Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"MArCin KAszubA"

WPŁYW TEMPERATURY I PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA NA WŁAŚCIWOŚCI BLACH ZE STOPU MAGNEZU


  Ograniczona odkształcalność stopów magnezu w temperaturze otoczenia stanowi powód ograniczonego zakresu zastosowań zwłaszcza blach na elementy powłokowe. Poprawa odkształcalności na zimno, obniżenie temperatur kształtowania w podwyższonych temperaturach oraz poprawa właściwości kształtowanych wyrobów stanowią podstawowe cele badań blach ze stopów magnezu. W pracy przedstawiono wyniki badań blachy o grubości 1,5 mm ze stopu AZ31. Próbki odkształcano w próbie rozciągania w temperaturach 20÷300 °C, z prędkościami odkształcania 0,0001 i 0,01 1/s, stosując ekstensometr wideo, pozwalający na pomiar wydłużeń w podwyższonych temperaturach. Wyznaczono krzywe umocnienia, czułość na prędkość odkształcenia oraz zmiany mikrostruktury odkształcanych próbek. Charakterystyczne dla badanego materiału w podwyższonych temperaturach jest stosunkowo szybkie osiąganie maksymalnej siły, z czym można kojarzyć utratę stateczności, po czym następuje dalsze znaczne, poststateczne odkształcanie w znacznej objętości materiału. Jest to wynikiem bardzo dużej czułości stopu na prędkość odkształcenia. Na podstawie badań metalograficznych przebieg odkształcania skojarzono ze zjawiskami osłabienia, zdrowienia i rekrystalizacji. Wyznaczone krzywe umocnienia są podstawowymi danymi materiałowymi do modelowania procesów kształtowania blach Słowa kluczowe: stopy magnezu, odkształcalność, temperatura, prędkość, próba rozciągania THE EFFECT OF TEMPERATURE AND STRAIN RATE ON PROPERTIES OF MAGNESIUM ALLOY SHEET Insufficient formability of magnesium alloys in the room temperature is a reason of limited application of wrought magnesium alloy, especially magnesium sheets on big shell elements. Room temperature formability improvement, lowering a hot working temperature and quality improvement of formed parts are main aims of the magnesium alloy sheets research. In the paper results of tests of magnesium alloy sheet (AZ31), 1.5 mm thickness, are presented. Tensile tests were performed[...]

Modelowanie zużycia ściernego stempla do kucia na gorąco odkuwki pokrywy DOI:10.15199/24.2016.8.7


  Modelling of the abrasive wear of a punch for a cover hot forging process W pracy przedstawiono próby zastosowania modelu Archard do opisu zużycia ściernego stempli stosowanych w przemysłowym procesie kucia na gorąco. Wyniki uzyskane z modelowania numerycznego zostały zweryfikowane w warunkach przemysłowych. Analizie poddano stemple po różnych czasie eksploatacji i różnym stopniu zużycia. The paper presents attempts to apply the model to describe the Archard wear stamps used in the industrial process hot forging. The results of numerical modeling have been verified in industrial conditions. Punches were analyzed after a different time use and varying degrees of wear. Słowa kluczowe: zużycie ścierne, modelowanie zużycia, kucie Key words: abrasive wear, wear modelling, forging Rys. 1. a) Prasa Massey 1800T, b) narzędzia do kucia pokrywy zamontowane na prasie, c) odkuwka pokrywy przed okrawaniem Fig. 1. a) Massey Press 1800 MN, b) tools for forging of lid mounted on the press, c) final detal (forging after trimming and piercing) miarowych do 460 000 punktów/s dla 4600 punktów na linii z częstotliwością liniową 100 Hz z deklarowaną dokładnością na poziomie 2 sigma 30 μm. Do analizy uzyskanych danym użyto oprogramowania Polyworks. Dla uniknięcia błędów wynikających z tolerancji wykonania stemple były skanowane przed pracą oraz po wykonaniu określonej ilości odkuwek. Wynikiem przeprowadzanych badań są obraz[...]

