Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Michalska-Pożoga"

Barierowość materiałów polimerowych - metody i techniki badań

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono istotne dla materiałów opakowaniowych właściwości materiałów polimerowych, a mianowicie ich przenikalność gazów i pary wodnej. Opisano tę właściwość na przykładzie najpopularniejszych i najczęściej stosowanych materiałów. Następnie dokonano porównania materiałów między sobą. Scharakteryzowano również metody oznaczania przenikalności materiałów polimerowych. Iwona Mi[...]

Techniki pakowania pieczywa jako metoda przedłużania jego świeżości


  Opakowanie jest wyrobem przeznaczonym do ochrony zapakowanego produktu podczas całego łańcucha dystrybucyjnego. W związku z tym przed opakowaniami i materiałami opakowaniowymi stawiane są określone wymagania w zależności od poziomu dystrybucji, na jakim się znajdują. Podstawowym wymaganiem jest zapobieganie skażeniu mikrobiologicznemu, które może być spowodowane między innymi przez: oddziaływanie osób trzecich, złe przechowywanie, niezachowanie podstawowych zasad higieny. Kolejnym ważnym wymaganiem jest także zachowanie określonego poziomu jakości produktu. Na jakość produktów żywnościowych składają się: zdrowotność, atrakcyjność sensoryczna oraz dyspozycyjność. Materiały opakowaniowe zastosowane do pakownia pieczywa powinny chronić produkt przed nadmiernym wysuszeniem, z jednoczesnym nie ograniczaniem ulatniania pary wodnej z wnętrza opakowania, która mogłaby spowodować rozwój pleśni na nawilgoconej skórce. Na wybór materiału opakowaniowego i techniki pakowania mają wpływ: rodzaj pieczywa, okres i warunki jego przechowywania, a także cechy samego opakowania, takie jak: przepuszczalność pary wodnej i aromatu (utrzymuje aromat chleba, nie przenikają do opakowania obce zapachy), odporność na rozerwanie, odporność na wysokie (pasteryzacja) oraz niskie (zamrażanie) temperatury [5, 10,17]. Kształtowanie jakości produktów spożywczych w dużym stopniu zależy od opakowania, które ogranicza szybkość niekorzystnych zmian zachodzących w żywności podczas przechowywania, w szczególności żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia. Pieczywo należy do grupy produktów żywnościowych o krótkim terminie przydatności do spożycia. Niekorzystne zmiany fizykochemiczne zaczynają pojawiać się bezpośrednio po wyjęciu z pieca. Odmomentu wyjęcia pieczywa z pieca zaczyna się proces jego starzenia. Na proces ten składają się: czerstwienie, przemiany o charakterze enzymatycznym, a także straty wilgoci i zmiany rozkładu wilgoci. Wszystkie te z[...]

Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi w sklepach wielkopowierzchniowych


  Wprowadzenie Krótki "cykl życia" opakowań powoduje, że bardzo szybko stają się one odpadami i stanowią duże obciążenie dla środowiska. Przez odpady opakowaniowe zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozumie się "opakowania wycofane z użycia, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań" [7]. Nowe polskie ustawodawstwo w tej dziedzinie chce doprowadzić do odwrotnej sytuacji, a mianowicie, aby opakowanie "żyło" na rynku jak najdłużej [2]. Każdego roku w Polsce powstaje około 3,5 mln odpadów opakowaniowych [3]. Odpady opakowaniowe powstają na różnych etapach ich produkcji i użytkowania: począwszy od wytwórców surowców do produkcji materiałów opakowaniowych, przez wytwórców opakowań, wytwórców produktów, po jednostki handlowe i konsumentów. W Polsce na początku roku 2013 działało ponad 260 hipermarketów, kilka tysięcy supermarketów oraz dyskontów spożywczych i przez cały czas obserwuje się ich dynamiczny rozwój [10]. Zgodnie z doniesieniami GUS, w Polsce na koniec 2012 r. liczba sklepów wynosiła 357 tys. i była wyższa niż w roku 2011 (344,5 tys.) o 3,6%. Łączna ich powierzchnia sprzedażowa wynosiła około 33 695 tys. m2 i była większa o 2,2% niż w roku 2011. Największy wzrost ilości sklepów, bo o ponad 9%, zanotowano wśród wielkopowierzchniowych obiektów handlowych typu supermarket. Natomiast liczba hipermarketów w 2012 r. wzrosła w odniesieniu do roku 2011 o 1,2% [11]. Sklepy wielkopowierzchniowe generują rocznie blisko 1 mln ton opakowań, w tym odpadów z opakowań papierowych około 180 tys. ton i około 30 tys. ton folii z tworzyw polimerowych w formie opakowań transportowych. Większość z tych opakowań stanie się, zgodnie z cyklem życia opakowań, odpadami opakowaniowymi. W celu sprawnego gospodarowania powstającymi odpadami każdy sklep wielkopowierzchniowy ma obowiązek wypracować system gospodarowania odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi. Gospodarka odpadami opakowaniowymi w sklepach wielko[...]

