Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Bizon-Górecka"

Problemy realizacyjne przedsięwzięć budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.63


  Artykuł pokazuje przedsięwzięcia budowlane, których realizację stymulują przyjęte rozwiązania technologiczne. Przedsięwzięcia te są osadzone w uwarunkowaniach formalnoprawnych, specyficznych dla budownictwa, a także uwikłane w związki z wieloma interesariuszami, oddziałującymi na ich przebieg. Problemy, pojawiające się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych, rodzą często spory pomiędzy ich uczestnikami, które znajdują epilog na salach sądowych. Takie przykłady wykorzystano jako ilustrację zagrożeń realizacji zadań budowlanych. Słowa kluczowe: przedsięwzięcie budowlane, technologia, prawo, interesariusze.Terminem "przedsięwzięcie budowlane" opisuje się proces przygotowania i realizacji budowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego w konkretnym miejscu, czasie, otoczeniu systemowymi środowisku naturalnym. Jest ono realizowane współzależnymi etapami, które zapewniają osiągnięcie założonego celu. Przedsięwzięcia budowlane ingerują w środowisko naturalne człowieka i kształtują jego materialne otoczenie, dlatego też istnieją rygorystyczne procedury administracyjne dotyczące powstawania obiektów, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. Procedury te obejmują procesy decyzyjne w sprawie przedmiotu działalności budowlanej oraz stawiają wiele wymagań uczestnikom procesów budowlanych i eksploatacyjnych. Specyficzne cechy przedsięwzięć budowlanych Realizacja przedsięwzięć budowlanych różni się od produkcji w innych dziedzinach gospodarki, ponieważ odbywa się w specyficznych warunkach. Na podkreślenie zasługują następujące cechy produkcji budowlanej: ● w toku realizacji zadań budowlanych powstają produkty (obiekty budowlane) trwale związane z miejscem ich powstawania; ● ingere[...]

Czynniki jakości nawierzchni z asfaltu lanego na obiektach mostowych DOI:10.15199/33.2016.07.22


  Celemartykułu jest specyfikacja czynników jakości wykonania nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie mostowym. Rozważania przeprowadzono na przykładzie realizacji mostu w konstrukcji stalowej, zlokalizowanego w Toruniu. Zastosowana tam, po raz pierwszy w Polsce, innowacyjna technologia obejmowała wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego składającej się z dwóch warstw tj.: ochronnej grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej MA 16; ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej MA 11. Zapewnienie jakości analizowanych nawierzchni drogowych przeanalizowano podejściem procesowym, z uwzględnieniem procesów zasadniczych, pomocniczych i wspomagających. Pokazano procedury projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, wraz z badaniami zarobów próbnych. Omówiono też szczegóły przygotowania nawierzchni przed przystąpieniem do robót, transport i układanie asfaltu lanego wraz z zagęszczaniemi zapewnieniem odpowiedniej szorstkości oraz prawidłowym wykonaniem złączy i spoin. Opisano badania parametrów poszczególnych warstw nawierzchni drogowej. Słowa kluczowe: mosty, nawierzchnie, asfalt lany, jakość.utrzy- 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2) STRABAG Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: e-mail: bizon@utp.edu.pl Czynniki jakości nawierzchni z asfaltu lanego na obiektach mostowych Quality factors of mastic asphalt pavements on bridge decks dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP1)*) mgr inż. Justyna Binder2) Streszczenie. Celemartykułu jest specyfikacja czynników jakości wykonania nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie mostowym. Rozważania przeprowadzono na przykładzie realizacji mostu w konstrukcji stalowej, zlokalizowanego w Toruniu. Zastosowana tam, po raz pierwszy w Polsce, innowacyjna technologia obejmowała wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego składającej się z dwóch warstw[...]

Czynniki ryzyka w cyklu życia budynków pasywnych DOI:10.15199/33.2017.08.28


  Budynkiem pasywnym, wg Wolfganga Feista - założyciela Instytutu Domu Pasywnego, jest obiekt o ekstremalnie niewielkim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza (15 kWh/(m2·r)), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło "słoneczne", ciepło odzyskane z wentylacji) oraz dogrzewanie powietrza wentylującego. Taki budynek potrzebuje więc autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania [5]. Ciągły wzrost cen surowców energetycznych oraz coraz szybciej wyczerpujące się ich zasoby skłaniają potencjalnych inwestorówdo zainteresowania się proekologicznym rozwiązaniem, jakim jest budownictwo pasywne. Dobrze wykonany projekt, odpowiednio dobrane materiały i wykwalifikowani wykonawcy budowlani ograniczają czynniki ryzyka, które mogą pojawiać się w całym cyklu istnienia budynku pasywnego. Budynek pasywny charakteryzuje się większą energooszczędnością i lepszymi parametrami izolacyjnymi od budynków wznoszonych w wersji energooszczędnej. W efekcie budynek pasywny nie zużywa rocznie na 1 m2 powierzchni ogrzewanej więcej niż 15 kWh energii, natomiast obiekt energooszczędny 45 - 80 kWh/m2 powierzchni o regulowanej temperaturze. Wynika z tego, że budynek pasywny jest średnio od trzech do pięciu razy bardziej energooszczędny [4]. Przyjmuje się, że budynek pasywny to taki, który zużywa ok. 1,5 l oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na 1 m2 ogrzewanej powierzchni rocznie, o EUcomax 15 kWh/m2 na rok, co odpowiada standardowi NF15. Do pokrycia całego zapotrzebowania na energię wykorzystywane są często źródła odnawialne [2]. Cykl życia budynku pasywnego, realizowanego wg nowoczesnej formuły, minimalizującej wpływ obiektu budowlanego na środowisko naturalne, powinien obejmować kolejne fazy: ● zrównoważony proces projektowania; ● zrównoważona produkcja materiałów budowlanych i wyposażenia; ● zrównoważony proces budowy; ● zrów[...]

