Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Papaj"

Certyfikacja systemów zarządzania w administracji publicznej


  Od kilkunastu lat trwa proces certyfikacji systemów zarządzania w polskiej administracji publicznej. Odbywa się on według różnych programów certyfikacyjnych, wśród których najczęstszym wśród instytucji jest certyfikacja wg QMS (Quality Management System) czyli systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 . Oprócz niej przeprowadzane są procesy certyfikacji według programu środowiskowego ISO 14001 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg 18001 . W ostatnich kilku latach instytucje są coraz bardziej zainteresowane systemem bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001 . Certyfikacja w administracji publicznej w wymienionych programach jest dobrowolna, a zatem jest konsekwencją decyzji z reguły kierowników instytucji publicznych np. jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej czy państwowych funduszy celowych. Jaka jest zatem motywacja w instytucjach administracji publicznej do podjęcia się certyfikacji systemów zarządzania? Czy jest to chęć budowy i doskonalenia systemów w administracji publicznej, które będą służyły podnoszeniu jakości świadczonych usług publicznych? a może jest to tzw. "owczy pęd", który generują różnego rodzaju projekty unijne proponujące znaczne dofinansowanie w przypadku deklaracji wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania w administracji publicznej? Jak określić przyczyny certyfikacji, które od zwyczajnej mody, bezkrytycznej imitacji mogą zmierzać w kierunku doskonalenia pracy, zmiany kultury organizacyjnej? Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN, Warszawa, 2009 Norma PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. PKN, Warszawa, 2005 Norma PN-N-18001:2004 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. Warszawa, 2004 Norma PN-ISO/IEC 27001:2007 System zarządzania bezpieczeństwem informacji. PKN, Warszawa, 2007 a może certyfikacja systemów zar[...]

Kontrola zarządcza narzędziem orientacji na wyniki w organizacjach publicznych


  Istotnym problemem jest to, aby kontrola zarządcza nie była mylona i utożsamiana z kontrolą wewnętrzną w organizacji.Zachodzące zmiany w sektorze publicznym ukierunkowane są coraz częściej na efektywność i skuteczność działań organizacji publicznych. Przejrzystość działania organizacji publicznych to kolejna domena w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego. Dzielenie się dobrymi praktykami organizacji publicznych to jeden z zauważalnych kierunków wymiany doświadczeń i wiedzy. Próba zastosowania takich kryteriów działania sprzyja realizacji koncepcji zarządzania zorientowanej na wyniki w organizacjach publicznych. Już D. Osborne i T. Gaebler proponowali prowadzenie interesów publicznych w oparciu o dziesięć zasad, wśród których zidentyfikowali działania rządu zorientowane na osiąganie wyników i finansowanie rezultatów zamiast starań [13]. Orientacja na wyniki ściśle jest powiązana z koncepcją Dobrego Rządzenia (Good Governance), czy szerzej ujmując z Public Governance [9]. W dokumentach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego mówi się, że "Dobre rządzenie to sprawowanie władzy publicznej w ramach wzajemnych relacji rządu, administracji i społeczeństwa, cechujące się otwartością, partnerstwem, rozliczalnością, skutecznością, efektywnością i spójnością" [10]. Rozumienie skuteczności działań, które mocno jest akcentowane w przytaczanych koncepcjach, jako stopień osiągania celów jest wyrazem zorientowania na wyniki. Cechami Dobrego Rządzenia według Komisji Europejskiej są: otwartość, przejrzystość, efektywność, zgodność [3]. Pojęcie dobrego rządzenia jest silnie osadzone w idei debaty publicznej [6]. W ramach realizacji postulatu dobrego rządzenia w rekomendacjach, np. dla polskiej administracji publicznej, proponuje się wdrażanie zarządzania zorientowanego na wyniki, obejmującego systemy wskaźników, budżetowanie zadaniowe oraz ewaluację [12]. Naprzeciw tym rekomendacjom i trendom może wyjść rozważne wdrażanie w organizacja[...]

Obywatel w sercu jakości usług publicznych, Paryż 2008

Czytaj za darmo! »

W dniach 20-22 października 2008 roku w Paryżu odbyła się V Konferencja o jakości w administracji publicznej państw Unii Europejskiej pt. "Obywatel w sercu jakości usług publicznych". Organizatorem konferencji była Francja (aktualna Prezydencja Francuska w Unii Europejskiej). W konferencji uczestniczyło około 1300 osób z prawie 50 krajów zarówno Europy, jak i spoza niej. Delegacja polska li[...]

Servqual w ocenie satysfakcji klienta w administracji podatkowej

Czytaj za darmo! »

Głównym problemem jest wykorzystanie prezentowanego na V konferencji Jakości Administracji Publicznej krajów UE w Paryżu w 2008 r. narzędzia Servqual.Problem satysfakcji klientów jest rozpatrywany zarówno w sektorze biznesu, jak i w sektorze publicznym. Satysfakcja klienta jest "kołem zamachowym" prowadzonej działalności. Usatysfakcjonowany klient w biznesie przysparza organizacji obrotów a w konsekwencji zysku. W sektorze publicznym usatysfakcjonowany klient (obywatel), m.in. kształtuje pozytywny wizerunek organizacji publicznej realizującej swoją misję służby publicznej. Przykładem organizacji publicznych, w których również należy wziąć pod uwagę satysfakcję klienta jest administracja podatkowa. Administracja podatkowa jest częścią administracji skarbowej. Obejmuje ona 401 [...]

