Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KOSIK"

Przegląd przepisów dotyczących kontroli bezpieczeństwa zapór w wybranych państwach europejskich


  W artykule przedstawiono systemy prawne dotyczące nadzorowania bezpieczeństwa zapór w sześciu państwach europejskich: Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii, Szwajcarii, Czech i Słowacji. Doświadczeniom budowy zapór i zbiorników, sięgającym czasów starożytnych, towarzyszą również wnioski z katastrof i awarii. Nowe technologie w budownictwie, coraz lepsze materiały, coraz lepsze rozpoznanie warunków geologicznych i hydrologicznych nie są w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka katastrof. Odpowiednie działania legislacyjne i organizacyjne w zakresie kontroli bezpieczeństwa zapór w Polsce mogą zmniejszyć zagrożenie. Rozwiązania organizacyjno-prawne w kilku wybranych krajach europejskich - w Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii, Szwajcarii, Czechach i Słowacji - zasługują na uwagę i mogą być wykorzystane w pracach związanych z doskonaleniem polskiego systemu kontroli bezpieczeństwa zapór. ■ Wielka Brytania Pierwsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa zapór pochodzą z 1863 r. (Waterworks Clauses Act). W 1930 r. uchwalono pierwszą, znaczącą ustawę - Reservoirs (Safety Provision) Act - dającą władzom lokalnym uprawnienia do nadzorowania zbiorników zlokalizowanych na ich terenie. W 1966 r. Związek Inżynierów Budownictwa (Institution of Civil Engineers) opublikował krytyczny raport na temat ustawy z 1930 r.; zawarł w nim rekomendacje wzmocnienia uprawnień władz do egzekwowania przestrzegania bezpieczeństwa. W 1970 r. rząd zapowiedział zmianę przepisów, którą planował wprowadzić w życie nie wcześniej niż w listopadzie 1987 r. W konsekwencji w 1975 r. uchwalono ustawę o zbiornikach (Reservoirs Act). W 2003 r. prawo wodne (Water Act) znowelizowało ustawę z 1975 r. Ustawa o zbiornikach z 1975 r. ma zastosowanie dla zbiorników o pojemności powyżej 25 tys. m3, gromadzących wodę spiętrzoną powyżej naturalnego poziomu terenu z wyłączeniem zbiorników objętych ustawą o kopalniach i kamieniołomach z 1969 r. (Mines and Q[...]

XXXII Dni Wielkich Zapór 2010 - Bańska Bystrzyca, 8-10 czerwca 2010 r.


  XXXII Dni Wielkich Zapór (XXXII Priehradné Dni) to konferencja dla specjalistów zajmujących się projektowaniem, budową, eksploatacją i bezpieczeństwem zapór, organizowana przez naszych południowych sąsiadów co dwa lata. Konferencja tradycyjnie odbywa się na przemian w Republice Słowacji i w Republice Czeskiej. Tak było również wtedy, gdy teraz oddzielne państwa stanowiły jeden organizm państwowy. Bańska Bystrzyca była miejscem ostatniej konferencji, która odbyła się w dniach od 7 do 10 czerwca 2010 r. Organizatorami konferencji były: Słowacki Komitet Wielkich Zapór, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Słowackie Przedsiębiorstwo Zarządzania Gospodarką Wodną - Oddział w Bańskiej Bystrzycy. Oficjalnymi partnerami konferencji byli m.in. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po raz pierwszy konferencja była sponsorowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Przebieg konferencji W konferencji uczestniczyło ok. 350 osób ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski. Podczas konferencji przedstawiono informację z 77. Rocznego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (21-24 maja 2009 r.) i z 23. Kongresu Międzynarodowej Komi- Rys. 3. Stary plan zapory i zbiornika Rozgrund [1] Rys. 1. Szyb kopalniany [1] Rys. 2. Urządzenia odwadniające kopalnie [1] sji Wiel[...]

Zamulanie zbiorników zaporowych DOI:


  C elem racjonalnej gospodarki wodnej jest wykorzystanie i kształtowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem ich parametrów ilościowych i jakościowych. Jako bardziej szczegółowe cele gospodarki wodnej można wskazać [5]: a) ochrona ekosystemów wodnych i ekosystemów lądowych z nimi związanych, zgodnie z prawem oraz założeniami regionalnego i lokalnego rozwoju; b) zagospodarowanie zasobów wodnych w celu zabezpieczenia potrzeb w zakresie wody do picia oraz dla, przemysłu, rolnictwa, energetyki, żeglugi i rekreacji; c) przeciwdziałanie naturalnym zagrożeniom czyli ograniczenie np. ryzyka powodziowego oraz skutków suszy. Wymienione cele można osiągnąć poprzez budowę zapór i zbiorników co z kolei wiąże się z bardzo istotną ingerencją w środowisko naturalne. Zatem niezwykle ważne staje się wprowadzenie tzw. dobrych praktyk czyli przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Wymagane współcześnie ogólne zasady postępowania wynikają z uwzględnienia w warunkach utrzymania rzeki jej podstawowej funkcji, którą określają następujące potrzeby: ● odpowiednia fizyko-chemiczna jakość wody, ● normalny cykl procesowy w transporcie rumowiska, związany z geomorfologią koryta i doliny rzeki, ● naturalne procesy rzeczne związane z życiem biologicznym, regulowane cyklem hydrologicznym, w tym powodziami. W zasadach dobrej praktyki [5], określono grupę wymagań i zaleceń, które stanowią racjonalne minimum potrzebne do uzyskania poprawy, szczególnie w zakresie jakości wody i zamulania włączając w te działania także ewentualną przebudowę lub modernizację istniejącej zabudowy. Zbiorniki retencyjne i tworzące je zapory przegradzając dolinę i płynący jej dnem ciek, zmieniają radykalnie warunki naturalnego przepływu. Następuje redukcja prędkości przemieszczającej się wody i osadzanie materiału transportowanego przez rzekę. Materiał stały, przenoszony przez dopływające do zbiornika cieki, jest w nim akumulowany w postaci os[...]