Opis zjawisk zużycia matryc do kucia na gorąco tarczy do skrzyni biegów


  Wpływ zjawisk zachodzacyh na powierzchni matryc jest na ogół analizowany odzielnie. Nie ma dokładnego globalnego opisu fizycz- nego procesu zużycia, a więc uwzględniającego wszystkie zjawiska, których intensywność zmienia się wraz ze zmianą parametrów procesu lub miejscem na narzędziu, co determinuje czas kontaktu i zmiany temperatury. Badania przedstawione w pracy wykazały, że najbardziej niebezpiecznym czynnikiem dla analizowanego procesu kucia na gorąco tarczy jest zmęczenie cieplno- mechaniczne, które prowadzi bardzo szybko do powstania małych pęknięć. Dalszy ich rozwój jest uwarunkowany parametrami procesu, czasem kontaktu, prędkością płynięcia materiału, ale najczęściej prowadzi to do powstania siatki pęknięć na całej powierzchni kontaktu. The effects of the particular processes on the surface layer of dies and on their wear are usually analyzed separately. There is no comprehensive detailed description of the physical process of wear, which would take into account all the phenomena involved, whose intensity varies depending on the forging parameters and the location on the die, which in turn determine contact time and temperature variation. The research presented in the paper has shown that thermomechanical fatigue, quickly resulting in the formation of small cracks, is the most harmful factor affecting hot forging of disc. The further development of the cracks is determined by the forging process parameters, the contact time, the rate of material flow, but usually a network of cracks extends over the entire contact surface. Słowa kluczowe: zużycie, kucie, zmęczenie, odkształcenia plastyczne Key word: wear, forging, fatigue, deformation S. 608 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 powierzchni trących i niszczenie tych połą[...]

ZUŻYCIE MATRYC DO KUCIA NA GORĄCO ODKUWKI KOŁA CZOŁOWEGO


  W artykule przedstawiono opis zjawisk zachodzących na powierzchni matryc do kucia na gorąco odkuwki koła czołowego. Szczegółowej analizie poddano dolną matrycę w drugiej operację kucia, ze względu na najbardziej intensywne zużycie narzędzia w tej operacji. Na skutek długotrwałej pracy narzędzia, niezależnie od liczby odkutych odkuwek, najbardziej intensywne zużycie zachodzi w miejscu najdłuższego kontaktu z kutym materiałem. Opisane w pracy badania wykazały, że najbardziej niebezpiecznym czynnikiem dla analizowanego procesu kucia na gorąco jest zmęczenie cieplno‐mechaniczne, które powoduje powstanie małych pęknięć, co w efekcie szybko prowadzi do powstania siatki pęknięć na całej powierzchni kontaktu narzędzia z kutym materiałem. W artykule przedstawiono również zużycie ścierne analizowanej matrycy powstałe na skutek intensywnego płynięcia materiału w obecności cząstek ściernych (tlenków). Słowa kluczowe: zużycie, kucie, zmęczenie, odkształcenia THE WEAR OF DIES FOR HOT FORGING OF THE FRONT WHEEL In the research the phenomena occuring on the surface of the hot forging dies of the front wheel have been examined. A detailed analysis of the lower die of the second operation has been carried out, due to the most intensive tool wear for this operation. The long‐term work of the tool, regardless of the number of forgings produced, causes the most intensive wear in the location of the longest contact of the die with the forged material. The research proves that the most dangerous factor for the analysed forging process is the thermo‐mechanical wear, which leads to formation of the micro‐cracks network on the whole contact area. In the article the abrasive wear of the analysed die caused by the intensive material flow with occurence of the abrasive particles (oxides) has been discussed. Keyword: wear, forging, fatigue, deformation Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, dr inż. Marek Hawryluk, dr inż. Maciej Zwierzchowsk[...]