Ocena satysfakcji klienta w administracji podatkowej

Czytaj za darmo! »

Praktyczne wykorzystanie metody Servqual.Podmiotem badania był Urząd Skarbowy w Sierpcu w województwie mazowieckim, który jest jednym z 401 urzędów skarbowych na terenie kraju1. Choć należy do urzędów małych (spośród 51 urzędów podległych Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie) metody organizacji i osiągnięcia w nim wypracowane znane są nie tylko w kraju, ale prezentowane były również na konferencjach jakości krajów Unii Europejskiej, m.in. w Rotterdamie, w Tampere, w Lizbonie, w Atenach oraz na meetingu IOTA w Birmingham i Budapeszcie2. Przyjęte w Urzędzie rozwiązania organizacyjne, stanowią również przedmiot wielu badań naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych. Na obecny obraz Urzędu nałożyła się wieloletnia praca na rzecz lokalnego środowiska oraz kształtowania [...]

Jakość procesu certyfikacji systemów zarządzania


  W świetle nowej edycji normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011.O potrzebie zmian w certyfikacji Od pewnego czasu dyskutowane są potrzebne zmiany w procesie certyfikacji systemów zarządzania w celu podniesienia jej wiarygodności, a także stosowania działań etycznych na rynku certyfikacyjnym. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi w pewnym stopniu nowa edycja normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 . Norma ta kładzie szczególny nacisk na wymagania dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania w zakresie kryteriów kompetencyjnych personelu zaangażowanego w zarządzanie oraz przeprowadzanie auditów i certyfikacji, w tym na identyfikację tzw. obszarów technicznych. Wprowadza również inne zmiany, które mogą doskonalić proces certyfikacji systemów zarządzania. Celem publikacji jest zatem wskazanie zmian w nowej edycji normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 (ISO/IEC 17021:2011) w kontekście doskonalenia procesu certyfikacji systemów zarządzania. Certyfikacja a akredytacja Doskonalenie procesu certyfikacji systemów zarządzania odbywa się między innymi poprzez ocenę zgodności jednostek certyfikujących, czyli akredytację. W rozumieniu normy PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to: "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności" lub definiowana PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. PKN, Warszawa 2011 PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności - Terminologia i zasady ogólne, PKN, Warszawa 2006 w art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 . Zmiany w akredytacji wynikające z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 zostały zasygnalizowane w 2011 roku w komunikacie PCA . Szczegółowy opis systemu akredytacji w Polsce zawarty jest natomiast w Opisie Systemu Akredytacji . Udzielona jednostce certyfikującej akredytacja na określone prog[...]

Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością usług w podmiotach leczniczych. Analiza przypadków DOI:10.15199/46.2019.1.5


  Wprowadzenie do projakościowego zarządzania świadczeniami w podmiotach leczniczych Przedmiotem prowadzonych badań były menedżerskie rozwiązania w zakresie znajomości oraz stosowania metod i technik projakościowego zarządzania świadczeniami zdrowotnymi w jednostkach systemu ochrony zdrowia - w szpitalach1. Szpitale to jeden z kilku podmiotów funkcjonujących w systemie. System ochrony zdrowia to całość, na którą składa się zespół ze sobą współdziałających podmiotów - uczestników gry - prowadzących grę interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych, realizowanych na podstawie przepisów prawa oraz finansowanych z różnych źródeł - z Narodowego Funduszu Zdrowia, budżetu państwa, budżetów 1 Zob. m.in. John S. Oakland. 2014. “Total Quality Management and operational excellence. Text with cases". New York: Routledge; D.R. Kiran. 2017. “Total Quality Management - Key concepts and case studies" BS Publications BH; Adam Hamrol. 2013. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN; Marek Ćwiklicki, Hubert Obora. 2011. Wprowadzenie do metod TQM. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Katarzyna Szczepańska. 2009. Metody i techniki TQM. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE system ochrony zdrowia, metody i narzędzia, zarządzanie jakością, szpitale Zmiany zachodzące w organizacjach sektora ochrony zdrowia i w jego otoczeniu zwiększają zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zarządzania tymi organizacjami oraz zarządzania w tych organizacjach. To pociąga za sobą konieczność stosowania odpowiednich metod i narzędzi zarządzania, a tym samym bycia organizacją uczącą się. W niniejszym opracowaniu - w wyniku przeprowadzonych badań terenowych - dokonano oceny stopnia stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością usług zdrowotnych w wybranych podmiotach leczniczych mających siedzibę w województwie śląskim. Zastosowano case study. Wyniki badań wskazują, że stop[...]

 Strona 1