Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JERZY STOBRAWA"

Mikrokompozyty Cu-Nb o włóknistej mikrostrukturze


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad materiałem kompozytowym Cu-Nb, wytworzonym na drodze wielokrotnego ciągnienia iteracyjnego pakietu drutów Nb w rurce Cu. Prace te zostały poprzedzone próbami modelowymi wyciskania kompozytu Cu-Nb na prasie z oscylacyjnie skręcającą matrycą (KOBO). Stwierdzono, że wielokrotne ciągnienie pakietu drutów jest obiecującą metodą wytwarzania mikrokompozytów włóknistych (ponad 823 000 włókien Nb o przekroju nanometrycznym) cechujących się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i konduktywnością elektryczną. Initial research results on Cu-Nb composite material obtained using repeated iterative drawing of niobium wires compacted into copper tube, have been presented in this article. This works have been preceded by model extrusion tests of Cu-Nb composite with oscillatory turning die press (KOBO). It was assumed that repeated drawing of compacted wires is a promising method for fibrous composite production (more than 823 000 Nb fibres with nonmetric diameter) characterized with high mechanical properties and electrical conductivity. Słowa kluczowe: kompozyty włókniste, stopy miedzi, własności wytrzymałościowe, konduktywność elektryczna, mikrostruktura Key words: fibrous composite, copper alloy, mechanical properties, electrical conductivity, microstructure Tablica 1. Zmiana liczby włókien Nb podczas kolejnych operacji pakietowania i ciągnienia Table 1. Number of Nb fibres after successive compacting and drawing operations Nr pakietowania Liczba włókien 1 7 2 49 3 343 4 2401 5 16807 6 117649 7 823543 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 613 manych z wyjątkowo czystych składników w mikrostrukturze obserwuje się dendryty niobu w osnowie miedzianej natomiast w przypadku obec- ności zanieczyszczeń t[...]

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STOPU Ag-Cu MODYFIKOWANEGO DODATKIEM METALI ZIEM RZADKICH DOI:


  W artykule analizowano wpływ dodatku metali ziem rzadkich na mikrostrukturę i właściwości użytkowe stopu srebra z dodatkiem miedzi i miszmetalu (mieszaniny metali ziem rzadkich) w stanie po odlewaniu, po przeróbce plastycznej na zimno i obróbce cieplnej. Metodyka badawcza obejmowała obserwacje mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego. Dodatkowo przeprowadzono badanie rozmieszczenia składników stopowych na powierzchni badanego materiału. Właściwości mechaniczne drutu określono w próbie zrywania oraz określając twardość HV. Podjęto próby zastosowania stopu na styki elektryczne, wykonano badania odporności na elektroerozję styków elektrycznych. Słowa kluczowe: stop srebra, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, konduktywność elektryczna, styki elektryczne MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES Ag-Cu ALLOY WITH ADDITION OF RARE EARTH METALS The paper presents the influence of rare-earth metals additive on the microstructure and properties of silver alloy containing copper and mischmetal (a mixture of rare earth metals) in a state after casting, after cold forming and heat treatment. The test methodology included observation of the microstructure using an optical microscope and a scanning electron microscope. The mechanical properties of the wire was determined in an tension test and specifying the hardness HV. Attempts were made to use this alloy as an electrical contacts, spark erosion resistance of the electrical contacts have been tested. Keywords: silver alloy, microstructure, mechanical properties, electrical conductivity, electrical contacts Dr inż. Wojciech Głuchowski, dr inż. Joanna Sobota, dr hab. inż. Jerzy Stobrawa, prof. IMN - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. e-mail: wojciech.gluchowski@imn.gliwice.pl Rudy Metale R59 2014 nr 12 s. 588÷593 589 Wprowadzenie Ze względu na rosnące wymagania stawiane materiałom dla elektroniki i elektrotechniki poszukuje się nowych stopów[...]

MATERIAŁY WARSTWOWE NA OSNOWIE MIEDZI O ULTRADROBNOZIARNISTEJ STRUKTURZE RDZENIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i prób w zakresie możliwości uzyskania drutu płaszczowego z rdzeniem kompozytowym Cu/WC o strukturze drobnoziarnistej z zewnętrzną warstwą miedzi. Wyniki obejmują sposób uzyskania proszku o nanokrystalicznej strukturze, jego konsolidację na drodze prasowania, spiekania oraz wyciskania dla uzyskania drutu rdzeniowego, a także przeróbkę plastyczną tego drutu w litym pła[...]

BADANIA WPŁYWU TEMPERATY, PRĘDKOŚCI I STOPNIA ODKSZTAŁCENIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI TRUDNOODKSZTAŁCALNYCH STOPÓW CuPAg

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań trudnoodkształcalnego stopu CuP5Ag15 w aspekcie analizy wpływu temperatury, prędkości i stopnia odkształcenia na strukturę i własności tego stopu. Zaprezentowano również wstępne wyniki badań plastometrycznych, przeprowadzonych przy zastosowaniu plastometru skręcającego, w postaci wykresów funkcji naprężenie uplastyczniaj ące-odkształcenie rzeczywiste. Na podstawie wyn[...]