ANALIZA ZMĘCZENIA CIEPLNEGO STALI WCLV STOSOWANEJ NA MATRYCE DO KUCIA NA GORĄCO


  W pracy przeanalizowano najpowszechniej stosowane metody badawcze oraz stanowiska laboratoryjne do badania zmęczenia cieplnego pod kątem wykorzystania ich do analizy zmęczenia cieplnego matryc w procesach kucia. Autorzy zbudowali specjalne stanowisko badawcze, bazując na metodzie "wirującego krążka" i przeprowadzili próby, które potwierdziły możliwość zastosowania tej metody do odwzorowania warunków zmęczenia cieplnego, panujących w przemysłowym procesie kucia. Słowa kluczowe: zmęczenie cieplne, metoda wirującego krążka, trwałość matryc, kucie matrycowe ANALYSIS OF THERMAL FATIGUE OF WCLV STEEL USED ON DIES IN HOT FORGING This paper examines the most widely used research methods and devices of the laboratory for testing thermal fatigue in terms of their use for the analysis of dies thermal fatigue in the forging process. The authors built a special test stand based on the method of “spinning disc" and performed tests that confirmed the possibility of applying this method to map the thermal fatigue conditions prevailing in the industrial forging processes. Keywords: thermal fatigue, method of “spinning disc", dies durability, die forging Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, dr inż. Marek Hawryluk, dr inż. Maciej Zwierzchowski, mgr inż. Marcin Kaszuba, mgr inż. Marcin Marciniak — Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Wrocław. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 539.377:61.73.043: :621.7.073-047.37:669-134 655 Wstęp Matryce kuźnicze stosowane w procesach kucia na gorąco narażone są na różnego rodzaju zniszczenia wynikające z ekstremalnych warunków pracy, jakim są poddawane. Oddziałują na nie wysokie wartości obciążeń mechanicznych oraz cieplnych, a powierzchnia jest systematycznie intensywnie nagrzewana, ścierana oraz utleniana. Zjawiskiem, które istotnie obniża trwałość narzędzi, jest zmęczenie cieplne wynikające z dużego gradientu temperatur, spowodowanego zmiennym kontaktem z wst[...]

Zużycie matryc do kucia obudowy przegubu homokinetycznego


  W pracy przedstawiono opis zjawisk zachodzących na powierzchni matryc do kucia obudowy przegubu homokinetycznego. Szczegółowej analizie poddano matrycę z drugiej operacji kucia, w której kształtowana jest nóżka odkuwki. Opisane w pracy badania wykazały, że najbardziej nie- . niebezpiecznym czynnikiem dla analizowanego procesu kucia jest zmęczenie mechaniczne, zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz zużycie ścierne. The paper presents a description of the phenomena occurring on the surface of forging dies for constant velocity joint case. Detailed analyzes were die of the second forging operation in which the foot is shaped by forging. Research described in this paper showed that the most dangerous factor for the analyzed process is mechanical fatigue, thermo-mechanical fatigue and abrasive wear. Słowa kluczowe: zużycie, kucie, zmęczenie, odkształcenia Key words: wear, forging, fatigue, deformation.Wprowadzenie. Trwałość narzędzi stosowanych w procesach kucia na ciepło i na gorąco zależy głównie od warunków, w jakich przebiega proces kucia, zaprojektowania i wykonania narzędzi, ich odpowiedniej obróbki cieplnej adekwatnej do wybranego materiału na narzędzia, kształtu wstępniaka i przedkuwki itp. [1÷3]. W procesach kucia matrycowego na gorąco narzędzia poddawane są działaniu trzech głównych czynników powodujących ich niszczenie, tj. intensywnym szokom cieplnym, cyklicznie zmiennym obciążeniom mechanicznym oraz intensywnemu tarciu [10]. W procesie kucia na gorąco wyrobów ze stali w celu obniżenia naprężenia uplastyczniającego kształtowany materiał nagrzewany jest do temperatury 1000÷1200 ºC, temperatura narzędzi w warstwie wierzchniej nagrzanych od odkształcanego materiału może cyklicznie osiągać wartość nawet 800 ºC, następnie narzędzia są intensywnie chłodzone również w sposób cykliczny [4÷6]. Ze względu na trwałość, trudn[...]

