Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka BIEŃKOWSKA"

Wyniki badań polskich centrów doskonałości

Czytaj za darmo! »

Uczestnictwo w projektach międzynarodowych jest ogromnym wyzwaniem dla jednostek reprezentujących szeroko rozumianą naukę polską.Dążenie do doskonałości powinno towarzyszyć każdej dziedzinie życia. Jest ono jednak szczególnie istotne w obszarach kluczowych dla funkcjonowania nie tylko pojedynczego człowieka, lecz również większej ich zbiorowości. Niewątpliwie jednym z takich obszarów jest d[...]

Wdrażanie systemu zarządzania według normy ISO/IEC 17025 w laboratoriach badawczych i wzorcujących - wyniki badań empirycznych

Czytaj za darmo! »

Celem opracowania było przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w grupie laboratoriów posiadających akredytowany system zarządzania. Zaprezentowano ogólną ocenę skutków implementacji systemu, w tym syntetyczną ocenę obecnej jakości pomiarów w laboratorium względem sytuacji sprzed akredytacji, a także ocenę relacji korzyści do kosztów implementacji systemu w laboratorium. Ponadto przedstawiono korzyści i słabości wynikające z wdrożenia wspomnianego systemu. Abstract. The aim of the article was to present the results of research carried out in laboratories that had implemented the accredited management system. The general evaluation of the effect of system implementation (including a synthetic assessment of the current quality relative to the quality before the system implementation, as well as evaluating the relationship between the benefits and costs of system implementation) was pointed out. In addition, the advantages and disadvantages resulting from the system implementation were presented, too. (The implementation of the management system in accordance with ISO/IEC 17025 in testing and calibration laboratories - the results of empirical research). Słowa kluczowe: system zarządzania, akredytacja, laboratorium badawcze Keywords: management system, accreditation, testing laboratory. Wstęp Jednym z podstawowych wymagań dla pomiarów (badań i wzorcowań) realizowanych przez laboratoria badawcze i/lub wzorcujące jest wiarygodność i rzetelność oferowanych usług badawczych oparta na standaryzacji metod, zapewniających odtwarzalność i powtarzalność procesów badawczych. Standaryzacja w szeroko pojętej metrologii ma bardzo długą historię, na której końcu znajdują się stosowane obecnie zintegrowane systemy zarządzania skodyfikowane w odpowiednich normach. Dla laboratoriów badawczych i wzorcujących taką normą odniesienia jest międzynarodowa norma ISO/IEC 17025, przyjęta w Polsce jako PN-EN ISO/IEC 17025 [2]. Posiadanie akredytowanego syst[...]

Principles of Total Quality Management - results of empirical research for testing and calibration laboratories functioning in Poland

Czytaj za darmo! »

The aim of the article was to present the results of research carried out in testing and calibration laboratories functioning in Poland that had implemented the accredited management system. The identification of the degree of implementation of the principles of TQM in laboratories was pointed out. The quality factors in testing and calibration laboratories were described. Fulfilment of the principles of TQM vs the size, accreditation period, organisational form and type of laboratory was investigated. Streszczenie. Celem opracowania było przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie laboratoriów badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce, posiadających akredytowany system zarządzania. Zidentyfikowano stopień wdrożenia zasad TQM w badanych laboratoriach. Wskazano czynniki projakościowe w laboratoriach badawczych i wzorcujących. Zbadano relację między spełnieniem zasad TQM a wielkością laboratorium, stażem akredytacji, formą organizacyjną i typem laboratorium. (Zasady Kompleksowego Zarządzania przez Jakość - wyniki badań empirycznych dla laboratoriów badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce). Keywords: management system, accreditation, testing laboratory. Słowa kluczowe: system zarządzania, akredytacja, laboratorium badawcze Introduction What should be a natural consequence of the implementation in testing and calibration laboratories in Poland of accredited management systems based on standard PN-EN ISO/IEC17025 is gradual acquisition by employees of the laboratories of the manner of thinking in compliance with the Total Quality Management (TQM). The implementation of an accredited management system is the condition of credibility and reliability of research services offered, which are based in particular on standardisation of methods ensuring reproducibility and repeatability of research processes, while compliance with TQM (aware and systemic, or even intuitive) affects real and permanen[...]

Dojrzałość TQM a efektywność organizacyjna akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce DOI:10.15199/48.2015.01.20

Czytaj za darmo! »

