Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF CHMIELOWSKI"

Usuwanie zanieczyszczeń w zblokowanej biologicznej oczyszczalni ścieków typu ,,SUPERBOS 200” w miejscowości Szczerców


  Celem artykułu jest ocena działania i usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach typu BOS na przykładzie obiektu w miejscowości Szczerców. Cel został zrealizowany poprzez analizę wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczenia ścieków: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni i ściekach oczyszczonych. Analizowana oczyszczalnia ścieków typu ,,SUPERBOS 200" położona jest w miejscowości Szczerców, w województwie łódzkim. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków posiadająca przepustowość projektową 800 m3∙d-1. RLM wynosi 3267. W latach 2007-2010 była przeprowadzona modernizacja oczyszczalni. Po przeprowadzonej analizie wyników badań można stwierdzić, że średnie stężenie ścieków oczyszczonych osiągało niskie wartości i wynosiło odpowiednio: dla BZT5 - 8,8 mgO2∙dm-3, dla ChZTCr - 61,3 mgO2∙dm-3 oraz 11,8 mg∙dm-3 dla zawiesiny ogólnej.Metoda osadu czynnego jest jednym z najczęściej stosowanym procesem oczyszczania ścieków. Oczyszczanie ścieków tą metodą polega na przetwarzaniu, a co za tym idzie mineralizacji, organicznych zanieczyszczeń zawartych w ściekach przez organizmy wchodzące w skład osadu czynnego (m.in. bakterie Pseudomonas, Zooglea, Micrococcus) [1]. W oparciu o metodę osadu czynnego pracuje wiele zblokowanych oczyszczalni ścieków, do jakich możemy zaliczyć oczyszczalnię typu BOS. To biologiczne oczyszczalnie ścieków o przedłużonym okresie napowietrzania. Wydłużony czas napowietrzania powoduje zmniejszenie ilości pożywienia dostępnego dla mikroorganizmów, co w konsekwencji doprowadza do współzawodnictwa o pozostały[...]

Wpływ uziarnienia złoża filtrów piaskowych o przepływie pionowym na jakość filtratu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zależność pomiędzy średnicą d10 uziarnienia złoża filtracyjnego a stężeniem zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. Badania prowadzono na modelu kolumnowym, odwzorowującym działanie filtrów piaskowych o przepływie pionowym. Model składał się z pięciu kolumn z PVC różniących się materiałem wypełniającym, przez które przesączano ścieki bytowe pochodzące z osadnika gnilnego. Ba[...]

Charakterystyka ilościowa ścieków dopływających do przydomowej oczyszczalni z pojedynczego gospodarstwa wiejskiego

Czytaj za darmo! »

Na skutek działalności człowieka i różnego rodzaju jego potrzeb zostaje zużywana woda, która zamieniana jest na ścieki. Zgodnie z ustawą [1] ścieki powstające w gospodarstwie domowym to ścieki bytowe [2]. W gospodarstwach typowo rolniczych, gdzie prowadzona jest hodowla zwierząt, produkcja rolnicza itp., woda zużywana jest nie tylko na cele bytowe ludzi, ale także na potrzeby zwierząt, do op[...]

Wpływ średnicy zastępczej d10 złoża w filtrach piaskowych o przepływie pionowym na skuteczność usuwania związków biogennych

Czytaj za darmo! »

Nieoczyszczone ścieki stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, które może spowodować zaburzenie równowagi biologicznej w odbiorniku. Na terenach wiejskich w znacznej mierze obserwuje się rozproszoną zabudowę, gdzie ze względów ekonomicznych nie można wybudować kanalizacji zbiorczej, więc pozostaje wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków [1, 2, 3, 4]. Aktualnie na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań z zakresu oczyszczania ścieków z pojedynczego gospodarstwa lub grupy gospodarstw. Jednym z podstawowych układów oczyszczania małych ilości ścieków jest osadnik gnilny, współpracujący z filtrem piaskowym o przepływie pionowym. Filtry piaskowe zalecane są do oczyszczania ścieków z pojedynczych domów oraz z ich zespołów, jak również mogą być stosowane w większych oc[...]

