanych o średnicy 8 mm w technologii czterożyłowej. Do badań teoretycznych wykorzystano program komputerowy Forge2007®. In this study, the influence of slitting rolling mass on the rolling power during rolling process with longitudinal band separation was presented. Three types of slitting rollers with difference mass were used for tests. A new construction of slitting rollers which was characterized by less mass according to slitting rollers used presently was presented. A theoretical analysis in the manufacturing of 8 mm-diameter ribbed bars with the four-strand technology was performed. For the numerical modelling of band slitting the Forge2007® computer program was applied. Słowa kluczowe: walcowanie wielożyłowe, moc walcowania, numeryczne modelowanie, MES Keywords: multi slit rolling, rolling power, numerical modeling, FEM R[...]

Badanie wpływu kształtu pasma na plastyczne płynięcie metalu podczas walcowania prętów płaskich

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono badania teoretyczne procesu walcowania prętów płaskich w wykrojach osadczych i na gładkiej beczce. Do analizy sposobu plastycznego płynięcia metalu podczas walcowania na gładkiej beczce pasma otrzymanego w wykroju osadczym wykorzystano program komputerowy Forge2008®. Prowadzone badania teoretyczne miały na celu określenie wpływu kształtu pasma otrzymanego w wykroju osadczym na poszerzenia pasma podczas walcowania na gładkiej beczce pręta płaskiego o wymiarach 200×10 mm. In the work theoretical tests of flat bar rolling process in the flat rolling and edging pass were carry out. Analysis of metal flow velocity direction during flat pass of the band obtained in edging groove was computed by Forge 2008® program. Aim of the tests was establishing the influence of band shape on the band broadening during the 200×10 mm flat bar rolling process in flat rolls. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, pręt płaski, wykrój osadczy, MES Keywords: hot rolling, flat bar, edging pass, FEM 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 535 w wykroju osadczym wysokość pasma na szerokości jest nierównomierna b>c (rys. 1b, wariant II). Nieuwzględnienie rzeczywistego kształtu pasma otrzymanego po walcowaniu w wykroju osadczym może[...]

WALCOWANIE DWUWARSTWOWYCH PRĘTÓW MIEDŹ-STOP ALUMINIUM WSTĘPNIE ZGRZANYCH WYBUCHEM

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono badania doświadczalne procesu walcowania prętów bimetalowych miedź‐stop aluminium, które wstępnie zgrzano wybuchem. Walcowanie próbek bimetalowych przeprowadzono w układzie wykrojów owal‐koło w walcarce laboratoryjnej duo D150. Pręty badano pod względem jakości połączenia komponentów bimetalu oraz zmian mikrostrukturalnych w obszarze złącza poszczególnych komponentów po zgrzewaniu wybuchowym i po walcowaniu na gorąco. Analizę jakości połączenia przeprowadzono na podstawie analizy mikrostruktury na przekroju poprzecznym próbki w miejscach połączenia komponentów bimetalu. Słowa kluczowe: pręty bimetalowe, zgrzewanie wybuchowe, walcowanie w wykrojach ROLLING PROCESS OF TWO LAYERS COPPER-ALUMINIUM ALLOY BARS JOINED BY THE EXPLOSIVE WELDING The paper presents experimental research of bimetallic copper‐aluminum alloy bars rolling, which were initially joined by explosive welding. The rolling of bimetal sample were made in the oval‐round passes on the D150 laboratory rolling mill. The bars were investigated in terms of bimetallic connection quality and microstructure changes of components after explosive welding and after hot rolling. The estimation of connection quality was made on the base of microstructure analysis of sample cross section in the locations of components connections. Keywords: bimetallic bars, explosive welding, groove‐rolling Wprowadzenie W wyniku ro[...]

