Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ ZYGMUNT"

Wybrane właściwości mechaniczne i naprężenia resztkowe w szynach podsuwnicowych typu A65, 75, A100 walcowanych na gorąco

Czytaj za darmo! »

Postępujący rozwój wymagań dotyczących kształtowników walcowanych wymusza na producentach systematyczne podnoszenie jakości wyrobów oraz rozszerzanie asortymentu produkcji. W artykule omówiono technologię walcowania na gorąco szyn podsuwnicowych typu A stosowaną w ArcelorMittal Zakład Huta Królewska. Przedstawiono także metodykę przeprowadzonych badań i uzyskane wyniki. Wyznaczono skład chemiczny materiału pobranego z szyn, zmierzono wytrzymałość na rozciąganie, oraz wykonano badania kafarowe odcinków szyn, a także zmierzono rozkład naprężeń resztkowych. Opisane badania potwierdzają wysokie parametry jakościowe kształtowników oraz powinny przyczynić się do rozszerzenia potencjalnych ich zastosowań. Continuous increase of requirements with respect to rolled sections enforce on the producers a continuous products’s quality improvement and the range of assortment increase. The article presents the crane rails type A hot-rolling technology currently applied at ArcelorMittal Krolewska Unit. The measurements methodology and obtained results are presented. The measurement of the chemical compositions of steel used for the shape production, tensile strength, drop weight tests on rail tests pieces and residual stresses distribution measurements were also conducted. The obtained results demonstrate the required quality of the shapes and should contribute to increase the scope of theirs potential applications. słowa kluczowe: szyny podsuwnicowe, technologia produkcji, właściwości mechaniczne, naprężenia resztkowe key words: crane rails, production technology, mechanical properties, residual stresses.Wprowadzenie. Produkcja kształtowników szynowych o jakości odpowiadającej światowemu poziomowi wymaga od wytwórców przeprowadzania szeregu badań mających na celu pozyskanie wiedzy dotyczącej właściwości i struktury, składu chemicznego, parametrów mechanicznych, poziomu naprężeń resztkowych i wpływu tych czynników na właściwości eksploatacyjne wyr[...]

Stal szynowa gatunku B1000 produkowana przez ArcelorMittal Poland SA


  W artykule opisano technologię produkcji szyn normalnotorowych ze stali gatunku B1000 stosowaną w ArcelorMittal Poland SA Scha- rakteryzowane zostały właściwości mechaniczne i eksploatacyjne szyn zabudowanych w torowisku doświadczalnym w Szczerbince koło Moskwy. Przedstawiono również problematykę zgrzewania szyn. The paper presents production technology of railway rails of steel grade B1000 in ArcelorMittal Poland SA Mechanical and operating properties of rails built in experimental track at Szczerbinka near Moscow were presented. Rails welding process aspects were also presented. Słowa kluczowe: szyna, stal szynowa gatunku B1000, eksploatacja szyn Key words: rail, rail steel of B1000 grade, exploitation of rails.Wstęp. Wśród dostawców wyrobów dla kolejnic- twa w ostatnich latach dostrzega się wzmożoną ak- tywność w obszarze badań rozwojowych. Badania te obejmują m.in.: modyfikację technologii wytwarzania, dobór odpowiednich gatunków stali szynowych lub ich projektowanie pod wymagane zastosowania, poprawę jakości itp. Działania podejmowane przez producentów wyro- bów dla kolejnictwa zmierzają do oferowania Towarzy- stwom Kolejowym wyrobów charakteryzujących się coraz wyższymi właściwościami eksploatacyjnymi, za- pewniającymi zwiększony czas użytkowania wyrobów przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. W obec- nych uwarunkowaniach rynkowych trzeba również wziąć pod uwagę, aby szyny produkowane z nowych gatunków stali charakteryzowały się akceptowalnym przez użytkowników poziomem cenowym - najlepiej niższym od oferowanego przez konkurencję. Potrzeba rozwoju produkcji nowych stali wyni- ka z konieczności oferowania szyn mających większą twardość i podwyższone właściwości mechaniczne. Stale te powinny ponadto mieć uniwersalny charak- ter zastosowań, tj. powinny nadawać się do produkcji szyn kolejowych i tramwajowych. Omawiane stale muszą charakteryzować się dużą trwałością eksplo- atacyjną w zmiennych warunkach klimatycznych i zas[...]