Badania plastometryczne stopów utwardzanych wydzieleniowo Cunial

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ zabiegów przesycania i starzenia na charakterystyki technologicznej plastyczności stopu CuNi15Al5Mn5 uzyskane w próbie skręcania. Stwierdzono, że odpowiedni dobór parametrów obróbki cieplnej wpływa na możliwość sterowania jego właściwościami technologicznymi. This paper presents effect of precipitation hardening on the plasticity characteristics of CuNi15Al5Mn5 al[...]

Badania plastyczności stopu CuZn34P6

Czytaj za darmo! »

Stop CuZn34P6 cechuje się właściwościami, które dają szansę na jego zastosowanie do lutowania miedzi i jej stopów w miejsce srebrowych spoiw z dodatkiem szkodliwego kadmu. W artykule przedstawiono wyniki badań tego stopu w zakresie właściwości mechanicznych, mikrostruktury oraz podatności do przeróbki plastycznej wlewków w szerokim zakresie temperatury. Przedstawiono także wyniki badań struktury i właściwości mechanicznych stopu po wyciskaniu na gorąco. The CuZn34P6 alloy presents properties which provide possibilities for using it as a substitute for silver-based brazing alloys with addition of harmful cadmium for brazing copper and its alloys. The paper presents results of testing this alloy with respect to its mechanical properties, microstructure and plastic workability of the in[...]

MIKROKOMPOZYTY Cu-Nb O WŁÓKNISTEJ MIKROSTRUKTURZE


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad materiałem kompozytowym Cu‐Nb, wytworzonym na drodze wielokrotnego ciągnienia iteracyjnego pakietu drutów Nb w rurce Cu. Prace te zostały poprzedzone próbami modelowymi wyciskania kompozytu Cu‐Nb na prasie z oscylacyjnie skręcającą matrycą (KOBO). Stwierdzono, że wielokrotne ciągnienie pakietu drutów jest obiecującą metodą wytwarzania mikrokompozytów włóknistych (ponad 823 000 włókien Nb o przekroju nanometrycznym) cechujących się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i konduktywnością elektryczną. Słowa kluczowe: kompozyty włókniste, stopy miedzi, własności wytrzymałościowe, konduktywność elektryczna, mikrostruktura Cu-Nb MICROCOMPOSITES WITH FIBROUS MICROSTRUCTURE Initial research results on Cu‐Nb composite material obtained using repeated iterative drawing of niobium wires compacted into copper tube, have been presented in this article. This works have been preceded by model extrusion tests Dr inż. Wojciech Głuchowski — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, dr hab. inż. Jerzy Stobrawa, prof. nzw. — Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Gliwice, inż. Krzysztof Marszowski — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. Rudy Metale R56 2011 nr 7-8 UKD 677.5:537.311.3:669.35’294: :669.018.9:620.18:539.21:669-494 386 of Cu‐Nb composite with oscillatory turning die press (KOBO). It was assumed that repeated drawing of compacted wires is a promising method for fibrous composite production (more than 823 000 Nb fibres with nonmetric diameter) characterized with high mechanical properties and electrical conductivity. Keywords: fibrous composite, copper alloy, mechanical properties, electrical conductivity, microstructure Wprowadzenie Jednym z materiałów coraz powszechniej stosowanych do wytwarzania drutów nawo[...]

Wpływ mikrostruktury stopu AgCu35Ti2 na jego plastyczność

Czytaj za darmo! »

Jednym z problemów związanych z wytwarzaniem spoiw z grupy AgCuTi jest ich ograniczona podatność do przeróbki plastycznej. W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu AgCu35Ti2 po odlewaniu w różnych warunkach. Stwierdzono, że iglasta struktura wydzieleń fazy Cu4Ti obecna w materiale po odlewaniu ogranicza podatność do odkształcania zarówno na zimno, jak [...]

Podatność do przeróbki plastycznej stopów Ag-Cu-Zn-Sn

Czytaj za darmo! »

Cel badań jest związany z pracami prowadzonymi w kierunku eliminacji szkodliwego kadmu ze srebrowych spoiw twardych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych, własności mechanicznych oraz składu fazowego wybranych stopów Ag-Cu-Zn-Sn. Określono także podatność tych materiałów do przeróbki plastycznej. The objective of research is related to the works for elimination of har[...]

Zastosowanie wyciskania metodą KOBO do produkcji spoiw agCuti

Czytaj za darmo! »

Celem badań było sprawdzenie możliwości zastosowania procesu wyciskania metodą KOBO drutów spoiw AgCuTi i określenie wpływu tego procesu na poprawę podatności prasówki do przeróbki plastycznej na zimno. Próby wyciskania drutu ze stopu AgCu35Ti2 wykazały rozdrobnienie mikrostruktury występujące wskutek intensywnego odkształcania, w szczególności iglastych cząstek fazy Cu4Ti. Efektem zastosowania tej metody wyciskania jest uzyskanie drutu o bardzo dobrej podatności do przeróbki plastycznej, lepszej od uzyskiwanej dla prasówki wytwarzanej metodą tradycyjną. S. 626 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The aim of this work was to check possibility of application of wire extrusion method KOBO in reference to AgCuTi brazing alloys and to investigate an effect of this process on cold workabili[...]

 Strona 1  Następna strona »