Celem opracowania jest analiza zależności między dojrzałością TQM a uzyskiwanymi przez organizację rezultatami. Poddano weryfikacji hipotezę ogólną: "Im większy stopień absorbcji TQM (im wyższy stopień dojrzałości TQM) w organizacji, tym wyższe rezultaty działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce" oraz wynikające z niej hipotezy szczegółowe dotyczące poszczególnych składowych dojrzałości TQM. Dowiedziono, że wyższym stopniom dojrzałości TQM (co oznacza, że większy jest zakres implementacji poszczególnych zasad TQM) towarzyszy wzrost parametrów działalności organizacji. Abstract. The aim of this article is to analyze the correlation between the maturity of TQM and the results obtained by the organization. General hypothesis was verified: "The higher degree of absorption of TQM (the higher degree of TQM maturity) in the organization, the higher the operating results of testing and calibration laboratories operating in Poland". It has been proved that higher degrees of maturity of TQM (which means that the greater the extent of implementation of the various TQM) is accompanied by an increase in operating results of the organization.. (TQM maturity and organizational effectiveness of accredited testing and calibration laboratories operating in Poland). Słowa kluczowe: system zarządzania, TQM, akredytacja, laboratorium badawcze, laboratoria wzorcujące Keywords: management system, TQM, accreditation, testing laboratory., calibrating laboratory Wprowadzenie W ujęciu teoretycznym w zasadzie nie ma wątpliwości, że wdrożenie zasad kompleksowego zarządzania przez jakość przynosi organizacji wymierne, pozytywne rezultaty. Parafrazując E. Skrzypek należy przyjąć, iż efekty implementacji TQM rozciągają się od jakości do efektywności dotyczącej organizacji jako całości [9]. W praktyce gospodarczej istotne są jednak kwestie szczegółów. Przyjmuje się, że im wyższy stopień spełnienia zasad TQM (a zatem wyższy poziom do[...]

System zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025

Czytaj za darmo! »

Zainteresowanie wdrażaniem systemów zarządzania (zwanych dawniej systemami jakości) i ich akredytacją wśród laboratoriów badawczych funkcjonujących w Polsce stale wzrasta. Potwierdzeniem może być rosnąca liczba laboratoriów akredytowanych na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 45001 oraz kolejnych wydań PN-EN ISO/IEC 17025. Na podstawie przybliżonych danych z [1], można zauważyć wyraźny przyrost akredytacji udzielanych w ciągu roku w latach 2000-2009. O ile np. przed rokiem 2004 udzielano średnio ok. 40 akredytacji laboratoriom badawczym w każdym roku, to średnia za lata 2005- 2008 przekracza 100, a w 2009 roku Polskie Centrum Akredytacji udzieliło prawie 150 akredytacji laboratoriom badawczym. Zainteresowanie to może być oczywiście spowodowane pewnymi uregulowaniami prawnymi i realiami współczesnego, rynkowego konkurowania, co w praktyce oznacza konieczność dostosowania się do wymagań odbiorców. Wydaje się jednak, iż znacznie częściej prawdziwą przyczyną podjęcia trudu akredytacji są możliwe do uzyskania wymierne korzyści, tj. podniesienie jakości badań, zwiększenie powtarzalności badań, czy też zapewnienie stabilności systemu. Interesujące są przy tym wyniki badań przeprowadzonych przez A. Verstraete (i.in.) w 1998 roku wśród personelu trzech medycznych laboratoriów w Belgii. Badania te wskazują jednoznacznie na pozytywny odbiór następstw procesu akredytacji wśród pracowników tych laboratoriów [2, s. 27]. W tym kontekście autorzy - zainspirowani swoim zainteresowaniem systemami zarządzania w laboratoriach akredytowanych [3], kontaktami z personelem laboratoriów akredytowanych oraz lekturą wyników badaczy belgijskich - postanowili sprawdzić na ile teza o wymiernych korzyściach związanych z procesem akredytacji znajdzie potwierdzenie w polskich laboratoriach akredytowanych. Celem niniejszego opracowania jest więc podjęcie dyskusji na temat rezultatów implementacji akredytowanych systemów zarządzania w laboratoriach ba[...]

IT reliability and the results of accredited laboratories functioning in Poland DOI:10.15199/48.2019.01.06

Czytaj za darmo! »

Previous research carried out in research and reference laboratories operating in Poland and having an accredited management system were related to many aspects of their functioning. In particular, in 2010-2017, empirical studies were carried out aimed at: analysis of the process and effects of implementation of management systems according to ISO / IEC 17025, also in the context of the time of use of these systems (Bieńkowska, 2012), identification of TQM compliance in laboratories (Bieńkowska, 2013), analysis of the relation between TQM maturity and results obtained by laboratories (Bieńkowska, 2015), or discussion on the process of building relationships based on trust (Bieńkowska et al., 2017). One of the current aspects of laboratories operations is the use of information technology (IT) in the process of shaping the quality of the research service. Nowadays it is obvious that the collection, processing and transfer of data is not possible without proper IT support (Bieńkowska & Tworek, 2018). For this reason, the aim of this study is to diagnose the use of IT solutions in research and reference laboratories operating in Poland. The paper describes the results of empirical studies conducted among 84 laboratories. They constitute research material allowing to verify the hypothesis: the higher is the IT reliability in research and reference laboratories, the higher are the measurable benefits obtained by these units in all areas of their functioning. 1. The Quality Of The Research Service And The Use Of It In The Process Of Its Development The quality of research and reference services is obtained by the laboratory as a result of the implementation of activities included in the process of its provision. This process, in general, includes both technical and managerial activities. Technical activities relate to individual phases of the service implementation, i.e. from the moment of identifying the customer's needs and e[...]

 Strona 1