Możliwości zastosowania technik pomiarowych w procesach kucia matrycowego na gorąco DOI:10.15199/148.2016.9.1


  W pracy przedstawiono możliwości aplikacji współczesnych technik pomiarowych w przemyśle kuźniczym, z wykorzystaniem różnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, stosowanych w metrologii warsztatowej. Wskazano różne aspekty technik pomiarowych, wykorzystywanych głównie do dwóch grup obiektów. Pierwszą grupę obiektów stanowią rozmaite pomiary odkuwek (kontrola w trakcie i po kuciu oraz po obróbce mechanicznej), a w szczególności kontrola elementów wzorcowych z wykorzystaniem sprawdzianów do pomiarów błędów kształtu oraz jakości powierzchni. Do drugiej grupy obiektów można zaliczyć pomiary oprzyrządowania kuźniczego, obejmujące szeroko rozumianą kontrolę jakości (m.in.: charakterystyk geometrycznych, jakości powierzchni itp.), pomiar zużycia narzędzi kuźniczych, często połączony z kontrolą ich zużywania. Przeanalizowano także możliwość i zasadność stosowania technik skanowania do bezpośredniej kontroli jakości i zmiany geometrii narzędzi w przemysłowych procesach kucia, bez konieczności ich demontażu. W pracy przedstawiono także inne możliwości zastosowania współrzędnościowej techniki pomiarowej (WTP) w przemyśle kuźniczym, m.in.: do analizy i korekty kształtu po zabudowie narzędzi na prasie oraz do oceny stanu technicznego maszyn kuźniczych. Słowa kluczowe: metrologia, kontrola jakości, narzędzia kuźnicze, odkuwka.Podstawą rozwoju przemysłu jest ciągłe doskonalenie wyrobu, podnoszenie jego jakości i obniżanie kosztów wytwarzania, co pośrednio związane jest ze skróceniem czasu pomiaru przy bardzo skomplikowanych procedurach pomiarowych. Proces ten możliwy jest dzięki ciągłemu udoskonalaniu technik pomiarowych i wprowadzaniu nowych metod CAD/CAM. Obecnie klasyczne metody pomiarowe oraz współrzędnościowa technika pomiarowa (WTP) dają największe możliwości rozwoju nowoczesnej myśli metrologicznej, w tym także w obszarze przemysłu kuźniczego [1 - 4]. W poszczególnych etapach procesu kucia istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia błędu, powodu[...]

ANALIZA TRWAŁOŚCI WKŁADEK MATRYCOWYCH DO KUCIA NA GORĄCO WIDŁAKA WYKONANYCH ZE STALI 1.2343 I UNIMAX DOI:10.15199/67.2018.8.2


  Trwałość narzędzi kuźniczych jest zagadnieniem ważnym z punktu widzenia zakładów produkujących odkuwki. Wynika to ze znacznego udziału kosztów narzędzi wśród wszystkich kosztów wytworzenia pojedynczej odkuwki. Szacuje się, że średnio wynoszą one 8-15%, natomiast mogą sięgać nawet 30% w przypadku niewielkich serii produkcyjnych [9, 11]. Większość tych kosztów przypada na matryce lub wkładki matrycowe. Pozostałe elementy oprzyrządowania, takie jak np. oprawy, płyty prostujące, zużywają się w znacznie mniejszym stopniu. Natomiast okrojniki i dziurkowniki, które zużywają się dość szybko, można regenerować w łatwy sposób przez napawanie i regenerację samych krawędzi tnących, co znacznie obniża ich udział w koszcie całkowitym odkuwki [12]. Proces zużycia narzędzi kuźniczych stosowanych do kucia na gorąco jest skomplikowany i trudny do analizy, gdyż wpływa na niego wiele, często równocześnie występujących zjawisk. Wśród najważniejszych możemy wyróżnić: zmęczenie cieplno- -mechaniczne, odkształcenie plastyczne, zużycie ścierne i utlenianie (rys. 1). Wszystkie te czynniki równocześnie przyczyniają się do zużywania się matryc kuźniczych, przy czym udział wpływu poszczególnych czynników jest różny, w zależności od rodzaju narzędzia (jego wielkość, kształt i sposób wykonania) oraz od warunków pracy (rodzaj agregatu kuźniczego, naciski, temperatura procesu itp.) [9]. W przypadku kucia na młotach matryce są wykonane z materiałów o mniejszej twardości, aby ograniczyć ryzyko pękania. Wówczas dominującym czynnikiem jest odkształcenie plastyczne, które może ograniczać się do niewielkiej warstwy przy powierzchni (jak na rysunku 1), ale Rudy Metale 2018, R. 63, nr 8 10 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 8 może również zachodzić na znacznej głębokości. W tym przypadku odkształcenie plastyczne często prowadzi do spęczenia czopów lub obniżania krawędzi wykroju, co może spowodować zakleszczenie odkuwki. Także wyrzutniki i czopy we wkładkach matrycowych[...]

