Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"JAN SIŃCZAK"

MODELOWANIE PROCESU KUCIA DWUFAZOWEGO STOPU TYTANU Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

Analizie poddano proces kucia odkuwki charakteryzującej się dużym stosunkiem powierzchni do objętości, wykonywanej z dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V. Warunki brzegowe opracowano dla kilku technologii, przy założonej temperaturze wsadu i narzędzi, tarciu powierzchniowym oraz prędkości odkształcenia (młot, prasa hydrauliczna). Ocenę procesu kucia oparto na mapach rozkładu intensywności prędkości [...]

Modelowanie kucia matrycowego wału korbowego

Czytaj za darmo! »

W pracy analizowano proces kucia matrycowego wału korbowego silnika samochodowego z jednoczesnym przemieszczeniem wykorbień. Odkuwki zaliczane do tej grupy charakteryzuje złożony kształt przedkuwki umożliwiający obniżenie strat materiału na wypływkę i eliminujący zakucia. W związku z tym opracowanie poprawnej technologii kucia wiąże się z zwykle z kosztownymi i pracochłonnymi próbami technologi[...]

Wpływ tarcia na rozkład odkształceń w procesie przeciskania przez kanał kątowy prosty spiralny i prosty schodkowy

Czytaj za darmo! »

W pracy porównano wyznaczone numerycznie rozkłady odkształceń po zastosowaniu procesu przeciskania przez kanał kątowy stali o zawartości 0,2 % węgla, według dwóch schematów, w których nie występuje skręcanie materiału między kolejnymi zagięciami. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci rozkładu intensywności odkształcenia dla czterech kolejnych zagięć w kanałach matryc, przy czynniku tarcia odpowiadającym skrajnym warunkom tarcia występującego w praktyce przemysłowej. In the paper the effective strain distribution obtained in pressing process across spiral simple and stepped simple channel was compared. The calculation of effective strain distribution was shown for the following (four) bends of die channel, taking into consideration (the effect) of friction factor in range of extreme[...]

Mechanizm powstawania zakuć w procesie wydłużania swobodnego dużych wlewków


  Analizowano proces wydłużania swobodnego wlewków o dużym przekroju poprzecznym. Stwierdzono, że zastosowanie nieod- powiednich narzędzi i posuwów względnych może być przyczyną tworzenia podłamów, a w konsekwencji zakuć, których postać zewnętrzna jest zbliżona do pęknięć powierzchniowych. Mechanizm powstawania tego niekorzystnego zjawiska przy wydłużaniu swobodnym analizowano opierając się na modelowaniu numerycznym. In the paper analysis of ingots with large cross-section forging process was introduced. It was found that using of inadequate tools and relative bites could be a reason of overlap forming and in consequence of laps, which external form is close to surface crack. Mechanism of this unfavourable effect was analyzed with support of numerical modelling. Słowa kluczowe: kucie swobodne, wydłużanie w kowadłach płaskich, modelowanie numeryczne, zakucia Key words: open-die forging, cogging in flat anvils, numerical modelling, laps S. 297 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 4 do prasy przyjęto 60 s, a czas między kolejnymi odkształceniami 5 s. Temperaturę kowadeł przyjęto 300 °C, czynnik tarcia 0,4. Obliczenia numeryczne wydłużania wlewków wykonano programem QForm3D. W pierwszym etapie obliczeń numerycz- nych zmienne parametry procesu były następujące: posuwy względne Lw przyjęto: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 i dla każdego posuwu względnego przyjęto promie- nie zaokrągleń krawędzi kowadeł R: 0 mm; 20 mm; 50 mm; 100 mm; 200 mm. Sposób realizacji tego zakresu badań przedstawiono na rys. 3. Obliczenia numeryczne w każdym warian- cie wykonano dla dwóch odkształceń względnych o maksymalnej wartości 40 %. Łącznie uzyskano 600 wyników obliczeń, przy czym analizowano dwadzie- ścia wariantów, każdy w siedmiu etapach odkształ- ceń. Charakterystyczne wyniki obliczeń tego etapu badań przedstawiono w tabl. 1 oraz na rys. 4 i 5. Tabl. 1 zawiera zestawienie obserwacji przemiesz- czenia metalu w granicznym obszarze pomiędzy pierwszym i drugim posuwem b[...]

