Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Janusz ZĄBEK"

Koszty jakości organizacji usługowej


  W wielu przekazach naukowych informacje finansowe traktowane są jako dobro publiczne. Janusz Ząbek Jednym z istotnym warunków funkcjonowania organizacji w zmieniającym się otoczeniu jest umiejętność zarządzania oraz podatność na zmiany. Konieczność dokonywania zmian wynika ze zmienności wymagań klienta, zmieniających się zewnętrznych warunków finansowych funkcjonowania organizacji oraz potrzeby prawidłowych powiązań sfery ekonomicznej i społecznej wewnątrz samej organizacji. To oznacza, że skuteczne zarządzanie firmą wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia kadry kierowniczej oraz przede wszystkim intuicji i umiejętności interpretacji zdarzeń zachodzących w poszczególnych obszarach organizacji. Z wieloletniej obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstw wynika, że na szczególną uwagę zasługują zdarzenia gospodarcze występujące na styku zarządzania finansami, marketingu oraz projakościowych stymulatorów rozwoju organizacji. Właśnie do właściwej oceny stosowania m.in. projakościowych czynników zarządzania organizacją, stanowiących często o strategii przedsiębiorstw oraz oceny ich wpływu na działalność organizacji niezbędna jest wiedza z zakresu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Dodatkowo, dążenie współczesnych społeczeństw do zwiększania roli usług w ogólnej strukturze "produkujących majątek narodowy" powoduje, że zachodzi potrzeba modyfikacji niektórych poglądów na temat identyfikacji i oceny kosztów jakości. Potrzeba modyfikacji wynika z różnic pomiędzy organizacjami produkcyjnymi i usługowymi, szczególnie widocznych z punktu widzenia kształtowania struktury majątku oraz spe- Jedną z miar rozwoju cywilizacyjnego kraju jest udział organizacji świadczących usługi w ogólnej strukturze przedsiębiorstw. Ocenia się, że im większy udział organizacji usługowych, tym gospodarka wyżej rozwinięta. cyficznego dla poszczególnych typów organizacji rozkładowi kosztów. Okazuje się, że dla większości przypadków organizacji pr[...]

Idea zarządzania jakością w umowach nienazwanych w makroekonomicznej perspektywie


  Analiza na przykładzie branży dealerskiej.Wstęp Jednym z ważnych kierunków poprawy rozwoju gospodarczego kraju jest stymulacja i popularyzacja funkcjonowania organizacji usługowych. W nowoczesnej gospodarce przyjmuje się bowiem, że im wyższy udział organizacji usługowych w ogólnej strukturze przedsiębiorstw występujących w gospodarce danego kraju, tym większa szansa na rozwój gospodarczy i przyrost Produktu Krajowego Brutto. Artykuł został napisany z zamiarem propagowania idei funkcjonowania organizacji dealerskich jako nowoczesnych organizacji usługowych, funkcjonujących na podstawie zawieranych umów dealerskich. Autor dokonując analizy okoliczności zawieranych umów dealerskich jako przykładowych umów nienazwanych starał się odpowiedzieć na pytania: jakie narzędzia umożliwiające projakościowe zarządzanie uruchamiane są wraz z podpisaniem umów dealerskich oraz jakie są efekty makroekonomiczne działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie przykładowych umów nienazwanych. Praca została napisana w głównej mierze na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji oraz przemyśleń autora również w kontekście prowadzonych badań i analiz. Dodatkowo w publikacji wykorzystano dane znajdujące się w bazach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu dostępne na internetowych platformach informacyjnych ww. instytucji. Niniejsza przeglądowo-badawcza praca w zamierzeniu autora jest jedną z praktycznych wskazówek, gdzie należy szukać inspiracji rozwoju przedsiębiorczości oraz czynników umożliwiających wzrost gospodarczy kraju. 1. Następstwa umów nienazwanych w działalności dealerskiej 1.1. Istota umów dealerskich; ewolucja warunków prawnych w kontekście zastosowań praktycznych W prawie cywilnym umowa (łac. contractus) to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Zgodnie z obowiązującym prawem umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. W polskim prawie cywilnym[...]