Numeryczne modelowanie procesu ciągnienia prętów bimetalowych miedź-aluminium


  W pracy przeprowadzono analizę numeryczną procesu ciągnienia prętów bimetalowych miedź-aluminium opartą na programie komputerowym Forge2008®. Zastosowane pręty bimetalowe charakteryzowały się różnymi wartościami naprężenia uplastyczniającego poszczególnych komponentów pręta. Wsadem do ciągnienia były aluminiowe pręty okrągłe o średnicy 10,9 i 10,6 mm pokryte warstwą miedzi o grubości 0,3 i 0,45 mm. Wykazano, że proces ciągnienia prętów bimetalowych charakteryzuje się dużą nierównomiernością odkształceń i naprężeń wzdłużnych. In the work the numerical analysis of drawing copper-aluminium bimetallic bars on the base of Forge2008® program has been shown. The bimetallic bars had different values of the yield stress between components. The original bars were round (10.9 and 10.6 mm diameter) aluminium bars, covered with 0.3 and 0.45 mm copper layer. It was found that the bimetallic bars drawing process characterize large non-uniform strain and longitudinal stresses. Słowa kluczowe: ciągnienie, pręt bimetalowy, numeryczne modelowanie, MES Key words: drawing, bimetallic bar, numerical modelling, FEM 1. Wprowadzenie. Druty bimetalowe Cu-Al charakteryzują się dobrym przewodnictwem prądu elektrycznego, za co odpowiada zewnętrzna warstwa miedzi, i znacznie mniejszą masą, w porównaniu do jednorodnych drutów miedzianych, za co odpowiada aluminiowy rdzeń. W literaturze anglojęzycznej wyroby takie są określane jako CCA (Copper Clad Aluminium) [1]. Niewiele firm na świecie oferuje tego typu wyroby. [...]

Numeryczne modelowanie zużycia ciągadeł podczas ciągnienia drutu okrągłego


  W pracy przeprowadzono numeryczne modelowanie procesu ciągnienia drutu okrągłego z uwzględnieniem zużycia ciągadeł w zależności od ich kształtu. Do badań teoretycznych procesu ciągnienia zastosowano program komputerowy Forge2008®, który oparty jest na metodzie elementów skończonych i pozwala na termomechaniczną symulację procesów walcowania w trójosiowym stanie odkształcenia. Model zużycia stosowany w programie komputerowym Forge2008® nie pozwala na ilościową ocenę zużycia narzędzi a jedynie na analizę porównawczą. W celu wykorzystania wyników symulacji z zastosowaniem uproszczonego modelu Archarda, do ilościowej oceny zużycia ciągadeł konieczne było zdefiniowanie współczynnika zużycia i twardości narzędzia w funkcji temperatury. The results of the numerical modeling of the wire drawing process with die wear analysis are presented in the paper. Influence of the die shape is investigated. The computer program Forge2008®, which is based on the FE method and allows thermo mechanical 3D analysis of the drawing process, was used. The model of the die wear in Forge2008® does not enable the quantitative analysis. It allows only qualitative comparison of die wear in various conditions. In order to apply simplified Archard model to the quantitative analysis, the coefficient of the die wear and hardness must be defined as functions of temperature. Słowa kluczowe: zużycie, ciągnienie, drut okrągły, ciągadło, MES Keywords: wear, drawing, round wire, drawing die, FEM 2011 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 139 1. Wprowadzenie. Ciągnienie prętów i drutów można zaliczyć do najbardziej wydajnych procesów pozwalających otrzymać wyrób gotowy o wysokich własności[...]

Wpływ kształtu wykroju przedgotowego na rozkład warstwy plateru- jącej podczas procesu walcowania prętów bimetalowych Al-Cu


  W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych procesu walcowania prętów bimetalowych Al-Cu o średnicy końcowej 18 mm. W celu określenia wpływu kształtu wykrojów przedgotowych na rozkład warstwy miedzianej na aluminiowym rdzeniu pręta zapro- jektowano trzy układy wykrojów wydłużających. Wsadem był wstępniak o średnicy 22 mm i równomiernym rozkładzie warstwy platerującej na obwodzie. Udział warstwy miedzi w przekroju poprzecznym pręta wynosił 10 i 15 %. Stwierdzono, że najbardziej równomierny rozkład warstwy platerującej na obwodzie rdzenia można otrzymać stosując układ wykrojów: dwupromieniowy owal modyfikowany-koło. The paper presents the results of the numerical modelling of the rolling process of Al-Cu bimetallic rods. The final diameter of the rods was 18 mm. In order to determine the influence of the shape elongating oval grooves on the distribution of copper layer on an aluminum core rod, three types of oval grooves were designed. The stock was round rod with diameter 22 mm and uniform distribution of the cladded layer at the perimeter. The share of the copper layer in the cross section of the rod was 10 and 15 %. It was found out that the most uniform distribution of cladded layer at the perimeter of the core can be obtained by using the elongating grooves modif[...]

 Strona 1  Następna strona »