Modelowanie numeryczne pól temperatury kształtowników walcowanych na gorąco

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano model wymiany ciepła oraz przykładowe wyniki symulacji pola temperatury w procesie walcowania na gorąco szyny S49. Do obliczeń wykorzystano rozwiązanie oparte na metodzie elementów skończonych w przestrzeni 2D. Obliczenia wykonano na podstawie danych dla rzeczywistego procesu technologicznego. Zaprezentowano także porównanie wyników obliczeń z obliczeniami pełnym modelem przest[...]

Nowe kalibrowanie walców do walcowania podkładek szynowych KUIC54


  Podkładki szynowe są elementami umożliwiającymi montaż szyny i poprawne jej pozycjonowanie podczas eksploatacji. Elementy takie wy- twarzane są w procesie walcowania. Metoda ta zapewnia dużą wydajność i niskie koszty produkcji. W pracy opracowano nowe kalibrowanie walców do produkcji podkładek szynowych KUIC54 w warunkach walcowni D-815 ArcelorMittal Poland S.A. (Zakład Huta Królewska). Celem prowadzonych badań było opracowanie nowego kalibrowania walców, które zapewni równomierne odkształcenie pasma na jego szerokości. Do opracowania kalibrowania walców wykorzystano programy graficzne typu CAD, a następnie zweryfikowano opracowane kalibrowanie walców za pomocą obliczeń numerycznych w programie Forge2011®. Sole-plates are elements which enable assembly of rail and allow correctly fix during its exploitation. These elements are produced in the rolling process. This method provides high performance and low cost of production. A new roll pass design for rolling KUIC54 shape intended for the production of sole-plates in the conditions of the D-815 rolling mill of ArcelorMittal Poland S.A (Steelworks Królewska) was developed within the study. Aim of researches was develop of roll pass design which allowed obtain a uniform deformation of the band across its width. Deformation across the band width was selected such that the band after exit from the roll gap moved in parallel to the rolling direction. For developing the new roll pass design, CAD type graphical software programs were used, and then the developed roll pass design was verified by numerical computation performed in the Forge2011® program. Słowa kluczowe: walcowanie, kalibrowanie walców, podkładki szynowe, MES Key words: rolling, roll pass design, sole-plates, FEM.Wstęp. Do montażu i pozycjonowania szyn słu- żą specjalne podkładki. Jednym z największych czo- łowych światowych producentów szyn i akcesoriów szynowych jest firma ArcelorMittal. Podkładki szyno- we wytwarzane są[...]

Opracowanie kalibrowania walców do walcowania profilu podkładki szynowej KB65 w walcowni D-815 ArcelorMittal Poland S.A. Zakład Huta Królewska DOI:10.15199/24.2017.10.5


  Wstęp. Podkładki szynowe służą do mocowania i po􀀐 zycjonowania szyn kolejowych. Profile żebrowe na pod􀀐 kładki szynowe wytwarzane są w procesie walcowania na gorąco w walcowniach bruzdowych, do których należy walcownia bruzdowa D815 ArcelorMittal Poland S.A. (Za􀀐 kład Huta Królewska). Koncern ArcelorMittal jest jednym z największych światowych producentów szyn i akceso􀀐 riów szynowych. W ramach pracy przeprowadzono bada􀀐 nia teoretyczne dotyczące uruchomienia produkcji nowego typu podkładek szynowych KB65 (rys. 1a). Profil podkładki szynowej pokazany na rysunku 1b ce􀀐 chuje się symetrycznym kształtem i wymiarami. Skompli􀀐 kowany kształt przekroju poprzecznego może powodować wyginanie się kształtownika podczas walcowania. Odpo􀀐 wiednio dobrane gnioty mogą zminimalizować lub wy􀀐 eliminować to niepożądane zjawisko. Dobór odkształceń w poszczególnych przepustach możliwy jest na podstawie modelowania numerycznego procesu walcowania [1-4]. Kalibrowanie walców oraz parametry przyjęte do obliczeń numerycznych. W ramach pracy zaprojektowano układ wykrojów rozmieszczonych w trzech klatkach wal􀀐 cowniczych, w których odbywa się 8 przepustów. Walco􀀐 wanie odbywa się kolejno w dwóch walcarkach trio i jednej walcarce duo (rys. 2) [1, 2, 6]. Wstępne kształtowanie profilu podkładki szynowej od􀀐 bywa się w pierwszej klatce trio w 5 wykrojach. Szerokość beczek walców pozwala na umieszczenie tylko 4 wykro􀀐 jów obok siebie, stąd też pierwszy wykrój został sprzężony z wykrojem drugim. W drugiej klatce walcowniczej roz􀀐 mieszczono kolejne 2 wykroje - 6 i 7, natomiast w ostat􀀐 niej trzeciej, wykrój 8 - gotowy (trzy wykroje 8 na sze􀀐 rokości beczki walca). Podczas opracowywania kształtów poszczególnych wykrojów, szczególną uwagę zwrócono na sposób kształtowania żeber profilu podkładek szyno􀀐 wych[...]