Jakość w zarządzaniu politycznym


  Analiza (współczesna) wybranych przykładów.Wstęp Jakość jest nieodzownym elementem życia człowieka [3]. Okazuje się, że szacowanie stopnia spełnienia wymagań występuje w każdym obszarze funkcjonowania człowieka [4]. Interpretując niektóre określenia związane z jakością można by wnioskować, że są one związane z jednoznacznie definiowanymi wyrobami lub mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wyrób w świadomości nabywcy odgrywa pierwszoplanową rolę. Z praktycznego podejścia do idei jakości wynika jednak, że o jakości należy dyskutować także wtedy, gdy mowa jest o oczekiwaniach a wyrób jest elementem domyślnym lub umownym; niekiedy tylko bardzo ogólnie zdefiniowanym albo nieokreślonym wcale. Celem głównym artykułu jest identyfikacja jakości w zarządzaniu politycznym . Utrzymując artykuł w konwencji rozpowszechniania jakości zgodnie z zasadą, że jakość jest wszędzie, [2] autor starał się potwierdzić występowanie elementów projakościowego podejścia w zarządzaniu politycznym. Przyjmując, że zasady zarządzania jakością stanowią dowód stosowania filozofii jakości w realizowanych działaniach w artykule podjęto próbę oceny zarządzania politycznego właśnie przez pryzmat zasad zarządzania jakością. Artykuł stanowi kontynuację dyskusji o jakości i rozumienia jej znaczenia w codziennym życiu [17], [19]. Praca została napisana na podstawie obserwacji działań politycznych realizowanych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Bezpośrednią podstawą artykułu jest wynik obserwacji zarządzania sejmikiem wojewódzkim, spółką skarbu państwa dostarczającej W potocznym pojęciu zarządzanie polityczne kojarzone jest z politycznym sprawowaniem władzy lub jest uznawane jako pośredni lub bezpośredni efekt sprawowania władzy politycznej. gaz oraz urzędem miasta. To oznacza, że praca jest próbą identyfikacji elementów projakościowego zarządzania zarówno w okresie działań politycznych potencjalnych kandydatów na marszałka województwa, prezydenta miasta oraz pr[...]

Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego DOI:10.15199/46.2015.9.2


  Rola nabywców produktów, stron transakcji handlowych, podlega stałej ewolucji.Wstęp W literaturze marketingu dominują dwa sposoby określania jakości. W pierwszym, jakość traktowana jest naukowo, a obszar poznawczy obejmuje m.in.: definiowanie pojęć, historię nauki o jakości, a także certyfikację systemów zarządzania jakością wraz z identyfikacją narzędzi umożliwiających skuteczne kontrolowanie jakości. W drugim, jakość rozpatrywana jest jako nieskomplikowany element życia, identyfikowany podczas wykonywania codziennych czynności. Innymi słowy, w literaturze jakość lub zarządzanie jakością to problem badawczy, ciągle rozwijany, szczególnie gdy jakość jest ważnym elementem skomplikowanych procesów produkcyjnych, w których nowoczesne technologie przenikają się z koncepcyjnymi trendami w zarządzaniu i uzupełniane są elementami matematyki i statystyki. Z drugiej strony jakość występuje w literaturze jako nieodzowny element życia człowieka [1]. Te dwa tak wyodrębnione nurty często nachodzą na siebie, co powoduje, że zyskuje na znaczeniu dyskusja o roli jakości, której sednem jest teoretyczny i taki trochę "wirtualny" spór, czy jakość pozostawić jako temat badawczy uczelni i instytutów, czy też jakość upowszechniać, umożliwiając przez to lepsze rozumienie zachodzących zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych. To ostatnie podejście znajduje uzasadnienie m.in. w tym, że już w starożytności Arystoteles zakwalifikował jakość do dziewięciu podstawowych określeń charakteryzujących byt [3]. Właśnie chęć wypowiedzenia się w tej dyskusji stała się jednym z motywów powstania niniejszego artykułu. Autor od wielu lat uczestniczy w tym procesie informacyjnym, wykazując w swoich pracach [11, 12] powiązania pomiędzy określonymi osiągnięciami i teoriami naukowymi a zachodzącymi zdarzeniami w ochronie zdrowia, edukacji oraz administracji publicznej. Paradoksalnie, powszechne rozumienie jakości umożliwia efektywne stosowanie i wykor[...]

Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego cz. 2 DOI:10.15199/46.2015.11.3


  Nowe rozwiązanie w większości odpowiada aktualnym potrzebom stron uczestniczących w umowie sprzedaży.Wstęp Właściwe rozumienie jakości, bez względu na to czy dotyczy interpretacji potocznej czy też ma związek z certyfikowaniem systemu zarządzania jakością, jako zgodnego z odpowiednią normą1, jest ułatwione wtedy, gdy występują odczuwalne symptomy jej braku. W praktyce okazuje się, że niezadowalający stopień zrealizowanych oczekiwań wobec nawet podstawowych aspektów życia codziennego, takich jak: przestrzeganie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, czas obsługi w markecie lub restauracji oraz samopoczucie po zrealizowanej usłudze medycznej ułatwia poznanie roli, jaką jakość pełni w życiu każdego człowieka [2]. Należy zwrócić uwagę, że już w czasach starożytności miało miejsce szacowanie poziomu spełnienia wymagań stawianych produktom materialnym i niematerialnym (czyt. usługom), które de facto oznaczało jakościowe parametryzowanie bytowania [4]. Analiza skutków prawnej ingerencji w przebieg określonych zjawisk społeczno-gospodarczych z zastosowaniem jakościowych czynników oceny była m.in. tematem rozważań podjętych przez autora w artykule "Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego" [13]. W cytowanym artykule wykazano, że stosowane regulacje prawa konsumenckiego umożliwiają wzrost jakości oferowanych wyrobów. Ww. pracy wykazano również, że sama idea nowelizacji prawa konsumenckiego w zamiarze zmiany zawiera 1 Normą przeznaczoną do certyfikacji jest norma ISO 9001: 2008. Poszczególne punkty tej normy tworzą zasady zarządzania pozwalające na identyfikację najistotniejszych obszarów podlegających funkcjom zarządczym. w sobie, poprzez dążenie do stanu coraz lepszego - ideę doskonalenia. Stanowienie aktów prawnych z zamiarem spełniania coraz większych oczekiwań społecznych2 jest jednym, zwykle pomijanych w literaturze marketingu, ze sposobów stymulowania parametrów jakościowych wyrobów mat[...]

Zarządzanie jakością w zarządzaniu organizacją. Metametoda czy narzędzie? DOI:10.15199/47.2016.6.1


  Quality management in organization management. A super method or a tool? DOI: 10.15199/47.2016.6.1 Koncepcje, metody, narzędzia Streszczenie Summary Celem artykułu jest określenie roli zarządzania jakością w zarządzaniu organizacją. Okazuje się, że zarządzanie, którego podstawą są zasady zarządzania jakością, umożliwia organizacji realizację założonych celów. Z kolei w przypadku konieczności poprawy funkcjonowania organizacji, projakościowe podejście definiuje schemat doskonalenia poszczególnych elementów działań, procesów i wyrobów. Warto zwrócić uwagę, że zarządzanie organizacją realizowane zgodnie z nauką o zarządzaniu albo zaleca korzystanie z ogólnych zasad doskonalenia, albo odwołuje się do narzędzi stosowanych w systemach zarządzania jakością. W pracy wykazano rosnącą rolę zarządzania jakością we współczesnym zarządzaniu organizacją. Jakkolwiek zarządzanie jakością nie jest (jeszcze) metametodą to jednak postrzeganie go tylko jako zbioru narzędzi zarządzania jest niewystarczające. The main aim of the article is to show the role of quality management in organization management. It turns out that organization management based on quality management principles enables the organization to achieve its defined objectives. If the organization management needs to be improved, pro-quality approach identifies various steps to improve actions, processes and products. It is worth emphasizing that organization management realised according to management science, recommends using either universal methods of development or methods available in quality management systems. The paper also shows the growing role of quality management in contemporary organization management. Although quality management is not a super method of management yet, perceiving it as the set of management tools is insufficient. Słowa kluczowe Keywords nauki o zarządzaniu, organizacja, zarządzanie, zarządzanie jakością, rozwój, doskonalenie zarządzania m[...]