Pękanie wlewków jako efekt zakucia w procesie wydłużania swobodnego


  Analizie poddano proces wydłużania swobodnego wlewków o dużym przekroju poprzecznym. Zauważono, że użycie nieodpowiednich narzędzi i posuwów względnych może być przyczyną formowania podłamów, a w konsekwencji zakuć, których postać zewnętrzna jest zbli- żona do pęknięć powierzchniowych. W analizie uwzględniono również wpływ manipulatora kuźniczego na proces wydłużania. In the paper analysis of ingots with large cross-section forging process was introduced. It was found that using of inadequate tools and relative bites could be a reason of overlap forming and in consequence of laps, which external form is close to surface crack. The analysis also takes into account the influence of forging manipulator on the cogging process. Słowa kluczowe: kucie swobodne, wydłużanie w kowadłach płaskich, modelowanie numeryczne, zakucia Key words: open-die forging, cogging in flat anvils, numerical modelling, laps.Wstęp. Operacje wydłużania swobodnego należą do podstawowych czynności wykonywanych podczas przekuwania wlewków kuziennych. Stosowanie tego zabiegu umożliwia nie tylko uzyskanie wymaganego kształtu odkuwki, ale przede wszystkim likwidację struktury pierwotnej wlewka [1, 3]. Stąd o własnościach mechanicznych produktu finalnego decyduje zastosowanie odpowiednich odkształceń i posuwów względnych użytych w trakcie procesu wydłużania z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia przekucia i obróbki cieplnej przewidzianej dla danego gatunku stali. W praktyce przemysłowej zauważono, że kon- strukcja powierzchni roboczej narzędzi ma wpływ na rozkład odkształceń nie tylko w kotlinie odkształcenia, lecz również w strefie przejścia z płaszczyzny pozio- mej kowadła w pionową. Ten wpływ jest szczególnie znaczący przy stosowaniu dużych odkształceń wyma- ganych w początkowym etapie wydłużania wlewka. Sprzyja to tworzeniu podłamów i prowadzi do nieko- rzystnego zjawiska - zakucia, często zauważanych do- piero w dalszym etapie kształtowania. W dostępnej literaturze ku[...]

Technologia kucia swobodnego wału z otworem dla siłowni wiatrowej z wsadu dziurowanego


  Artykuł przedstawia analizę nowatorskiej technologii kucia swobodnego wału głównego dla elektrowni wiatrowej oraz porównanie tej tech- nologii z tradycyjnym procesem wytwarzania. Opracowana technologia, oparta na koncepcji kucia wału z otworem centralnym, zapewnia znaczące oszczędności materiałowe oraz lepszą jakość eksploatacyjną wału. Operację wydłużania wykonuje się po dziurowaniu wlewka, co jest utrudnieniem technologicznym. Szczegółowy opis tej technologii przedstawiono przy wykorzystaniu modelowania numerycznego w zakresie doboru gniotów i posuwów, gwarantujących poprawny kształt odkuwki. The paper presents an innovatory technology of open-die forging of windmill main shaft in comparison with traditional production chain of this component. The new technology based on the concept of drawn-out hollow shaft provides significant material savings and increased quality of a finished part. Cogging operation was carried out after piercing brings about several technological setbacks, which makes industrial implementation this technology hard. To determine detailed guidelines for technological realization, numerical simulation was conducted, which allowed selection of parameters providing correct dimensions of forging. Słowa kluczowe: kucie swobodne, wał główny elektrowni wiatrowej, dziurowanie, modelowanie numeryczne Key words: open-die forging, windmill main shaft, piercing, numerical modeling.1. Wprowadzenie. Wał główny jest jednym z najistotniejszych i najbardziej odpowiedzialnych elementów siłowni wiatrowej. Przenoszenie energii mechanicznej z piasty wirnika do generatora wiąże się z pracą pod działaniem złożonego stanu naprężeń cyklicznych o zmiennej wartości oraz częstotliwości. Materiał wału głównego siłowni wiatrowej musi zapewniać odporność na pękanie pod działaniem momentów skręcających i gnących. Z powodu dużych i złożonych obciążeń oraz znacznych wymiarów odkuwki, technologia kucia swobodnego jest jedyną możliwą metodą wytwarzania te[...]