Innowacyjne wspomaganie pracy inspektora nadzoru inwestorskiego DOI:10.15199/33.2017.08.32


  Rynek wymusza innowacje produktowe i marketingowe, które pociągają za sobą konieczność wdrażania innowacji organizacyjnych i procesowych [3]. Do istotnych elementów potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa zalicza się m.in. [2]: ● świadomość potrzeby wprowadzania innowacji wśród kadry kierowniczej; ● wyposażenie przedsiębiorstw w nowoczesne technologie, szczególnie technologie informacyjne; ● współpracę ze sferą badawczo-rozwojową, centrami transferu technologii; ● poziom wykształcenia, wiedzę wyuczoną oraz wynikającą z doświadczenia; ● wykorzystanie cech osobowych Generation Y (kreatywność, upór). Innowacyjnewspomaganie działania uczestnikówprocesu budowlanego usprawnia realizację ich zadań. Szczególnym strażnikiem realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych w założonych ramach odnośnie do zakresu, czasu i kosztów wykonania robót budowlanych oraz ich jakości jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły przedstawić problemy, z jakimi borykają się oraz ich poglądy na wykorzystanie innowacyjnych narzędzi wspomagających pracę. Zgodnie z przepisami [5] inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiemprocesu budowlanego ustanowionymprzez inwestora. Musi on mieć uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Inspektor nadzoru inwestorskiegoma za zadanie reprezentować interesy inwestora, kontrolować rozliczenie budowy i nadzorować pracęwykonawcy robót.Każdy inwestor, zmocy prawa, ma obowiązek zorganizowania procesu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak wymaga to odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Zatem, powierzenie pełnienia tego obowiązku doświadczonemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego chroni inwestora przed wieloma problemami. Praca inspektora ma zapewnić poprawność wykonania prac budowlanych i bezpieczeństwo na budowie. Powinna też usprawnić przebieg budowy, przyspieszyć wykonanie ro[...]

Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i w Anglii DOI:10.15199/33.2018.10.15


  Dojrzałość projektową przedsiębiorstwa można ogólnie zdefiniować jako zdolność do profesjonalnego zarządzania projektami. Musi być ona uwzględniana zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Zarządzanie projektemobejmuje wszystkie działania związane z jego przygotowaniem i realizacją [5]. Dojrzałość projektowa przedsiębiorstw jest ich bardzo istotnymelementemrozwoju. Jej poziommożna przedstawić za pomocą trzech głównych elementów. Pierwszym z nich jest posiadanie przez przedsiębiorstwo odpowiednich zasobów w postaci kwalifikacji i kompetencji pracowników, drugim - integracja prowadzonych projektów, a trzecim-metody zarządzania projektami oraz programy niezbędne do ich realizacji. Współcześnie wiele przedsiębiorstw budowlanych zarówno w kraju, jak i za granicą jest zarządzanych przez projekty. Niestety, jak wskazują badania, nie zawsze przedsiębiorstwa znajdują się na wysokim poziomie dojrzałości projektowej. Istota i znaczenie dojrzałości projektowej Projekt jest zwykle definiowany jako "ograniczone w czasie przedsięwzięcie, w którym zasoby ludzkie, materialne i finansowe organizuje się w taki sposób, aby w określonych ramach kosztów i czasu wykonać, wg danych wymagań, unikatowy produkt lub usługę po to, aby osiągnąć korzystne zmiany zdefiniowane przez cele jakościowe i ilościowe" [7]. Każdy projekt powinien być zarządzany przez specjalistów, posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną i praktyczną. Zarządzanie projektemmożna opisać jako dziedzinę zarządzania zajmującą się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności, narzędzi i metod do osiągnięcia założonych celów przygotowania i realizacji projektów [11]. Przedsiębiorstwo, które pracuje nad projektem, bądź też jego praca ma charakter projektowy, dąży do osiągania dojrzałości projektowej. Jest więc taką organizacją, której procesy można uznać za dojrzałe z jakościowego punktu widzenia [1]. Dojrzałość projektowa może być opisana jako stan, w którym możliwe j[...]

 Strona 1