Ocena sprawności oczyszczania ścieków w oczyszczalni dla miasta i gminy Sanok w świetle zmian wybranych czynników klimatu


  Polska w Traktacie Akcesyjnym do Unii Europejskiej zobowiązała się do 2015 r. uregulować gospodarkę wodno-ściekową, a co za tym idzie ograniczyć odpływ ładunku zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i zapewnić zachowanie parametrów jakościowych oczyszczanych ścieków na wymaganym poziomie [1, 2]. Zadanie to realizowane jest w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci kanalizacyjnych we wszystkich aglomeracjach o RLM > 2000. Inwestycje w lokalne oczyszczalnie ścieków powinny uwzględniać nie tylko związane z porami roku zmiany warunków klimatycznych (np. występowanie wiosennych roztopów), ale również globalne zmiany klimatu, które coraz częściej powodują występowanie opadów nawalnych, a w następstwie nawet powodzi. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dzięki dotacji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sanok" od marca 2011 r. realizuje przedsięwzięcie, które obejmuje gruntowną przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Trepczy. Materiały i metodyka opracowania Analizy zmian klimatycznych dla miasta Sanok i okolicy dokonano na podstawie obserwacji dwóch czynników, tj. temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych, prowadzonych w najbliżej położonej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMiGW w Lesku. Porównano wartości dostępne w internetowej bazie danych dla lat 2004-2010 [3] z danymi z wielolecia 1967-1992 [4]. Ze względu na luki w internetowej bazie danych do analizy opadów atmosferycznych nie brano pod uwagę miesięcy VI, VII, XI oraz XII 2005 r. Ocenę poprawności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Trepczy, która obsługuje gminę Sanok, przeprowadzono w oparciu o wartości wskaźników zanieczyszczeń związkami węgla (BZT5, ChZTCr), substancji biogennych (Nog, Pog) oraz zawiesiny ogólnej z lat 2008-2010, przeka[...]

Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków Skała - Nowa Wieś


  W artykule przedstawiono ocenę działania oczyszczalni ścieków, usytuowanej w obszarze zlewni rzeki Dłubni w miejscowości Nowa Wieś. Analizy wyników dokonano w oparciu o badania ścieków surowych i oczyszczonych z okresu od 01.01.2005 do 31.12.2010. Analizie poddano trzy podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń tj. BZT5, ChZTCr oraz zawiesinę ogólną. Średnia skuteczność zmniejszenia tych wskaźników wyniosła odpowiednio 97,3 %, 93,4 % oraz 96,4 %.Wstęp Dolina rzeki Dłubni ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze, kulturowe i architektoniczne należy do najciekawszych terenów rekreacyjnych w pobliżu Krakowa, czego wyrazem było utworzenie na tym obszarze parku krajobrazowego, wchodzącego w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych [10]. Dłubniański Park Krajobrazowy obejmuje swym zasięgiem część gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż i Zielonki, natomiast jego otulina dodatkowo obszar części gminy Sułoszowa [2]. Mieszkańcy gmin położonych w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym oraz w jego otulinie, a także osoby przebywające tam w celach turystycznych, są zobowiązani do przestrzegania zasad jego ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Nr 84/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego [2]. Ze względu na szczególną urodzajność gleb lessowych, dolina rzeki Dłubni stanowi obszar intensywnie wykorzystywany rolniczo oraz coraz gęściej zabudowywany. Spływy z tego urozmaiconego pod względem ukształtowania oraz podatnego na erozję terenu, jak i nie w pełni uporządkowana gospodarka ściekowa, stanowią poważne zagrożenie dla jakości ujmowanych wód powierzchniowych i podziemnych. Dłubnia oraz jej dopływy decydują o zasobach, gospodarce wodnej oraz o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców nie tylko samej doliny, ale również północnej dzielnicy Krakowa - Nowej Huty. W 37 km rzeki Dłubni w miejscowości Raciborowice znajduje się bowiem ujęcie wody powier[...]