Komputerowe wspomaganie projektowania procesu walcowania kształtowników żebrowych do produkcji podkładek szynowych DOI:10.15199/24.2018.9.6


  Wstęp. Podkładki szynowe typu UIC54 (rys. 1a) są stosowane do montażu szyn kolejowych w torowiskach. Wykonywane są z kształtowników żebrowych wytwarzanych w procesie walcowania na gorąco w walcowniach bruzdowych. Przykładem takiej walcowni jest walcownia bruzdowa D-815 ArcelorMittal Poland S.A. Zakład Huta Królewska, dla której opracowano proces walcowania nowego asortymentu wyrobów. ArcelorMittal jest jednym z największych światowych producentów szyn i akcesoriów szynowych. Kształtownik żebrowy zaprezentowany na rys. 1b cechuje się niesymetrycznym kształtem i wymiarami. W podkładce tej występują również pochylone powierzchnie będące wynikiem zmieniającej się grubości na jej szerokości. Ważnymi wymiarami podkładki szynowej są pochylenia bocznych powierzchni żeber wynoszące około 2°. Wymienione cechy kształtu przekroju poprzecznego sprawiają znaczne trudności podczas projektowania wykrojów walcowniczych, co przekłada się na konieczność prowadzenia długotrwałych prac wdrożeniowych. Stąd też, w celu ograniczenia liczby prób walcowania, do projektowania kształtu poszczególnych wykrojów wykorzystano wyniki komputerowego wspomagania projektowania procesu, które przeprowadzono za pomocą programu typu CAD oraz programu komputerowego Forge2011® [1]. Takie podejście umożliwiło dobór wartości odkształceń i kształtu wykrojów w poszczególnych przepustach zapewniających uruchomienie procesu walcowania nowego kształtownika żebrowego. Charakterystyka kalibrowania walców. W ramach pracy zaprojektowano układ wykrojów składający się z 8 przepustów rozmieszczonych w walcach trzech klatek walcowniczych. Walcowanie odbywa się kolejno w dwóch walcarkach trio i jednej walcarce duo [2-4]. Na rys. 2 zobrazowano złożenie walców trzech klatek walcowniczych z naniesionymi wykrojami opracowanymi na podstawie wyników modelowania numerycznego. Wstępne kształtowanie profilu kształtownika żebrowego odbywa się w pierwszej klatce trio w 5 wykrojach.[...]

Weryfikacja technologii nagrzewania kęsisk w procesie wytwarzania szyn

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę zmiany technologii nagrzewania wyrobów podczas produkcji wyrobów szynowych. Celem było poprawienie jakości walcowanych wyrobów połączone z obniżeniem zużycia energii przy zachowaniu niezmienionej wydajności. Efektem pracy jest opracowanie nowych programów nagrzewania wsadu w piecach grzewczych przy obniżonej temperaturze nagrzewania. Praca została wdrożona przynosząc wymierne efekty ekonomiczne. The paper presents the method of verification of charge heating routine in high temperature walking beam furnaces which takes place in the rails production technology. The aims of the work were: increasing the product quality, decreasing energy consumption, keeping the productivity of the mill unchanged. The work resulted in elaboration of the new heating rou[...]

 Strona 1