Zarządzanie a wzrost konkurencyjności autoryzowanych dealerów samochodowych

Czytaj za darmo! »

Istotny rozwój gospodarki w ostatnich latach w sposób szczególny wpłynął na powstanie znacznej liczby firm handlowo-usługowych. Do tej grupy przedsiębiorstw zaliczają się również autoryzowani dealerzy samochodowi. Głównym celem niniejszej pracy jest identyfikacja obszarów firm handlowo-usługowych, w tym również stacji dealerskich, w których tkwią potencjalne źródła doskonalenia i rozwoju. Chodzi o wskazanie tych przestrzeni funkcjonowania organizacji, w których zintensyfikowane i świadome działania pozwolą uzyskać efekt doskonalenia i zapewnią wzrost konkurencyjności. Analiza wymagań w obliczu prawidłowego wdrażania i utrzymywania systemu ISO 9001: 2000 została wykonana przez pryzmat zasad zarządzania. Niewiele jest publikacji szczegółowo zajmujących się problematyką jakoś[...]

Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych DOI:10.15199/48.2018.2.2


  Wprowadzenie Zachodzące w Europie procesy integracyjne i globalizacja implikują potrzeby w zakresie znajomości języków obcych. Poza obszarami polityczno- -gospodarczymi potrzeby te mają duże znaczenie na poziomie społeczeństw, gdzie znajomość języków obcych stanowi brzegowy warunek przyjaźni, poznawania innych kultur oraz świadomego rozumienia racji innych ludzi. To oznacza, że jakkolwiek pomiędzy członkami Unii Europejskiej od kilku lat istnieje porozumienie w sprawie wczesnego nauczania co najmniej dwóch języków obcych [4], to jednak względy społeczne są istotnym czynnikiem determinującym potrzebę nauczania języków obcych od najwcześniejszych lat1. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że względy organizacyjne, ekonomiczne oraz polityczne to zwykle źródła problemów w nauczaniu języka obcego w pierwszych latach edukacji szkolnej2 [11]. Problematyka związana z nauczaniem języków obcych dzieci zarówno 1 Autorzy świadomie w swojej pracy zwracają uwagę na użyteczność znajomości języków obcych. Jakkolwiek nie wszyscy ludzie posiadają uzdolnienia w zakresie nauki języków obcych to jednak w epoce komunikowania się za pomocą środków technicznych nieograniczonych granicami państw, większość ludzi zetknie się wcześniej czy później z potrzebą porozumiewania się z zastosowaniem nie ojczystego języka. 2 Przykładem kraju, w którym występują liczne bariery we wdrażaniu tej filozofii jest Szwecja, mimo tego że od wielu lat w tym kraju silnie promowany jest plurilingwalizm. 10 2018 Lu t y KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych w Polsce, jak i innych krajach Europy jest przedmiotem badań od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego stulecia [18]. W Polsce w dużej mierze dotyczy ona warunków nauczania języków obcych w przedszkolu i w niższych klasach szkoły podstawowej oraz oznaczania uniwersalnych determinant wpływających na jakość usług edukacyjnych[...]

 Strona 1