Analiza awarii występujących na sieciach gazowych na przykładzie Zakładu Gazowniczego w Jaśle DOI:10.15199/17.2017.4.5

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Zapewnienie warunków optymalnej niezawodności eksploatacyjnej gazociągów stanowi czołową problematykę w polityce gazoenergetycznej systemów gospodarczych w kraju i za granicą [3]. Wskaźnikiem niezawodności nazywa się każdą wielość zdefi niowaną i przyjętą do modelu ze zbiorów dokumentacyjnych zmienności parametrów ruchu. W praktyce spotyka się różnorodne defi nicję pojęcia awarii, przestojów awaryjnych oraz obliczeń średnich czasów napraw poawaryjnych. Ogólnie należy przyjąć, że awarią jest każde zdarzenie losowe niezadziałania urządzenia w części liniowej gazociągów w zmiennych przedziałach czasowych [1]. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej defi niuje awarię techniczną jako gwałtowne, nieoczekiwane uszkodzenie bądź zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości [3]. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania awariom przemysłowym zostały w Unii Europejskiej wprowadzone dyrektywą Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 roku, w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej [5]. Awarie rurociągów powstają miedzy innymi z następujących powodów: korozji rurociągu, czynników zewnętrznych, defektów konstrukcji i materiałów, sił natury oraz błędów ludzkich i operacyjnych. Sieć dystrybucyjna gazu przechodzi przez różne rodzaje terenu, włączając w to tereny geologicznie wrażliwe. Obsunięcia ziemi, powodzie i inne naturalne nieszczęścia są wspólną przyczyną awarii rurociągów. Niefachowy montaż w połączeniu z brakami w wyszkoleniu pracowników nadzoru i niską jakością materiałów, mają również swój wkład do defektów rurociągów [6]. Sieć przesyłowa składa się z wielu obiektów technicznych, których prawidłowa praca jest od siebie uzależniona [7]. Niezawodność funkcjonowania sieci wykorzystujących gaz ziemny jest miarą jego odporności na wszelakiego rodzaju[...]

Analiza kosztów doszczelnienia mieszkaniowych instalacji gazowych na przykładzie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie DOI:10.15199/17.2017.4.6

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę zróżnicowania kosztów doszczelnienia mieszkaniowych instalacji gazowych w zależności od metody doszczelnienia tej instalacji. Badano zróżnicowanie dla instalacji doszczelnionych za pomocą: spawania lub uszczelnionych chemicznie. Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania pomiędzy metodami doszczelnienia a badanymi parametrami tj. (liczbą mieszkań, powierzchnią użytkową oraz kosztami doszczelnienia). Znaczne zróżnicowanie kosztów jednostkowych w czasie wskazuje, iż poza wzrostem cen towarów/usług występują inne czynniki determinujące koszt doszczelnienia. Analiza kosztów doszczelnienia w odniesieniu do liczby mieszkań pozwoliła na wskazanie optymalnej metody doszczelniania wraz z uwzględnieniem jej specyfi ki.1. Wstęp Pomimo odchodzenia od wykorzystywania gazu sieciowego w budynkach mieszkalnych, znaczna część budynków w Krakowie (>70%, dane wg GUS z 2014 r.) ma instalacje do odbioru gazu sieciowego. Gaz ziemny jest relatywnie tanim i bezpiecznym źródłem energii [2,3,4]. Szczelność i poprawność wykonania instalacji gazowych są głównymi czynnikami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania. Jak wynika z doświadczeń eksploatacyjnych, głównym zagrożeniem dla instalacji gazowych nie jest ich starzenie fi zyczne, lecz samowolne przebudowy instalacji i jej dewastacja przez użytkowników [1,5] Jednakże, niezależnie od ingerencji użytkowników, po pewnym okresie eksploatacji część instalacji gazowych może wykazywać nieszczelności. Niekiedy nieszczelności instalacji są na tyle istotne, iż zarządca budynku staje przed koniecznością pilnego doszczelnienia instalacji gazowej w budynku. W takim przypadku, poza sytuacjami awaryjnymi, istotny jest koszt przywrócenia pełnej sprawności instalacji. Odpowiedź na pytanie o zróżnicowanie kosztów doszczelnienia instalacji, w zależności od metody doszczelnienia (w kontekście określonych parametrów budynku mieszkalnego), może wspomóc wybór wariantu działań. Dlatego też przeprowadzon[...]