Wpływ kształtu rowka wpustowego na wytężenie pierścienia kompensacyjnego w procesie kucia na ciepło obudowy przegubu homokinetycznego

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy analizy sposobu połączeń matrycy wstępnie sprężonej w 4 operacji wielooperacyjnego procesu kucia na ciepło obudowy przegubu homokinetycznego, wchodzącej w skład zespołu narzędzi (matryca, blok dystansowy, tuleja sprężysta i pierścień kompensacyjny) ze względu na wytężenie pierścienia kompensacyjnego w zależności od zastosowanego w nim rowka wpustowego. W wyniku przeprowadzonego modelowania numerycznego uzyskano rozkłady naprężeń obwodowych i zastępczych dla pierścienia kompensacyjnego przy zastosowaniu różnych kształtów rowków. Symulacje komputerowe przeprowadzono za pomocą oprogramowania MSC.Marc2008. S. 574 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The article contains analysis of connections method for prestressed die in 4th operation of multi-operational hot forging proc[...]

POPRAWA TRWAŁOŚCI NARZĘDZI DO KUCIA NA GORĄCO PRZEZ ZASTOSOWANIE WARSTW HYBRYDOWYCH


  W artykule opisano zagadnienia związane z trwałością matryc kuźniczych stosowanych do kucia na gorąco odkuwki koła czołowego. Przedstawiono wyniki badań przemysłowych, gdzie w celu poprawy trwałości narzędzi zastosowano warstwy hybrydowe typu warstwa azotowana powłoka PVD. Ocenie skuteczności w zwiększaniu trwałości narzędzi w analizowanym procesie poddano dwa rodzaje warstw hybrydowych różniące się zastosowaną powłoką PVD. Opisane badania wykazały, że przez zastosowanie warstw hybrydowych typu warstwa azotowana i powłoka PVD można skutecznie zwiększyć trwałości narzędzi stosowanych w procesach kucia matrycowego na gorąco. Słowa kluczowe: kucie matrycowe, trwałość narzędzi, warstwy hybrydowe IMPROVING TOOL LIFE FOR HOT FORGING BY THE APPLICATION OF HYBRID LAYERS This paper describes the issues related with durability of forging dies used in spur gear hot forging process. The results of industrial research describe tool life improvement by using hybrid layer combining nitride layer and PVD coating. In order to assess the effectiveness in increasing tool life in the analyzed process two types of hybrid layers with different PVD coating applied. The research has shown that by using a hybrid layer containing nitrided layer and PVD coating can effectively enhance the durability of the tools used in the process of hot forging. Keywords: die forging, tool life, hybrid layers Wstęp Duża intensywność zużycia narzędzi stosowanych w procesach kucia matrycowego sprawia, iż problemom trwałości matryc poświęca się coraz więcej uwagi. Narzędzia kuźnicze, mimo znacznego postępu technicznego i rozwoju nauki w tym kierunku cechują się nadal niestabilną i stosunkowo niską trwałością, co w sposób znaczący wpływa na wielkość kosztów produkcji i jakość odkuwek[1]. Na trwałość narzędzi stosowanych w procesach kucia wpływa bardzo wiele czynników: m.in.: warunki, w jakich przebiega proces kucia (temperatura i geometria narzędzi oraz wstępniaka, prędkość p[...]

 Strona 1  Następna strona »