Modelowanie procesu walcowania przedkuwki korbowodu przy zastosowaniu programu VeraCAD


  W pracy przedstawiono wyniki zastosowania programu VeraCAD do projektowania parametrów procesu walcowania przedkuwek dla od- kuwek o wydłużonym kształcie, charakteryzujących się zmiennym przekrojem poprzecznym na długości. Przedstawiono kolejne etapy pro- jektowania technologii, zwracając uwagę na odpowiedni dobór parametrów decydujących o możliwości przeprowadzenia procesu walco- wania oraz uzyskaniu poprawnego kształtu przedkuwki. Jako weryfikację prognozowanych kształtów przedkuwki w kolejnych przepustach przeprowadzono modelowanie numeryczne MES, którego wyniki wykorzystano do porównania założonych i uzyskanych po walcowaniu przekrojów przedkuwki. Poprawność zaprojektowanego kształtu przedkuwki weryfikowano programem do analizy procesu kucia przy zasto- sowaniu zaprojektowanej przedkuwki pod kątem uzyskania całkowitego wypełnienia wykroju oraz wielkości wypływki. The paper presents an example of design of reducer rolled perform for forged parts of significant transverse cross-section differences with the aid of VeraCAD system. Results of determination of calibration plan, based on reduction limits along the rolled bar, allowed generation of perform CAD models and rolling impressions for each rolling pass. Obtained scheme of calibration was verified with numerical modelling with finite element method, which showed discrepancies in shape and indicated corrections in elongation and displacement predictions. Furthermore, numerical modelling of forging operations verified reliability of the design of the perform, based of mass distribution calculated with a use of numerical model of the finished part. Słowa kluczowe: walcowanie kuźnicze, korbowód, kucie matrycowe, plan kalibrowania Key words: reducer rolling, connecting rod, drop forging, calibration plan.Wprowadzenie. Wielkoseryjna lub masowa pro- dukcja wyrobów kutych o kształtach wydłużonych z reguły odbywa się na zespole agregatów, przy czym przedkuwki wykonywane są drogą walcowania. Zas[...]

Kucie matrycowe odkuwki kołnierza z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono proces kucia matrycowego z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej na przykładzie odkuwki kołnierza, wykonanej ze stali średniowęglowej z dodatkami stopowymi. badano własności mechaniczne, plastyczne i twardość odkuwek wykonanych w kilku wariantach chłodzenia. W analizie rozkładu własności w objętości odkuwki wykorzystano rozkłady temperatury, intensywności odkształcenia, intensy[...]

WPŁYW TEMPERATURY I PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA NA NAPRĘŻENIA UPLASTYCZNIAJĄCE STOPU CrNiN

Czytaj za darmo! »

Postęp w konstrukcji i eksploatacji maszyn pozostaje dziś w znacznym stopniu zdeterminowany przez użycie nowych materiałów i technologii.W artykule omówiono jeden z właśnie takich materiałów - stop CrNiN.Jest to stop na bazie chromu i niklu endogenicznie modyfikowany azotem i pierwiastkami tworzącymi azotki.Pierwiastki te oraz azot mumocnienia posłużyły do wykonania symulacji komputerowych procesu[...]

 Strona 1  Następna strona »