Zastosowanie numerycznego modelu filtracji do oceny wpływu dociążenia podnóża skarpy odpowietrznej pryzmą narzutu kamienno-żwirowego dla prawej strony zapory Chańcza

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowanie dwuwymiarowego modelu numerycznego filtracji przez korpus i podłoże zapory ziemnej Chańcza do określenia wpływu projektowanego dociążeniem podnóża skarpy odpowietrznej pryzmą narzutu kamienno-żwirowego na położenie krzywej filtracji. Symulacje obliczeniowe przeprowadzono dla różnych poziomów piętrzenia wody w zbiorniku. Obliczenia filtracji ustalonej wykonano, wykorzystując program SEEP2D wchodzący w skład pakietu obliczeniowego GMS (Groundwater Modelling System). Numeryczny model filtracji jest efektywnym narzędziem pozwalającym na przeanalizowanie wpływu proponowanych rozwiązań modernizacyjnych na przebieg filtracji w rejonie budowli hydrotechnicznych. Modernizacja urządzeń upustowych dla zapory Chańcza, polegająca na zabudowie stałych przel[...]

79. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD)


  Lucerna (Szwajcaria), 30 maja - 3 czerwca 2011 r. W ramach 79. Rocznego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD) odbyły się posiedzenia komitetów tematycznych ICOLD, posiedzenie plenarne Komitetu Wykonawczego ICOLD i Międzynarodowe Sympozjum na temat "Zapory i zbiorniki - nowe wyzwania". 79. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego ICOLD W posiedzeniu plenarnym Komitetu Wykonawczego uczestniczą przedstawiciele komitetów narodowych. Polską stronę reprezentowali przedstawiciele Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (POLCOLD) oraz Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB: Janusz Zaleski - przewodniczący POLCOLD-u, Jan Winter - wiceprzewodniczący POLCOLD- u, Andrzej Wita - wiceprzewodniczący POLCOLD-u, Anna Kosik - sekretarz POLCOLD-u oraz Edmund Sieinski - dyrektor OTKZ IMGW-PIB. Podczas tegorocznego spotkania zapadły decyzje ważne dla działalności ICOLD w najbliższych latach. Podsumowano również działania od ostatniego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego w Hanoi w 2010 r. Najważniejsze z nich to: □ Przyjęcie nowych czł[...]

Kioto'2012 - 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz XXIV Kongres Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (Icold )


  Kioto, 2-8 czerwca 2012 r. W Kioto, dawnej stolicy Japonii, odbyły się 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz XXIV Kongres Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD). Imprezie towarzyszyły: posiedzenia komitetów tematycznych ICOLD, posiedzenie plenarne Komitetu Wykonawczego ICOLD, XXIV Kongres ICOLD i Międzynarodowe Sympozjum na temat "Zapory dla zmieniającego się świata - potrzeba transferu wiedzy pomiędzy pokoleniami i w świecie". 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Icold (2-5 czerwca) W posiedzeniu plenarnym Komitetu Wykonawczego uczestniczą przedstawiciele komitetów narodowych. Z polskiej strony wzięli udział przedstawiciele Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (POLCOLD) oraz Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB: Janusz Zaleski - przewodniczący POLCOLD-u, Jan Winter i Andrzej Wita - wiceprzewodniczący POLCOLD-u, Anna Kosik - sekretarz oraz Edmund Sieinski - dyrektor OTKZ IMGW-PIB. Podczas spotkania w Japonii zapadły decyzje dotyczące działalności ICOLD w najbliższych latach; podsumowano również działania od ostatniego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego w Lucernie z 2011 r. Najważniejsze z nich to: □ W związku z zakończeniem 3-letniej kadencji prezydenta ICOLD dr. Jia Jinsheng z Chin odbyły się wybory na nową kadencję. Zgłoszono dwóch kandydatów Przemysława A. Zielinskiego z Kanady (podkreślał swój polski rodowód) oraz Adama Nombre z Burkina Faso. W tajnym głosowaniu zwyciężył jednym głosem (32:31) przedstawiciel Afryki. □ Wybory wiceprezydenta ICOLD ze strefy eu[...]

XV Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Jastrzębia Góra, 18-21 czerwca 2013 r.


  XV Międzynarodową Konferencję Technicznej Kontroli Zapór (TKZ 2013) zorganizował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Polskim Komitetem Wielkich Zapór (POLCOLD) i Sekcją Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Patronat honorowy nad konferencją objął Stanisław Gawłowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem przewodnim: "Zapory - bezpieczeństwo i kierunki rozwoju" (Dams - safety and development direction), które jest odzwierciedleniem problemów nurtujących świat hydrotechniki. W tym roku na miejsce konferencji wybrano polskie wybrzeże - Jastrzębią Górę, a wycieczkę techniczną zorganizowano do elektrowni wodnej w Żarnowcu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Mieczysław S. Ostojski, dyrektor Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór - Edmund Sieinski oraz wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Wielki Zapór - Jan Winter (fot. 1). Tematykę konferenc[...]

 Strona 1