Posadzki przemysłowe wymagania higieniczno-sanitarne

Czytaj za darmo! »

Higiena w przemyśle spożywczym to nie tylko mycie powierzchni bezpośrednio kontaktujących się z wytwarzanym produktem, ale również zewnętrznych powierzchni urządzeń produkcyjnych, ścian i posadzek. O posadzkach w aspekcie higieny mówi się niewiele, a zagrożenia, jakie mogą stwarzać, są rozpatrywane bardziej pod kątem bezpieczeństwa pracy. Podstawowym celem mycia posadzek jest zapobieganie p[...]

Wykorzystanie numerycznej mechaniki płynów w analizie ruchu cząstek i określenia charakteru przepływu tworzywa polimerowego w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej


  Przedstawiono analizę ruchu materiału polimerowego w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo- tarczowej. Symulacja została wykonana dla polietylenu małej gęstości (PE-LD). Na podstawie analizy numerycznej wyznaczono mapy wektorowe prędkości, minimalne i maksymalne wartości prędkości ścinania, a także charakter ruchu cząsteczek polimeru i wartości ich prędkości, występujące w szczelinie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej. Analiza numeryczna została przeprowadzona z wykorzystaniem program ANSYS CFX 12.1. Motion of low-d. polyethylene in disk zone of a screwdisk extruder was numerically simulated to perform vector maps of shear velocity in the disk crevice. The shear rate decreased with increasing the crevice size and decreasing the disk angular velocity. Orientation of macromols. and their degrdn. under shear stress were obsd. Próby zastosowania mechanizmu tarczowego do uplastyczniania tworzyw polimerowych podejmowane były na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Prace badawcze związane z tym tematem prowadzone były w Kijowie1-3). Patenty dotyczące wytłaczarki tarczowej zgłoszone były we Francji4) i w Niemczech5, 6). Idee wytłaczarek tarczowych i ślimakowo-tarczowych prezentował również Sikora7). Konstrukcję łączącą w sobie cechy wytłaczarki ślimakowej i tarczowej opracowano w Politechnice Koszalińskiej w Katedrze Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych, z wykorzystaniem pracy Diakuna8, 9) nad aktywnym autotermicznym ślimakowym układem uplastyczniania. Prace te doprowadziły do zbudowania eksperymentalnej, autotermicznej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej10, 11). Jest ona oryginalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym, opartym na przeprowadzonych obliczeniach optymalizacyjno-symulacyjnych12). Niestandardowy uplastyczniający układ ślimakowo-tarczowy jest Dr inż. Iwona MICHALSKAPOŻOGA w roku 2001 roku ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn[...]

Badania kontrolno-jakościowe opakowań typu pudełka i wiadra z pokrywkami z przeznaczeniem dla produktów spożywczych w warunkach przemysłowych DOI:10.15199/42.2015.2.1


  Wprowadzenie Opakowania stały się nieodłącznym elementem ostatniego etapu produkcyjnego większości produktów, a na pewno produktów spożywczych. Dlatego też na przestrzeni lat obserwuje się szybki rozwój, z tendencją wzrostową, przemysłu opakowaniowego. WPolsce odnotowuje się działalność około 2,3 tys. firm produkujących opakowania, w których zatrudnionych jest powyżej 200 tys. osób. Około 1150 z tych firm produkuje opakowania z tworzyw sztucznych, tj. 50% produkcji wszystkich rodzajów opakowań [1, 2]. Przy tak masowej produkcji i użytkowaniu istotne stały się wysoka jakość i użyteczność opakowań. Konsumenci jednostek handlowych czy producenci żywności oczekują od opakowań nie tylko zapewnienia ochrony pakowanych produktów, ale także ich funkcjonalności i trwałości w użytkowaniu. W związku z tym zakłady produkujące opakowania powinny wdrożyć procedury badania jakości wytwarzanych opakowań w warunkach przemysłowych. Przy tym konieczne jest: opracowanie zakresu i instrukcji badań, dokumentacji sprawozdawczej badań, przygotowanie odpowiedniego wyposażenia umożliwiającego wykonanie badań. Badania kontrolne mogą być i są zlecane specjalistycznym jednostkom badawczym, ponieważ w niektórych przypadkach jest konieczne posiadanie certyfikatu. Są natomiast grupy badań, które można wykonywać na miejscu, praktycznie podczas trwania procesu produkcyjnego, które pozwalają ocenić jakość wykonywanych opakowań i prawidłowość przebiegu procesu produkcyjnego. Procedury i zakres badań jakości produkcji opakowań System wg R. L. Ackoffa to: "zestaw składników, między którymi zachodzą wzajemne stosunki i gdzie każdy składnik jest połączony z każdym innym bezpośrednio lub pośrednio" [3]. Definicja ta ma również zastosowanie w przypadku tworzenia systemu badań jakości opakowań. Tworzenie systemu badań jakości produkowanych opakowań może składać się z od kilku do kilkunastu wynikających z siebie i uzupełniających się etapów. Iwona Michalska-Pożoga,[...]