Badania efektywności natleniania ścieków przy zastosowaniu nowych technologii dyfuzorów mikropęcherzykowych DOI:10.15199/62.2019.9.4


  Biologiczne procesy oczyszczania ścieków komunalnych bazują głównie na tlenowej biodegradacji zanieczyszczeń organicznych. Konsorcja mikroorganizmów w osadzie czynnym oraz błonie biologicznej wykorzystują zanieczyszczenia organiczne jako źródło węgla organicznego. W celu utrzymania właściwego procesu nitryfikacji ścieki oczyszczane wymagają utrzymania stężenia tlenu 2 mg/L1). W większości oczyszczalni komunalnych technolodzy starają się zapewnić stężenie tlenu wynoszące ok. 3 mg/L, co pozwala na uzyskanie odpowiedniego tempa oczyszczania przy relatywnie niskich nakładach energetycznych na aerację2, 3). Wraz ze wzrostem ładunku węgla organicznego w ściekach utrzymanie odpowiedniego stężenia tlenu w substracie wymaga większych nakładów energetycznych3). Napowietrzanie należy do kosztochłonnych procesów i z tego powodu bardzo istotne jest monitorowanie warunków tlenowych. Zużycie energii na ten proces szacuje się na 50-80% w stosunku do całkowitego nakładu na pracę oczyszczalni, bardzo ważny jest zatem odpowiedni dobór urządzeń i optymalizacja ich pracy2, 3). Im mniejsze pęcherzyki powietrza są wprowadzane do substratu, tym większa jest efektywność dyfuzji tlenu w danej objętości roztworu4). Proces aeracji można sklasyfikować wg 3 głównych kategorii wielkości pęcherzyków powietrza: napowietrzanie drobnopęcherzykowe (φ w granicach 0,03-5 mm), średniopęcherzykowe (φ 5-10 mm) i grubopęcherzykowe (φ powyżej 10 mm)4). Dodatkowo w literaturze można znaleźć raporty z badań nad zastosowaniem aeracji mikropęcherzykowej (φ w granicach 10-30 μm) i nanopęcherzykowej (φ poniżej 200 nm)5). Przemysłowe zastosowanie aeracji mikro- i nanopęcherzykowej jest nadal w fazie eksperymentalnej, więc bardzo rzadkie s[...]

Wpływ czasu eksploatacji na zmienność wielkości wybranych składników chemicznych ujmowanych wód podziemnych na przykładzie dużego ujęcia


  Opracowanie dotyczy wpływu czasu eksploatacji na zmienność wielkości wybranych składników chemicznych ujmowanych wód podziemnych w ośmiootworowym ujęciu zwanym pasem "A" zlokalizowanym na tarasie rzeki Dłubni we wschodniej części Krakowa, dzielnicy Nowa Huta. Badanym okresem jest wielolecie 1990-2000, natomiast analizowanymi składnikami chemicznymi są sucha pozostałość mineralna, twardość ogólna oraz stężenia jonów siarczanowych, żelaza i manganu. W badanym dziesięcioleciu zaobserwowano trendy malejące jonów Fe w wodach studni St. 4/95, A-5, A-4N1, A-4N3 i A-2N, jonów Mn w studniach St. 3N, A-4N3 i A-2N oraz twardości ogólnej w wodach studni A-4N1. Pozostałe omawiane składniki wód w studniach miały trendy rosnące, a z nich największy miała twardość ogólna w wodach studni St. 4/95 i A-6N2 najbliżej położonych w stosunku do rzeki Dłubni.Istotnym problemem ujęć wód podziemnych lokalizowanych na tarasach cieków powierzchniowych, czyli eksploatujących wody występujące w holoceńskich czwartorzędowych warstwach aluwialnych jest postępująca w miarę upływu czasu eksploatacji znaczna zmienność wielkości składników chemicznych ujmowanych wód. Zmiany wielkości składników chemicznych mogą stwarzać w skrajnych przypadkach konieczność wprowadzenia dodatkowego uzdatniania wód. Dobrym przykładem występowania dużej zmienności wielkości składników chemicznych ujmowanych wód, jest wielootworowe ujęcie wód podziemnych zakładu metalurgicznego Arcelor-Mittal Steel SA w Krakowie (dawnej Huty im. W. Lenina i później T. Sendzimira), wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi. Możliwość prześledzenia zmienności stężeń wybranych składników chemicznych ujmowanych wód, możliwa jest szczególnie w przypadku ujęcia w pasie "A", eksploatowanego od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Analiza tych zmian w wieloleciu 1990-2000 będzie przedmiotem niniejszego opracowania. Charakte[...]

 Strona 1  Następna strona »