CFD analysis of the flow of a polymeric material inside the double-cone plasticization-homogenization zone of the screw-disc extruder Analiza CFD przepływu polimeru w dwustożkowej uplastyczniająco-homogenizującej strefie wytłaczarki ślimakowo-tarczowej DOI:10.15199/62.2015.12.3


  Extrusion of low-d. polyethylene (PE-LD) in innovative extruder with double-cone disc zone was modelled to det. the characteristics of the PE-LD particles motion along with their velocity values, as well as min. and max. rates of shear and to generate vector maps of velocity inside the extruder in relation to the crevice between the disc width and the angular velocity. A comparison was made between the flow velocity, a shear rate and shear stress in singlecone and double-cone zones. The numerical simulation was performed by using a com. software program. Przedstawiono model oryginalnej wytłaczarki charakteryzującej się występowaniem dwustożkowej strefy tarczowej. Opisywana konstrukcja jest odmianą wytłaczarki ślimakowo-tarczowej z jednostożkową strefą tarczową. Eksperymentalnie potwierdzono niewielkie oddziaływanie jednostożkowej strefy tarczowej na budowę i właściwości tworzyw. Zmiana konstrukcji strefy tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej dzięki zastosowaniu stożków o dwóch różnych kątach pochylenia i zwiększeniu powierzchni tarcz, pozwoliło na intensywniejsze oddziaływanie charakteru i parametrów przepływu na budowę i właściwości polimeru. Na podstawie analizy numerycznej wyznaczono charakter ruchu cząsteczek polimeru wraz z wartościami prędkości, minimalne i maksymalne wartości szybkości ścinania, a także mapy wektorowe prędkości w dwustożkowej strefie uplastyczniająco-homogenizującej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej. Ponadto określono zmianę ruchu cząsteczek i charakteru przepływu w zależności od szerokości szczeliny tarczowej i prędkości kątowej. Dokonano porównania między wartościami prędkości przepływu, szybkości ścinania i naprężeń ścinających uzyskanych w jednostożkowej i dwustożkowej strefie tarczowej. Symulacja została wykonana dla polietylen małej gęstości. Do analiz numerycznych zastosowano program Ansys CFX 12.1 Extrusion of low-d. polyethylene (PE-LD) in innovative extruder with double-cone disc zo[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Ocena prawidłowości przekazywania informacji na temat żywności w odniesieniu do żywności wygodnej i funkcjonalnej Evaluation of the correctness information providing about the food regarding to the convenient and functional food DOI:10.15199/42.2017.3.2


  W artykule przedstawiono analizę prawidłowości oraz rzetelność informacji przekazywanej konsumentom dla grupy przedstawicieli żywności wygodnej i funkcjonalnej w oparciu o wytyczne prawne, w tym głównie Rozporządzenie 1169 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności z dnia 25 listopada 2011 roku. Ocenie podlegało sześć środków spożywczych wyprodukowanych przez trzech producentów żywności o różnych stopniach znajomości i dostępności dla konsumentów. ABSTRACT: The purpose of this study was an analysis of the accuracy and reliability of information provided to consumers, for a group of convenience and functional food on the basis of legal guidelines, especially Ordinance 1169/2011 about the provision of information to consumers of food introduced on the 25th of October 2011. Evaluated, six foodstuffs produced by the three producers of food with different levels of familiarity and accessibility for consumers. Wprowadzenie W związku z rozwojem społeczeństw zmieniło się postrzeganie żywności jedynie jako źródła pokarmu. Do faktu tego dołączyć należy również rozwój nauk dotyczących żywności i żywienia człowieka, fizjologii, składników mających wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Zwiększona świadomość sprawia, że oczekiwania konsumentów koncentrują się w obszarach jakości, powtarzalności, funkcjonalności, rozmaitości i atrakcyjności. Aby spełnić oczekiwania konsumentów, powstała grupa produktów, które zostały określone mianem żywności nowej generacji lub nowej żywności (ang. novel food) [1]. Do grupy tej należą asortymenty z żywności: wygodnej, funkcjonalnej, modyfikowanej genetycznie, ekologicznej czy etnicznej (rys. 1). Żywność wygodna to produkty spożywcze otrzymywane w wyniku przetwarzania surowców z wykorzystaniem operacji zalecanych przez dobrą praktykę technologiczną, które nadają wyrobom pożądaną trwałość i umożliwiają szybkie przygotowanie z nich - lub w połączeniu z innymi przetworzonymi składnikami - bezpiecznych[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Znakowanie produktów żywnościowych w świetle Rozporządzenia 1169/2011 w krajach Unii Europejskiej DOI:


  Labeling of food products in the light of the regulation 1169/2011 in the European Union STRESZCZENIE: Przedstawiono analizę znakowania wybranych produktów żywnościowych w świetle Rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w wybranych krajach UE. Do oceny wybrano produkty z następujących grup żywieniowych: produkty mięsne, tłuszcze i słodycze wprowadzone do obrotu w krajach będących członkami Unii Europejskiej, a mianowicie: Niemczech, Belgii, Finlandii i Polsce. ABSTRACT: The aim of this study was to rate the labeling of selected food products in the light of Regulation (EU) No 1169/2011 about the provision of information to consumers of food introduced, in selected EU countries. In the practical part were selected several product groups (meat products, fat and sweets) occurring in the markets of countries that are members of the European Union: Germany, Belgium, Finland and Poland. Wprowadzenie Wymiana towarów na obszarze Unii Europejskiej stworzyła konieczność ujednolicenia przepisów dotyczących znakowania środków spożywczych w celu podejmowania świadomych wyborów przez konsumentów oraz stosowania żywności bezpiecznej dla zdrowia i życia człowieka. Tworzenie skonsolidowanych aktów prawnych ma pomóc nie tylko konsumentom, lecz również wszystkim podmiotom łańcucha żywnościowego i organom nadzorującym w poruszaniu się po nich. Dotychczas w krajach europejskich stosowano kilkanaście aktów prawnych dot. znakowania żywności. Niezbędne było sięganie do wielu źródeł w celu uzyskania kompletnych informacji. W 2011 roku Parlament Europejski uchwalił nowe przepisy dotyczące znakowania żywności, a mianowicie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, d[...]

Polimeryzacja oligomeru poliwęglanowego. Badania wstępne


  Przedstawiono wyniki wstępnych prób ustalenia warunków polimeryzacji małocząsteczkowego poliwęglanu uzyskanego w warunkach laboratoryjnych. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu laboratoryjnego gniotownika walcowego (ślimakowego), bez użycia substancji wspomagających proces. Celem pracy było ustalenie najkorzystniejszych warunków procesu periodycznego, które mają stanowić produkt wyjścia do opracowania procesu ciągłego. Stwierdzono, że na strukturę produktu można wpływać, zmieniając czas i prędkość obrotową zastosowanego urządzenia. Wyniki badań staną się podstawą dalszych prac w tym zakresie. Oligocarbonate made of (p-OHC6H4)2 CMe2 and COCl2 was heat treated under shearing in lab. screw crusher at 150°C and 10-150 rpm for 3600 s. Viscosity of the polymer increased while the melt flow index decreased with increasing the crusher rotation speed. The increase in the viscosity-av. mol. mass of the polymer was rather low. Oligomery to związki chemiczne, które są utworzone z określonej liczby (zazwyczaj mniejszej niż 100) powtarzalnych fragmentów (merów). Przyjmuje się, że oligomer to związek, który nie ma w pełni wykształconych cech fizycznych charakterystycznych dla polimeru zbudowanego z tych samych merów. Najczęstszą metodą dalszej polimeryzacji oligomerów jest dodawanie do nich katalizatorów, rzadziej stosowane są dodatkowe etapy przetwórcze. Metodę ciągłą z zastosowaniem procesu wytłaczania przeprowadzono i opatentowano w USA. Jednak w tym przypadku dotyczyło to uzyskiwania oligomeru poliwęglanowego. Metoda ta polegała na wprowadzeniu wodnego roztworu dihydroksyfenolu i fosgenu do gniotownika. Dostarczone składniki ulegały reakcji bez użycia rozpuszczalnika organicznego. Otrzymywany oligomer charakteryzował się stabilną jakością1, 2). Poliwęglany (PC) to polimery z grupy poliestrów, będące formalnie estrami kwasu węglowego. Są to termoplasty (formowane metodą wtryskiwania lub wytłaczania) o bardzo dobrych właściwościa[...]

 Strona 1  Następna strona »